Архів надходжень до картотеки за 02.10.2014 р. (друга частина)

1.    Асимптомный инсульт / Р.Р. Жетишев, П.Р. Камчатнов, Н.А. Михайлова, А.Р. Иващенко // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 511. – С. 20 – 23.
2.    Бабич В.В. Определение адаптационных возможностей организма у людей пожилого и старческого возраста, страдающих заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / В.В. Бабич. – СПб, 2014. – 22 с.
3.    Генотип АпоЕ та ефективність лікування деменції альцгеймерівського і судинного ґенезу в осіб похилого віку / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін, І.М. Пішель, Ю.І. Леонов // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 3 – 4. – С. 84 – 85.
4.    Гоженко А.І. Функціональний стан нирок після активації аденозинтрифосфатчутливих калієвих каналів при експериментальній гострій гіпоксії / А.І. Гоженко, Н.Д. Філіпець // Фізіологіч. журнал. – 2014. – Т. 60. – № 4. – С. 22 – 29.
5.    Голдмен Р. 121 совет, как прожить 121 год… и дольше / Р. Голдмен, Р. Клатц. – К.: Медикс, 2013. – 200 с. – ISBN 978-966-97195-0-8.
6.    Дорош О.Г. Про-/антиоксидантний дисбаланс на різних стадіях неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу та його терапевтична корекція: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / О.Г. Дорош. – Харків, 2014. – 24 с.
7.    Кантемирова Р.К. Медико-социальные аспекты инвалидности и реабилитации лиц пожилого возраста, перенесших хирургическую реваскуляризацию миокарда: Автореф. дис. на соискание уч. степени д. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Р.К. Кантемирова. – СПб, 2014. – 48 с.
8.    Крапивин С.А. Современные аспекты лечения депрессии / С.А. Крапивин // Новости медицины. и фармации. – 2014. – № 511. – С. 5 – 10.
9.    Крилова В.Ю. Етіологія та клінічні вияви післяінсультної депресії / В.Ю. Крилова // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 3 – 4. – С. 98 – 99.
10.    Лисенюк В.П. Ефективність транс краніальної магнітної стимуляції в реабілітації хворих на ішемічний інсульт / В.П. Лисенюк, В.О. Засуха, О.П. Балицький // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 3 – 4. – С. 101.
11.    Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань нервової системи» (Київ, 25 – 26 вересня 2014 р. // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 3 – 4. – С. 84 – 122.
12.    Оцінка ефективності та безпечності етодолаку в лікуванні болю у нижній частині спини / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, Є.О. Крєслов, Т.А. Карасевська // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 3 – 4. – С. 57 – 62.
13.    Подольський О.В. Місце психофізичної реабілітації у лікуванні хворих на стрес-асоційовану артеріальну гіпертензію / О.В. Подольський, В.В. Стеблюк // Пробл. екології та медицини. – 2014. – Т. 18. – № 1 – 2. – С. 63 – 65.
14.    Пропаргілгліцин відновлює ендотелій залежне розслаблення гладеньких м’язів аорти у старих щурів / К.О. Драчук, А.В. Коцюруба, О.В. Базілюк та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2014. – Т. 60. – № 4. – С. 3 – 10.
15.    Романенко В.І. Валідація російськомовної версії опитувальника dn-4 для визначення невропатичного компонента болю в нижній частині спини / В.І. Романенко // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 3 – 4. – С. 116.
16.    Соколова Л.И. Анализ чувствительности лейкоцитов к нейроспецифическим белкам у пациентов с рассеянным склерозом разных возрастных групп / Л.И. Соколова, М.М. Сепиханова // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 3 – 4. – С. 119.
17.    Татаринова О.В. Прогностическая значимость основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у населения республики Саха (Якутия) пожилого, старческого возраста и долгожителей (по данным 7-летнего проспективного исследования): Автореф. дис. на соискание уч. степени д. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / О.В. Татаринова. – СПб, 2014. – 44 с.
18.    Удовіка Н.О. Ефективність медичної реабілітації жінок репродуктивного віку із синдромом підвищеної стомленості / Н.О. Удовіка, І.Ю. Романенко, О.О. Леонов // Лік. справа. – 2014. – № 3 – 4. – С. 78 – 82.
19.    Унифицированная шкала оценки болезни Паркинсона Международного общества расстройств движений (MDS UPDRS) // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 511. – С. 24 – 38.
20.    Шуба Я.М. П.Г. Костюк – учений, який виявив нові грані «живого» кальцію / Я.М. Шуба // Фізіологіч. журнал. – 2014. – Т. 60. – № 4. – С. 112 – 119.