Нові надходження до бібліотеки (23.06.2014 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2013. – № 4.
2.    Ендокринологія. – 2014. – № 1.
3.    Ендокринологія. – 2014. – № 1. – Дод. 1. Довідник основних показників діяльності ендокринологічної служби України за 2013 рік.
4.    Журнал НАМН України. – 2014. – № 1.
5.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2014. – № 5.
6.    Кардиология. – 2014. – № 5.
7.    Клиническая геронтология. – 2014. – № 1 – 2.
8.    Клиническая геронтология. – 2014. – № 3 – 4.
9.    Клиническая медицина. – 2014. – № 4.
10.    Лабораторна діагностика. – 2014. – № 1.
11.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. – № 1.
12.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. – № 2.
13.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. – № 3.
14.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. – № 4.
15.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. – № 7.
16.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. – № 8.
17.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. – № 1.
18.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. – № 2.
19.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2014. – № 6 (18) (червень).
20.    Практикуючий лікар. – 2014. – № 1.
21.    Проблеми остеології. – 2013. – № 3.
22.    Проблемы старения и долголетия. – 2014. – № 1.
23.    Рубежи здоровья. – 2014. – № 5.
24.    Рубежи здоровья. – 2014. – № 6.
25.    Терапевтический архив. – 2014. – № 5.
26.    Успехи геронтологии. – 2014. – № 1.
27.    Участковый врач. – 2014. – № 4.
28.    Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2014. – № 1.
29.    Фізіологічний журнал. – 2014. – № 2.
30.    Хірургія України. – 2014. – № 2.
31.    Nature. – 2013. – Vol. 495, Issue № 7439.

ГАЗЕТИ

32.    АПТЕКА. – 2014. – № 22 (943) (2 июня).
33.    Здоров’я України. – 2014. – № 9 (334) (травень).
34.    Здоров’я України. – 2014. – № 10 (335) (травень).
35.    Новости медицины и фармации. В мире. – 2014. – № 7 – 8 (499 – 500).

КНИГИ

36.    № 23031 – Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: научн.-практ. конф. и школа, посвящ. 90-летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса: Мат. конф. (Киев, 26-27 мая 2014 года). – К., 2014. – 116 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

37.    Ультразвукова денситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини: метод. реком. (204.13/14.14) / Уклад. В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Вас.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицький. – К., 2014. – 27 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

38.    № 319д – Осьмак Є.Д. Розумова працездатність при гіпоксичному впливі у людей похилого віку з фізіологічним та прискореним старінням дихальної системи: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / Є.Д. Осьмак. – К., 2014. – 167 с.
39.    № 320д – Томаревська О.С. Фізіологічні можливості забезпечення загальної працездатності осіб похилого віку: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.С. Томаревська. – К., 2014. – 222 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

40.    Гарницька А.В. Клініко-нейрометрична характеристика полінейропатії у хворих на цукровий діабет: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / А.В. Гарницька. – К., 2014. – 24 с.
41.    Гойстер О.С. Розробка експресних методів біотестування Т-2 токсину: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.20 – біотехнологія / О.С. Гойстер. – К., 2014. – 18 с.
42.    Гринь В.В. Фармакологічна корекція імунних порушень, індукованих ультрафіолетовим опроміненням: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / В.В. Гринь. – К., 2014. – 23 с.
43.    Довгань О.В. Функціональна активність нейронів гіпоталамуса та мигдалеподібного комплексу під час реалізації їжодобувних рухів у щурів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.В. Довгань. – Вінниця, 2014. – 20 с.
44.    Михайленко О.Ю. Серцево-судинні зміни й фактори ризику їх розвитку у хворих на гіпотиреоз: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / О.Ю. Михайленко. – К., 2014. – 24 с.
45.    Пакришень С.В. Вплив блокаторів кальцієвих каналів похідних дигідропіридину – амлодипін та димеодипін – на структуру та метаболізм міокарду за умов доксорубіцинової кардіоміопатії (морфологічне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / С.В. Пакришень. – К., 2014. – 23 с.
46.    Саєнко Я.А. Стан екстра- та інтракраніального кровотоку, цереброваскуляторної реактивності хворих на цукровий діабет: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Я.А. Саєнко. – К., 2014. – 24 с.
47.    Сопко О.В. Серцево-судинний ризик та його модифікація у жінок з метаболічним синдромом на тлі полікістозу яєчників: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.В. Сопко. – К., 2014. – 18 с.
48.    Ярош О.О. Фармакодинаміка та фармакокінетика нового похідного монокарбаматів (АGВ-31) з проти судомною активністю: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.О. Ярош. – К., 2014. – 20 с.

