Р: Радіонов – Рушкевич

Р

Р-15  Радіонов С.М. Морфологічні особливості мигдалеподібного тіла головного мозку після хронічної інтоксикації барбітуратами в різні вікові періоди (експериментально-морфологічне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н. / С.М. Радіонов. – Сімферополь, 2006. – 20 с.
615.213
3772а

Ракита Л.Г. Клинико-рентгенологические и патогенетические особенности деформирующего артроза и его лечения у людей старшего возраста: Автореф. дисс. на соискание ученой степени к. мед. н.: 14.00.22 – травматология и ортопедия / Л.Г. Ракита. – К., 1981. – 24 с.
2765а

Р-60  Родніченко А.Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну імунну відповідь у мишей ліній С57В1/6 та ВАВ різного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол.. н.: 03.00.09 – імунологія / А.Є. Родніченко. – К., 2012. – 21 с.
612.67
612.017.1
615.017
4066а
4067а

Р-69 Романенко М.С. Ритмічна організація кислотоутворюючої та моторної функцій шлунка у хворих похилого віку на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / М.С. Романенко. – Дніпропетровськ., 2011. – 20 с.
616.342-002.44-053.9:612.323/327
612.673
612.32
616.342
4018а
4019а

Р-69  Романюк Т.Ю. Вікові особливості церебральної, системної та інтракардіальної геодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли ішемічний інсульт: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Т.Ю. Романюк. – К., 2003. – 20 с.
616.8-005-053.9:612.13
616.831-005.1
612.678
3614а
3645а

Рудая Э.С. Функциональное состояние сосудистой системы при гипертонической болезни в пожилом возрасте под влиянием лечения: Автореф. дисс. на соискание ученой степени к. мед. н.: 14.754 – внутренние болезни / Э.С. Рудая. – Ставрополь, 1971. – 29 с.
1769а
б/н

Рушкевич Ю.Е. Влияние длительного раздражения гипоталамуса на сердечно-сосудистую систему взрослых и старых кроликов: Автореф. дисс. на соискание ученой степени к. мед. н.: 14.00.17 – нормальная физиология / Ю.Е. Рушкевич. – К., 1983. – 24 с.
612.14/17:612.826.4.014.42:612.67
3297а