Архів надходжень до картотеки за 25.12.2013 р.

1.    Академік М.М. Амосов – 100 років з дня народження // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 2. – С. 5 – 6.
2.    Алипова О.Є. Диференціація підходів до відновлювального лікування хворих похилого віку з різними варіантами артеріальної гіпертензії / О.Є. Алипова, О.І. Токаренко: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 35.
3.    Андреєва О.А. Особливості системної і внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з ішемічною хворобою серця похилого і старечого віку / О.А. Андреєва: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 127 – 128.
4.    Антонюк-Щеглова І.А. Вплив мелатоніну на реологічні властивості крові в осіб похилого віку / І.А. Антонюк-Щеглова // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 2. – С. 97 – 101.
5.    Аристова И.В. Коррекция эмоциональных нарушений у больных с артериальной гипертензией / И.В. Аристова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 11. – С. 88 – 90.
6.    Артеменко А.Р. Классификация, диагностика и лечение хронической мигрени: обзор новых данных / А.Р. Артеменко, А.Л. Куренков, К.В. Беломестова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 11. – С. 91 – 96.
7.    Арушанян Э.Б. Экспериментальные и клинические доказательства противосудорожной активности мелатонина / Э.Б. Арушанян // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 11. – С. 111 – 115.
8.    Аспекти терапії постменопаузального остеопорозу в загальнолікарській практиці (клінічний випадок) / В.М. Ждан, О.Є. Кіштура, Є.М. Кіштура та ін. [М.Ю. Бабаніна, М.В. Ткаченко] // Лік. справа. – 2013. – № 2. – С. 85 – 89.
9.    Аутоантитела как ранний маркер выявления структурных изменений кардиомиоцитов и нарушений гемоваскулярного гомеостаза у пожилых больных с ИБС и различной сократительною способностью миокарда / В.Ю. Жаринова, В.А. Табакович-Вацеба, И.Н. Пишель, С.Н. Матиясович: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 134.
10.    Бачинская Н.Ю. Влияние препарата Глиатилин на нейропсихологические и нейрофизиологические показатели при синдроме умеренных когнитивных нарушений у пациентов пожилого возраста с дисциркуляторной энцефалопатией / Н.Ю. Бачинская, И.В. Покровенко, В.А. Холин: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 94 – 95.
11.    Бачинская Н.Ю. Лечение болезни Альцгеймера: современные возможности и перспективы / Н.Ю. Бачинская // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 10 – 17.
12.    Бурчинский С.Г. Холинергическая фармакотерапия деменций: возможности и критерии выбора препарата / С.Г. Бурчинский // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 79 – 86.
13.    Вітамін D – статус дітей з алергічними захворюваннями / О.В. Тяжка, В.В. Поворознюк, З.В. Сельська // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 59 – 60.
14.    Влияние экстракта гинкго билоба на когнитивные нарушения // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 36 – 39.
15.    Возраст 60+: болезни или активное долголетие? Международному дню пожилых людей посвящается / В.В. Чайковская, О.Н. Барна, И.Н. Сорока и др. // Здоров’я України. – 2013. – № 5 (30). – С. 22 – 23.
16.    Войтенко В. Литовський епізод нашої історії / В. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – № 51 – 52 (740) (26 – 31 грудня). – С. 5.
17.    Войтенко В.П. Євромайдан. Грудневі медитації / В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – № 50 (739). – С. 4 – 5.
18.    Волков В.И. Сердечно-сосудистый риск, его связь с гормональным статусом и тяжестью течения климактерия у женщин / В.И. Волков, А.С. Исаева, О.В. Ткаченко: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 89 – 90.
19.    Воронцов С.А. Динамика когнитивных нарушений при психоорганическом синдроме у пациентов позднего возраста с артериальной гипертензией в процессе санаторного лечения / С.А. Воронцов, И.Ю. Макарова, Д.Ф. Хритинин // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 11. – С. 85 – 87.
20.    Глушко А.В. Динаміка рухових та когнітивних порушень у пацієнтів із хворобою Паркінсона при використанні леводопатерапії / А.В. Глушко, Н.В. Литвиненко: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 106.
21.    Дубецька Г.С. Гіперурикемія та компоненти метаболічного синдрому в людей різного віку та статі / Г.С. Дубецька // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 20 – 23.
22.    Ефективність донепезилу гідрохлориду при лікуванні хвороби Альцгеймера залежно від поліморфізму гена апоЕ / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін та ін. [І.М. Пішель, Ю.І. Леонов]: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 94.
