Архів надходжень до картотеки за 27.08.2014 р.

1.   Цереброкурин® // Науч.-производственное предприятие «НИР». – К., 2009. – 194 с.
2.   Практическая гериатрия: Руководство для врачей / Под ред. Г.П. Котельникова, О.Г. Яковлева. – Самара: Самарский Дом печати, 1995. – 613 с. – ISBN 5-7350-0087-Х.
3.   Основи догляду в домашніх умовах: Навч. посіб. для викладачів та інструкторів, мед. сестер служби милосердя Тов. Червоного Хреста України / В.В. Лойко, І.Г. Усіченко, А.М. Хабарова та ін. [А.В. Царенко, Л.А. Порохняк-Гановська]. – К., 2001. – 240 с.
4.   Корпачев В.В. Эволюция взглядов в диабетологии / В.В. Корпачев, О.В. Корпачева-Зиныч. – К.: Книга плюс, 2011. – 224 с. – ISBN 978-966-460-030-3.
5.   Перша допомога: Підручник для інструктора Червоного Хреста / Під заг. ред. І.Г. Усіченка, Г.Г. Рощина; перероб. і доп. – К.: «Видавничий дім «СКАРБИ», 1999. – 177 с. – ISBN 966-95038-3-3.
6.   Артеріальні, венозні тромбози та тромбоемболії. Профілактика та лікування / Відровід. за вип. В.Ю. Лішневська. – К.: ЗАТ «Віпол», 2006. – 72 с. – ISBN 5 – 8238-0840-2.
7.   КОРЧАК О.М. Функціонально-фенотипічна модифікація фібробластів хронічних венозних виразок із використанням методів клітинного культивування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.08 – імунологія та алергологія / О.М. Корчак. – Донецьк, 2007. – 20 с.
8.   Левкович Н.М. Аналіз частоти поліморфних варіантів генів СYР2С9, СYР2С19, СYР2D6 та МDR1 у населення України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.15 – генетика / Н.М. Левкович. – К., 2014. – 22 с.
9.   ТИМОЧКО Н.Б. Клініко-патогенетичні закономірності відновного лікування хворих після інфаркту міокарда з врахуванням сумарного серцево-судинного ризику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Н.Б. Тимочко. – Ів.-Фраківськ, 2014. – 19 с.