Публікації співробітників Інституту геронтології (за звітами 2013 року)

 1. Актуальные вопросы заболеваний костно-мышечной системы. По мат. VI Междунар. школы-семинара «Заболевания костно-мышечной системы и возраст» (Яремче, 25 февраля – 1 марта 2013 г.) // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 7 (455). – С. 18 – 22.
 2. Актуальные проблемы геронтологи и гериатрии: от теории к практике. Научн.-практ. конф. и школа, посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса (Киев, 16 – 17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – 68 с.
 3. Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике. Науч.-практ. конф. и школа, посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса (Киев, 16 – 17 мая 2013). Тез. // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – 68 с.
 4. Амчеславский В.Г. Достижения и перспективы развития современной нейропротекции / В.Г. Амчеславский, В.И. Черний, С.М. Кузнецова // Здоров’я України. – 2013. – № 2 (25). – С. 60 – 61.
 5. Анализ потребности в паллиативной помощи пожилых людей в Украине / Т.И. Вялых, В.В. Чайковская, H.H. Величко, Д.Р. Чайкивська // Сб. мат. I Международного форума «Активное долголетие» (Алматы, 3-4 июня 2013 г.). – Алматы, 2013. – С. 28. – 29.
 6. Аналіз основних засобів наукової комунікації в забезпеченні інформацією спеціалістів терапевтичного профілю в Україні у 2008 – 2012 рр. / А.Є. Горбань, В.З. Нетяженко, Л.І. Закрутько, Н.О. Мовчун, С.М. Бородай // Укр. терапевт. журнал. – 2013. − № 2. – С. 5 – 11.
 7. Антидепресивна і нейролептична дія нових нітрогеновмісних похідних ізофлавонів / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка, Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хиля, С.П. Бондаренко // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 2. – С. 145 – 155.
 8. Антонюк-Щеглова І.А. Вплив мелатоніну на реологічні властивості крові в осіб похилого віку / І.А. Антонюк-Щеглова // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 2. – С. 97 – 101.
 9. Антонюк-Щеглова І.А. Залежність адаптаційних здатностей організму  літніх людей від стану мелатонінутворювальної функції епіфізу / І.А. Антонюк-Щеглова // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 255 – 267.
 10. Антропогенетика з основами медичної генетики / С.В. Демидов, С.М. Новікова та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 608 с. – ISBN 978-966-306-017-4
 11. Асанов Е.О. Особливості реакції симпатоадреналової системи на психоемоційне напруження при гіпоксії у людей похилого віку з фізіологічним і прискореним старінням дихальної системи / Е.О. Асанов, Є.Д. Осьмак, Л.А. Кузьмінська // Фізіологіч. журнал. – 2013. – Т. 59. – № 2. – С. 39 – 46.
 12. Асанов Э.О. Особенности церебральной гемодинамики при дыхании с положительным давлением на выдохе у людей пожилого возраста / Э.О. Асанов, И.А. Дыба // Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Щорічні  терапевтичні  читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії», присвяч. пам’яті акад. Л.Т. Малої (Харків, 25-26 квітня 2013 року). – Х., 2013. – С. 15.
 13. Аутоантитела как ранний маркер выявления структурных изменений кардиомиоцитов и нарушений гемоваскулярного гомеостаза у пожилых больных с ИБС и различной сократительною способностью миокарда / В.Ю. Жаринова, В.А. Табакович-Вацеба, И.Н. Пишель, С.Н. Матиясович: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 134.
 14. Балацька H.I. 2nd Fragility Fracture Network Global Congress / H.I. Балацька // Вісн. наук. мед. тов. геронтологів та геріатрів України. – 2013. – № 2. – С. 3.
 15. Балацька Н.І. Дефіцит вітаміну D у населення України та чинники ризику його розвитку / Н.І. Балацька // Вісн. наук. досліджень. – 2013. – № 1. – С. 37 – 40.
 16. Балацька Н.І. Дефіцит та недостатність вітаміну D у населення України та їх вплив на структурно-функціональний стан кісткової тканини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.21 – травматологія і ортопедія / Н.І. Балацька. – Донецьк, 2013. – 40 с.
 17. Балацька Н.І. Зв’язок між поліморфізмом гена рецептора вітаміну D, вторинним гіперпаратиреозом і структурно-функціональним станом кісткової тканини / Н.І. Балацька // Наук. записки. – 2012. – № 4 (53). – Р. 92 – 97.
 18. Балацька Н.І. Особливості клінічного перебігу системного остеопорозу у пацієнтів із дефіцитом вітаміну D та його корекція / Н.І. Балацька // Клінічна фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація. – 2012. – № 4. – С. 17 – 21.
 19. Бачинская Н.Ю. Болезнь Альцгеймера (основные подходы к уходу) / Н.Ю. Бачинская, Е.В. Демченко, С.В. Литовченко // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 12.
 20. Бачинская Н.Ю. Болезнь Альцгеймера / Н.Ю. Бачинская // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 88 – 102.
 21. Бачинская Н.Ю. Влияние препарата Глиатилин на нейропсихологические и нейрофизиологические показатели при синдроме умеренных когнитивных нарушений у пациентов пожилого возраста с дисциркуляторной энцефалопатией / Н.Ю. Бачинская, И.В. Покровенко, В.А. Холин: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 94 – 95.
 22. Бачинская Н.Ю. Лечение болезни Альцгеймера: современные возможности и перспективы / Н.Ю. Бачинская // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 10 – 17.
 23. Бачинська Н.Ю. Депресивні розлади та їх корекція у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією при наявності когнітивних порушень / Н.Ю. Бачинська, В.О. Холін // Мат. XV Междунар. конф. «Основные направления фармакотерапии в неврологи» (Судак, 24 – 26 апреля 2013 г.). – К., 2013. – С. 193 – 196.
 24. Бачинська Н.Ю. Особливості помірних когнітивних порушень у хворих з метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Лік. справа. – 2014.
 25. Бачинська Н.Ю. Роль модифікованих чинників ризику у розвитку помірних когнітивних порушень у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією з метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 1.
 26. Безруков В.В. Вікові аспекти взаємодії, фармакокінетики та фармакодинаміки ліків / В.В. Безруков, Л.П. Купраш, Л.М. Єна // Рац. фармакотерапія. – 2012. – № 2 (23). – С. 38 – 41.
 27. Берестяная А.Н. Влияние однократного рентгеновского облучения на эпигеном в ходе онтогенеза Linum usitatissium / А.Н. Берестяная // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькиса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – C. 5 – 6.
 28. Берестяная А.Н. Воздействие ионизирующего облучения на статус метилирования ДНК Linum usitatissium в процессе старения // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькиса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – C. 13.
 29. Бондаренко О.В. Дисфункція ендотелію у пацієнтів похилого віку з гіпертонічною хворобою та інсулінорезистентністю і участь пінеальної залози в розвитку цих порушень / О.В. Бондаренко // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 63 – 67.
 30. Бурчинский С.Г. Анксиолитики в кардиологической практике: новые возможности / С.Г. Бурчиснкий, О.Н. Кокшенева // Поликлиника. – 2013. – № 4 (3). – С. 36 – 40.
 31. Бурчинский С.Г. Блокаторы кальциевых каналов в лечении хронических нарушений мозгового кровообращения / С.Г. Бурчинский // Consilium Medicum. – 2013. – Т. 7. – № l. – С. 1 – 4.
 32. Бурчинский С.Г. Возможности комплексной нейрофармакологической коррекции функций головного мозга при дисциркуляторной энцефалопатии / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2013. – № 7 (308). – С. 47 – 48.
 33. Бурчинский С.Г. Ингибиторы холинэстеразы и их возможности в современной неврологии / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2013. – № 1 (24). – С. 58 – 59.
 34. Бурчинский С.Г. Как уравновесить нервную систему и нормализовать сон? / С.Г. Бурчинский // Комсомольская правда в Украине. – 2013 (19 – 25 апреля). – С. 28.
 35. Бурчинский С.Г. Мелатонин и его возможности в неврологической практике / С.Г. Бурчинский // Consilium Medicum. – 2013. – Т. 7. – № 5. – С. 1 – 6.
 36. Бурчинский С.Г. Новые возможности фармакотерапии инсомний / С.Г. Бурчинский // Мат. XV Междунар. конф. «Основные направления фармакотерапии в неврологи» (Судак, 24 – 26 апреля 2013 г.). – К., 2013. – С. 270 – 273.
 37. Бурчинский С.Г. Новые подходы к стратегии фармакопрофилактики в общемедицинской практике / С.Г. Бурчинский // Практикуючий лікар. – 2013. – № 3 (спецвипуск). – С. 124 – 127.
 38. Бурчинский С.Г. Пирацетам: новые открытия – новые возможности в клинической практике / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2013. – № 2 (25). – С. 42 – 44.
 39. Бурчинский С.Г. Препараты валерианы в фармакотерапии инсомний: новые подходы, новые возможности / С.Г. Бурчинский // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 1. – С. 80 – 87. Ключевые слова: нарушения сна, снотворне средства, препараты валерианы.
 40. Бурчинский С.Г. Препараты валерианы в фармакотерапии инсомний: новые подходы, новые возможности / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2013. – № 1 (24). – С. 57.
 41. Бурчинский С.Г. Ривастигмин: новые возможности в фармакотерапии деменций / С.Г. Бурчинский // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 2. – С. 88 – 100. Ключевые слова: деменции, фармакотерапия, ривастигмин.
 42. Бурчинский С.Г. Тревожные и аффективные расстройства при психосоматической патологии: фармакологические аспекты / С.Г. Бурчинский // Consilium Medicum. – 2013. – Т. 7. – № 4. – С. 16 – 18.
 43. Бурчинский С.Г. Фармакотерапевтические аспекты коррекции когнитивных нарушений в общемедицинской практике / С.Г. Бурчинский // Consilium Medicum. – 2013. – Т. 7. – № 6. – С. 5 – 11.
 44. Бурчинский С.Г. Холинергическая фармакотерапия деменций: возможности и критерии выбора препарата / С.Г. Бурчинский // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 79 – 86.
 45. Бутынец Ж.С. Изучение функционального состояния эндотелия, уровня аутоантител у лиц пожилого возраста с ИБС и различной сократительной способностью миокарда / Ж.С. Бутынец // Мат. наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькиса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – С. 8.
 46. Вайсерман А.М. Эпигенетика. Старение и антистарение / А.М. Вайсерман // Сб. тез. IV Междунар. конф. «Регенеративные технологии в эстетической медицине» (Львов, 24-25 окт. 2013 г.). – 2013.
 47. Вайсерман О. М. Відбувається перелом у 50 – 55 років / О.М. Вайсерман // Країна. – 2013. – № 2 (155). – С.12.
 48. Величко Н.М. Волонтерство як ефективна форма надання догляду паліативним хворим / Н.М. Величко, О.О. Вольф // Мат. II Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги в Україні: фармацевтичні та медико-юридичні аспекти» (20-21 листопада 2013 р.). – 2013. – С.
 49. Величко Н.М. Міжнародна навчальна програма з розробки планування та реалізації політики в галузі старіння населення в Україні (Київ, 21-25 жовтня 2013 р.) // Вісн. Наук. мед. тов. геронтологів та геріатрів України. – 2013. – № 2 (вересень-жовтень).
 50. Величко Н.М. Надання паліативної допомоги в Україні та професійне вигорання медичного персоналу / Н.М. Величко, B.B. Чайковська // Соціальна політика щодо тяжкохворих (невиліковних): Мат. 11-ї щоріч. наук.-практ. конф. – К.: Ун-т «Україна», 2013. – С. 16 – 19.
 51. Взаємозв’язок агрегаційних властивостей тромбоцитів та кровотоку в слизовій оболонці шлунка при старінні / С.С. Наскалова, Ю.В. Гавалко, О.М. Гриб, Е.М. Бодак // Мат. наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькиса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – С. 240.
 52. Вікові особливості морфологічних і апоптотичних змін сенсомоторної кори щурів при черепно-мозковій травмі та генній терапії / Д.В. Савіцька, С.А. Михальський, В.В. Білошицький та ін. [Н.В. Скрипник, Т.Ю. Квітницька-Рижова] // Фізіологія: від молекул до організму. Зб. тез конф. молодих вчених (Київ, 24-25 жовтня 2013 р.). – К., 2013. – С. 44 – 45.
 53. Вікові структурні особливості міокарду при різних варіантах моделювання кардіоміопатії / Т.Ю. Квітницька-Рижова, О.С. Ступіна, П.П. Клименко та ін. [Г.В. Хаблак, В.В. Олар] // VI наук.-практ. конф. «Актуальні питання патології за умов дії  надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 31 жовтня – 1 листопада 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – C. 33 – 34.
 54. Вітамін D-статус у дітей 10-18 років м. Києва / О.В. Тяжка, Т.В. Починок, Н.І. Балацька та ін. [С.Д. Кінча, Г.І. Пленко] // Медицина транспорту України. – 2012. – № 4. – С. 76 – 78.
 55. Вклад генов LRRK2 и GBA в развитие болезни Паркинсона в российской и украинской популяциях / Н.Ю. Абрамычева, М.С. Степанова, Е.Ю. Федотова, А.К. Коляда, И.Н. Карабань, С.Н. Иллариошкин, И.А. Иванова-Смоленская // без источника. – 2013.
 56. Влияние блокаторов глутамата (антагониста NМDА-рецепторов) на когнитивные функции у пациентов с болезнью Паркинсона / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич, М.А. Чивликлий, Н.А. Мельник, О.В. Крицкая // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 2. – С. 50 – 58. Ключевые слова: болезнь Паркинсона, когнитивные нарушения, NМDА-рецепторы, мемантин.
 57. Влияние налтрексона на продолжительность жизни Drosophila melanogaster и старых мышей / Ю.Е. Рушкевич, Н.М. Кошель, С.А. Мигован, Т.В. Тушинская, Т.А. Дубилей // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 1. – С. 18 – 28.
 58. Влияние препарата Глиатилин на нейропсихологические и нейрофизиологические показатели при синдроме умеренных когнитивных нарушений у пациентов пожилого возраста с дисциркуляторной энцефалопатией / Н.Ю. Бачинская, И.В. Покровенко, Е.В. Демченко и др. [О.О. Копчак, В.А. Холин] // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 4. – С. 94 – 102.
 59. Влияние различных доз ионизирующего излучения на проявления метаболического синдрома у взрослых и старых крыс / E.H. Горбань, Н.В. Топольникова, Е.В. Подьяченко, H.A. Утко // Междунар. науч. конф. «Радиация, экология и техносфера» (Гомель, 26-27 сент. 2013 г). – Минск: «Институт радиологии», 2013. – С. 43 – 45.
 60. Влияние стронция ранелат на выраженность вертебрального болевого синдрома: результаты украинской программы «1 год жизни с бивалосом» / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, Л.И. Бондаренко и др. [В.Ф. Верич, A.M. Гнилорыбов, Г.Н. Гриценко, С.Б. Костерин, O.A. Кухтей, Д.Г. Рекалов, О.В. Синенький, С.Ю. Трубина, И.В. Чижикова, Н.И. Шпилевая, Е.Г. Яшина] // Остеопороз и остеопатия: V Рос. конгр. по остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям скелета (Москва, Россия, 18-20 ноября 2013 г.). – 2013 (прилож.). – С. 70 – 71.
 61. Вміст амінокислот у сироватці крові щурів при хронічній алкогольній інтоксикації / В.В. Конопельник, В.В. Войтенко, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // Лаб. діагностика. – 2013. – № 1 (63). – С. 44 – 47.
 62. Возраст 60+: болезни или активное долголетие? Международному дню пожилых людей посвящается / В.В. Чайковская, О.Н. Барна, И.Н. Сорока и др. // Здоров’я України. – 2013. – № 5 (30). – С. 22 – 23.
 63. Возрастные особенности церебральной гемодинамики в условиях нормобарической гипоксии по данным реоэнцефалографического исследования и ультразвукового дуплексного сканирования / О.В. Коркушко, С.М. Кузнецова, Ф.В. Юрченко, Е.Д. Осьмак // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 80 – 86.
 64. Возрастные структурные и ультраструктурные изменения миокарда при экспериментальной кардиомиопатии и ее коррекции / Т.Ю. Квитницкая-Рижова, А.С. Ступина, П.П. Клименко та ін. [Г.В. Хаблак, С.П. Малышева, И.А. Балла] // Морфологічні основи наукових досліджень у медицині: III Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 110-річчю з дня народження М.І. Зазибіна. Зб. наук. пр. (Київ, 25-27 листопада 2013 р.). – К., 2013. – С. 55 – 56.