23.    Жаринова В.Ю. Влияние трифлузала на гемоваскулярные показатели у пациентов с хронической сердечной недостаточностью пожилого возраста / В.Ю. Жаринова, Ж.С. Бутынец: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 246 – 247.
24.    Жарінова В.Ю. [Доповідь: анонс]: За мат. наук.-практ. конф. «Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання» / В.Ю. Жарінова // Укр. терапевтич. журнал. – 2013. – № 4. – С. 125.
25.    Здоровье людей пожилого возраста: учеб. пособие / В.В. Чайковская, С.Л. Касенова. – Алматы: КазНМУ, 2013. – 243 с.
26.    Инсомнические расстройства у женщин в периоде менопаузы / И.М. Мадаева, Н.В. Семенова, Л.И. Колесникова и др. [О.Н. Бердина, Е.И. Солодова] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 11. – С. 81 – 84.
27.    Ілащук Т.О. Лазерні маркери вмісту в крові ліпопротеїдів низької та високої щільності у жінок з метаболічним синдромом у період менопаузи / Т.О. Ілащук, К.О. Волошинська, О.М. Пересунько: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 93 – 94.
28.    Карабань И.Н. Коррекция эксайтотоксичности при нейродегенератив¬ных заболеваниях и острых нарушениях мозгового кровообращения / И.Н. Карабань, Н.В. Литвиненко // Здоров’я України. – 2013. – № 3 (26) (жовтень). – С. 40 – 41.
29.    Кардіоемболічний інсульт: клінічна, діагностика, лікування: метод. реком. (142.12/301.12) / Уклад. С.М. Кузнєцова, Л.М. Єна, М.С. Єгорова. – К., 2012. – 41 с.
30.    Клинические ассоциации генетических вариантов интерлейкинов с формированием хронического лимфолейкоза у пациентов старших возрастных групп / С.С. Сиротина, Т.С. Тикунова, К.И. Прощаев и др. [О.А. Ефремова, М.И. Чурносов, А.А. Сиротин, В.И. Евдокимов, А.Н. Полторацкий, М.В. Смагина] // Клинич. медицина. – 2013. – № 11. – С. 47 – 52.
31.    Коваленко В.М. Хвороби системи кровообігу у структурі смертності населення України: міфи і реальність / В.М. Коваленко, А.П. Дорогой, Ю.М. Сіренко: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 22 – 29.
32.    Кондратюк В.Є. Вікові та статеві особливості передсердної електрокардіограми високого підсилення в осіб без серцево-судинної патології: стандартизація показників / В.Є. Кондратюк: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 278.
33.    Кондратюк В.Є. Шлуночкова електрокардіограма високого підсилення у практично здорових осіб: вікові та статеві розбіжності / В.Є. Кондратюк: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 278 – 279.
34.    Коркушко О.В. Возрастные особенности мозгового кровообращения, умственной работоспособности в условиях гипоксии у здоровых людей пожилого возраста с различным типом старения – физиологическим и ускоренным (преждевременным) / О.В. Коркушко, Е.Д. Осьмак // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 2. – С. 7 – 26.
35.    Коркушко О.В. Дмитрий Федорович Чеботарёв: война и мир в судьбе одного учёного / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, В.И. Савченко // Серцева недостатність. – 2013. – № 2. – С. 109 – 114.
36.    Кузнецова С.М. Влияние Глиатилина на функциональное состояние мозга у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, Т.Ю. Романюк // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 55 – 63.
37.    Кузнецова С.М. Влияние комбинированной ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на церебральную гемодинамику и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы пациентов, перенесших инсульт / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова, Н.А. Скачкова: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 283 – 284.
38.    Кузнецова С.М. Комбинированная ритмическая транскраниальная и ритмическая периферическая магнитная стимуляция в системе реабилитации пациентов, перенесших инсульт / С.М. Кузнецова, Н.А. Скачкова: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 125 – 126.
39.    Купраш Л.П. Захворюваність органів кровообігу та супутня патологія у хворих похилого та старечого віку / Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, С.О. Гударенко: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 285.
40.    Лабунец И.Ф. Половые особенности возрастных изменений цирканнуальных ритмов функций эпифиза, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и тимуса у здоровых людей / И.Ф. Лабунец // Успехи геронтологии. – 2013. – № 1. – С. 97 – 104.
41.    Левада О.А. Фронтотемпоральная деменция: нейробиология, современные подходы к диагностике и ведению пациентов / О.А. Левада // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 18 – 27.
