Нові надходження до бібліотеки (03.11.2014 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2014. – № 4.
2.    Журнал неврології імені Б.М. Маньковського. – 2014. – № 3.
3.    Кардиология. – 2014. – № 9.
4.    Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 1 – 2.
5.    Медицина транспорту України. – 2014. – № 3.
6.    Medicine review. – 2014. – № 3 (31). Тема номера: Кардиология.
7.    Medicine review. – 2014. – № 4 – 5 (32 – 33). Тема номера: Кардиология.
8.    Міжнародний медичний журнал. –  2014. – № 3.
9.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2014. – № 5.
10.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2014. – № 10 (22) (жовтень).
11.    Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. – № 1.
12.    Therapia. – 2014. – № 8 – 9.
13.    Травма. – 2014. – № 1.
14.    Травма. – 2014. – № 3.
15.    Травма. – 2014. – № 4.
16.    Український кардіологічний журнал. – 2014. – № 4.
17.    Український кардіологічний журнал. – 2014. – Дод. 4. Матеріали  ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.).
18.    Український терапевтичний журнал. – 2014. – № 3 – 4.
19.    Geriatria. – 2014. – N 2.
20.    Geriatrie et de Gerontologie. – 2014. – T. XXI. – № 207.

ГАЗЕТИ

21.    АПТЕКА. – 2014. – № 40 (961) (13 октября).
22.    АПТЕКА. – 2014. – № 42 (963) (27 октября).
23.    Здоров’я України. – 2014. – № 4 (35) (вересень).
24.    Новости медицины и фармации. – 2014. – № 15 (509).

КНИГИ

25.    № 23062 – ІІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 14-16 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – 96 с.
26.    № 20045-u – Chernobyl: A Decade. Proceeding of the fifth Chernobyl Sasakawa Medical Cooperation Symposium (Kiev, Ukraine, 14-15 October 1996) / by editors: Shunichi Yamashita, Yoshisada Shabata. – 1997. – 613 p.
27.    № 23054 – Фещенко Ю.І. Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом. Виробниче видання / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник. – К.: Здоров’я, 2013. – 704 с. – ISBN 978-966-463-040-3.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

28.    № 23053 – Діагностика та лікування фібриляції передсердь. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України / Уклад. О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін. – К., 2014. – 167 с.
29.    б/№ – Рекомендації з діагностики та лікування гіпертрофічної кардіоміопатії / Уклад. В.М. Коваленко, О.Г. Несукай. – К., 2014. – 48 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

30.    АЛЕКСАНДРОВА А.В. Експериментальне обґрунтування доцільності застосування синтетичного інгібітора матричних металопротеїназ при опікових ранах: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – Фармакологія / А.В. Александрова. – К., 2014. – 23 с.
31.    БАЛИЦЬКИЙ О.П. Особливості застосування транскраніальної магнітної стимуляції у хворих на ішемічний інсульт у гострому та ранньому відновлювальному періодах: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / О.П. Балицький. – К., 2014. – 20 с.
32.    ГОРШУНСЬКА М.Ю. Інсулінорезистентність та адипоцитокіни за наявності цукрового діабету 2 типу: патогенетична роль у формуванні кардіоваскулярного ризику і підґрунтя для оптимізації терапії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / М.Ю. Горшунська. – К., 2013. – 38 с.
33.    ДЖАНЕЛІДЗЕ Д.Т. Підвищення ефективності діагностики та лікування хворих з не ерозійною рефлюксною хворобою, поєднаною з функціональною диспепсією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Д.Т. Джанелідзе. – Дніпропетровськ, 2014. – 18 с.
34.    ЛУЦЕНКО Л.А. Інсиденталоми надниркових залоз: клініко-діагностичні аспекти: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Л.А. Луценко. – К., 2014. – 25 с.
35.    МАСЛОВА О.О. Морфофункціональні характеристики мезенхімальних клітин пуповини за модифікованих умов культивування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія / О.О. Маслова. – К., 2014. – 20 с.
36.    РЕЙЗІН Д.В. Тактика ведення хворих на медулярну карциному щитоподібної залози: аспекти діагностики, перебігу захворювання, лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Д.В. Рейзін. – К., 2014. – 24 с.
37.    ТРЕТЬЯКОВА А.І. Клініко-нейрофізіологічні аспекти вертеброгенної шийної мієлопатії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / А.І. Третьякова. – К., 2014. – 44 с.