 65. Возрастные ультраструктурные изменения капилляров миокарда при моделировании кардиомиопатии и введении стволовых клеток / Т.Ю. Квитницкая-Рижова, А.С. Ступина, П.П. Клименко и др. [Г.В. Хаблак, В.В. Олар] // Зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. «Морфологічні аспекти ангіології» (Тернопіль, 24-25 жовтня 2013 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 75 – 77.
 66. Войтенко В.П. Вікова смертність жителів України, ранній розвиток яких припав на період Голодомору 1932-1933 рр. / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, О.М. Вайсерман // Голод в Україні у першій половині  XX століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947): Мат. Міжнар. наук. конф. (Київ, 20-21 листопада 2013 р.). – К., 2013. – С. 227 – 232.
 67. Войтенко В.П. Євромайдан. Грудневі медитації / В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – № 50 (739). – С. 4 – 5.
 68. Войтенко В.П. Земля і люди / В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – № 38 (727). – С. 2 – 3.
 69. Войтенко В.П. Інтегративна радіоекологія (демографічні моделі) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель. – К.: «Фенікс», 2013. – 244 с. − ISBN 978-966-2523-05-8.
 70. Войтенко В.П. Ми і наше горе / В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – ч. 47 (28 листопада – 4 грудня). – С. 10.
 71. Войтенко В.П. Онкологія – XXI. Книга про смуток і надію / В.П. Войтенко. – К.: «Фенікс», 2013. – 172 с. – ISBN 978-966-2523-11-9.
 72. Войтенко В.П. Радіація та популяція України / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова. – К.: Фенікс, 2013. – 36 с. – ISBN 978-966-2523-09-6.
 73. Войтенко В.П. Розрита могила / В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – Ч. 43 (31 жовтня – 6 листопада). – С. 10.
 74. Войтенко В.П. Світанки над прірвою (закінчення) // В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – Ч. 42 (24 – 30 жовтня). – С. 7.
 75. Войтенко В.П. Світанки над прірвою / В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – Ч. 41 (17 – 23 жовтня). – С. 14.
 76. Вплив антропометричних показників на клінічний перебіг остеоартрозу колінних суглобів у пацієнтів старших вікових груп / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк, Г.М. Гриценко, С.П. Крочак // Практич. медицина. – 2012. – № 5. – С. 70 – 77.
 77. Вплив антропометричних показників на клінічний перебіг остеоартрозу колінних суглобів у пацієнтів старших вікових груп / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк, Г.М. Гриценко, С.П. Крочак // Практич. медицина. – 2012. – № 5. – С. 70 – 77. Ключові слова: остеоартроз, гонартроз, антропометричні показники, функціональна активність, індекс маси тіла, старші вікові групи. Відбиток № 9035
 78. Вплив кісспептина і його антагоніста на морфофункціональні зміни клітин аркуатного ядра гіпоталамуса старих щурів при блокаді та стимуляції альфа-адренергічної системи / М.Г. Матвієнко, А.С. Пустовалов, Н.О. Бузинська, М.Е. Дзержинський // Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике. Мат. научн.-практ. конф. и школы с междунар. участием (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 45 – 46.
 79. Вплив мелатоніну на тестикулярну активність молодих, зрілих та старих щурів на фоні введення кісспептина та його антагоніста / М.Г. Матвієнко, А.С. Пустовалов, Н.О. Бузинська, М.Е. Дзержинський // Пробл. екологіч. та мед. імунології. Зб. наук. пр. – К.; Луганськ, 2012. – Вип. 5 (113). – С. 43 – 53. (Не включено у попередній звіт.)
 80. Вплив трансгенного інсуліноподібного фактора росту 1 на перебіг атопічного дерматиту / М.С. Шкумат, К.С. Уманська, М.Ю. Говорун, Ю.І. Леонов, І.М. Пішель // Імунол. та алергологія. – 2012. – № 1 (дод.). – С. 72 – 73.
 81. Гавалко Ю.В. Метаболический синдром у пожилых людей: причины, профилактика, пути преодоления / Ю.В. Гавалко // Ваш доктор. – 2013. – № 29 – 30.
 82. Геропротекторный эффект блокатора µ-опиоидных рецепторов налтрексона у самок Drosophila melanogaster / Ю.Е. Рушкевич, Т.А. Дубилей, Н.М. Кошель, С.А. Мигован, Т.В. Тушинская // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 2. – С. 129 – 144.
 83. Гетеротопічна осифікація у хворих з пошкодженням спинного мозку: сучасний погляд на проблему // Здоров’я України. – 2012. – № 11. – С. 40 – 42.
 84. Глушко С.Ф. Особенности взаимосвязи церебральной гемодинамики и биоэлектрической активности головного мозга у больных с постинсульной депрессией / С.Ф. Глушко // Психічне здоров’я. – 2013. – № 3(40). – С.
 85. Глушко С.Ф. Структура биоэлектрической активности головного мезга у больных пожилого возраста с постинсульной депрессией / С.Ф. Глушко // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – № 1 (22). – С. 50 – 59.
 86. Головне – не нашкодити. Про правила лікування антибіотиками. Інтерв’ю з Ю. Гавалко // Пенсійний кур’єр. – 2013. − № 6 (508). – С. 13.
 87. Горбань Е.Н. Влияние хронической гипоксической тренировки на уровни стабильных метаболитов NO в крови, тканях сердца и аорты взрослых и старых крыс в отдаленные сроки после облучения / Е.Н. Горбань, Е.В. Подъяченко, Н.В. Топольникова // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 21.
 88. Григор’єва Н.В. «Коли побачили результати досліджень – вжахнулися» (інтерв’ю) / Н.В. Григор’єва // Дзеркало тижня. – 2013. – № 32 (129). – С. 12.
 89. Григор’єва Н.В. Щоб не ходити із ціпком / Н.В. Григор’єва // Пенсійний кур’єр. – 2013 (29 березня). – С. 12.
 90. Григорьева Н.В. Гормональная контрацепция и костная ткань / Н.В. Григорьева // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 1 (9). – С. 39 – 57.
 91. Дедух Н.В. Влияние бисфосфонатов на консолидацию переломов / Н.В. Дедух, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № З (11). – Подано до друку.
 92. Десять складових активного довголіття. Поради від провідних учених у галузі геронтології (інтерв’ю О. Вайсерманом, В. Чайковською, Н. Фойгт, О. Поляковим) // Здоров’я і довголіття. – 2013. – № 12 (26 березня –1 квітня). – С. 4.
 93. Дзерович Н. Саркопения и антропометрические характеристики у Украинских женщин / Н. Дзерович // Остеопороз и остеопатия: V Рос. конгр. по остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям скелета (Москва, Россия, 18-20 ноября 2013 г.). – 2013 (прилож.). – С. 91.
 94. Дзерович Н.И. Саркопенический синдром у украинских женщин различного возраста / Н.И. Дзерович // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькіса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – С. 14 – 15.
 95. Диференціація нейрональних стовбурових клітин, трансплантованих на органотипову культуру гіпокампа після киснево-глюкозної депривації in vitro / О.А. Рибачук, В.М. Кирик, О.М. Цупиков, Г.М. Бутенко та ін. // Журн. НАМН України. – 2013. – Т. 19. – № 3. – С. 365 – 370.
 96. Дубецка Г.С. Мочевая кислота, гиперурикемия и состояние костной ткани (минеральная плотность, качество) у Украинских женщин в постменопаузальном периоде / Г.С. Дубецка // Остеопороз и остеопатия: V Рос. конгр. по остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям скелета (Москва, Россия, 18-20 ноября 2013 г.). – 2013 (прилож.). – С. 95.
 97. Дубецька Г.С. VI Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвяч. пам’яті проф. Є.П. Подрушняка / Г.С. Дубецька, H.I. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 1 (9). – С. 125 – 128.
 98. Дубецька Г.С. VI Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвяч. пам’яті проф. Є.П. Подрушняка / Г.С. Дубецька, H.I. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 1. – С. 3.
 99. Дубецька Г.С. Біла церква: відкриття нових наукових перспектив та можливостей / Г.С. Дубецька // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 1 (9). – С. 129 – 130.
 100. Дубецька Г.С. Гіперурикемія та компоненти метаболічного синдрому в людей різного віку та статі / Г.С. Дубецька // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 20 – 23.
 101. Дубецька Г.С. Гіперурикемія та метаболічний синдром у людей різного віку та статі / Г.С. Дубецька // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькіса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – С. 16 – 17.
 102. Дубецька Г.С. Рівень сечової кислоти у пацієнтів із псоріазом та ревматоїдним артритом: дискусійні питання. Дайджест / Г.С. Дубецька // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 3 (11). – Подано до друку.
 103. Дубецька Г.С. Сучасна епідеміологія подагри. Дайджест / Г.С. Дубецька // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 2 (10). – С. 93 – 96.
 104. Дыба И.А. Возрастные особенности микроциркуляции при дыхании с позитивным давлением на выдохе / И.А. Дыба // Мат. наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькиса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – С. 17 – 18.
 105. Дюков Е.В. Использование генотипирования для подтверждения диагноза болезни Альцгеймера / Е.В. Дюков, А.К. Коляда, А.М. Вайсерман // Мат. VI Міжнар. наук. конф. «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» (Київ, 9-11 жовтня 2012 р.). – К., 2012. – С. 27.
 106. Евграшкин А.А. Применение стабилографической платформы в системе реабилитации постинсультных больных / А.А. Евграшкин, А.Г. Скрипченко // Мат. наук.-практ. конф. «Сучасні новітні технології в комплексному санаторно-курортному лікуванні та медичній реабілітації у дорослих і дітей» (20 березня 2013 р.). – К., 2013. – С. 14 – 15.
 107. Егорова Л.В. Проблемы и перспективы медико-социальной реабилитации в условиях территориального центра социального обслуживания в Украине / Л.В. Егорова, H.H. Величко // Сб. мат. I Международного форума «Активное долголетие» (Алматы, 3-4 июня 2013 г.). – Алматы, 2013. – С. 90 – 91.
 108. Ена Л.М. Антигипертензивная терапия во вторичной профилактике острого нарушения мозгового кровообращения / Л.М. Ена, Т.В. Лысенко // Мат. XV Междунар. конф. «Основные направления фармакотерапии в неврологии» (Судак, 24 – 26 апреля 2013 г.). – К., 2013. – С. 77 – 80.
 109. Ена Л.М. Артериальная гипертензия в старости / Л.М. Ена, Н.Г. Ахаладзе // Артериальная гипертензия. – 2013. − № 3 (29). – С. 21 – 30.
 110. Ена Л.М. Вторичная профилактика острых нарушений мозгового кровообращения в пожилом и старческом возрасте (обзор литературы) / Л.М. Ена, Т.В. Лысенко // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. –С. 274 – 287.
 111. Ена Л.М. Роль гемодинамических и гуморальных факторов в патогенезе миокардиального фиброза у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий / Л.М. Ена, Л.В. Бевзюк // Пробл. старения и долголетия (подано до друку).
 112. Ена Л.М. Эффективность спиронолактона у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий / Л.М. Ена, И.В. Мудрук // Кардиология: от науки к практике. – 2013. – № 3. – С. 56 – 62.
 113. Ензимна терапія в лікуванні вертебрального больового синдрому: метод. реком. / Уклад. В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька, О.І. Балик. – К., 2012. – 36 с.
 114. Ефекти стовбурових клітин пуповинної крові при експериментальноу ушкодженні міокарда / Ю.В. Поляченко, А.В. Габрієлян, Т.М. Доманський та ін. [В.Й. Сморжевський, В.Ф. Онищенко, А.П. Мазур, С.В. Романова, І.В. Кудлай, А.В. Якушев, П.П. Клименко, О.В. Кучук, В.М. Кирик, М.Д. Кучма, Г.С. Лобинцева, Р.В. Салютін, В.А. Шаблій] // Клініч. хірургія. – 2013. – № 7. – С. 56 – 60.
 115. Ефективність донепезилу гідрохлориду при лікуванні хвороби Альцгеймера залежно від поліморфізму гена апоЕ / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін та ін. [І.М. Пішель, Ю.І. Леонов]: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 94.
 116. Ефективність дофамінергічної терапії пацієнтів похилого віку з синдромом помірних когнітивних порушень на фоні дисциркуляторної енцефалопатії / І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін, О.О. Тихоненко, A.A. Шулькевич // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькиса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013.
 117. Ефективність кораргіну у хворих похилого та старечого віку з комплексною патологією органів кровообігу / В.В. Безруков, Л.П. Купраш, І.С. Чекман та ін. [Н.О. Горчакова, Ю.О. Гріненко, С.О. Гударенко] // Мат. VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Клінічна фармакологія та фармакотерапія захворювань в світлі доказової медицини» (Вінниця, 25-26 листопада 2013 р.). – Вінниця, 2013. – С.
 118. Єна Л.М. Артеріальна гіпертензія в літньому та старечому віці / Л.М. Єна, В.О. Артеменко // Наук.-практ. конф. з міжнар. участю з сімейної медицини «Від науки до практики» (Дніпропетровськ, 30-31 травня 2013 р.). – Дніпропетровськ, 2013. – С. 35 – 42.
 119. Єна Л.М. Ефективність і безпечність S-амлодипіну в лікуванні пацієнтів похилого віку з гіпертонічною хворобою / Л.М. Єна, В.Є. Кондратюк // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – № 1. – С. 89 – 95.
 120. Жаринова В.Ю. Влияние трифлузала на гемоваскулярные показатели у пациентов с хронической сердечной недостаточностью пожилого возраста / В.Ю. Жаринова, Ж.С. Бутынец: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 246 – 247.
 121. Жаринова В.Ю. Профилактика тромботических осложнений у больных с ХСН и синусовым ритмом / В.Ю. Жаринова // Здоров’я України. – 2013. – № 18 (319). – С. 14 – 15.
 122. Жаринова В.Ю. Профилактика тромботических осложнений у больных с ХСН и синусовым ритмом / В.Ю. Жаринова // Здоров’я України. – 2013. – № 4 (29). – С. 48 – 49.
 123. Жаринова В.Ю. Профилактика тромботических осложнений у больных с комплексной кардиоваскулярной патологией / В.Ю. Жаринова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – № 2. – С. 85 – 92.
 124. Жарінова В.Ю. [Доповідь: анонс]: За мат. наук.-практ. конф. «Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання» / В.Ю. Жарінова // Укр. терапевтич. журнал. – 2013. – № 4. – С. 125.
 125. Забуга О.Г. Ассоциация развития возрастной патологии с неполноценным питанием в раннем онтогенезе: эпидемиологические аспекты (обзор литературы) / О.Г. Забуга, А.М. Вайсерман, Н.Г. Ахаладзе // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 1. – С. 95 – 115.
 126. Забуга О.Г. Метаболическое программирование: теоретические концепции и экспериментальные доказательства / О.Г. Забуга, Н.Г. Ахаладзе, А.М. Вайсерман // Успехи геронтологии. – 2013. – Т. 26. – № 2. – С. 212 – 223.
 127. Застосування мемантину гідрохлориду у хворих похилого віку на початкових стадіях судинної деменції і хвороби Альцгеймера / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, К.М. Полетаева, В.О. Холін // Лік. справа. – 2013. – № 6.
 128. Здоровье людей пожилого возраста: учеб. пособие / В.В. Чайковская, С.Л. Касенова. – Алматы: КазНМУ, 2013. – 243 с.
 129. Значение особенностей питания пожилых людей с метаболическим синдромом в развитии нарушений углеводного обмена / Л.Л. Синеок, М.С. Романенко, Ю.В. Гавалко, В.П. Чижова, В.А. Ищук // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 58.
 130. Индукция возрастных изменений в Т-клеточном звене иммунной системы у молодых партнеров по гетерохронному парабиозу / Д.В. Шитиков, Т.Н. Янкова, А.Е. Родниченко, И.Н. Пишель // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 1. – С. 29 – 39.