42.    Лікування вертебрального больового синдрому в практиці сімейного лікаря: методичний посібник / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька. – К.: «Експрес», 2013. – 48 с.
43.    Мазуренко Е.В. Клинико-сонографические сопоставления у пациентов с болезнью Паркинсона / Е.В. Мазуренко, В.В. Пономарёв: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 131.
44.    Марута Н.А. Особенности терапии депрессивных расстройств в неврологической практике / Н.А. Марута, О.С. Чабан, С.М. Кузнецова // Здоров’я України. – 2013. – № 3 (26) (жовтень). – С. 36 – 38.
45.    Матеріали ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – 319 с.
46.    Метаболический синдром и мелатонин / С.И. Рапопорт, А.Ю. Молчанов, В.А. Голиченков и др. [О.В. Бурлакова, Е.С. Супруненко, Е.С. Савченко] // Клинич. медицина. – 2013. – № 11. – С. 8 – 13.
47.    Модифікований флавоноїд як активна субстанція для створення лікарського препарату антидепресивної дії / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка та ін. [Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, С.П. Бондаренко, В.П. Хиля] // Інформаційний бюлетень. Дод. до Журн. нац. акад. мед. наук. України. – 2013. – Вип. 35. – С. 24  – 25.
48.    Нейропсихологічні розлади та особистісні риси при хворобі Паркінсона / Т.М. Слободін, Г.О. Старовойтова, Ю.І. Головченко, І.В. Хубетова: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 155.
49.    Оврах Т.Г. Возрастные особенности тромбоцитарного гемостаза на фоне двойной антиагрегатной терапии / Т.Г. Оврах, О.Е. Запровальная, О.В. Ткаченко: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 294 – 295.
50.    Определение геропротекторного потенциала бутирата натрия у Drosophila melanogaster: отсроченные эффекты / А.М. Вайсерман, Н.М. Кошель, О.Г. Забуга и др. [А.К. Коляда, Н.В. Рощина, Е.Г. Пасюкова] // Успехи геронтологии. – 2013. – № 1. – С. 111 – 116.
51.    Организация работы гериатрического кабинета: метод. пособие / В.В. Чайковская. – Алматы, 2013. – 54 с.
52.    Орлик Т.В. Оцінка ефективності та безпечності препарату «Остеобіос» у профілактиці та лікуванні системного остеопорозу в жінок у постменопаузальному періоді / Т.В. Орлик, Г.С. Дубецька, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 35 – 40.
53.    Особенности питания при болезни Паркинсона: пособие для врачей / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич, Н.В. Карабань, Т.Н. Калищук-Слободин. – Фармацевтическая компания «Сандоз», 2013. – 15 с.
54.    Особенности терапии пациентов с хронически болевым синдромом // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 48 – 51.
55.    Особливості когнітивних порушень у хворих на судинний паркінсонізм / А.М. Влащук, В.С. Трейтяк, В.М. Бондаренко та ін. [О.В. Костовецький, О.В. Середняк]: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 102.
56.    Оцінка змін кісткової тканини в дітей із хронічним захворюванням нирок І-ІІІ стадії / В.В. Поворознюк, Т.В. Буднік, Н.І. Балацька, О.І. Єрохіна // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 64.
57.    Плазмові рівні судинного натрійуретичного пептиду у жінок післяменопаузального віку з різним перебігом гіпертонічної хвороби / В.М. Жебель, О.О. Сакович, А.Ф. Гуменюк та ін. [Г.В. Вільчинський, О.Л. Старжинська, І.К. Палій]: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 42 – 43.
58.    Поворознюк В.В. Застосування препаратів Мовекс® і Мовіназа® в комплексному лікуванні хворих старших вікових груп з остеоартрозом великих суглобів / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька // Здоров’я України. – 2013. – № 22 (323). – С. 16 – 18.
59.    Поворознюк В.В. Обґрунтування застосування комплексних препаратів вітаміну В та кальцію в пародонтології / В.В. Поворознюк, І.П. Мазур, В.Є. Новошицький // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 24 – 27.
60.    Покрова Е.В. Постійна форма фібриляції передсердь у пацієнтів літнього віку та її наслідки / Е.В. Покрова: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 298.
61.    Применение лечебной физкультура у пациентов с болезнью Паркинсона: пособие для врачей / И.Н. Карабань, Н.В. Карабань, Н.В. Карасевич, Е.Н. Аксенова. – Фармацевтическая компания «Сандоз», 2013. – 26 с.
