Є: Єгорова – Єфімов

Є

Е-30 Єгорова Л.В. Оптимізація надання медичної допомоги людям похилого і старечого віку в умовах відділення медико-соціальної реабілітації територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н. / Л.В. Єгорова. – К., 2010. – 23 с.
612.67:614-053.9
3977а

Є-30 Єгорова М.С. Взаємозв’язок системної, інтракардіальної та церебральної гемодинаміки та електричної негомогенності міокарда у пацієнтів похилого та старечого віку з постійною формою фібриляції передсердь та кардіоемболічним інсультом: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / М.С. Єгорова. – К., 2010. – 20 с.
616.12-053.9
3990а

А-45 Ейяд М.С. Алар. Вікові особливості церебральної гемодинаміки та ліпідного обміну у хворих на ішемічний інсульт: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н. / Ейяд М.С. Алар. – К., 2004. – 20 с.
616.831-005-053.9
612.678
3648а
3649а

Єна Л.М. Гемодинамічні, гормональні і метаболічні механізми артеріальної гіпертензії в старості: Автореф. дис. на здобуття вч. ступеня д. мед. н.: 14.00.06 – кардіологія / Л.М. Єна. – К., 1993. – 44 с.

Є-91 Єфімов Д.А. Вікові особливості скорочувальної функції папілярного м’яза серця щурів та її зміни при коарктації аорти та дії адріаміцину: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н. / Д.А. Єфімов. – К., 1993. – 23 с.
612.17
3858а