Нові надходження до бібліотеки (03.09.2014 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2014. – № 3.
2.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 1 – 2.
3.    Галицький лікарський вісник. – 2014. – № 2.
4.    Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія. – 2013. – № 4.
5.    Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія. – 2014. – № 1.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2014. – № 7.
7.    Кардиология. – 2014. – № 7.
8.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2014. – № 1. Тема номера: Новітні не коронарні серцеві втручання.
9.    Клиническая геронтология. – 2014. – № 5 – 6.
10.    Клиническая медицина. – 2014. – № 6.
11.    Клиническая медицина. – 2014. – № 7.
12.    Лікарська справа/Врачебное дело. – 2013. – № 6.
13.    Мистецтво лікування. – 2014. – № 5 – 6.
14.    Новая медицина тысячелетия. – 2013. – № 5.
15.    Новая медицина тысячелетия. – 2013. – № 6.
16.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 475. Тема номера: Кардиология.
17.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2014. – № 8 (20) (серпень).
18.    Проблеми остеології. – 2014. – № 1.
19.    Therapia. – 2014. – № 4 – 5.
20.    Терапевтический архив. – 2014. – № 7.
21.    Український кардіологічний журнал. – 2014. – № 3.
22.    Український медичний часопис. – 2014. – № 4.
23.    Український ревматологічний журнал. – 2014. – № 2.
24.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2014. – № 1 – 2 (январь – февраль).
25.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2014. – № 3 – 4 (март – апрель).
26.    60 лет – не возраст. – 2014. – № 6.
27.    Annals of the Rheumatic Disease. – 2013. – Vol. 72, Issue 9.
28.    Annals of the Rheumatic Disease. – 2013. – Vol. 72, Issue 12.
29.    Annals of the Rheumatic Disease. – 2014. – Vol. 73, Issue 2.
30.    Annals of the Rheumatic Disease. – 2014. – Vol. 73, Issue 3.
31.    Annals of the Rheumatic Disease. – 2014. – Vol. 73, Issue 4.
32.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 5.
33.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 9.
34.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 11.
35.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 12.
36.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 13.
37.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 14.
38.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 21.
39.    Geriatrie et de Gerontologie. – 2014. – T. XXI. – № 204.

ГАЗЕТИ

40.    АПТЕКА. – 2014. – № 30 (951) (4 августа).
41.    Здоров’я України. – 2014. – № 13 – 14 (338 – 339) (липень).

КНИГИ

42.    № 23042 – Практическая гериатрия: Руководство для врачей / Под ред. Г.П. Котельникова, О.Г. Яковлева. – Самара: Самарский Дом печати, 1995. – 613 с. – ISBN 5-7350-0087-Х.
43.    № 23047 – Корпачев В.В. Эволюция взглядов в диабетологии / В.В. Корпачев, О.В. Корпачева-Зиныч. – К.: Книга плюс, 2011. – 224 с. – ISBN 978-966-460-030-3.
44.    № 23041 – Цереброкурин® // Науч.-производственное предприятие «НИР». – К., 2009. – 194 с.
45.    № 23044 – Основи догляду в домашніх умовах: Навч. посіб. для викладачів та інструкторів, мед. сестер служби милосердя Тов. Червоного Хреста України / В.В. Лойко, І.Г. Усіченко, А.М. Хабарова та ін. [А.В. Царенко, Л.А. Порохняк-Гановська]. – К., 2001. – 240 с.
46.    № 29045 – Перша допомога: Підручник для інструктора Червоного Хреста / Під заг. ред. І.Г. Усіченка, Г.Г. Рощина; перероб. і доп. – К.: «Видавничий дім «СКАРБИ», 1999. – 177 с. – ISBN 966-95038-3-3.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

47.    Алгоритми допомоги хворим при невідкладних серцево-судинних станах: За мат. Асоц. з невідкладної серцево-судинної допомоги Європейського товариства кардіологів / Під ред. Г. Буено, П. Вренкса. – 2014. – 104 с.
48.    Антиаритмічна терапія при фібриляції передсердь. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоц. кардіологів України (з доповненнями 2014 року) / Уклад. О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк, А.В. Коркушко та ін. – К., 2014. – 59 с.
49.    Антитромботична терапія хворих з фібриляцією передсердь. Практичні рекомендації щодо використання нових оральних антикоагулянтів / Уклад. О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін. – К., 2014. – 55 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

50.    КОРЧАК О.М. Функціонально-фенотипічна модифікація фібробластів хронічних венозних виразок із використанням методів клітинного культивування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.08 – імунологія та алергологія / О.М. Корчак. – Донецьк, 2007. – 20 с.
51.    Левкович Н.М. Аналіз частоти поліморфних варіантів генів СYР2С9, СYР2С19, СYР2D6 та МDR1 у населення України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.15 – генетика / Н.М. Левкович. – К., 2014. – 22 с.
52.    ТИМОЧКО Н.Б. Клініко-патогенетичні закономірності відновного лікування хворих після інфаркту міокарда з врахуванням сумарного серцево-судинного ризику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Н.Б. Тимочко. – Ів.-Фраківськ, 2014. – 19 с.

ВІДБИТКИ

53.    № 9091 – Пінчук І.Я. Проблема депресії в аспекті охорони психічного здоров’я осіб похилого віку / І.Я. Пінчук, О.О. Хаустова // Вестн. Ассоц. психиатров Украины. – 2013. – № 3. – С. 38 – 42.
54.    № 9105 – Зозуля В.В. Метаболічна терапія в геріатричній кардіології (фармако-епідеміологічне дослідження) / В.В. Зозуля, І.С. Чекман // Фармакол. та лік. токсикологія. – 2012. – № 4. – С. 67 – 71.
55.    № 9106 – У пошуках нових підходів до лікування безсоння та приливів як симптомів менопаузи // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 6. – С. 62 – 63.
56.    № 9107 – Левада О.А. Особенности дисмнестических нарушений на этапах развития субкортикальной сосудистой деменции по данным ТІМЕ-теста / О.А. Левада // Мед. психология. – 2013. – № 2. – С. 44 – 51.
57.    № 9108 – Тодоріко Л.Д. Дискусійні питання щодо механізмів розвитку поліморбідності при хронічних обструктивних захворюваннях легенів у осіб літнього та старечого віку / Л.Д. Тодоріко // Клініч. імунол., алергол., інфектологія. – 2013. – № 5. – С. 41 – 45.
58.    № 9109 – Международные эксперты в помощь украинским женщинам элегантного возраста // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 7. – С. 66 – 67.
59.    № 9110 – Артеріальна гіпертензія у пацієнтів літнього віку: практичні аспекти лікування // Практич. ангіологія. – 2013. – № 3. – С. 5 – 11.
60.    № 9111 – Беликова М.В. Изменение содержания катехоламинов в плазме крови у людей при старении и болезни Паркинсона / М.В. Беликова, Г.В. Лукьянцева, В.А. Пастухова // Укр. мед. альманах. – 2013. – № 2. – С. 108 – 110.
61.    № 9112 – Терапия остеопороза у мужчин. Рекомендации Американского общества эндокринологов – 2012 // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2013. – № 2. – С. 26 – 28.