38.    ЧЕКАЛЬСЬКА Н.О. Гормонально-метаболічні порушення при синдромі інсулінорезистентності у жінок в постменопаузі та методи їх корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Н.О. Чекальська. – К., 2010. – 23 с.
39.    ЦИМБАЛ Т.С. Патогенетичні маркери розвитку діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет типу 1, їх значення у ранній діагностиці та оптимізації лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Т.С. Цимбал. – К., 2014. – 24 с.
40.    ШУЛЯРЕНКО Л.В. Коагуляційні порушення при цукровому діабеті 2 типу та методи їх корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Л.В. Шуляренко. – К., 2011. – 21 с.
41.    ЯДЛОВСЬКИЙ О.Є. Експериментально-теоретичне обґрунтування розробки потенційних ненаркотичних анальгетиків серед конденсованих похідних азотистих гетероциклів та їх аналогів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.Є. Ядловський. – К., 2014. – 44 с.

ВІДБИТКИ

42.    № 9113 – Фармакоекономічний аналіз антитромботичної терапії в геріатричній клініці / Л.П. Купраш, Л.Ф. Матюха, Ю.О. Гріненко та ін. [О.В. Купраш, О.С. Гударенко] // Семейная медицина. – 2013. – № 2. – С. 116 – 119.
43.    № 9114 – Электрокардиографическая ГРИД-система: первые результаты массовых исследований на основе «морбидных выборок» / В.В. Вишневский, И.А. Чайковский, Л.М. Ена, В.Е. Васильев: Информационные технологии в кардиологии. Мат. Междунар. конф. (Харьков, 11-12 апреля 2013 г.) // Клинич. информатика и телемедицина. – 2013. – Вып. 10. – С. 171 – 172.
44.    № 9115 – Поворознюк В.В. Особливості ремоделювання кісткової тканини у спінальних хворих з гетеротопічною осифікацією / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька // Літопис травматол. та ортопедії. – 2011. – № 1 – 2. – С. 65 – 68.
45.    № 9116 – Рой І.В. Принципи лікувальної гімнастики в комплексному лікуванні хворих на остеопороз / І.В. Рой, В.В. Зінченко, Л.Д. Катюкова // Літопис травматол. та ортопедії. – 2011. – № 1 – 2. – С. 233 – 235.
46.    № 9117 – Наш опыт остеосинтеза чрезвертельных и подвертельных переломов бедренной кости стержневыми аппаратами наружной фиксации у лиц пожилого возраста / Г.С. Джанбахишов, Р.Р. Талышинский, Ш.Ш. Гаджиев, И.Ф. Агабеков // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1 – 2. – С. 161 – 163.
47.    № 9118 – Головач І.Ю. Ризендронат в лікуванні остеопорозу: фармакологічний профіль, клінічна ефективність, переносимість і безпечність / І.Ю. Головач // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1 – 2. – С. 174 – 178.
48.    № 9119 – Соколова И.И. Медико-психологические аспекты стоматологического лечения больных гериатрического профиля / И.И. Соколова, Н.Н. Савельева // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 2. – С. 116 – 124.
49.    № 9120 – Современный подход к проблеме остеопороза у женщин, находящихся в климактерическом периоде / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, Г.А. Маркин, А.С. Сагань // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 8. – С. 34 – 40.
50.    № 9121 – Беловол А.Н. Остеопороз у мужчин. Особенности диагностики и лечения / А.Н. Беловол, И.И. Князькова // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2014. – № 1. – С. 5 – 13.
51.    № 9122 – Зяблицев Д.С. Полиморфизм генов, ассоциированных с остеопорозом и нарушения нейро-гормональной регуляции у женщин в период менопаузы / Д.С. Зяблицев // Міжнар. вісн. медицини. – 2013. – № 1. – С. 57 – 61.
52.    № 9123 – Швед М.І. Стан когнітивних функцій у хворих на артеріальну гіпертензію / М.І. Швед, О.В. Шманько // Вісн. наук. досліджень. – 2014. – № 2. – С. 49 – 52.
53.    № 9124 – Колісник С.П. Вивчення показників добового езофаго-рН-моніторингу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з атиповими проявами в динаміці лікування ланзопразолом / С.П. Колісник // Вісн. морфології. – 2014. – № 1. – С. 100 – 103.
54.    № 9125 – Ендоскопічні критерії оцінки важкості гострого панкреатиту у хворих старшої вікової групи / А.І. Годлевський, С.І. Саволюк, В.В. Балабуєва, О.С. Сацик // Вісн. морфології. – 2014. – № 1. – С. 70 – 73.
