Архів надходжень до картотеки за 27.05.2014 р. (друга частина)

1.    Dudina Zh.G. Rehabilitation as a part of palliative care in patients who suffer from severe dementia / Zh.G. Dudina // Архів психіатрії. – 2013. – № 4. – С. 60 – 62. Key words: dementia, complex of rehabilitation steps, quality of life, old people, palliative care. Дудіна Ж.Г. Реабілітація в структурі надання паліативної допомоги пацієнтам з тяжкою деменцією [англ.]. Ключові слова: деменція, комплекс реабілітаційних заходів, якість життя, люди похилого віку, паліативна допомога.
2.    Khaustova O.O. Depression in elderly patients [англ.] / O.O. Khaustova // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 68 – 72. Key words: depression, anxiety, comorbidity, noncommunicable illness, diagnosis, treatment. [Депресія у літніх пацієнтів. Ключові слова: депрессия, тревога, коморбидные заболевания, неинфекционные болезни, диагностика, лечение].
3.    Давидюк П.П. Тревожные расстройства при сахарном диабете 2-го типа и их паллиативная терапия / П.П. Давидюк // Вісн. психіатрії та психофармакотерапії. – 2013. – № 2. – С. 91 – 92.
4.    Дзюба О.М. До проблеми діагностики кореляційних зв’язків між легкими когнітивними розладами у осіб середнього віку та подальшим розвитком деменції / О.М. Дзюба, О.С. Орлова // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 89.
5.    Дудина Ж.Г. Актуальность паллиативного лечения у пациентов, страдающих деменцией / Ж.Г. Дудина // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 88.
6.    Завалко Ю.Н. Лечение когнитивных нарушений в позднем возрасте / Ю.Н. Завалко, И.В. Черняков, В.Д. Чернякова // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 90 – 91.
7.    Здорик І.Ф. Терапія депресивних розладів та когнітивних порушень у жінок, які страждають на гіпертонічну хворобу / І.Ф. Здорик // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 95.
8.    Значение длительной блокады бедренного нерва в ранней реабилитации пациентов пожилого возраста после операций эндопротезирования коленного сустава / А.М. Строкань, И.М. Зазирный, М.Н. Синицын, В.Г. Евсеенко // Біль, знеболювання та інтенсив. терапія. – 2013. – № 3 (дод.). – С. 168 – 169. Ключові слова: феморальна блокада, ультразвуковий контроль, тотальне ендопротезування колінного суглоба.
9.    Кадикова О.І. Значення гуморальних та імунозапальних змін у патогенезі метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу / О.І. Кадикова // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2013. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 118 – 122. Ключові слова: метаболічні порушення, адипонектин, резистин, sСD40L, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет.
10.    Калугин И.В. Проблемы полиморбидности и адекватной фармакотерапии у пациентов пожилого возраста / И.В. Калугин, Е.А. Хаустова // Архів психіатрії. – 2013. – № 4. – С. 118 – 123. Ключевые слова: полиморбидность, полифармация, полипрагмазия, фармакомания, пожилой возраст.
11.    Калугин И.В. Проблемы полиморбидности и адекватной фармакотерапии у пациентов пожилого возраста / И.В. Калугин, Е.А. Хаустова // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 97.
12.    Кіндракевич Ю.Б. Частота делецій генів GSТТ1 та GSТМ1 у довгожителів Прикарпаття / Ю.Б. Кіндракевич, Р.П. Герич, Л.М. Тамащук // Архів клініч. медицини. – 2013. – № 2. – С. 37 – 39. Ключові слова: гени ферментів детоксикації ксенобіотиків, довгожителі.
13.    Левада О.А. Інтегративна оцінка ранніх етапів розвитку субкортикальної судинної деменції: алгоритм, критерії діагностики та діагностичні тести / О.А. Левада // Архів психіатрії. – 2013. – № 4. – С. 96 – 101. Ключові слова: субкортикальна судинна деменція, субкортикальне судинне легке когнітивне порушення, діагностичні алгоритми, критерії, тести.
14.    Левада О.А. Специфічний когнітивно-психопатологічний синдромокомплекс етапів розвитку субкортикальної судинної деменції / О.А. Левада // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 27 – 32. Ключові слова: субкортикальна судинна деменція, етапи розвитку, специфічні нейропсихологічні та психопатологічні синдроми.