 131. Исследование клинико-экпериментальных  аспектов фармакодинамики кораргина в сочетании с антигипертензивными препаратами / H.A. Горчакова, И.С. Чекман, Л.П. Купраш и др. [Т.Ю. Небесная, Н.В. Савченко, В.Ю. Дяченко, Т.В. Кава, A.C. Гударенко, Ю.А. Гриненко] // Мат. XX Рос. Нац. конгр. «Человек и лекарства» (Москва, 15-19 апреля, 2013 г.). – М., 2013. – С. 168.
 132. Ищук В.А. Применение препарата Ритмокор в лечении пациентов с синдромом инсулинорезистентности / В.А. Ищук // без источника. 8980-от.
 133. Ищук В.А. Факторы, ассоциированные с ускоренным старением организма женщин среднего возраста / В.А. Ищук, В.Б. Шатило // Зб. тез доп. І Міжнар. відкритої наук.-практ. конф. «Попередження передчасного старіння жінок як інноваційна система здоров’язбереження в умовах інформаційного суспільства» (Київ, 14 березня 2013 р.). – К.: НАПН України, Ун-т менедж. освіти, 2013. – С. 13.
 134. Іщук В.О. Вплив ритмокору на реологічні властивості крові у пацієнтів із метаболічним синдромом / В.О. Іщук, С.С. Наскалова // Людина та ліки України. VI Національний конгрес (Київ, 21 – 22 березня 2013 р.). – К., 2013. – С. 24.
 135. Іщук В.О. Діагностика прискореного старіння: практичний аспект / В.О. Іщук, В.Б. Шатило // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 97.
 136. Іщук В.О. Особливості предіабетичних порушень у людей літнього віку без ожиріння / В.О. Іщук, С.С. Наскалова // Мат. наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькиса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – С. 296.
 137. Іщук В.О. Способи розширення адаптаційних можливостей міокарда у людей літнього віку з ішемічною хворобою серця / В.О. Іщук // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 31.
 138. Карабань И.Н. Коррекция эксайтотоксичности при нейродегенеративных заболеваниях и острых нарушениях мозгового кровообращения / И.Н. Карабань, Н.В. Литвиненко // Здоров’я України. – 2013. – № 3 (26) (жовтень). – С. 40 – 41.
 139. Карабань И.Н. Патогенетическая роль амантадина в лечении нейролептического паркинсонизма / И.Н. Карабань, Н.В. Карабань, Н.В. Карасевич // без источника. 8981-от.
 140. Карабань И.Н. Проблема боли при болезни Паркинсона / И.Н. Карабань, H.B. Карасевич // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 6.
 141. Карабань И.Н. Роль агонистов ДА-рецепторов в комплексной патогенетической терапии болезни Паркинсона / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич // без источника. – 2013.
 142. Кардіоемболічний інсульт: клінічна, діагностика, лікування: метод. реком. (142.12/301.12) / Уклад. С.М. Кузнєцова, Л.М. Єна, М.С. Єгорова. – К., 2012. – 41 с.
 143. Клименко П.П. Возрастные структурные изменения миокарда при экспериментальной кардиомиопатии / П.П. Клименко, А.С. Ступина, С.П. Малышева // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 36.
 144. Климовицкий В.Г. Остеопороз и травма / В.Г. Климовицкий, В.Ю. Черныш, Ф.В. Климовицкий // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 1 (9). – С. 94 – 95.
 145. Климовицький Ф.В. Вікові та статеві особливості мінеральної щільності кісткової тканини у дітей м. Донецька / Ф.В. Климовицький, В.В. Поворознюк // Імплантол. Пародонтол. Остеологія. – 2013. – № 2. – С. 12 – 17.
 146. Климовицький Ф.В. Вплив активних метаболітів вітаміну D на ризик падінь у жінок які хворіють системним постменопаузальним остеопорозом / Ф.В. Климовицький // Biomedical and Biosocial Antropology. – 2013. – № 20. – С. 18 – 20.
 147. Клініко-нейропсихологічна і нейрофізіологічна ефективність препарату Проноран у хворих похилого віку з синдромом помірних когнітивних порушень / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін, К.М. Полєтаєва, М.П. Демідівська // Междунар. неврологич. журнал. – 2013. – № 4 (58). – С. 41 – 48.
 148. Клінічне застосування стовбурових клітин у пацієнтів з дилатаційною кардіоміопатіею / Ю.В. Поляченко, А.В. Габрієлян, Т.М. Доманський та ін. [В.Й. Сморжевський, В.П. Мазур, В.Ф. Онищенко, О.І. Миронюк, С.В. Романова, І.В. Кудлай, А.В. Якушев, П.П. Клименко, Г.С. Лобинцева, В.А. Шаблій, М.Ф. Соколов, Р.В. Салютін, С.І. Мартиненко] // Клініч. хірургія. – 2013. – № 4. – С. 49 – 50.
 149. Коляда А.К. Молекулярная диагностика болезни Паркинсона на Украине / А.К. Коляда // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. – 2012. – № 3. – С. 256.
 150. Коляда А.К. Молекулярно-генетические подходы в диагностике болезни Паркинсона / А.К. Коляда // Мат. ІV Нац. конгр. неврологів, психіатрів та наркологів України «Доказова медицина в неврології, психіатрії та наркології, сьогодення й майбутнє» (Харків, 10-11 жовтня 2012 р.). – Х., 2012. – С. 36.
 151. Коляда А.К. О генетических и эпигенетических аспектах болезни Паркинсона / А.К. Коляда // Мат. VI Міжнар. наук. конф. «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» (Київ, 9-11 жовтня 2012 р.). – К., 2012. – С. 29.
 152. Коляда А.К. Полиморфизм и метилирование генов ассоциированных с болезнью Паркинсона / А.К. Коляда // Тез. докл. V междунар. школы молодых учених по молекулярной генетике «Непостоянство генома» (Москва, 1 -6 декабря 2012 г.). – М., 2012. – С. 33.
 153. Коляда О.К. Асоціація поліморфізмів генів CYP1F1 та GSTM1 з ризиком розвитку хвороби Паркінсона в Українській популяції / О.К. Коляда, О.М. Вайсерман, І.М. Карабань // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 288 – 293.
 154. Коляда О.К. Генетичні основи хвороби Паркінсона (огляд літератури та власних досліджень) / О.К. Коляда, О.М. Вайсерман, І.М. Карабань // Журн. НАМН України. – 2013. – Т. 19. – № 1. – С. 65 – 74.
 155. Коляда О.К. До питання щодо генетичних методів дослідження та епігенетичних особливостей хвороби Паркінсона в Україні / О.К. Коляда // Мат. научн. симп. с междунар. участием «Редкие («сиротские») наследственные болезни» (Харків, 19-21 жовтня 2012 р.). – Х., 2012. – С. 69.
 156. Коляда О.К. Исследование генетического и эпигенетического полиморфизма генов паркинов при болезни Паркинсона / О.К. Коляда // Мат. VII Міжнар. конф. молодих науковців «Біологія від молекули до біосфери» (Харків, 19-21 листопада 2012 р.). – Х., 2012. – С. 86.
 157. Комплексний коригувальний вплив мелатоніну на прояви метаболічного синдрому у хворих похилого віку / В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, Е.М. Бодак, В.О. Іщук, О.В. Бондаренко, С.С. Наскалова // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 5 – 12.
 158. Кондратюк В.Е. Антифосфолипидный синдром в практике врачей разных специальностей: сложности диагностики / В.Е. Кондратюк, Л.Г. Карпович, С.Х.Тер-Вартаньян // Серце і судини. – 2013. – № 3 (43). – С. 102 – 110.
 159. Кондратюк В.Є. Особливості змін електричної гомогенності міокарда у взаємозв’язку з показниками структурно-функціонального стану серця у хворих старшого віку, які перенесли ішемічний інсульт, на тлі артеріальної гіпертензії / В.Є. Кондратюк, Л.М. Єна // Серце і судини. – 2013. – № 2 (42). – С. 43 – 54.
 160. Копчак О.О. Визначення вікових особливостей постінсультних когнітивних порушень у пацієнтів з метаболічним синдромом / О.О. Копчак: Научн.-практ. конф. и школа, посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Київ, 16-17 травня 2013 року) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (прилож.). – С. 40 – 41.
 161. Копчак О.О. Визначення клінічних особливостей когнітивних порушень та депресивних розладів у пацієнтів з метаболічним синдромом на фоні дисциркуляторної енцефалопатії / О.О. Копчак // Лік. справа. – 2013. – № 3.
 162. Копчак О.О. Вікові особливості когнітивних порушень та депресивних розладів у пацієнтів з метаболічним синдромом на фоні дисциркуляторної енцефалопатії // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії» (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – С. 26.
 163. Копчак О.О. Синдром помірних судинних когнітивних порушень у хворих з метаболічним синдромом та можливості його медикаментозної корекції / О.О. Копчак // Мат. Четвертого наук.-освітнього форуму «Академія інсульту» (Київ, 7-9 листопада 2013 р.). – К., 2013. – С. 28.
 164. Корженевская  Н.Н. Состояние церебральной гемодинамики у больных, перенесших геморрагический инсульт (восстановительный период) / Н.Н. Корженевская: Мат. наук. конф. «Конференція молодих вчених, присвяч. 20-річчю НАМН України (Київ, 5 березня 2013 р.) // Журн. НАМН України. – 2013. – Т. 19 (дод.). – С. 72.
 165. Корженевская Н.Н. Биоэлектрическая активность головного мозга у больных в восстановительном периоде геморрагического инсульта / Н.Н. Корженевская // Мат. наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії» (Київ, 25 січня 2013 р.). – К., 2013. – С. 27.
 166. Корженевская Н.Н. Электроэнцефалоргафический профиль различных стадий сна у больных, перенесших геморрагический инсульт / Н.Н. Корженевская // Психічне здоров’я. – 2013. – № 2. – С. 4 – 10.
 167. Коркушко О.В. Возрастные особенности мозгового кровообращения, умственной работоспособности в условиях гипоксии у здоровых людей пожилого возраста с различным типом старения – физиологическим и ускоренным (преждевременным) / О.В. Коркушко, Е.Д. Осьмак // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 2. – С. 7 – 26.
 168. Коркушко О.В. Диффузионная способность легких в разные возрастные периоды / О.В. Коркушко, Л.А. Иванов, Т.М. Кобренюк // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 1. – С. 60 – 76.
 169. Коркушко О.В. Дмитрий Федорович Чеботарёв: война и мир в судьбе одного учёного / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, В.И. Савченко // Серцева недостатність. – 2013. – № 2. – С. 109 – 114.
 170. Коркушко О.В. Ускоренное старение: пути фармакологической коррекции / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, В.А. Ищук: Мат. Первой Междунар. конф. «Фармацевтическая технология и фармакотерапия в обеспечении активного долголетия» (Киев, 4-5 апреля 2013 г.) // Геронтологич. журн. им. В.Ф. Купревича. – 2013. – Т. 4. – № 1 – 2. – С. 26.
 171. Коркушко О.В. Ускоренное старение: факторы риска, пути профилактики / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило // Мат. XV Междунар. конф. «Основные направления фармакотерапии в неврологии» (Судак, 24 – 26 апреля 2013 г.). – К., 2013. – С. 62 – 70.
 172. Коркушко О.В. Эффективность тетрапептида Панкратен форте у пожилых людей с преддиабетическими нарушениями углеводного обмена / О.В. Коркушко, В.П. Чижова, В.Б. Шатило, В.Х. Хавинсон // Успехи геронтологии. – 2013. – Т. 26. – № 2. – С. 297 – 308.
 173. Кошель Н.М. Основные подходы в медико-биологической статистике: [лекция] / Н.М. Кошель // Научн.-практ. конф. и школа с междунар. участием «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.).
 174. Красненков Д.С. Полиморфизм генов рецепторов сладкого вкуса у больных диабетом / Д.С. Красненков // Тез. докл. V междунар. школы молодых учених по молекулярной генетике «Непостоянство генома» (Москва, 1 -6 декабря 2012 г.). – М., 2012. – С. 38.
 175. Крочак С.П. Вікові особливості зв’язку між структурно - функціональним станом кісткової тканини та розвитком гонартрозу в жінок у постменопаузальному періоді / С.П. Крочак // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькіса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – С. 29.
 176. Кузнецов В.В. Анализ влияния ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на функциональное состояние головного мозга и сердечно-сосудистую систему пациентов, перенесших инсульт / В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 43 – 48.
 177. Кузнецов В.В. Влияние препарата цефарона на функциональное состояние мозга у больных с начальным церебральным атеросклерозом / В.В. Кузнецов, А.Г. Скрипченко // Мат. XV Междунар. конф. «Основные направления фармакотерапии в неврологии» (Судак, 24 – 26 апреля 2013 г.). – К., 2013. – С. 155 – 160.
 178. Кузнецов В.В. К вопросу о реабилитации больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / В.В. Кузнецов, Д.В. Шульженко, А.А. Евграшкин // Мат. XV Междунар. конф. «Основные направления фармакотерапии в неврологии» (Судак, 24 – 26 апреля 2013 г.). – К., 2013. – С. 162 – 165.
 179. Кузнецов В.В. Особенности функционального состояния головного мозга у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / В.В. Кузнецов, В.Н. Бульчак // Людина та ліки України. VI Національний конгрес (Київ, 21 – 22 березня 2013 р.). – К., 2013. – С. 33.
 180. Кузнецов В.В. Полушарные особенности нейропсихологического профиля у больных, перенесших геморрагический инсульт / В.В. Кузнецов, H.H. Корженевская // Психічне здоров’я. – 2013. – № 3 (40). – С.
 181. Кузнецов В.В. Применение стабилографической платформы в системе реабилитации постинсультных больных / В.В. Кузнецов, Д.В. Шульженко, А.А. Евграшкин // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 42.
 182. Кузнецов В.В. Состояние церебральной гемодинамики у больных с постинсультной депрессией / В.В. Кузнецов, С.Ф. Глушко // Психічне здоров’я. – 2013. – № 2. – С. 11– 17.
 183. Кузнецов В.В. ЭЭГ-характеристика различных стадий сна у больных в восстановительном периоде геморрагического инсульта / В.В. Кузнецов, H.H. Корженевская // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2013. – № 3 (19). – С. 118 – 127.
 184. Кузнецова С.М. Анализ центральных механизмов влияния ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на функциональное состояние головного мозга и сердечно-сосудистую систему у пациентов, перенесших инсульт / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, H.A. Скачкова // Актуальные вопросы физиотерапии и курортологии. Мат. научн.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 150-летию со дня рождения проф. А.Е. Щербака (Ялта, 10-11 октября 2013 г.). – Ялта, 2013. – С. 126 – 131.
 185. Кузнецова С.М. Влияние Глиатилина на функциональное состояние мозга у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, Т.Ю. Романюк // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 55 – 63.
 186. Кузнецова С.М. Влияние комбинированной ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на церебральную гемодинамику и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы пациентов, перенесших инсульт / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова, Н.А. Скачкова: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 283 – 284.
 187. Кузнецова С.М. Влияние препарата Цефавора на эмоционально-мнестические функции мозга у больных с начальной стадией атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии / С.М. Кузнецова, А.Г. Скрипченко // Психічне здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 33 – 39.
 188. Кузнецова С.М. Динамика биоэлектрической активности головного мозга у больных, перенесших геморрагический инсульт в различные стадии сна / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, Н.Н. Корженевская // Мат. XV Междунар. конф. «Основные направления фармакотерапии в неврологи» (Судак, 24 – 26 апреля 2013 г.). – К., 2013. – С. 284 – 287.
 189. Кузнецова С.М. Діагностика стану серцево-судинної системи у хворих похилого віку, які перенесли кардіоемболічний ішемічний інсульт на фоні фібриляції передсердь / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Єгорова // Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я. – 2013. – С. 19.
 190. Кузнецова С.М. К вопросу о механизмах влияния комбинированной ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на функциональное состояние головного мозга и сердечно-сосудистую систему пациентов, перенесших инсульт / С.М. Кузнецова, H.A. Скачкова, М.С. Егорова // Мат. V Междунар. конгр. «Нейрореабилитация» (Москва, 3-4 июня 2013 г.). – М., 2013. – С. 155 – 156.
 191. Кузнецова С.М. Комбинированная ритмическая транскраниальная и ритмическая периферическая магнитная стимуляция в системе реабилитации пациентов, перенесших инсульт / С.М. Кузнецова, Н.А. Скачкова: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 125 – 126.