55.    № 9126 – Якименко О.О. Лікування болю в спині у жінок хворих на остеопороз в менопаузальному періоді / О.О. Якименко, О.Є. Кравчук, М.Д. Хасан // Вісн. морської медицини. – 2013. – № 4. – С. 76 – 77.
56.    № 9127 – Аймедов К.В. Паллиативная помощь: состояние и перспективы / К.В. Аймедов, О.В. Кривоногова, Т.М. Костюченко // Вісн. морської медицини. – 2013. – № 4. – С. 6 – 10.
57.    № 9128 – Тучин Д.Ф. Доксазозин в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы и артериальной гипертензии у пациентов пожилого возраста / Д.Ф. Тучин, Р.А. Бистрица // Здоровье мужчины. – 2013. – № 3. – С. 198.
58.    № 9129 – Сумцова О.А. Особенности лечения мочекаменной болезни у лиц пожилого и старческого возраста / О.А. Сумцова, П.С. Серняк, А.И. Сагалевич // Здоровье мужчины. – 2013. – № 3. – С. 164 – 166.
59.    № 9130 – Мисула І.Р. Ефективність застосування сучасних методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку на остеоартроз колінних суглобів у санаторних умовах / І.Р. Мисула, Т.Г. Бакалюк // Здобутки клініч. і експерим. медицини. – 2014. – № 1. – С. 76 – 78.
60.    № 9131 – Вікові структурні особливості міокарда при різних варіантах моделювання кардіоміопатії / Т.Ю. Квітницька-Рижова, О.С. Ступіна, П.П. Клименко, Г.В. Хаблак, В.В. Олар // Здобутки клініч. і експерим. медицини. – 2013. – № 2. – С. 247 – 248.
61.    № 9132 – Макаренко О.В. Гендерно-вікові особливості глаукоми / О.В. Макаренко, О.В. Кривов’яз, С.О. Кривов’яз // Запорожский мед. журнал. – 2014. – № 1. – С. 34 – 36.
62.    № 9133 – Антонюк-Щеглова І.А. Досвід застосування мелатоніну в літніх хворих із цукровим діабетом 2 типу / І.А. Антонюк-Щеглова // Ендокринологія. – 2013. – № 4. – С. 32 – 38.
63.    № 9134 – Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / І.О. Боровик, Л.С. Бабінець, С.Є. Шостак та ін. [С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк] // Гастроентерологія. – 2014. – № 1. – С. 18 – 21.
64.    № 9135 – Остеопороз: вплив віку, статі, ожиріння та цукрового діабету / О.С. Ларін, М.Л. Кирилюк, О.Е. Третяк та ін. [Л.В. Щукатурова, О.Я. Гирявенко, В.Б. Доготар, А.Є. Бикова] // Клініч. ендокринологія та ендокрин. хірургія. – 2014. – № 1. – С. 3 – 14.
65.    № 9136 – Кирилюк М.Л. Віковий дефіцит андрогенів у чоловіків. Сучасні підходи до діагностики та лікування / М.Л. Кирилюк // Клініч. ендокринологія та ендокрин. хірургія. – 2013. – № 3. – С. 61 – 68.
66.    № 9137 – Глушко Л.В. Прояви запального процесу при метаболічному синдромі в жінок у постменнопаузі / Л.В. Глушко, Л.В. Насраллах, С.В. Федоров // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія «Медицина». – 2013. – Вип. 3 (48). – С. 162 – 165.
67.    № 9138 – Бугрім Т.В. Сучасні підходи до діагностики остеопорозу та ішемічної хвороби серця в жінок у післяменопаузальному періоді в умовах первинної медико-санітарної допомоги / Т.В. Бугрім // Мед. перспективи. – 2014. – № 1. – С. 77 – 81.
68.    № 9139 – Залісна Ю.Д. Клінічні особливості розвитку хронічної ішемії мозку на тлі виражених знижень когнітивних функцій / Ю.Д. Залісна // Мед. перспективи. – 2013. – № 4. – С. 56 – 60.
69.    № 9140 – Сравнительный психометрический анализ когнитивных расстройств вследствие сосудистых заболеваний головного мозга / А.Л. Малев, Е.Л. Товажнянская, А.Н. Захарова, В.Б. Калиберденко // Мед. психологія. – 2014. – № 1. – С. 111 – 116.
70.    № 9141 – Алипова О.Є. Динаміка параметрів нейрогуморального профілю при курсовому відновлювальному лікуванні хворих похилого віку з різними варіантами артеріальної гіпертензії / О.Є. Алипова // Мед. гідрологія та реабілітація. – 2013. – № 4. – С. 80 – 86.