15.    Матвієць Л.Г. Профілактика розвитку м’яких когнітивних розладів при проведенні медичної реабілітації пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією в умовах амбулаторії загальної практики – сімейної медицини / Л.Г. Матвієць // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 103 – 104.
16.    Мищаківська О. Світова практика надання допомоги хворим на деменцію, паліативна допомога (огляд літератури) / О. Мищаківська // Архів психіатрії. – 2013. – № 4. – С. 42 – 46. Ключові слова: деменція, існуючі моделі надання допомоги, поведінкові розлади, опікун, паліативна допомога.
17.    Мороз С.М. Стратегия выявления когнитивных нарушений на ранних стадиях болезни Альцгеймера / С.М. Мороз, В.Е. Семенихина // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 106.
18.    Носов С.Г. Когнитивные нарушения при применении антиэпилептических препаратов у больных эпилепсией / С.Г. Носов, И.Г. Дробот // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 55 – 59. Ключевые слова: эпилепсия, лечение антиэпилептическими препаратами, когнитивные побочные эффекты лечения.
19.    Панченко О.А. Система реабилитационных мероприятий лиц пожилого и старческого возраста с когнитивными нарушениями / О.А. Панченко, Л.В. Панченко, Т.Э. Чумак // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 114 – 115.
20.    Пінчук І.Я. Проблема депресії в аспекті охорони психічного здоров’я осіб похилого віку / І.Я. Пінчук, О.О. Хаустова // Вестн. Ассоц. психиатров Украины. – 2013. – № 3. – С. 38 – 42. Відбиток № 9091.
21.    Площенко Ю.О. Вплив основних засобів для анестезії на серцево-судинну систему у хворих похилого віку, які підлягають проведенню некардіальних хірургічних втручань / Ю.О. Площенко // Біль, знеболювання та інтенсив. терапія. – 2013. – № 3 (дод.). – С. 132 – 135. Ключові слова: серцево-судинна патологія, передопераційна оцінка, некардіальні хірургічні втручання, препарати для анестезії, похилий вік.
22.    Прохорова О.В. Актуальні питання вивчення депресивної маніфестації судинної деменції / О.В. Прохорова, О.О. Хаустова // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 120.
23.    Самедов А.А. Вопросы диагностики и лечения деменции (болезнь Альцгеймера, сосудистые деменции, взгляд через призму психиатрии) / А.А. Самедов, Л.А. Гасан-заде // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 32 – 36. Ключевые слова: деменция, болезнь Альцгеймера, когнитивные нарушения.
24.    Саржевский С.Н. Сочетание когнитивных и эмоциональных нарушений при эпилепсии / С.Н. Саржевский // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 36 – 39. Ключевые слова: фокальная эпилепсия, когнитивные расстройства, депрессия.
25.    Синдром деменции: экспертно-правовые и методологически вопросы диагностики / В.С. Битенский, А.А. Педак, В.В. Глуховский, А.А. Ангелов // Вісн. психіатрії та психофармакотерапії. – 2013. – № 1. – С. 22 – 28. Ключові слова: синдром деменції, діагностика, судово-психіатрична експертиза, посмертна, заповітна дієздатність, доказова, нормативно-правова база.
26.    Чайка А.В. Надання допомоги людям похилого віку, які хворіють на психічні розлади через призму соціальної роботи / А.В. Чайка // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 134.
27.    Чайківська Д. Домашня опіка в Україні. Особливості роботи персоналу по догляду за особами похилого віку з когнітивними порушеннями / Д. Чайківська // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 135 – 136.
28.    Чайковська В. Сучасний стан і перспективи розвитку геріатричної допомоги населенню України / В. Чайковська // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 59 – 62. Ключові слова: геріатрична допомога, інвалідність, психіатрична допомога, соціальне обслуговування населення похилого віку, медико-соціальна допомога населенню літнього віку.
29.    Шевченко-Битенский К.В. Тревожно-дистимические расстройства у больных псориазом, качество жизни и паллиативная терапия / К.В. Шевченко-Битенский // Вісн. психіатрії та психофармакотерапії. – 2013. – № 2. – С. 11 – 15.