Архів надходжень до картотеки (10.12.2013 р.)

1.    Акариазы кожи: описание едкого случая зерновой чесотки у пациента 69 лет / Т.В. Святенко, О.Е. Кочерга, О.Л. Статкевич и др. [Е.Г. Мизина, В.С. Привалов, В.А. Татаровский, Е.В. Кондратьева, Т.В. Руденок] // Журн. дерматовенерол. та косметол. ім. М.О. Торсуєва. – 2013. – № 1 – 2. – С. 92 – 95.
2.    Білик О.В. Реакція кісткової тканини на вплив гіпоксії на фоні гіпертермії у щурів-самців старого віку / О.В. Білик // Перспективи медицини та біології. – 2012. – № 1. – С. 58 – 62.
3.    Бойчук О.М. Будова і синтопія решітчастої кістки у людей літнього та старечого віку / О.М. Бойчук, Б.Г. Макар // Клініч. та експерим. патологія. – 2013. – № 2. – С. 21 – 24.
4.    Вплив трансгенного інсуліноподібного фактора росту 1 на перебіг атопічного дерматиту / М.С. Шкумат, К.С. Уманська, М.Ю. Говорун, Ю.І. Леонов, І.М. Пішель // Імунол. та алергологія. – 2012. – № 1 (дод.). – С. 72 – 73.
5.    Герасименко Л.О. Судинна деменція у загальномедичній практиці / Л.О. Герасименко // Журн. психиатрии и мед. психологии. – 2012. – № 3. – С. 98 – 100.
6.    Глєбова Т.М. Функціональний статус та якість життя жінок постменопаузального періоду хворих ревматоїдним артритом у поєднанні з гіпертонічною хворобою / Т.М. Глєбова // Перспективи медицини та біології. – 2013. – № 2. – С. 114 – 116.
7.    Гончарова О.А. Порушення метаболізму фосфоліпідів у жінок з автоімунним тиреоїдитом у постменопаузальному періоді / О.А. Гончарова // Пробл. ендокрин. патології. – 2013. – № 2. – С. 74 – 78.
8.    Грибач С.М. Клініко-біологічні особливості перебігу раку молочної залози у хворих похилого віку / С.М. Грибач, Н.В. Бородай, В.Ф. Чехун // Онкология. – 2011. – № 4. – С. 260 – 265.
9.    Грицуляк Б.В. Структурно-функціональні особливості кровоносного русла і паренхіми яєчка та над’яєчка у чоловіків віком 75-90 років / Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, О.І. Готюр // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія «Медицина». – 2013. – Вип. 1 (46). – С. 12 – 15. Ключові слова: яєчко, над’яєчко, старечий вік.
10.    Дубоссарская З.М. Генез вегетативно-сосудистых и нейроэндокринных расстройств у пациенток с патологическим течением периода перименопаузального перехода и  постменопаузы / З.М. Дубоссарская, Ю.А. Дубоссарская // Жіночий лікар. – 2013. – № 5. – С. 38 – 43.
11.    Ензимна терапія в лікуванні вертебрального больового синдрому: метод. реком. / Уклад. В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька, О.І. Балик. – К., 2012. – 36 с.
12.    Капшитарь А.В. Аррозивное кровотечение из пузырной артерии в брюшную полость у больной старческого возраста с острым гангренозно-перфоративным калькулёзным холециститом / А.В. Капшитарь, А.А. Капшитарь, В.Ю. Ерохин // Патологія. – 2013. – № 2. – С. 97 – 98.
13.    Климовицький Ф.В. Вікові та статеві особливості мінеральної щільності кісткової тканини у дітей м. Донецька / Ф.В. Климовицький, В.В. Поворознюк // Імплантол. Пародонтол. Остеологія. – 2013. – № 2. – С. 12 – 17.
14.    Климовицький Федір Володимирович. Остеопороз та його ускладнення у населення Донецької області: фактори ризику, діагностика та лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / Ф.В. Климовицький. – Х., 2013. – 43 с.
15.    Лазарчук О.А. Уровень фрагментированной ДНК при старении крыс и возможность его коррекции / О.А. Лазарчук, Е.А. Орлова // Перспективи медицини та біології. – 2012. – № 1. – С. 73 – 76.
16.    Левада О.А. Протективное значение уровня образования пациентов для выраженности когнитивных нарушений на этапах формирования субкортикальной сосудистой деменции в контексте гипотезы когнитивного резерва / О.А. Левада, И.Я. Пинчук // Журн. психиатрии и мед. психологии. – 2013. – № 1. – С. 18 – 23.