71.    № 9142 – Специфічні імунологічні ускладнення при трансплантації стовбурових клітин / В.Й. Сморжевський, А.В. Якушев, Р.В. Салютін та ін. [А.В. Габриєлян, В.М. Шаблій, Т.М. Доманський, В.Ф. Оніщенко, І.В. Кудла] // Клініч. та експерим. патологія. – 2013. – № 4. – С. 144 – 147.
72.    № 9143 – Ривак Т.Б. Оцінка раціональності та безпеки фармакотерапії в геріатрії (на прикладі пацієнтів травматологічного профілю) / Т.Б. Ривак // Клініч. фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація. – 2013. – № 1. – С. 9 – 18.
73.    № 9144 – Балацька Н.І. Особливості клінічного перебігу системного остеопорозу у пацієнтів з дефіцитом вітаміну D та його корекція / Н.І. Балацька // Клініч. фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація. – 2013. – № 2. – С. 102 – 105.
74.    № 9145 – Глєбова Т.М. Добовий профіль артеріального тиску у жінок в постменопаузальному періоді, хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ревматоїдним артритом / Т.М. Глєбова // Пробл. екологіч. та мед. генетики і клініч. імунології. – 2014. – Вип. 1. – С. 290 – 296.
75.    № 9146 – Дорошенко О.В. Статини та лікарські взаємодії / О.В. Дорошенко // Пробл. екологіч. та мед. генетики і клініч. імунології. – 2013. – Вип. 5. – С. 200 – 212.
76.    № 9147 – Поворознюк В.В. Остеопороз хребта у жінок в постменопаузальному періоді з переломами Коліса в анамнезі / В.В. Поворознюк, М.А. Гаркуша // Пробл. екологіч. та мед. генетики і клініч. імунології. – 2013. – Вип. 2. – С. 334 – 339.
77.    № 9148 – Олесь О.В. Проблемы пенсионного и социального обеспечения в Украине: альтернативный подход к организации жизненного цикла трудовых ресурсов / О.В. Олесь // Пробл. інновац.-інвестиц. розвитку. – 2013. – № 5. – С. 64 – 71.
78.    № 9149 – Поворознюк В.В. Особливості переломів кісток передпліччя у населення Донецької області, що проживає на території з підвищеним вмістом фтору, залежно від віку та статі / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицький, Т.В. Орлик // Пит. експерим. та клініч. медицини. – 2013. – Вип. 17. – Т. 1. – С. 385 – 399.
79.    № 9150 – Кадикова О.І. Структурно-функціональні зміни міокарда лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу / О.І. Кадикова // Одеськ. мед. журнал. – 2013. – № 6. – С. 45 – 49.
80.    № 9151 – Савицкий Н.Н. Сердце / Н.Н. Савицкий. – Госмедиздат, 1929. – Режим доступу: http://sohmet.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st00.shtml
81.    № 9152 – Николай Николаевич Савицкий – основоположник учения о жесткости сосудистой стенки в России.
82.    № 9153 – Тахоосциллография / за Н.Н. Савицким. – Режим доступу: http://www.symona.ru/school/monitoring-methods/monitoring-methods_23.html
83.    № 9154 – Саютина С.Б. Цитиколин в комплексной терапии болезни Паркинсона / С.Б. Саютина, В.В. Шпрах, Н.Ю. Рожкова // Тихоокеанский мед. журнал. – 2013. – № 4. – С. 76 – 78.
84.    № 9155 – Чайковський Ю.Б. Бібліометрика. Нові стандарти наукових публікацій / Ю.Б. Чайковський, Ю.В. Сілкіна, О.Ю. Потоцька // Світ медицини та біології. – 2013. – № 2 (38). – С. 11 – 15.
85.    № 9156 – Никифоров А.Г. Особенности клеточного состава спинномозговых узлов человека в пожилом возрасте / А.Г. Никифоров, И.И. Старченко, В.В. Черняк // Світ медицини та біології. – 2013. – № 2 (38). – С. 64 – 66.
86.    № 9157 – Гільмутдінова М.Ш. Прооксидантно-антиоксидантний гемостаз скелетних м’язів щурів в умовах гіпо- та гіпермелатонінемії при старінні / М.Ш. Гільмутдінова // Світ медицини та біології. – 2014. – № 1 (43). – С. 105 – 107.
