Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.

1.    Марута Н.А. Патопсихологические закономерности формирования невротических депрессий у пациентов с болезнью Паркинсона / Н.А. Марута, Д.Ю. Сайко, Е.С. Череднякова  // Мат. ХІІІ Укр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю: «Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяч. 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р. Довженка (Харків, 10-11 квітня 2012 р.) / під ред. П.В. Волошина. – Харків: Плеяда, 2012. – С. 112 – 114. відбиток № 8854

2.    Децик О.З. Значення загальної практики / сімейної медицини в системі паліативної допомоги України / О.З. Децик, Ж.М. Золотарьова // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 18-19 квітня 2012 р.). – Х., 2012. – С. 36 – 37. відбиток № 8855
3.    Титова Т.А. Артеріальна гіпертензія у хворих похилого віку / Т.А. Титова // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 18-19 квітня 2012 р.). – Х., 2012. – С. 104 – 105. відбиток № 8856
4.    Титова Т.А. Проблемы эффективности организации стационаров на дому / Т.А. Титова, Ю.П. Снопков // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 18-19 квітня 2012 р.). – Х., 2012. – С. 105 – 107. відбиток № 8858
5.    Поворознюк В.В. Изучение эффективности и безопасности медицинского средства Гиалгель в лечении пациентов с остеоартрозом коленных суставов ІІ-ІІІ степени / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, С.В. Козицкая // Травма. – 2012. – Т. 13. – № 1. відбиток № 8857
6.    Акерми Жаафар. Социальные, гендерные и возрастные предикторы тяжёлого течения язвенной болезни / Акерми Жаафар // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 3. Ключевые слова: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, период зрелого возраста (35-55 лет), пациенты пожилого возраста (55-75 лет), пациенты старческого возраста (больше 75 лет), сопутствующая патология: заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. відбиток № 8859
7.    Бурмак Ю.Г. Сравнительная эффективность небиволола и бисопролола в достижении нормосистолии при постоянной форме фибрилляции предсердий у лиц старших возрастных групп / Ю.Г. Бурмак, В.Б. Ковалев, Л.В. Зенина // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 34. відбиток № 8860
8.   Гавалко Ю.В. Возможность коррекции нарушения желудочного кровотока L-аргинином у людей пожилого возраста / Ю.В. Гавалко // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 48. відбиток № 8861
9.    Диба І.А. Вплив дихальних тренувань на дифузійну здатність легень у людей з прискореним старінням дихальної системи / І.А. Диба, Є.Д. Осьмак, Е.О. Асанов // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 71. відбиток № 8862
10.    Ковальова О.М. Цитокіновий профіль у різних вікових групах пацієнтів з гіпертоніч¬ною хворобою / О.М. Ковальова, О.А. Кочубей // Щорічні терапевтичні читання: оп¬тимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 112. Кл. слова: гіпертонічна хвороба, предіабет, зрілий вік, похилий вік. відбиток № 8863
11.    Ковальская Е.А. Особенности коррекции липидного обмена у лиц пожилого возраста с сочетанной патологией / Е.А. Ковальская, О.Г. Клименко // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 114. відбиток № 8864
12.    Кровоток слизистой оболочки желудка и интрагастральный рН в базальных условиях / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.В. Гавалко, О.Н. Гриб, А.С. Багрий // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 122. відбиток № 8865
13.    Лішневська В.Ю. Вплив L-аргініну на активність фізіологічного компенсаторного ангіогенезу у людей похилого віку, хворих на гіпертонічну хворобу / В.Ю. Лішневська, О.І. Парасюк // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 142. відбиток № 8866
14.    Мирсайдуллаев М.М. Эффективность амлодипина и бисопролола в терапии артери¬аль¬ной гипертензии у женщин в постменопаузальном периоде / М.М. Мирсайдуллаев, М.М. Мирсайдуллаев (млад.) // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 161. відбиток № 8867
15.    Осьмак Е.Д. Возрастные особенности церебральной гемодинамики при гипоксии / Е.Д. Осьмак // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 178. відбиток № 8868
16.   Самохина Л.М. Активность эластаз в проявлении гормезиса у старых крыс при ритлеических холодовых воздействиях / Л.М. Самохина, В.В. Ломако // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 201. відбиток № 8869
17.    Вікові особливості дисфункції ендотелію при інсулінорезистентності / В.Б. Шатило, В.О. Іщук, О.В. Бондаренко, В.П. Чижова, С.С. Наскалова // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 258. відбиток № 8870