62.    Применение физических факторов в комплексном лечении двигательных нарушений у больных на ранних стадиях болезни Паркинсона / Е.П. Завальная, О.Л. Тондий, Е.Б. Тесленко и др. [О.И. Гноевая, Л.М. Шевченко: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 117 – 118.
63.    Проект національних клінічних настанов з хвороби Паркінсона // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 4 – 9.
64.    Пятницкий Н.Ю. Концепция С.С. Корсакова психопатической конституции и предиспозиции к психическим расстройствам / Н.Ю. Пятницкий // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 11. – С. 64 – 73.
65.    Расстройства сна в пожилом возрасте // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 58 – 63.
66.    Рожелюк І.Ф. Клініко-нейропсихологічна і нейрофізіологічна ефективність лікування донепезилом гідрохлоридом хворих похилого віку на початкових стадіях деменції альцгеймерівського та судинного типу / І.Ф. Рожелюк // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 64 – 73.
67.    Самосюк Н.І. Саногенетичні процеси і медична реабілітація хворих після інсульту: основні поняття і дефініції / Н.І. Самосюк // Лік. справа. – 2013. – № 2. – С. 130 – 135.
68.    Свищенко Е.П. Традиционные представления и новые данные о природе гипертонической болезни / Е.П. Свищенко: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 30 – 34.
69.    Селиверстов Ю.А. Распространенность и основные способы терапии поздних стадий болезни Паркинсона / Ю.А. Селиверстов, С.Н. Иллариошкин // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 11. – С. 100 – 106.
70.    Скибчик В.А. Ефективність лерканідипіну в пацієнтів похилого віку з неконтрольованою артеріальною гіпертензією / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 65 – 66.
71.    Слободин Т.Н. Обзор современных возможностей лечения болезни Паркинсона / Т.Н. Слободин, И.В. Богданова // Здоров’я України. – 2013. – № 3 (26) (жовтень). – С. 22 – 23.
72.    Слободин Т.Н. Ранние стадии болезни Паркинсона: возможен ли индивидуальный подход к лечению в строгих рамках доказательной медицины? / Т.Н. Слободин // Здоров’я України. – 2013. – № 3 (26) (жовтень). – С. 16 – 17.
73.    Стаднюк Л.А. Д.Ф. Чеботарёв – основоположник системы гериатрической подготовки в Украине / Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько, В.В. Чайковская // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 2. – С. 68 – 71.
74.    Стаднюк Л.А. Діагностика серцевої недостатності у людей літнього віку / Л.А. Стаднюк // Серцева недостатність. – 2013. – № 2. – С. 14 – 20.
75.    Сывороточные маркеры воспаления и липидвысвобождающая способность лейкоцитов у больных артериальной гипертензией и стенокардией напряжения / В.Ю. Мишланов, В.Е. Владимирский, Л.И. Сыромятникова и др. [Т.А. Половинкина, С.Л. Мишланова] // Клинич. медицина. – 2013. – № 11. – С. 34 – 37.
76.    Токарь А.В. Функция аппарата внешнего дыхания и диффузионная способность лёгких при артериальной гипертензии в позднем онтогенезе / А.В. Токарь, Т.Д. Шуба: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 67 – 68.
77.    Тревожные расстройства в пожилом возрасте // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 44 – 47.
78.    Фортифікація борошняної кулінарної продукції вітаміном D / А.В. Гавриш, В.В. Поворознюк, О.В. Нєміріч та ін. [Н.І. Балацька, В.Ф. Доценко, Л.Л. Синьоок] // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 62 – 63.
79.    Церебролизин в лечении сосудистой деменции // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 28 – 35.
80.    Чабан О.С. Психічне здоров’я людей похилого віку: проблеми діагностики і терапії / О.С. Чабан, О.О. Хаустова // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 40 – 43.
81.    Шаленкова М.А. Роль маркеров некроза и воспаления в прогнозировании острых форм ишемической болезни сердца / М.А. Шаленкова, Э.Т. Мухаметова, З.Д. Михайлова // Клинич. медицина. – 2013. – № 11. – С. 14 – 20.
82.    Штанько В.А. Вплив лікування на гемодинамічні параметри з урахуванням гіпертрофії лівого шлуночка серця та індексу маси тіла у пацієнтів похилого віку з ІХС у поєднанні з первинною артеріальною гіпертензією на фоні множинної коморбідності / В.А. Штанько, Н.В. Тофан: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 74 – 75.