87.    № 9158 – Белоклицкая Г.Ф. Пародонтологический статус людей пожилого и старческого возраста / Г.Ф. Белоклицкая, Э.М. Павленко // Современная стоматология. – 2013. – № 2. – С. 117 – 120.
88.    № 9159 – Алипова О.Є. Вплив відновлювального лікування на стан центральної та внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих похилого віку з різними варіантами артеріальної гіпертензії / О.Є. Алипова, О.І. Токаренко // Сучасні мед. технології. – 2014. – № 1. – С. 41 – 48.
89.    № 9160 – Орленко В.Л. Патогенетическое обоснование применения бисфосфонатов при постменопаузальном остеопорозе / В.Л. Орленко // Травма. – 2014. – № 1. – С. 27 – 35.
90.    № 9161 – Ендопротезування кульшового суглоба в людей старших вікових груп при внутрішньо-суглобових переломах шийки стегна / П.Ф. Музиченко, О.А. Радомський, І.В. Даниленко та ін. [В.Ю. Вендолін, Г.Д. Соломахін] // Травма. – 2014. – № 1. – С. 93 – 95.
91.    № 9162 – Шатило В.Й. Медико-профілактична допомога пацієнтам похилого віку / В.Й. Шатило // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 4. – С. 45 – 52.
92.    № 9163 – Бурхонов А.У. Особенности иммунного статуса и лечения больных псориазом пожилого и старческого возраста / А.У. Бурхонов // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2014. – № 1. – С. 71 – 77.
93.    № 9164 – Аскеров М.М. Артериальная гипертензия при сахарном диабете / М.М. Аскеров // Укр. журн. клініч. та лаб. медицини. – 2013. – № 2. – С. 4 – 8.
94.    № 9165 – Труфанов Е.А. Характеристика почерка у больных болезнью Паркинсона и эссенциальным тремором / Е.А. Труфанов // Укр. мед. альманах. – 2013. – № 1. – С. 159 – 161.
95.    № 9166 – Волошин В.М. Ефекти інгаляційного впливу епіхлоргідрина на органометричні показники тимуса білих щурів періоду виражених старечих змін / В.М. Волошин // Укр. мед. альманах. – 2013. – № 3. – С. 37 – 39.
96.    № 9167 – Залежність активності фізіологічного компенсаторного ангіогенезу від функціонального стану ендотелію у практично здорових людей різного віку / В.Ю. Лішневська, О.Ф. Мельников, О.І. Парасюк, М.Д. Тимченко // Укр. морфологіч. альманах. – 2012. – № 2. – С. 53 – 55.
97.    № 9168 – Гасанова И.Х. К вопросу о «старении» сосудистых сплетений желудочков головного мозга / И.Х. Гасанова // Укр. морфологіч. альманах. – 2012. – № 3. – С. 121 – 123.
98.    № 9169 – Труфанов Е.А. Прогрессирование болезни Паркинсона у больных с положительным и отрицательным наследственным анамнезом / Е.А. Труфанов // Укр. морфологіч. альманах. – 2012. – № 4. – С. 110 – 113.
99.    № 9170 – Івахненко Д.С. Геріатрична травма: вплив преморбідного стану на перебіг травматичної хвороби / Д.С. Івахненко // Укр. нейрохірургічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 18 – 22.
100.    № 9171 – Сравнительная эффективность внутривенного введения мезенхимальных стволовых клеток костного мозга крысам, у которых моделировали паркинсоноподобный синдром / В.А. Пятикоп, М.А. Мсаллам, Е.А. Щегельская и др. [И.А. Кутовой, Г.И. Губина-Вакулик, Т.В. Горбач] // Укр. нейрохірургічний журнал. – 2014. – № 2. – С. 55 – 61.
101.    № 9172 – Особенности миграции меченых мезенхимальных стволовых клеток костного мозга в организме крыс, у которых моделировали паркинсоноподобный синдром / В.А. Пятикоп, М.А. Мсаллам, Е.А. Щегельская и др. [И.А. Кутовой, Г.И. Губина-Вакулик] // Укр. нейрохірургічний журнал. – 2014. – № 3. – С. 42 – 48.
102.    № 9173 – Особливості харчування людей похилого віку / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, І.В. Якубовська, Ю.Г. Бурмак // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 3. – С. 29 – 33.
103.    № 9174 – Гударенко О.С. Стан надання стаціонарзамінюючої медичної допомоги населенню похилого віку в умовах великого міста / О.С. Гударенко, В.В. Чайковська // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 3. – С. 84 – 87.