17.    Мирошниченко П.В. Гистоморфометрические параметры диафизов большеберцовых костей крыс старческого возраста, находящихся на гиперхолестериновой диете / П.В. Мирошниченко // Загальна патологія та патологіч. фізіологія. – 2012. – № 3. – С. 93 – 95.
18.    Негоспітальна пневмонія у літніх людей на тлі метаболічного  синдрому, в практиці дільничного терапевта / Г.Ф. Левченко, С.Г. Афанас’євський, М.М. Клодченко, Л.Б. Малярчук // Загальна патологія та патологіч. фізіологія. – 2012. – № 2. – С. 172 – 175.
19.    Нейромережова модель біологічного віку в діагностиці функціональних станів людини / Ю.Г. Вихованець, В.Г. Гур’янов, А.М. Черняк та ін. [В.І. Остапенко, В.І. Прокопець] // Укр. журн. телемедицини та мед. телематики. – 2012. – № 2. – С. 26 – 30.
20.    Особливості діагностики та лікування сполученої патології у пацієнтів похилого віку: хронічного обструктивного захворювання легень та хронічної серцевої недостатності на тлі метаболічного синдрому в практиці дільничного терапевта / Г.Ф. Левченко, С.Г. Афанас’євський, М.М. Клодченко, Л.Б. Малярчук // Загальна патологія та патологіч. фізіологія. – 2012. – № 2. – С. 176 – 179.
21.    Очколяс В.И. Психологические характеристики больных пожилого возраста с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и непсихотическими психическими расстройствами / В.И. Очколяс // Журн. психиатрии и мед. психологии. – 2012. – № 4. – С. 24 – 28.
22.    Поворознюк В.В. FRAX у прогнозуванні ризику остепоротичних переломів. Частина 1 / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва // Імплантол. Пародонтол. Остеологія. – 2012. – № 1. – С. 10 – 17.
23.    Поворознюк В.В. FRAX у прогнозуванні ризику остепоротичних переломів. Частина 2 / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва // Імплантол. Пародонтол. Остеологія. – 2012. – № 2. – С. 10 – 17.
24.    Поворознюк В.В. Зв’язок між структурно-функціональним станом кісткової тканини та рівнем 25(ОН)D у сироватці крові / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // Імплантол. Пародонтол. Остеологія. – 2013. – № 1. – С. 12 – 16.
25.    Поворознюк В.В. Якість трабекулярної кісткової тканини у жінок залежно від тривалості постменопаузального періоду / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Імплантол. Пародонтол. Остеологія. – 2012. – № 4. – С. 12 – 17.
26.    Поворознюк Василь Валерійович. Інформативність методів діагностики структурно-функціонального стану кісткової тканини в людей різного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / Вас. В. Поворознюк. – Донецьк, 2012. – 20 с.
27.    Сайко Д.Ю. Клинико-психопатологическая структура эндогенных депрессий при болезни Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Журн. психиатрии и мед. психологии. – 2012. – № 2. – С. 43 – 46.
28.    Сайко Д.Ю. Клинико-психопатологические закономерности формирования органического эмоционально-лабильного расстройства личности при болезни Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Журн. психиатрии и мед. психологии. – 2012. – № 1. – С. 49 – 52.
29.    Тарасюк В.С. Медсестринство в геронтології, геріатрії і паліативній медицині: [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації] / В.С. Тарасюк, Г.Б. Кубанська; ред.. В.С. Тарасюк. – К.: Медицина, 2013. – 648 с. – ISBN 978-617-505-212-9.
30.    Тимофійчук О.О. Модуляція меліпраміном вмісту гліцерофосфоліпідів у сироватці крові та скелетних м’язах старих щурів / О.О. Тимофійчук // Одеськ. мед. журнал. – 2012. – № 6. – С. 54 – 57.
31.    Шармазанова О.П. Можливості визначення остеопорозу на стандартних рентгенограмах / О.П. Шармазанова, М.І. Спузяк // Радіологіч. вісник. – 2012. – № 2. – С. 13 – 18.
32.    Шитиков Д.В. Ранние проявления индукции возрастных изменений Т-клеточного звена иммунной системы молодого животного при гетерохронном парабиозе / Д.В. Шитиков, А.Е. Родниченко, И.Н. Пишель // Імунол. та алергологія. – 2013. – № 1. – С. 71 – 75. [без рис.]
33.    Шитиков Д.В. Ранние проявления индукции возрастных изменений Т-клеточного звена иммунной системы молодого животного при гетерохронном парабиозе / Д.В. Шитиков, А.Е. Родниченко, И.Н. Пишель // Імунол. та алергологія. – 2013. – № 2. – С. 106 – 113. [с рис.]