ВІДБИТКИ

49.    Корж А.Н. Рациональная фармакотерапия больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с тревожными расстройствами / А.Н. Корж, С.В. Краснокутский, О.Ф. Майборода // Врачеб. дело. – 2012. – № 8. – С. 101 – 107.
50.    № 9088 – Головные боли напряжения: клинико-психологические варианты и возможности терапии / Л.С. Чутко, С.Ю. Сурушкина, И.С. Никишена и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2010. – № 4.
51.    № 9089 – Доценко Н.Я. Влияние мельдония на когнитивный и клинико-функциональный статус больных пожилого возраста с острым инфарктом миокарда и артериальной гипертензией / Н.Я. Доценко, С.С. Боев, И.А. Шехунова // Мед. перспективи. – 2013. – № 1. – С. 74 – 77.
52.    № 9039 – Штанько В.А. Особенности структуры коморбидности и комбинированной фармакотерапии при ишемической болезни сердца в сочетании с первичной артериальной гипертензией в пожилом возрасте / В.А. Штанько, Н.В. Тофан // Досягнення біології та медицини. – 2013. – № 1. – С. 47 – 50.
53.    № 9041 – Білик О.В. Реакція кісткової тканини на вплив гіпоксії на фоні гіпертермії у щурів-самців старого віку / О.В. Білик // Перспективи медицини та біології. – 2012. – № 1. – С. 58 – 62.
54.    № 9042 – Лазарчук О.А. Уровень фрагментированной ДНК при старении крыс и возможность его коррекции / О.А. Лазарчук, Е.А. Орлова // Перспективи медицини та біології. – 2012. – № 1. – С. 73 – 76.
55.    № 9043 – Глєбова Т.М. Функціональний статус та якість життя жінок постменопаузального періоду хворих ревматоїдним артритом у поєднанні з гіпертонічною хворобою / Т.М. Глєбова // Перспективи медицини та біології. – 2013. – № 2. – С. 114 – 116.
56.    № 9044 – Шармазанова О.П. Можливості визначення остеопорозу на стандартних рентгенограмах / О.П. Шармазанова, М.І. Спузяк // Радіологіч. вісник. – 2012. – № 2. – С. 13 – 18.
57.    № 9045 – Нейромережова модель біологічного віку в діагностиці функціональних станів людини / Ю.Г. Вихованець, В.Г. Гур’янов, А.М. Черняк та ін. [В.І. Остапенко, В.І. Прокопець] // Укр. журн. телемедицини та мед. телематики. – 2012. – № 2. – С. 26 – 30.
58.    № 9046 – Бойчук О.М. Будова і синтопія решітчастої кістки у людей літнього та старечого віку / О.М. Бойчук, Б.Г. Макар // Клініч. та експерим. патологія. – 2013. – № 2. – С. 21 – 24.
59.    № 9087 – Мороз В.А. Профиль безопасности медикаментозного лечения болезни Альцгеймера / В.А. Мороз // Запорож. мед. журнал. – 2013. – № 3. – С. 51 – 53.
60.    № 9091 – Пінчук І.Я. Проблема депресії в аспекті охорони психічного здоров’я осіб похилого віку / І.Я. Пінчук, О.О. Хаустова // Вестн. Ассоц. психиатров Украины. – 2013. – № 3. – С. 38 – 42.
61.    № 9092 – Дёмин А.В. Особенности постурального баланса у пожилых мужчин в зависимости от состояния слуха / А.В. Дёмин, А.А. Волова // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2013. – Т. 2. – Вип. 3. – С. 145 – 149.
62.    № 9093 – Вплив гіпоксичного тренування на вуглеводний обмін та процеси перекисного окиснення ліпідів у тканинах щурів у ранні терміни після одноразового опромінення / Є.М. Горбань, Н.О. Утко, Н.В. Топольнікова, О.В. Под’яченко // Клініч. та експерим. патологія. – 2012. – № 4. – С. 53 – 55. Ключові слова: гіпоксичне тренування, іонізуюче випромінення, глюкоза, глікозильований гемоглобін, перекисне окиснення ліпідів.
63.    № 9094 – Климовицький Ф.В. Ефективність активних метаболітів вітаміну D у лікуванні постменопаузального остеопорозу / Ф.В. Климовицький, В.В. Поворознюк // Клініч. фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація. – 2012. – № 3. – С. 24 – 26.
64.    № 9095 – Балацька Н.І. Корекція дефіциту D вітаміну у жінок із постменопаузальним остеопорозом / Н.І. Балацька // Клініч. фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація. – 2012. – № 4. – С. 125 – 127.
65.    № 9096 – Гольева Н.В. Морфологические особенности межпозвонковых дисков у женщин постклимактерического возраста / Н.В. Гольева, В.В. Гаргин, П.К. Гольева // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 1. – С. 35 – 39. Ключевые слова: межпозвонковые диски, менопауза, морфология.
66.    № 9097 – Лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки у хворих похилого віку з поєднаними травмами / Г.Г. Голка В.В. Суховецький, Є.В. Гарячий, А.С. Кравченко // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 1. – С. 133 – 135.
67.    № 9098 – Філіпюк А.Л. Предиктори виживання пацієнтів похилого віку з хронічною ІХС / А.Л. Філіпюк, Н.С. Скорейко // Мед. гідрологія та реабілітація. – 2012. – № 4. Ключові слова: ішемічна хвороба серця, похилий вік, виживання, прогноз.
68.    № 9099 – Хіміко-фармакологічна оцінка ефективності застосування еналаприлу малеату при стенокардії напруження у осіб похилого та старечого віку / І.М. Білай, Р.В. Стець, І.В. Гнітько та ін. [М.П. Красько, А.В. Хмельова, В.Р. Стець] // Запорож. мед. журнал. – 2013. – № 2. – С. 8 – 9.
69.    № 9100 – Сыволап В.В. Прямые ингибиторы – новый подход в лечении больных артериальной гипертензией в сочетании с ожирением, сахарным диабетом, поражением почек и менопаузой / В.В. Сыволап, М.П. Герасько // Запорож. мед. журнал. – 2013. – № 2. – С. 70 – 75.
70.    № 9101 – Соколова И.И. Стоматологическая заболеваемость пожилых больных / И.И. Соколова, Н.Н. Савельева // Експерим. і клініч. медицина. – 2013. – № 3. – С. 150 – 156. Ключевые слова: стоматологическая заболеваемость, демографическая ситуация, пожилые больные.