 192. Кузнецова С.М. Место метаболических цитопротекторов в комплексном лечении пациентов, перенесших ишемический кардиоэмболический инсульт / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова // Людина та ліки України. VI Національний конгрес (Київ, 21 – 22 березня 2013 р.). – К., 2013. – С. 34.
 193. Кузнецова С.М. Место метаболических цитопротекторов в системе реабилитации пациентов, перенесших ишемический кардиоэмболический инсульт / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова // Актуальные вопросы физиотерапии и курортологии. Мат. научн.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 150-летию со дня рождения проф. А.Е. Щербака (Ялта, 10-11 октября 2013 г.). – Ялта, 2013. – С. 197 – 198.
 194. Кузнецова С.М. Метаболическая терапия в лечении и реабилитации больных с церебральным атеросклерозом / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова // Актуальные вопросы физиотерапии и курортологии. Мат. научн.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 150-летию со дня рождения проф. А.Е. Щербака (Ялта, 10-11 октября 2013 г.). – Ялта, 2013. – С. 197.
 195. Кузнецова С.М. Мультимодальное влияние вазопро на функциональное состояние сердца и мозга / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 2. – С. 55 – 60.
 196. Кузнецова С.М. Растительные препараты в комплексной терапии пациентов с начальными формами дисциркуляторной энцефалопатии / С.М. Кузнецова // Здоров’я України. – 2013. – № 2 (25). – С. 25.
 197. Кузнецова С.М. Современные представления о кардиоэмболическом инсульте / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 18 – 25.
 198. Кузнецова С.М. Фармакологические пути коррекции постинсультных изменений нейротрансмитерных систем мозга / С.М. Кузнецова, B.B. Кузнецов // Тез. сателитного симп. «Актуальные вопросы лечения и этапной реабилитации пациентов, перенесших ОНМК» (Судак, 24 апреля 2013 г.). – Судак, 2013. – С. 3 – 4.
 199. Кузнєцов В.В. Нові стратегії в лікуванні церебрального атеросклерозу / В.В. Кузнєцов, М.І. Лісяний, Т.М. Довгопола // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 2. – С. 61 – 68.
 200. Кузнєцов В.В. Транскраніальна магнітна стимуляція в системі реабілітації хворих на інсульт / В.В. Кузнєцов, Н.О. Скачкова // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 97.
 201. Кузнєцова С.М. Роль метаболічних цитопротекторів у лікуванні хворих, що перенесли кардіоемболічний інсульт / С.М. Кузнєцова, М.С. Єгорова // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 98.
 202. Кульчицький О.К. Вікові особливості змін активності вільно-радикального окиснення і складу ліпідного матриксу синаптичних мембран нейронів півкуль головного мозку щурів при гострій гіпобаричній гіпоксії / О.К. Кульчицький, Р.І. Потапенко, С.М. Новікова // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 223 – 233.
 203. Кульчицький О.К. Гіпоксичний вплив на системи оксиду азоту та вільнорадикальних процесів в тканинах / О.К. Кульчицький, С.М. Новікова, P.І. Потапенко // Гипротрон. – 2013. – у друку.
 204. Купраш Л.П. Захворюваність органів кровообігу та супутня патологія у хворих похилого та старечого віку / Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, С.О. Гударенко: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 285.
 205. Купраш Л.П. Стандарты лекарственной терапии для гериатрии / Л.П. Купраш, Е.В. Купраш, С.А. Гударенко // Мат. пятой научн.-практ. конф. «Фармакоэкономика в Украине: состояние и перспективы развития» (Харьков, 22 ноября 2013 г.). – Харьков, 2013. – С.
 206. Лабунец И.Ф. Возрастные особенности изменений клеточного состава костного мозга, мелатонинобразующей функции эпифиза и эндокринной функции тимуса у мышей разных линий / И.Ф. Лабунец // Успехи геронтологии. – 2013. – Т. 26. – № 3. – С. 425 – 431.
 207. Лабунец И.Ф. Половые особенности возрастных изменений цирканнуальных ритмов функций эпифиза, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и тимуса у здоровых людей / И.Ф. Лабунец // Успехи геронтологии. – 2013. – № 1. – С. 97 – 104.
 208. Леонов Ю.І. Особливості процесів загоєння ран шкіри у діабетичних К14SIGF1 трансгенних мишей лінії FVB / Ю.І. Леонов, М.С. Шкумат, І.М. Пішель // Журн. НАМН України. – 2013. – Т. 19 (дод.). – С. 80.
 209. Лишневская В.Ю. Апоптоз и старение / В.Ю. Лишневская,  К.Н. Игрунова, Н.Н. Бенковская // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 1. – С. 3 – 17.
 210. Лишневская В.Ю. Влияние L-аргинина на функциональное состояние эндотелия у больных пожилого возраста с сердечной недостаточностью / В.Ю. Лишневская, Ж.С. Бутинец // Укр. хіміотерапевтич. журнал. – 2012. – № 3 (27). – С. 111 – 114.
 211. Лишневская В.Ю. Выбор бета-адреноблокатора трудному пациенту / В.Ю. Лишневская // Ліки України. – 2013. – № 1. – С. 54 – 65. Ключевые слова: артериальная гипертензия, симпатоадреналовая система, терапия, блокаторы бета-адренорецепторов.
 212. Лишневская В.Ю. Коррекция эндотелиальной дисфункции у пациентов пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью / В.Ю. Лишневская // IX Междунар. конф. «Микроциркуляция и гемореология (от ангиогенеза до центрального кровообращения)». – Ярославль, 2013.
 213. Лишневская В.Ю. Оценка функционального состояния эндотелия на фоне лечения L-аргинином у больных пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью / В.Ю. Лишневская, Ж.С. Бутынец // VI Всерос. конф. «Клиническая гемостазиология и гемореология в сердечно-сосудистой хирургии (с международным участием)». – М., 2013. – С. 209 – 210.
 214. Лишневская В.Ю. Роль изменений гемоваскулярного гемостаза в прогрессировании сердечной недостаточности у лиц пожилого возраста, перенесших инфаркт міокарда / В.Ю. Лишневская, H.H. Коберник, Ж.С. Бутынец // VII Междунар. конф. «Системное кровообращение, микроциркуляция и гемореология». – Ярославль, 2011. – С. 65.
 215. Лікування вертебрального больового синдрому в практиці сімейного лікаря: методичний посібник / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька. – К.: «Експрес», 2013. – 48 с.
 216. Лішневська В.Ю. Особливості профілактики інфаркту міокарда в осіб літнього віку / В.Ю. Лішневська // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 97.
 217. Лосева Д.В. Молекулярно-генетические маркеры сексуального поведения / Д.В. Лосева, А.К. Коляда // Тез. докл. V междунар. школы молодых учених по молекулярной генетике «Непостоянство генома» (Москва, 1 -6 декабря 2012 г.). – М., 2012. – С. 74.
 218. Луговской С.П. Особенности метаболизма железа и его роль в процессах канцерогенеза / С.П. Луговской, И.П. Лубянова, П.П. Клименко // Укр. журн. з пробл. медицини праці. – 2013.– № 2. – С. 55 – 63.
 219. Малаш Л.И. Влияние гипоксической тренировки на уровни гликозилированного гемоглобина и глюкозы в крови взрослых и старых крыс после однократного облучения / Л.И. Малаш, Н.В. Топольникова, Е.В. Подьяченко // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькиса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – C. 34 – 35.
 220. Манасова Г.С. Динамика фактора некроза опухоли-α при остеопеническом синдроме у беременных с перинатальным инфицированием / Г.С. Манасова // Здоровье женщины. – 2012. – № 7. – С. 131 – 134.
 221. Манасова Г.С. Окремі питання щодо стану імунологічного статусу у вагітних з остеопенічним синдромом при перинатальному інфікуванні / Г.С Манасова, О.О. Зелінський // Одеськ. мед. журнал. – 2012. – № 6. – С. 74 – 77.
 222. Манасова Г.С. Системный уровень фактора некроза опухоли (ФНО-α) и его динамика на фоне лечения у беременных с остеопенией и перинатальным инфицированием / Г.С. Манасова, А.А. Зелинский // Пробл. остеологии. – 2012. – № 3. – С. 17 – 20.
 223. Манасова Г.С. Терапия остеопенического синдрома у беременных с перинатальным инфицированием / Г.С. Манасова, А.А. Зелинский, В.В. Поворознюк // Вісн. морської медицини. – 2012. – № 4. – С. 49 –55.
 224. Маньковский Б.Н. Артериальная гипертензия у больных сахарным диабетом – особенности течения и терапии / Б.Н. Маньковский // Диабет. Ожирение. Метабол. синдром. – 2013. – № 4 (11). – С. 55 – 59.
 225. Маньковский Н.Б. Болезнь Паркинсона: патогенетические аспекты лекарственной терапии и клинического течения / Н.Б. Маньковский, И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 9 – 17.
 226. Маньковский Н.Б. Возрастные изменения нейротрансмиттерных систем мозга как фактор риска цереброваскулярной патологии / Н.Б. Маньковский, С.М. Кузнецова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 2. – С. 5 – 13.
 227. Марута Н.А. Особенности терапии депрессивных расстройств в неврологической практике / Н.А. Марута, О.С. Чабан, С.М. Кузнецова // Здоров’я України. – 2013. – № 3 (26) (жовтень). – С. 36 – 38.
 228. Масик Н.П. Системные нарушения метаболизма костной ткани у мужчин, больных хроническими обструктивными заболеваниями легких / Н.П. Масик // Актуал. вопр. перинатологии: Мат. научн.-практ. конф. с междунар. участием. – Тирасполь, 2013. – С. 145 – 156.
 229. Масік Н.П. Вітамін D – дефіцит/недостатність у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / Н.П. Масік // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2013. – № 20. – С. 118 – 121.
 230. Масік Н.П. Вітамін D і хронічні обструктивні захворювання легень / Н.П. Масік // Щорічні терапевтичні читання: Лікувально-діагностичні технології сучасної терапії: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. пам’яті акад. Л.Т. Малої (Харків, 25-26 квітня 2013 р.). – Х., 2013. – С. 205.
 231. Масік Н.П. Модель заміщення пропущених значень як метод оцінки структурно-функціональних змін кісткової тканини при експериментальному хронічному обструктивному захворюванні легенів / Н.П. Масік // Вісн. Вінницьк. нац. мед. ун-ту. – 2013. – № 1. – С. 28 – 33.
 232. Масік Н.П. Перебудова кісткової тканини поперекового відділу хребта при моделюванні хронічного обструктивного захворювання легенів на тлі дефіциту статевих гормонів / Н.П. Масік, П.П. Гормаш // Вісн. морфології. – 2013. – № 1. – С. 79 – 85.
 233. Масік Н.П. Структурно-вікова характеристика адаптаційних реакцій при переломах кісток у хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів / Н.П. Масік // Травма. – 2012. – № 4. – С. 95 – 102.
 234. Масік Н.П. Характеристика адаптаційних реакцій при переломах кісток у хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів / Н.П. Масік // Мат. наук.-практ. конф. «Актуальні питання медицини залізничного транспорту», присвяч. 5-річчю з дня заснування вузлової клінічної лікарні ст. Вінниця (Вінниця, 30 листопада 2012 р.). – Вінниця, 2012. – С. 35 – 36.
 235. Матвиенко М.Г. Влияние мелатонина на клетки аркуатного ядра гиполаламуса неполовозрелых крыс при блокаде и стимуляции кисспептинергических рецепторов / М.Г. Матвиенко, А.С. Пустовалов, Н.Э. Дзержинский // Научн. конф. студентов и молодых ученых «Неделя науки», посвящ. 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, д. мед. н., проф. Е. С. Мясоедова ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России (Иваново, Россия, 15-19 апреля 2013 г.). – Иваново, 2013. – С. 27.
 236. Матвиенко М.Г. Влияние мелатонина на функциональную активность клеток преоптического ядра гипоталамуса старых крыс на фоне блокады и стимуляции кисспептинергических рецепторов / М.Г. Матвиенко, А.С. Пустовалов, Н.Э. Дзержинский: I Междунар. научн.-практ. конф. «Фармакология, фармацевтическая технология в обеспечении активного долголетия» (Киев, 4-5 апреля 2013 г.) // Геронтологич. журн. им. В.Ф. Купревича. – 2013 – № 1 – 2. – С. 30 – 31.
 237. Матвиенко М.Г. Кисспептин: перспективы коррекции репродуктивной функции женщин при старении / М.Г. Матвиенко, А.С. Пустовалов, Н.Э. Дзержинский // Междунар. открытая научн.-практ. конф. «Предупреждение преждевременного старения женщины как инновационная система здоровьесбережения в условиях информационного общества» (Киев, 14 марта 2013 г.). – К., 2013. – С. 23.
 238. Матвиенко М.Г. Морфофункциональное состояние клеток преоптического ядра гипоталамуса старых крыс в условиях стимуляции и блокады альфа-адренергических и кисспептинергических рецепторов / М.Г. Матвиенко, А.С. Пустовалов, Н.Э. Дзержинский // Междунар. научн.-практ. конф. «Здоровье и медицина для всех возрастов» (Курск, Россия, 21-22 мая 2013 г.). Мат. конф. – Курск, 2013. – С. 192 – 197.
 239. Матвиенко М.Г. Морфофункцирнальные особенности клеток аркуатного ядра гипоталамуса неполовозрелых крыс при блокаде и активации альфа-адренергических и кисспептинергических рецепторов / М.Г. Матвиенко, А.С. Пустовалов, Н.Э. Дзержинский: Междунар. конф. «Вейновские чтения в Украине» (Одесса, 11-13 мая 2013 г.) // Укр. журн. боли. – 2013. – № 3. – С. 81 – 82.
 240. Матвієнко М. Морфофункціональні зміни в тестикулах щурів під впливом кісспетина на фоні блокади та активації альфа-адрено¬рецепторів і при введенні мелатоніна / М. Матвієнко, А. Пустовалов, М. Дзержинський // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія «Біологія». – 2012. – Т. 1, № 60. – С. 41 – 43.
 241. Матвієнко М.Г. Морфофункціональні зміни клітин аркуатного ядра гіпоталамуса старих щурів за умов блокади і стимуляції кісспептинергічної системи та під впливом мелатоніна / М.Г. Матвієнко // Мат. наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії» (Київ, 25 січня 2013 р.). – К., 2013. – С. 35 – 36.
 242. Матвієнко М.Г. Тестикулярна активність молодих, зрілих і старих щурів після введення празозина та мезатона при блокаді й активації кісспептинергічної системи / М.Г. Матвієнко, А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський // Пробл. екологіч. та мед. імунології. Зб. наук. пр. – К.; Луганськ, 2012. – Вип. 6 (114). – С. 66 – 78.
 243. Медико-демографічний атлас України. Інфекційна патологія населення у містах та сільській місцевості, 2011. Вип. 15 / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе, Л.В. Мєхова. – К.: «Фенікс», 2013. – 42 с. − ISBN 978-966-2523-10-2.
 244. Медицинская ГРИД-система на базе электрокардиограмм: новый инструмент для клинической кардиологии и популяционных исследований / В. Вишневский, И. Чайковский, Г. Киржнер и др. [Л. Ена, Н. Дордиенко, Ю. Фролов, В. Васильев] // Кардиология: от науки к практике. – 2013. – № 2. – С. 54 – 58.
 245. Мельничук Н.О. Розширення асортименту продуктів рослинного походження для корекції ліпідного обміну / Н.О. Мельничук, І.Н. Матвієнко // Мат. XIV Нац. конгр. кардіологів України. – К., 2013. – С. 290.
 246. Мертва точка української геріатрії (інтерв’ю з О.А. Поляковим, В.В. Чайковською) // Ваше здоров’я. – 2013. – № 45 – 46 (1224 – 1225). – С. 16 – 17.
 247. Метаболическая терапия: от ишемической болезни сердца до сердечной недостаточности / Л.М. Ена, А.М. Христофорова, В.О. Артеменко, В.Н. Грушовская // Людина та ліки України. VI Національний конгрес (Київ, 21 – 22 березня 2013 р.). – К., 2013. – С. 19 – 20.
 248. Метод визначення протромботичних коагуляційних порушень у людей літнього віку: інформ. лист / Уклад. О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, В.О. Іщук та ін. [С.С. Наскалова, В.П. Чижова, О.В. Бондаренко, I.A. Анонюк-Щеглова]. – 2013. – 4 с.
 249. Методичні рекомендації з лікування та профілактики дефіциту вітаміну D у населення країн Центральної Європи: рекомендовані дози препаратів вітаміну для здорової популяції та груп ризику / Перекл. з англ. Н.І. Балацька, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 3 (11). – С. 2 – 7.
 250. Микрососудистая ишемия при кардиоваскулярной патологии. Современные представления и возможности их коррекции / В.Ю. Лишневская, Н.Н. Бенковская, И.А. Самоць, Г.П. Войнаровская // Людина та ліки України. VI Національний конгрес (Київ, 21 – 22 березня 2013 р.). – К., 2013. – С. 69.
 251. Минеральная плотность костной ткани аксиального скелета у женщин в постменопаузальном периоде с переломом Коллиса / В.В. Поворознюк, М.А. Гаркуша, Ф.В. Климовицкий, М.А. Быстрицкая, Н.И. Балацкая // Травма. – 2013. – № 4. – С. 45 – 50. відбиток № 9021
 252. Мінеральна щільність та якість кісткової тканини у жінок із ревматоїдним артритом / В.В. Поворознюк, Д.Ханс, Т.А. Карасевська, Н.І. Дзерович // Укр. ревматологіч. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 83 – 88.
 253. Модифікований флавоноїд як активна субстанція для створення лікарського препарату антидепресивної дії / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка та ін. [ Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, С.П. Бондаренко, В.П. Хиля] // Інформ. бюл. Дод. до «Журн. НАМН України». – К., 2013. – Вип. 35. – С. 24 – 25.
 254. Моніторинг засобів наукової комунікації за напрямом «Хірургія» в сфері охорони здоров’я за 2007-2011 рр. / А.Є. Горбань, П.Д. Фомін, Л.І. За крутько та ін. [І.В. Клоченко, Н.О. Мовчун, О.В. Мислицький] // Клініч. та експерим. патологія. – 2013. – № 1. – С. 5 – 10.
 255. Морфофункціональні зміни в тестикулах щурів 24-місячного віку під впливом кісспептина на фоні блокади та активації альфа-адренорецепторів і при введенні мелатоніну / М.Г. Матвієнко, А.С. Пустовалов, Н.О. Бузинська, М.Е. Дзержинський // Вісн. пробл. біології та медицини. – 2012. – Т. 2 , № 3. – С. 170 – 173.
 256. Морфофункціональні зміни в тестикулах щурів препубертатного віку під впливом кісспетина на фоні блокади та активації альфа-адренорецепторів і при введенні мелатоніну / М.Г. Матвієнко, А.С. Пустовалов, Н.О. Бузинська, М.Е. Дзержинський // Вісн. Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2012. – Т. 1, № 17. – С. 101 – 109.
 257. Мультимодальное влияние вазопро на функциональное состояние мозга / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова, Т.М. Довгопола // Нейро NEWS. – 2013. – № 5 (50). – С. 55 – 57.
 258. Мусієнко A.C. Показник якості трабекулярної кісткової тканини у чоловіків різного віку / A.C. Мусієнко, Н.І. Дзерович // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькіса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – С. 37 – 38.
 259. Національний конгрес «ЛЮДИНА ТА ЛІКИ – Україна»: презентація здобутків сучасної медицини // АПТЕКА. – 2013. – № 14 (885) (8 апреля). – С. 21. Доповідь Владислава Безрукова з питань раціональної фармакотерапії в геріатрії.
 260. Оsmak E.D. Sympathetic-adrenal system at psycho-emotional stress under hypoxia in aging / E.D. Оsmak // X Anniversary Ukrainian-Polish-Belorussian Conference «Physiology and Pathology of Respiration: Advances in basic research and clinical applications», Abstracts (Kiev, 10-13 October 2013) // Фізіологіч. журнал. – 2013. – Т. 59. – № 4. – C. 23.
 261. Определение геропротекторного потенциала бутирата натрия у Drosophila melanogaster: отсроченные эффекты / А.М. Вайсерман, Н.М. Кошель, О.Г. Забуга и др. [А.К. Коляда, Н.В. Рощина, Е.Г. Пасюкова] // Успехи геронтологии. – 2013. – № 1. – С. 111 – 116.
 262. Организация работы гериатрического кабинета: метод. пособие / В.В. Чайковская. – Алматы, 2013. – 54 с.
 263. Орлик Т.В. Оцінка ефективності та безпечності препарату «Остеобіос» у профілактиці та лікуванні системного остеопорозу в жінок у постменопаузальному періоді / Т.В. Орлик, Г.С. Дубецька, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 35 – 40.
 264. Основные направления фармакотерапии в неврологии. Мат. XV Междунар. конф. (Судак, 24-26 апреля 2013 г.) / Под ред. С.М. Кузнецовой. – К., 2013. – 288 с.
 265. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у больных инсультом с различными полиморфными вариантами гена АСЕ / С.М. Кузнецова, Л.А. Лившиц, Н.В. Ларина, С.А. Кравченко // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 49 – 54.
 266. Особенности питания при болезни Паркинсона: пособие для врачей / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич, Н.В. Карабань, Т.Н. Калищук-Слободин. – Фармацевтическая компания «Сандоз», 2013. – 15 с.
 267. Особенности системы гемостаза, микроциркуляции и функционального состояния эндотелия у людей разного возраста с инсулинорезистентностю / O.B. Коркушко, В.Б. Шатило, В.П. Чижова и др. [В.А. Ищук, Е.В. Бондаренко, С.С. Наскалова, И.А. Антонюк-Щеглова] // Мат. конф. «Клиническая гемостазиология и гемореология в сердечно-сосудистой хирургии» (Москва, 31 января – 2 февраля 2013 года). – М., 2013. – С. 163 – 165.
 268. Особливості впливу фракцій плазми крові старих мишей лінії FVB. Cg на субпопуляційний склад та проліферативну активність Т-клітин молодих мишей / О.В. Бальва, Д.В. Шитіков, М.С. Шкумат, І.М. Пішель // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 1. – С. 40 – 49.
 269. Особливості когнітивної діяльності у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію з синдромом помірних когнітивних порушень / Н.Ю. Бачинська, О.В. Демченко, В.А. Холін, А.А. Шулькевич // Мат. XV Междунар. конф. «Основные направления фармакотерапии в неврологи» (Судак, 24 – 26 апреля 2013 г.). – К., 2013. – С. 183 – 190.
 270. Остеопороз – патогенетические подходы к лечению / О.П. Борткевич, Н.В. Григорьева, О.М. Лесняк и др. // Здоров’я України. – 2013. – № 10 (311). – С. 15 – 17.
 271. Остеопороз в травматологии и ортопедии. Международная школа-семинар (Яремче, 4-8 февраля 2013 г.) // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 7 (455). – С. 14 – 17.
 272. Остеопороз в травматологии и ортопедии. Международная школа-семинар (Яремче, 4-8 февраля 2013 г.). – Яремче, 2013. – 128 с.
 273. Остеопороз в травматологии и ортопедии: от оценки факторов риска к индивидуальной лечебной тактике / В.В. Поворознюк, В.М. Вайда, Г. Реш и др. // Здоров’я України. – 2013. – № 6 (307). – С. 36 – 39.
 274. Осьмак Е.Д. Влияние интервальных цормобарических гипоксических тренировок на вегетативную регуляцию при психоэмоциональном и гипоксическом стрессе у пожилых людей / Е.Д. Осьмак // Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Щорічні  терапевтичні  читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії», присвяч. пам’яті акад. Л.Т. Малої (Харків, 25-26 квітня 2013 року). – Х., 2013. – С. 233.
 275. Оценка эффективности и безопасности этодолака в комплексном лечении пациентов с остеартрозом коленных суставов / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, Е.А. Креслов, Т.А. Карасевская // Ортопедия. Травматология. Протезирование. – 2013. – № 3. – С. 55 – 61.
 276. Оцінка змін кісткової тканини в дітей із хронічним захворюванням нирок І-ІІІ стадії / В.В. Поворознюк, Т.В. Буднік, Н.І. Балацька, О.І. Єрохіна // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 64.
 277. Парасюк О.І. Вікові зміни проангіогенної активності ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу та їх корекція: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. наук: 14.01.11 – кардіологія / О.І. Парасюк. – К., 2013. – 20 с.
 278. Парасюк О.І. Вікові зміни проангіогенної активності ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу та їх корекція: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.І. Парасюк. – К., 2013. – 125 с.
 279. Песчана К.О. Оцінка впливу вітаміну DЗ на амнезію у старих щурів / К.О. Песчана, В.О. Холін: Мат. конф. молодих вчених, присвяч. 20-річчю Національної академії медичних наук України (Київ, 5 березня 2013 р.) // Наук. журн. Президії НАМН України. – 2013. – Т. 19 (дод.). – С. 106.
 280. Писарук А.В. Закон смертности Гомпертца: теория и практические приложения: [лекция] / А.В. Писарук // Научн.-практ. конф. и школа с междунар. участием «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.).
 281. Писарук А.В. Оценка темпа старения на основе закона смертности Гомпертца: критический анализ и новый подход / А.В. Писарук // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 2. – С. 202 – 210.
 282. Питание как фактор, способствующий развитию нарушенной толерантности к глюкозе при метаболическом синдроме в пожилом возрасте / Л.Л. Синеок, М.С. Романенко, Ю.В. Гавалко, В.А. Ищук, Н.А. Мельничук, Л.М. Жевага // Практикуючий лікар. – 2013. – № 3 (дод.). – С. 47.
 283. Пірятінська H.A. Ризик остеопоротичних переломів та якість життя у жінок різного віку з вертебральним больовим синдромом / H.A. Пірятінська // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькіса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – С. 45 – 46.
 284. Пішель В.Я. Андогензалежні механізми розвитку та експериментальна терапія опіоїдної наркоманії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / В.Я. Пішель. – К., 2013. – 39 с.
 285. Повозрастная смертность людей, переживших в детстве Голодомор 1932-33 гг. в разных регионах Украины / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, А.М. Вайсерман, Л.В. Мехова // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 1. – С. 86 – 94.
 286. Поворознюк B.B. Вікові та статеві особливості мінеральної щільності кісткової тканини у дітей Донецької області / B.B. Поворознюк Ф.В., Климовицький // Здоровье ребенка. – 2013. – № 2. – С. 27 – 32.
 287. Поворознюк B.B. Вікові та статеві особливості переломів кісток передпліччя у населення Донецької області, що проживає на території з підвищеним вмістом фтору / B.B. Поворознюк, Ф.В. Климовицький, Т.В. Орлик // Пробл. остеології. – 2012. – № 3. – С. 26 – 31.
 288. Поворознюк B.B. Минеральная плотность и качество костной ткани, 10-летний риск остеопоротических переломов у Украинских мужчин различного возраста / B.B. Поворознюк, A.C. Мусиенко, Н.И. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 3 (11). – Подано до друку.
 289. Поворознюк B.B. Совершенствование лучевой диагностики повреждений коленного сустава / B.B. Поворознюк, М.Ж. Азизов, У.М. Рустамова // Журн. теоретич. и клинич. медицины. – 2013. – № 4. – С. 97 – 99.
 290. Поворознюк В.В. Асоціація дефіциту вітаміну D з показниками метаболізму кісткової тканини у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / В.В. Поворознюк, Н.П. Масік // Укр. терапевт. журнал. – 2013. − № 2. – С. 59 – 64.
 291. Поворознюк В.В. Вікові особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хлопчиків Донецького регіону / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, Ф.В. Климовицький // Здоровье ребенка. – 2012. – № 7. – С. 65 – 68.
 292. Поворознюк В.В. Вікові особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у дівчаток Донецького регіону / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицький, Н.І. Балацька // Здоровье ребенка. – 2012. – № 8. – С. 40 – 43.
 293. Поворознюк В.В. Вікові особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хлопчиків Донецького регіону / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицький, Н.І. Балацька // Здоровье ребенка. – 2012. – № 7. – С. 65 – 68.
 294. Поворознюк В.В. Вітамін D та захворювання пародонта / В.В. Поворознюк, І.П. Мазур, В.Є. Новошицький // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 3 (11). – Подано до друку.
 295. Поворознюк В.В. Влияние антиостеопоротических средств на качество костной ткани: обзор литературы и результаты собственных исследований / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, Д. Ханс // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 2 (10). – С. 7 – 10.
 296. Поворознюк В.В. Влияние антиостеопоротических средств на качество костной ткани / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, Д. Ханс // Укр. ревматол. журнал. – 2013. – № 2 (52). – С. 47 – 50.
 297. Поворознюк В.В. Влияние антиостеопоротических средств на качество костной ткани: обзор литературы и результаты собственных исследований / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, Д. Ханс // Укр. ревматологіч. журнал. – 2013. – № 2 (52). – С. 47 – 50.
 298. Поворознюк В.В. Влияние глюкокортикоидов на качество костной ткани у пациентов с ревматоидным артритом / В.В. Поворознюк, Т.А. Карасевская, Н.І. Дзерович // Укр. ревматол. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 149.
 299. Поворознюк В.В. Возрастные особенности маркеров костного ремоделирования в зависимости от уровня 25(OH)D в сыворотке крови у женщин разного возраста / В.В. Поворознюк, Н.И. Балацкая // Остеопороз и остеопатия: V Рос. конгр. по остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям скелета (Москва, Россия, 18-20 ноября 2013 г.). – 2013 (прилож.). – С. 88.
 300. Поворознюк В.В. Возрастные особенности минеральной плотности костной ткани бедренной кости у женщин Донецкой области / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицкий, Н.И. Дзерович // Травма. – 2013. – № 1. – С. 65 – 69. Ключевые слова: минеральная плотность костной ткани, бедренная кость, остеопороз, возраст, постменопаузальный период, Донецкая область. Відбиток № 9008.
 301. Поворознюк В.В. Возрастные особенности минеральной плотности костной ткани позвоночника у женщин Донецкой области / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицький, Н.І. Дзерович // Укр. журн. екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. – 2012. – Т. 13. – № 4. – С. 35 – 40.
 302. Поворознюк В.В. Вплив системного остеопорозу на репаративну регенерацію кісткової тканини / В.В. Поворознюк, А.В. Макогончук // Травма. – 2013. – № 2. – С. 59 – 62. Ключові слова: регенерація кісткової тканини, оваріектомія, остеопороз. Відбиток № 9004.
 303. Поворознюк В.В. Гетеротопічна осифікація у хворих з пошкодженням спинного мозку: сучасний погляд на проблему / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька // Здоров’я України. – 2012. – № 11. – С. 40 – 42.
 304. Поворознюк В.В. Гіперурикемія індекс маси тіла та показники мінеральної щільності кісткової тканини у жінок у постменопаузальний період / В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька // Укр. ревматол. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 148 – 149.
 305. Поворознюк В.В. Гістоморфометричне дослідження кісткової тканини щурів з експериментально модельованим хронічним обструктивним захворюванням легень / В.В. Поворознюк, Н.П. Масік // Пробл. остеології. – 2012. – № 3. – С. 37 – 43.
 306. Поворознюк В.В. Дефіцит вітаміну D у населення України та чинники ризику його розвитку / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // Репродуктивная эндокринология. – 2013. – № 5 (13). – С. 7 – 13.
 307. Поворознюк В.В. Дефіцит вітаміну D у пацієнтів із остеопорозом / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // Укр. ревматол. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 147 – 148.
 308. Поворознюк В.В. Дефіцит та недостатність вітаміну D у пацієнтів із остеоартрозом колінних суглобів / В.В. Поворознюк, H.І. Балацька, В.Я. Муц // Пробл. остеології. – 2012. – № 3. – С. 38 – 41.
 309. Поворознюк В.В. Ефективність активних метаболітів вітаміну D у лікуванні постменопаузального остеопорозу / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицький // Клінічна фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація. – 2012. – № 4. – С. 24 – 26.
 310. Поворознюк В.В. Застосування препаратів Мовекс і Мовіназа в комплексному лікуванні хворих старших вікових груп з остеоартрозом великих суглобів / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька // Здоров’я України. – 2013. – № 22 (323). – С. 16 – 18.
 311. Поворознюк В.В. Зв’язок між поліморфізмом гена рецептора вітаміну D та структурно-функціонального стану кісткової тканини / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, Ф.В. Климовицький // Вісн. ортопедії, травматол. та протезування. – 2013. – № 1 (76). – С. 34 – 36.
 312. Поворознюк В.В. Зв’язок між структурно-функціональним станом кісткової тканини та рівнем 25(ОН)D у сироватці крові / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // Імплантол. Пародонтол. Остеологія. – 2013. – № 1. – С. 12 – 16.
 313. Поворознюк В.В. Иммунологические аспекты постменопаузального остеопороза / В.В. Поворознюк, H.A. Резниченко, Э.А. Майлян // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № З (11). – Подано до друку.
 314. Поворознюк В.В. Информативность различных моделей FRAX в оценке риска остеопоротических переломов у женщин Украины / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 2 (10). – С. 32 – 42.
 315. Поворознюк В.В. Итоги года в области остеологии / В.В. Поворознюк // Здоров’я України. – 2013. – № 5 (306). – С. 38.
 316. Поворознюк В.В. Маркеры метаболизма костной ткани и их клиническое значение при хронической обструктивной болезни легких / В.В. Поворознюк, Н.П. Масик // Журн. Гродненского гос. мед. ун-та. – 2013. – № 2. – С. 65 – 68.
 317. Поворознюк В.В. Медицинский светофор / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 8 (456). – С. 16 – 17.
 318. Поворознюк В.В. Минеральная плотность костной ткани позвоночника и бедренной кости у женщин разного возраста Донецкой области / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицкий, Н.И. Дзерович // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 1. – С. 77 – 85.
 319. Поворознюк В.В. Минеральная плотность костной ткани у пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения / В.В. Поворознюк, М.А. Быстрицкая // Остеопороз и остеопатия: V Рос. конгр. по остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям скелета (Москва, Россия, 18-20 ноября 2013 г.). – 2013 (прилож.). – С. 138-139.
 320. Поворознюк В.В. Морфологические особенности регенерации транскортикального метадиафизарного дефекта при лечении животных с альфакальцидолом / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицкий, H.B. Дедух // Укр. мед. альманах. – 2013. – № 1 (16). – С. 35 – 39.
 321. Поворознюк В.В. Обґрунтування застосування комплексних препаратів вітаміну В та кальцію в пародонтології / В.В. Поворознюк, І.П. Мазур, В.Є. Новошицький // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 24 – 27.
 322. Поворознюк В.В. Особливості переломів кісток передпліччя у населення Донецької області, що проживає на території з підвищеним вмістом фтору, залежно від віку та статі / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицький, Т.В. Орлик // Пит. клініч. та експерим. медицини. – 2013. – № 1 (17). – С. 385 – 399.
 323. Поворознюк В.В. Проблема тромбоэмболии в лечении пациентов с остеопорозом / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 1 (9). – С. 5 – 17.
 324. Поворознюк В.В. Роль маркерів ремоделювання кісткової тканини у діагностиці системного остеопорозу / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // Мистецтво лікування. – 2013. – № 2 – 3 (98-99). – С. 12– 14.
 325. Поворознюк В.В. Саркопения и возраст / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович // Остеопороз и остеопатия: V Рос. конгр. по остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям скелета (Москва, Россия, 18-20 ноября 2013 г.). – 2013 (прилож.). – С. 93.
 326. Поворознюк В.В. Саркопения у украинских женщин различного возраста / В.В Поворознюк, Н.І. Дзерович // Укр. ревматол. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 148.
 327. Поворознюк В.В. Саркопения: обзор литературы и результаты собственных исследований / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович // Репродуктивная эндокринология. – 2013. – № 1 (9). – С. 16 – 23.
 328. Поворознюк В.В. Стронция ранелат в клинической практике: достижения и перспективы / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева, Н.И. Дзерович // Мистецтво лікування. – 2013. – № 4 (100). – С. 111 – 117.
 329. Поворознюк В.В. Унифицированные опросники в диагностике остеопороза / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович // Мистецтво лікування. – 2013. – № 2 (98). – С. 1 – 6.
 330. Поворознюк В.В. Частота дефіциту вітаміну D Східного регіону України / В.В. Поворознюк, Т.В. Буднік Н.І., Балацька // Междунар. журн. педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2013. – № 4 (1). – С. 59 – 60.
 331. Поворознюк В.В. Якість трабекулярної кісткової тканини у жінок, хворих на ревматоїдний артрит / В.В. Поворознюк, Т.А. Карасевська, Н.І. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 2 (10). – С. 22 – 27.
 332. Поворознюк В.В. Якість трабекулярної кісткової тканини у жінок, хворих на ревматоїдний артрит / В.В. Поворознюк, Т.А. Карасевська, Н.І. Дзерович // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 15 (466). – С. 22 – 23.
 333. Поворознюк Вас. В. Информативность рентгеностеоденситометрии и ультразвуковой денситометри, а также их комбинации с инструментом FRAX в оценке структурно-функционального состояния костной ткани у женщин в постменопаузальном периоде / Вас. В. Поворознюк // Остеопороз и остеопатия: V Рос. конгр. по остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям скелета (Москва, Россия, 18-20 ноября 2013 г.). – 2013 (прилож.). – С. 91.
 334. Поворознюк Василь Валерійович. Інформативність методів діагностики структурно-функціонального стану кісткової тканини в людей різного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / Вас. В. Поворознюк. – Донецьк, 2012. – 20 с.
 335. Подлианова Е.И. Оценка фактического питания современных школьников на примере одной из общеобразовательных школ г. Запорожья / Е.И. Подлианова, В.В. Поворознюк, М.И. Фотул // Укр. мед. альманах. – 2013. – № 16 (2) (дод.). – С. 137 – 138.
 336. Показатели функции эндотелия и уровня витамина D у женщин с артериальной гипертензией в перименопаузальном периоде / Л.В. Янковская, Л.В. Кежун, В.В. Поворознюк, Н.И. Балацкая // Пробл. остеології. – 2013. – № 1 (16). – С. 67– 68.
 337. Покровенко И.В. Применение вазоната у пациентов пожилого возраста при легких и умеренных когнитивных нарушениях на фоне дисциркуляторной энцефалопатии / И.В. Покровенко, В.А. Холин // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькиса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – C. 47.
 338. Поляков A.A. Функциональный возраст и работоспособность человека в зависимости от вида труда и образа жизни / A.A. Поляков, Е.С. Томаревская // Журн. Казахстанско-Российского мед. ун-та: Актуал. пробл. теоретич. и клинич. медицины. – 2013. – № 3 – 4. – С. 21 – 22.
 339. Поляков O.A. Науково-технічний прогрес та здоров’я людини / O.A. Поляков, H.B. Первая, Н.Д. Пруднікова // Міжнар. наук.-практ. конф. «Вплив медичної науки на розвиток медицини» (Львів, 18-19 травня 2012 р.). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2012. – С. 67 – 70.
 340. Поляков А.А. Работоспособность, функциональный возраст и образ жизни / А.А. Поляков, Е.С. Томаревская // I Междунар. форум «Активное долголетие» (Алматы, Казахстан, 3-4 июня 2013 г.). Сб. мат. – Алматы: КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 2013. – С. 33.
 341. Поляков А.А. Роль обучения и переобучения в поддержании работоспособности лиц старшего возраста / А.А. Поляков // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 52.
 342. Поляков О.А. Геронтотехнологічні перспективи покращення життя в осіб похилого віку в Україні / О.А. Поляков // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 97.
 343. Применение дермального эквивалента для ускорения заживления термических поражений кожи. Экспериментальное исследование / Д.А. Зубов, Р.Г. Васильев, А.Е. Родниченко и др. [П.П. Клименко, Л.И. Остапченко, С.В. Стаскевич, И.Г. Криворчук, А.В. Курмышов] // Мат. 2-го минисимпозиума «День стволовых клеток» (Киев, 24 мая 2013 г.). – К., 2013. – С. 91 – 98.
 344. Применение донатора оксида азота – L-аргинина при заболеваниях желудка в пожилом возрасте / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.В. Гавалко и др. [О.М. Гриб, О.С. Багрий] // Кровообіг і гемостаз. – 2012. – № 4. – С. 72 – 78.
 345. Применение кисломолочного продукта «Лактогеровит» для коррекции нарушений метаболизма у пожилых людей / О.В. Коркушко, Ю.Г. Григоров, Н.К. Коваленко, Т.М. Семесько, Л.Л. Синеок, М.С. Романенко, Ю.В. Гавалко // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової  профілактики захворювань: Мат. I Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 – 12 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во «ЕСЕН», 2013. С. 136 – 138.
 346. Применение лечебной физкультура у пациентов с болезнью Паркинсона: пособие для врачей / И.Н. Карабань, Н.В. Карабань, Н.В. Карасевич, Е.Н. Аксенова. – Фармацевтическая компания «Сандоз», 2013. – 26 с.
 347. Применение спирулины в медицинской практике / Л.П. Купраш, Т.Н. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, С.А. Гударенко и др. // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 1. – С. 36 – 38.
 348. Пробиотические продукты в рациональном и диетическом питании / Чумак Н.Е., H.A. Мельничук, Л.В. Горцева и др. // Сімейна медицина. – 2013. – № 1. – С. 51 – 54.
 349. Прокопенко H.A. Геронтотехнология как направление социальных инноваций / H.A. Прокопенко: 1 Междунар. научн.-практ. конф. «Фармакология, фармацевтическая технология и фармакотерапия в обеспечении активного долголетия» (Киев, 4-5 апреля 2013 г.) // Геронтологич. журн. им. В.Ф. Купревича. – 2013. – № 1 – 2 (4). – С. 36.
 350. Прокопенко H.A. Инвестирование в человеческий капитал как фактор развития инновационной экономики в Украине / H.A. Прокопенко // Трансфер технологій та інновації: інноваційний розвиток та модернізація економіки. Зб. мат. – К.: Держінформнаука України, 2012. – С. 271 – 274.
 351. Прокопенко H.A. Успешная практика Южной Кореи по реализации программы «зеленого роста» и перспективы для Украины / H.A. Прокопенко // Формування зеленої економіки і впровадження чистих технологій. – К: Держінформнаука України, 2013. – С. 127 – 130.
 352. Прокопенко Н.А. Потребность пожилых людей в продолжении трудовой деятельности и возможность использования их труда (на примере Киева) / Н.А. Прокопенко // Междунар. форум «Старшее поколение» (Санкт-Петербург, 27-30 марта 2013 г.). – СПб: «ЭкспоФорум», 2013. – С. 106 – 107.
 353. Прокопенко Н.А. Социально-гигиенические и психофизиологические детерминанты здоровья и средства реабилитации / Н.А. Прокопенко // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 53.
 354. Прокопенко Н.О. Біоетичний аспект зайнятості людей похилого віку / Н.О. Прокопенко // П’ятий національний конгрес з біоетики з міжнар. участю (Київ, 23-25 вересня 2013 р.). – К., 2013. – С. 71.
 355. Прокопенко Н.О. Засоби фізичної культури для зміцнення здоров’я людей старших вікових груп / Н.О. Прокопенко // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – 2013. – № 8. – С. 23 – 30.
 356. Прокопенко Н.О. Професійна зайнятість людей старших вікових груп, як фактор успішного старіння / Н.О. Прокопенко // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 97 – 98.
 357. Профессиональное выгорание медицинского персонала в процессе становления паллиативной и хосписной помощи в Украине / Н.Н. Величко, В.В. Чайковская, Л.В. Егорова, Т.И. Вялых // Сб. мат. I Международного форума «Активное долголетие» (Алматы, 3-4 июня 2013 г.). – Алматы, 2013. – С. 38 – 39.
 358. Пустовалов А. Вплив стресу на морфометричні параметри функціональної активності астроцитів і нейроцитів аркуатного ядра гіпоталамуса щурів на різних стадіях естрального циклу / А. Пустовалов, М. Матвієнко, М.  Дзержинський // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія «Біологія». – 2012. – Т. 1, № 61. – С. 17 – 20.
 359. Радіація і біологічний вік / В.П.Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель // Інтегративна радіоекологія (демографічні моделі). – К., 2013. – С. 65 – 97.
 360. Регіональні особливості шлункового кровотоку і агрегаційна активність тромбоцитів у здорових та хворих людей літнього віку з хронічним гастритом / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.В. Гавалко, С.С. Наскалова, О.М. Гриб, Е.М. Бодак // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 31 – 36.
 361. Рівень вітаміну D у сироватці крові в дорослого населення України / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, О.В. Синенький та ін. [В.Я. Муц, Ф.В. Климовицький] // Укр. ревматол. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 146 – 147.
 362. Рівень забезпеченості вітаміном D організму у дітей з алергічними захворюваннями / О.В. Тяжка, В.В. Поворознюк, З.В. Сельська, Л.В. Сліпачук // Укр. мед. альманах. – 2013. – № 16 (2). – С. 164 – 165.
 363. Рожелюк І.Ф. Ефективність лікування синдрому деменції донепезилом гідро хлоридом в залежності від поліморфізму гена АпоЕ / І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін, Ю.І. Леонов // Журн. НАМН України. – 2013. – Т. 19 (дод.). – С. 116.
 364. Рожелюк І.Ф. Застосування препарату проноран у осіб похилого віку при синдромі помірних когнітивних порушень / І.Ф. Рожелюк // Лік. справа. – 2013. – № 7.
 365. Рожелюк І.Ф. Клініко-нейропсихологічна і нейрофізіологічна ефективність лікування донепезилом гідрохлоридом хворих похилого віку на початкових стадіях деменції альцгеймерівського та судинного типу / І.Ф. Рожелюк // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 64 – 73.
 366. Розробка устілок для комфортних умов стопи людини / Н.В. Первая, Н.Д. Пруднікова, К.Л. Шевченко, О.А. Поляков // Вісн. КНУДТ. – 2012. – № 6 (68). – С. 146 – 149.
 367. Роль электронной микроскопии в нефробиопсийном исследовании у пациентов разных возрастных групп / В.Н. Непомнящий, С.А. Михальский, В.В. Гаврилей, Ю.Б. Шарабура, П.П. Клименко // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 49.
 368. Романенко М.С. Про структуру споживання продуктів харчування у Швейцарії та напрями її змін у 1990-2010 роках / М.С. Романенко, С.І. Романенко // Пробл. харчування. – 2013. – № 1. – С. 10 – 15.
 369. Романенко М.С. Стан харчування людей похилого віку з метаболічним синдромом та порушеною толерантністю до глюкози / М.С. Романенко, В.О. Іщук // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії» (Київ, 25 січня 2013 року). – К.: ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», 2013. – С. 50 – 51.
 370. Скачкова H.A. Анализ влияния комбинированной ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на функциональное состояние головного мозга пациентов, перенесших инсульт / Н.А. Скачкова // Актуальні питання геронтології та геріатрії: наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю (Київ, 25 січня 2013 р.). – К., 2013. – С. 16.
 371. Скачкова Н.А. Анализ функционального состояния двигательной системы пациентов, перенесших мозговой инсульт / Н.А. Скачкова // Журн. НАМН України. – 2013. – Т. 19 (дод.). – С. 124 – 125.
 372. Смертність внаслідок інфекційних та паразитарних хвороб населення у містах та сільській місцевості України: медико-демографічні та  соціальні аспекти (2011 рік) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе, Л.В. Мєхова // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 2. – С. 185 – 201.
 373. Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний людей пожилого возраста, переживших в детстве голодомор в Украине / В.П. Войтенко, A.B. Писарук, A.M. Вайсерман, Л.В. Мехова // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 4. – С.
 374. Спосіб корекції вестибулярних порушень у хворих похилого віку, які перенесли ішемічний інсульт / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, Д.В. Шульженко, О.О. Євграшкін // Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я. – 2013. – С. 19 – 20.
 375. Спосіб корекції емоційно-мнестичних порушень у хворих похилого віку, які перенесли ішемічний інсульт / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, С.Ф. Глушко та ін. [Т.Ю. Романюк, Ф.В. Юрченко, Н.М. Корженевська] // Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони г здоров’я. – 2013. – С. 20.
 376. Стаднюк Л.А. Д.Ф. Чеботарёв – основоположник системы гериатрической подготовки в Украине / Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько, В.В. Чайковская // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 2. – С. 68 – 71.
 377. Стаднюк Л.А. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарств у людей пожилого возраста / Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько, В.В. Чайковская // Сб. мат. I Международного форума «Активное долголетие» (Алматы, 3-4 июня 2013 г.). – Алматы, 2013. – С. 107 – 109.
 378. Структурні зміни кори мозку дорослих і старих щурів при черепно-мозковій травмі та генній терапії / С.А. Михальський, Д.В. Савіцька, В.В. Білошицький та ін. [Н.В. Скрипник, Т.Ю. Квітницька-Рижова] // Морфологічні основи наукових досліджень у медицині: III Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 110-річчю з дня народження М.І. Зазибіна. Зб. наук. пр. (Київ, 25-27 листопада 2013 р.). – К., 2013. – С. 65 – 66.
 379. Структурні та морфометричні показники реакції сенсомоторної кори щурів різного віку після черепно-мозкової травми і генної терапії / Д.В. Савіцька, С.А. Михальський, В.В. Білошицький та ін. [Н.В. Скрипник, Т.Ю. Квітницька-Рижова] // Укр. біофармацевтич. журнал. – 2013. – № 4. – С. 112 – 118.
 380. Структурные и ультраструктурные показатели реакции сенсомоторной коры крыс разного возраста после черепно-мозговой травмы и генной терапии / С.А. Михальский, В.В. Белошицкий, Д.В. Савицкая, Т.Ю. Квитницкая-Рыжова // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 48.
 381. Ступина А.С. Ультраструктурные изменения миокарда при экспериментальной кардиомиопатии / А.С. Ступина, П.П. Клименко, И.А. Балла // Мат. IX Конгр. Асоц. патологів України «Актуальні проблеми патології» (Луганськ, 15-17 травня 2013 р.) // Укр. мед. альманах. – 2013. – № 3 (дод.). – С. 47.
 382. Сучасна епідеміологія подагри. Дайджест / Підгот. Г.С. Дубецька // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 2 (10). – С. 93 – 96.
 383. Токарь А.В. Функция аппарата внешнего дыхания и диффузионная способность лёгких при артериальной гипертензии в позднем онтогенезе / А.В. Токарь, Т.Д. Шуба: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 67 – 68.
 384. Толстун Д.А. Дыхательный гормезис при старении и продлении жизни / Д.А. Толстун, Х.К. Мурадян, А.Н. Тимченко // Мат. междунар. научн.-практ. конф. «Здоровье и медицина для всех возрастов» (Курск, Российская Федерация, 21-22 мая 2013 г.). – Курск: КГМУ, 2013. – С. 280.
 385. Толстун Д.А. Естественный и аномальный циркадный ритм у мышей разного возраста / Д.А. Толстун // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькиса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – C. 61.
 386. Томаревская Е.С. Остаточная работоспособность пожилого человека: проблемы и перспективы / Е.С. Томаревская // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 61.
 387. Томаревская Е.С. Темп старения по функциональному возрасту людей пенсионного возраста / Е.С. Томаревская // I Междунар. форум «Активное долголетие» (Алматы, Казахстан, 3-4 июня 2013 г.). Сб. мат. – Алматы: КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 2013. – С. 30.
 388. Томаревская Е.С. Темп функционального старения и фактическая работоспособность у людей пенсионного возраста / Е.С. Томаревская // Журн. Казахстанско-Российского мед. ун-та: Актуал. пробл. теоретич. и клинич. медицины. – 2013. – № 3 – 4. – С. 26 – 30.
 389. Томаревская Е.С. Фактическая работоспособность и темп старения у людей разного возраста / Е.С. Томаревская // Наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті академіка В.В. Фролькіса» (Київ, 25 січня 2013). – К., 2013. – С. 62.
 390. Тяжка О.В. Вітамін D – статус дітей з алергічними захворюваннями / О.В. Тяжка, В.В. Поворознюк, З.В. Сельська // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 59 – 60.
 391. У пошуках омолодження і подовження життя / В.В. Безруков, Г.М. Бутенко // Медікс. Антиейджинг. – 2013. – № 3 (33). – С. 58 – 61.
 392. Удосконалення способу життя (харчування, фізичної активності) людей похилого віку, зайнятих на виробництві: метод. реком. / О.А. Поляков, Н.О. Прокопенко, Т.М. Семесько, Л.Л. Синєок, М.С. Романенко, О.С. Томаревська. – К., 2013. – 32 с.
 393. Уровень кардиотропных аутоантител у лиц пожилого возраста с ишемической болезнью сердца и различной сократительной способностью миокарда / В.Ю. Лишневская, О.Ф. Мельник, Л.А. Бодрецкая и др. [В.А. Табакович, Ж.С. Бутынец, М.А. Тимченко] // 3-я Междунар. научн.-практ. конф. «Иммунофизиология: аутоиммунитет в норме и патологии и вопросы предиктивно-превентивной медицины» (Москва, 1-3 октября 2012 г.). Тез. докл. – М., 2012. – С. 255 – 263.
 394. Фармакоекономічне дослідження антигіпертензивної терапії у хворих старечого віку в умовах стаціонару / Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, О.В. Купраш, О.С. Гударенко // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 75 – 81.
 395. Фармакоекономічний аналіз антитромботичної терапії в геріатричній клініці / Л.П. Купраш, Л.Ф.Матюха, Ю.О. Гріненко та ін. [О.В. Купраш, О.С. Гударенко] // Семейная медицина. – 2013. – № 2. – С. 116 – 120. читать on-line: http://media-medexpert.com.ua/Fem_Med_2013/FM_02_2013/index.html#116
 396. Фармакоекономічний аналіз медикаментозної терапії у геріатричній клініці / Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, О.В. Купраш, О.С. Гударенко, В.В. Зозуля, Т.М. Корнієнко // Людина та ліки України. VI Національний конгрес (Київ, 21 – 22 березня 2013 р.). – К., 2013. – С. 21 – 22.
 397. Фармакологічна активність оригінальних флавоноїдів, модифікованих піперазиніловим циклом / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хвиля // Людина та ліки України. VI Національний конгрес (Київ, 21 – 22 березня 2013 р.). – К., 2013. – С. 5.
 398. Фернандес де Ривес С.Ф. Дифференцированная терапия функциональных тиков / С.Ф. Фернандес де Ривес: Сучасні аспекти медицини і фармації – 2013. 73-а Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки. Тез. доп. (Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 2 (дод.). – С. 170.
 399. Фернандес де Ривес С.Ф. К вопросу оптимизации дифференциальной диагностики и патогенетической терапии функциональных тиков / С.Ф. Фернандес де Ривес, С.К. Евтушенко, И.Н. Карабань // Междунар. неврологич. журнал. – 2013. – № 6 (60). – С. 20 – 25.
 400. Фойгт H.A. Влияние старения населения на рынок капитала и уровень прибыли / Н.А. Фойгт // Актуальные исследования в социальной сфере. Мат. Второй Междунар. научн.-практ. Интернет-конф. Т. 3. – Одесса: ОНПУ, 2013. – С. 84 – 86.
 401. Фойгт H.A. Системное влияние демографического старения на рынок труда, экономическую активность населения и выход на пенсию / Н.А. Фойгт // Инновации в экономике на современном этапе и перспективы их развития. Мат. Междунар. научн.-практ. Интернет-конф. – Днепропетровск: НГУ, 2013. – С. 231 – 233.
 402. Фойгт H.A. Состояние демографического старения в Украине, его факторы и перспективы регулирования / Н.А. Фойгт // Мат. IX Междунар. научн.-практ. конф. «Государственное и муниципальное управление: теория, методология, практика». – Новосибирск: ЦРНС, 2013. – С. 77 – 79.
 403. Фортифікація борошняної кулінарної продукції вітаміном D / А.В. Гавриш, В.В. Поворознюк, О.В. Нєміріч та ін. [Н.І. Балацька, В.Ф. Доценко, Л.Л. Синьоок] // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 62 – 63.
 404. Харковлюк-Балакіна Н.В. Інформаційна технологія оцінки забезпечення розумової працездатності в осіб різного віку / Н.В. Харковлюк-Балакіна // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 317 – 331.
 405. Харковлюк-Балакіна Н.В. Інформаційно-структурне моделювання проблеми дослідження та оцінки професійного старіння / Н.В. Харковлюк-Балакіна // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 63.
 406. Харковлюк-Балакіна Н.В. Структуризація та формування баз даних за статтю, віком, причинами смерті, типами поселень та регіонами як базисна основа для створення системи моніторингу захворюваності та смертності населення України / Н.В. Харковлюк-Балакіна, К.В. Медвидчук, Д.Ю. Горго // Мат. XII конф. з біоніки і прикладної біофізики: Національний технічний університет України «КПІ» (Київ, 28-29 березня, 2013 р.). К., 2013. – С. 86 – 87.
 407. Христофорова А.М. Влияние комбинированной гемодинамической и метаболической терапии с применением калиевой и магниевой солей D-глюконовой кислоты на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у больных пожилого возраста с артериальной гипертензией и сопутствующей ишемической болезнью сердца / А.М. Христофорова, П.П. Чаяло // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 2. – С. 156 – 168.
 408. Христофорова А.М. Влияние триметазидина в составе комплексной гемодинамической терапии на циркадные ритмы артериального давления и степень прессорных реакций во время физического стресса у больных пожилого возраста с артериальной гипертензией и сопутствующей ишемической болезнью сердца / А.М. Христофорова, Л.М. Ена // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 73 – 79.
 409. Цукровий діабет та його свита. Пригніченість як чинник / С.Г. Бурчинський // Ваше здоров’я. – 2013. – № 17 – 18 (1196 – 1197). – С. 20 – 21.
 410. Чайковская В. 6 правил активного долголетия / В. Чайковская, Б. Жантуриев // Медикер. – 2013. – № 3 (14) (сентябрь). – С. 62 – 65.
 411. Чайковская В. Отцы и дети / В. Чайковская, Б. Жантуриев // Медикер. – 2013. – № 2 (13) (июнь). – С. 60 – 62.
 412. Чайковская В.В. Анализ потребности в паллиативной помощи пожилых людей в Украине / В.В. Чайковская, Т.И. Вялых, Д.Р. Чайкивська // Мат. II Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги в Україні: фармацевтичні та медико-юридичні аспекти» (20-21 листопада 2013 р.). – 2013. – С.
 413. Чайковская В.В. Анализ структуры затрат на медикаментозную терапию пациентов старших возрастных групп в терапевтическом отделении / В.В. Чайковская, В.В. Зозуля // Актуал. пробл. теоретической и клинической медицины. – 2013. – № 3 (3). – С. 15 – 18.
 414. Чайковская В.В. Здоровье людей пожилого возраста: учеб. пособие / В.В. Чайковская, С.Л. Касенова. – Алматы: КазНМУ, 2013. – 243 с.
 415. Чайковская В.В. Научные исследования в области социальной геронтологии в рамках международного сотрудничества Украины и Казахстана / В.В. Чайковская // Сб. мат. I Международного форума «Активное долголетие» (Алматы, 3-4 июня 2013 г.). – Алматы, 2013. – С. 21 – 23.
 416. Чайковская В.В. Организация работы гериатрического кабинета: метод. пособие / В.В. Чайковская. – Алматы, 2013. – 54 с.
 417. Чайковская В.В. Современное состояние и перспективы развития гериатрической помощи населению Украины / В.В. Чайковская // Мат. Междунар. форума «Старшее поколение» (Санкт-Петербург, 27-30 марта 2013 г.). СПб, 2013. – С. 118 – 120.
 418. Чайковская В.В. Участие в пресс-конференции «Сделаем возраст 60+ активным», посвященной Международному дню людей пожилого возраста / В.В. Чайковская // Аптека. – 2013. – № 39. – С. 6.
 419. Чайковська В.В. Населення України стрімко старіє / В.В. Чайковська // Мед. світ. – 2013. – № 19 – 20 (59). – С. 6.
 420. Чайковська В.В. Оптимізація надання медико-соціальної допомоги пацієнтам літнього віку в умовах реформування медицини в Україні / В.В. Чайковська // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 98.
 421. Чайковська В.В. Осінь життя. Якою вона буде? (інтерв’ю з В.В. Чайкоською) // Дзеркало тижня. – 2013. – № 36 (133) (5 жовтня). – С. 12.
 422. Чайковська В.В. Психологічні особливості людей похилого віку / В.В. Чайковська // Мистецтво лікування. – 2013. – № 6 (102). – С. 19 – 23.
 423. Чи здолає медицина хворобу Паркінсона? (інтерв’ю з І.М. Карабань) // Ваше здоров’я. – 2013. − № 03 – 04 (1182-1183). – С. 18.
 424. Шатило В.Б. До 105-річчя від дня народження академіка Дмитра Федоровича Чеботарьова (17.09.1908 – 11.07.2005) / В.Б. Шатило // Вісн. Наук. мед. тов. геронтологів та геріатрів України. – 2013. – № 2 (вересень-жовтень). – С. 1 – 3.
 425. Шатило В.Б. Застосування мелатоніну і пептидних препаратів епіфізу в геріатричній практиці / В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 98.
 426. Шитиков Д.В. Ранние проявления индукции возрастных изменений Т-клеточного звена иммунной системы молодого животного при гетерохронном парабиозе / Д.В. Шитиков, А.Е. Родниченко, И.Н. Пишель // Імунол. та алергологія. – 2013. – № 1. – С. 71 – 75. [без рис.]
 427. Шитиков Д.В. Ранние проявления индукции возрастных изменений Т-клеточного звена иммунной системы молодого животного при гетерохронном парабиозе / Д.В. Шитиков, А.Е. Родниченко, И.Н. Пишель // Імунол. та алергологія. – 2013. – № 2. – С. 106 – 113. [с рис.]
 428. Шитіков Д.В. Відсутність позитивного впливу постійних ін’єкцій плазми крові молодих мишей на тривалість життя старих тварин / Д.В. Шитіков, О.В. Бальва, Е. Дебонель // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 66.
 429. Электрокардиографическая ГРИД-система: первые результаты массовых исследований на основе «морбидных выборок» / В.В. Вишневский, И.А. Чайковский, Л.М. Ена, В.Е. Васильев: Информационные технологии в кардиологии. Мат Междунар. конф. (Харьков, 11-12 апреля 2013 г.) // Клинич. информатика и телемедицина. – 2013. – Вып. 10. – С. 171 – 172.
 430. Эффективность и безопасность Ритмокора у пожилых больных с ишемической болезнью сердца и экстрасистолической аритмией / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Э.О. Асанов, О.Б. Тарасенко // без источника. 8979-от.
 431. Эффективность препарата терафлекс-адванс в лечении больных с остеоартрозом коленных суставов / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева, Т.В. Орлик и др. [Н.И. Дзерович, Г.С. Дубецкая, М.Л. Атоян, Г.Н. Гриценко, Е.Ф. Колпакова, Н.В. Копылова, В.Н. Кривошеин, О.Н. Кундыч, Е.Я. Маркова, И.Р. Мархева, Л.Д. Мягкая, Л.Н. Нам, Л.И. Николаева, Н.П. Норинская, А.Г. Олексюк-Нехамес, В.М. Павлюк, О.З. Стефюк, А.П. Ференц, И.В. Ференц, В.А. Черненко, С.В. Юнусова] // Пробл. остеології. – 2012. – №.3. – С. 71– 77.
 432. Эффективность применения дыхательных тренировок с сопротивлением выдоху у людей пожилого возраста с ХОЗЛ / О.В. Коркушко, Э.О. Асанов, H.A. Дыба, Е.Д. Осьмак // Мат. V з’їзду фтизіатрів та пульмонологів України (Київ, 6-8 листопада 2013 p.). – К., 2013. – С. 75.
 433. Age peculiarities of vitamin D deficiency and insufficiency among Ukrainian people: [Електронний ресурс] / V. Povoroznyuk, V. Muts, F. Klymovytsky, O. Synenky // Abstracts CORA 2013 (Controversies in rheumatology & Autoimmunity, Budapest, Hungary, April 4-6, 2013. – Режим доступу: http://kenes.com/cora2013/abstractcd/PDF/143.pdf
 434. Aged mice repeatedly injected with plasma from young mice: a survival study / D.W. Shytikov, O.V. Balva, I.M. Pishel, E. Debonneuil: Abstracts of Conference SENS6 (Cambridge, UK, 3 Sep 2013) // Rejuvenation Res. – 2013. – Vol. 16, Suppl. 1. – P. S-39. – Abstract № 90.
 435. Antioxidant and antitumor effects of C60 fullerene on lewis lung carcinoma model / S. Prylutska, I. Grynyuk, P. Klymenko и др. // Carbon Nanomaterials: Structure and Properties. 2nd Ukrainian – French School – Seminar (Beregove, the Crimea, Ukraine 16th – 20th  September, 2013). – P. 84 – 85.
 436. Carbon Nanomaterials: Structure and Properties. 2nd Ukrainian – French School – Seminar (Beregove, the Crimea, Ukraine 16th – 20th September, 2013). – 88 p.
 437. Change structural and functional state of bone tissue postmenopausal women in Hypertensive disease / V.V. Povorozniuk, O.I. Nishkumay, N.B. Nekrasova, T.N. Glebova // Osteoporosis Int (ESCE013-IOF, European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis, 17-20 April  2013, Rome). – 2013. – Vol. 24, Suppl. 1. – S 87. – P. 333.
 438. Dzerzhinsky M. Melatonin effects on the activity of cells in the arcuate hypothalamic nucleus of old rats with a special reference to activation and blockade of kisspeptin receptors / M. Dzerzhinsky, M. Matvienko, A. Pustovalov: The Int. Meeting of the Soc. for Biology of Reproduction and 2nd Joint German-Polish Conference on Reproductive Medicine; 46th Annual Conference of  Physiology and Pathology of Reproduction; 38th Joint Conference on Veterinary and Human Reproductive Medicine (Gdańsk, Poland, Feb 27 – March 1, 2013) // Reproductive Biology. – 2013. – Vol. 13, Supl. 2. – P. 41.
 439. D-вітамінний статус у дітей 10-18 років м. Києва / О.В. Тяжка, Т.В. Починок, Н.І. Балацька та ін. [О.П. Братусь, Г.І. Гіленко] // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2012. – Т. 75. – № 5. – С. 39 – 41.
 440. Early Life Nutrition and Adult Health and Development. Lessons from Changing Dietary Patterns, Famines and Experimental Studies / L.H. Lumey, A. Vaiserman. – New York: Nova Biomedical, 2013. – 360 p.
 441. Early-Life Exposure to the Ukraine Famine of 1933 and Type 2 Diabetes in Adulthood / A.M. Vaiserman, M.D. Khalangot, Leva Strele, L.H. Lumey // Early Life Nutrition and Adult Health and Development. – New York: Nova Biomedical, 2013. – Р. 145 – 160.
 442. Effect of histone deacetylase inhibitor sodium butyrate on viability and life span in Drosophila melanogaster / A.M. Vaiserman, A.K. Kolyada, N.M. Koshel et al. [A.V. Simonenko, E.G. Pasyukova] // Advances in Gerontology. – 2013. – Vol. 3, N 1. – P. 30 – 34.
 443. Evaluating spine micro-architectural texture (via TBS) discriminates major osteoporotic fractures from controls both as well as and independent of site matched BMD: the Eastern European TBS study / J. Vasic, T. Petranova, V. Povoroznyuk et al. [C.G. Barbu, M. Karadzic, F. Gojkovic, J. Elez, R. Winzenrieth, D. Hans, V. Culaficvojinovic, C. Poiana, N. Dzerovych, R. Rashkov, A. Dimic] // J Bone Miner Metab. 2013 Nov 7. [Epub ahead of print].
 444. FMRI, DTK and MRS for characteristictics of the level of Cognitive Impairment (CI) in patients with Parkinson’s disease (PD) / Z. Rozhkova, …Omelchenko, I. Karaban, N. Karasevich: Abstract // Journal of the Neurological Sciences 333. – 2013. – N 664 Topic; 2 – Movement Disorders. – P. e 109 – 151.
 445. Fracture and osteoporosis rate in patients with different vitamin D level / V. Povoroznyuk, N. Balatska, F. Klimovytsky, O. Vdovina // 2nd FFN Global Congress 2013 (29-31 August 2013). Abstract book. – 2013. – P. 56.
 446. Geroprotective potential of sodium butyrate in Drosophila melanogaster: long-term effects / A.M. Vaiserman, N.M. Koshel, O.G. Zabuga et al. [A.K. Kolyada, E.G. Pasyukova, N.V. Roshina] // Advances in Gerontology. – 2013. – Vol. 3, N 4. – P. 297 – 301.
 447. Influence of Zolendronic acid infusion ON state of cardiovascular system in postmenopausal women / V. Povoroznyuk, N. Grygorieva, V. Vayda, N. Balatska, N. Dzerovych // 2nd FFN Global Congress 2013 (29-31 August 2013). Abstract book. – 2013. – P. 21.
 448. Introduction / L.H. Lumey, A.M. Vaiserman // Early Life Nutrition and Adult Health and Development. – New York: Nova Biomedical, 2013. – vii 1 – 3.
 449. JNHA. The Journal of Nutrition, Health & Aging. The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23-27, 2013): Abstract book. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – S1016 p.
 450. Kholin V. Kognitive Verletzung in der Ukrainischen Population / V. Kholin, K. Poletaeva, N. Bachinskaya // Mat. II Int. Kongress Deutsch-Russische Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosoziale Gesundheit in Kooperation mit der Deutsch-Russischen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (Nürnberg, Germany, 14-15 June 2013). – Nürnberg, 2013. – P. 55.
 451. Klimovitskiy F. Effectiveness of the active metabolite of vitamin D in the treatment of postmenopausal osteoporosis: [Електронний ресурс] / F. Klimovitskiy, V. Povoroznyuk, N. Balatska // Bone abstracts European Calcified  Tissue Society Congress 2013. Lisbon, Portugal, May 18-21, 2013. – Режим доступу: http://www.bone-abstracts.org/ba/0001/bа0001рр445.htm
 452. Koliada А. Telomeric markers of Parkinson’s disease / А. Koliada, I. Karaban, А. Vaiserman // 8th Eur. Congress of Biogerontology (Beer-Sheva, Israel, 10-14 March, 2013). – Beer-Sheva, 2013. – P. 47.
 453. Kopchak O. Association of leptin levels with cognitive impairment in patients with metabolic syndrome / O. Kopchak: Twenty third Meeting of the European Neurological Society (Barcelona, Spain, 8-11 June 2013) // Journal of Neurology. – 2013. – Vol. 260, Suppl. l. – S. 168.
 454. Kopchak O. Treatment of mild vascular cognitive impairment / O. Kopchak: Twenty third Meeting of the European Neurological Society (Barcelona, Spain, 8-11 June 2013) // Journal of Neurology. – 2013. – Vol. 260, Suppl. l. – S. 167.
 455. Kopchak O. Vascular cognitive Impairment and depressive symptoms in patients with metabolic syndrome: the underlying link / O. Kopchak // Electronic Abstract book of 8th International Congress on Vascular Dementia (Athens, Greece, 17-20 October 2013). – Athens, 2013.
 456. Korkushko O. 15-year experience in application of pineal gland peptides in elderly subjects with accelerated type of aging / O. Korkushko, V. Shatylo, V. Ishchuk // XXth Congress of International Association of Gerontlogy (Seul, 23-27 June 2013).
 457. Korkushko O. Geroprotective action of the pineal peptide in prematurely ageing humans: the results of longitudinal study / O. Korkushko, V. Shatilo, V. Ishchuk: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23-27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S35.
 458. Korkushko O.V. X Anniversary Ukrainian-Polish-Belorussian Conference «Physiology and Pathology of Respiration: Advances in basic research and clinical applications», Abstracts (Kiev, 10-13 October 2013) / O.V. Korkushko, V.O. Ischuk, V.B. Shatylo // Фізіологіч. журнал. – 2013. – Т. 59. – № 4.
 459. Kuznetsova S. Analysis of cortical reorganization after stroke / S. Kuznetsova, N. Skachkova // Abstracts of 5th International conference on Non-Invasive brain stimulation (19-21 march 2013). 2013. – P. 314.
 460. Kuznetsova S. Cerebral Hemodynamic and Bioelectric Activity of the Brain in Elderly Patients with Cardioembolic and Atherothrombotic Stroke / S. Kuznetsova, M. Iegorova // ESC 7 Congress 2013 (Amsterdam, 31 Aug. – 4 Sep. 2013).
 461. Kuznetsova S.M. Combined central and peripheral magnetic stimulation to facilitate motor recovery after stroke / S.M. Kuznetsova, V.V. Kuznetsov, N.A. Skachkova // 22 European stroke conference (28-31 may 2013). 2013. – P. 549.
 462. Lehmann G. Telomere length and body temperature-independent determinants of mammalian longevity? / G. Lehmann, Kh.K. Muradian, V.E. Fraifeld // Front. Genet. – 2013. – Vol. 4. – P. 111.
 463. Longevity Variant Database: genetic variants implicated in human longevity / K. Fortney, D. Wuttke, E.K. Morgen et al. [J. Choi, N. Ramesh, D. Shytikov, N. Schaum, J.M. Adams, B. Goldberg, A. Levine, M. Litovchenko, A. Narkeviciute, E. Quist, J. Vyas, J. Rebo, J. Betts-Lacroix]: Abstracts of Conference SENS6 (Cambridge, UK, 3 Sep 2013) // Rejuvenation Res. – 2013. – Vol. 16, Suppl. 1. – Abstract № 118.
 464. Manasova G. Some features of regulation of the bone tissue metabolisms at the newborns who have transferred infectious influence during intrauterine development / G. Manasova, V. Povoroznyuk, A. Zelinsky // Abstract book of 6th ICCBN (6th International Conference on Children’s Bone Health, 22-25 June 2013, Rotterdam, Netherlands). – 2013. – P. 62.
 465. Matvienko M.G. Variety of functions and effects of kisspeptin / M.G. Matvienko, A.S. Pustovalov, N.E. Dzerzhinsky // Biopolymers and Cell. – 2013. – Vol. 29, № 1. – Р. 11 – 20.
 466. MCI in elderly patients / N. Bachinskaya, V. Kholin, E. Demchenko, I. Pokrovenko, I. Rozheliuk, K. Polietaieva // Abstract book of 8th International Congress on Vascular Dementia (Athens, Greece 17-20 October, 2013). – Athens, 2013. – P. 128.
 467. Melatonin effects on cell functional activity in the arcuate hypothalamic nucleus of prepubertal rats with a special reference to stimulation and blockade of kisspeptin receptors / M.G. Matvienko, A.S. Pustovalov, N.A. Buzinskaya et al. [L.M. Pazyuk, N.E. Dzerzhinsky] // 1st Int. Sci. Conf. “Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development” (Stutgart, Germany, April 22-23, 2013). Papers of the 1st International Scientific Conference. – Stutgart, 2013. – P. 58 – 60.
 468. Morphophunctional changes of cells in the arcuate hypothalamic nucleus of prepubertal rats with a special reference to activation and blockade of alpha-adrenergic and kisspeptinergic systems / M.G. Matvienko, A.S. Pustovalov, N.A. Buzinskaya, N.E. Dzerzhinsky // Sci. and Education: materials of the III Int. Conference (Munich, Germany, April 25-26, 2013). – Munich, 2013. – Vol. 1. – P. 273 – 277.
 469. Muradian Kh. «Pull and push back» concepts of longevity and life span extention / Kh. Muradian // Biogerontology. – 2013. – Oct. 11. [Epub ahead of print]
 470. Muradian Kh.K. «Pull and push back» concepts of longevity / Kh.K. Muradian // 8th European Congress of Biogerontology, (Beer- Sheva-Dead Sea, Israel, March 11-13, 2013). Abstracts. – 2013.
 471. Muradian Kh.K. Artificial atmosphere, metabolism, stress resistance and longevity / Kh.K. Muradian // 1st World Congress of Antiaging (Moscow, Russia, June 14-15, 2013). Abstracts. – 2013. – P. 34.
 472. Muradian Kh.K. Homeostasis, stress resistance, and longevity / Kh.K. Muradian: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23-27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S43.
 473. Nicotinic acetylcholine receptor-specific antibodies as potential risk factors of Alzheimer disease / O.Yu. Likhmus, L.M. Koval, V.A. Kholin, K.O. Peschana, M.V. Skok // Abstract book of IX Jacub K. Parnas Conference: PROTEINS from Birth to Death (Jerusalem, Israel, 29 September – 2 October, 2013). – Jerusalem, 2013. – P. 69.
 474. PEI-based polyplex nanoparticles as gene carriers / O.K. Toporova, S.M. Novikova, T.P. Gulko et al.: Nanotechnology and Nanomaterials (2013, 25 August – 1 September) // NANO-2013. – 2013. – P. 401.
 475. Pishel І.M. Regeneration of neonatal lymphoid organs in the old organism / І.M. Pishel: Abstracts of Conference SENS6 (Cambridge, UK, 3 Sep 2013) // Rejuvenation Res. – 2013. – Vol. 16, Suppl. 1. – P. S-36. – Abstract № 80.
 476. Poliakov O.A. Aging and physiological aspects of the people labor activity / O.A. Poliakov: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23-27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S353.
 477. Possibilities of gene therapy for cerebral damage and for functional deficiency in craniocerebral trauma in rats of various age / T.Yu. Kvitnitskaya-Ryzhova S.A., Mikhalsky, V.V. Biloshytsky, E.G. Pedachenko // Proceedings of the twelfth international conference «High medical technologies in XXI century» (Spain, Benidorm, 19-26 October 2013). – 2013. – С. 34.
 478. Povoroznuyk V. X-ray absorptiometry indexes for women in postmenopausal period with osteoporotical fractures / V. Povoroznuyk, Т. Mashtaler, R. Mashtaler // 2nd FFN Global Congress 2013 (29-31 August 2013). Abstract book. – 2013. – P. 57.
 479. Povoroznuyk V. X-ray absorptiometry indexes for women in postmenopausal period with osteoporotical fractures / V. Povoroznuyk, T. Mashtaler, R. Mashtaler // Abstract book of 19th meeting of ISCD (20-23 Marth 2013, Tampa, Fl, USA). – 2013. – P. 152.
 480. Povoroznyuk V. Bone mineral density in women with Colles’ fracture / V. Povoroznyuk, M. Garkusha, M. Bystrytska // 2nd FFN Global Congress 2013 (29-31 August 2013). Abstract book. – 2013. – P. 54.
 481. Povoroznyuk V. Combination of quantitative ultrasound and FRAX® in evaluation of structural-functional state of bone in postmenopausal women / V. Povoroznyuk, N. Grygorieva, V. Povorozniuk // Abstract book of 19th meeting of ISCD (20-23 Marth 2013, Tampa, Fl, USA). – 2013. – P. 154.
 482. Povoroznyuk V. Correction of vitamin D deficiency in women with postmenopausal osteoporosis: [Електронний ресурс] / V. Povoroznyuk, N. Balatska // Bone abstracts European Calcified Tissue Society Congress 2013, Lisbon, Portugal, May 18-21, 2013. – Режим доступу: http://www.bone-abstracts.org/ba/0001/bа0001pp444.htm
 483. Povoroznyuk V. Fracture and osteoporosis rate in patient with different vitamin D level / V. Povoroznyuk, F. Klymovytsky, O. Vdovina // Osteoporosis International (IOF-ESCE013 European congress on osteoporosis and osteoarthritis, Rome, Italy, April 17-20, 2013). – 2013. – P. 24.
 484. Povoroznyuk V. Sarcopenia in Ukrainian women of different age / V. Povoroznyuk, N. Dzerovych // Programme abstracts book «Ortopedia. Traumatología. Rehabilitacja» (5th European congress on osteoporosis and osteoarthritis, 17th Congress of the Polish osteoarthrology society and Polish foundation of osteoporosis, 20-21 September 2013, Krakow, Poland). – 2013. – Т. 15, № 2. –P. 47.
 485. Povoroznyuk V. Trabecular Bone Score and Bone Mineral Density of Lumbar Spine in Healthy Women: Pros and Cons / V. Povoroznyuk, D. Hans, N. Dzerovych // Abstract book of 19th meeting of’ ISCD (20-23 Marth 2013, Tampa, Fl, USA). – 2013. – P. 156.
 486. Povoroznyuk V. Trabecular bone score in clinical practice / V. Povoroznyuk, D. Hans // Остеопороз и остеопатия: V Рос. конгр. по остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям скелета (Москва, Россия, 18-20 ноября 2013 г.). – 2013 (прилож.). – С. 61.
 487. Povoroznyuk V. Trabecular bone score in clinical practice / V. Povoroznyuk, D. Hans, N. Dzerovych // Programme abstracts book «Ortopedia. Traumatología. Rehabilitacja» (5th European congress on osteoporosis and osteoarthritis, 17th Congress of the Polish osteoarthrology society and Polish foundation of osteoporosis, 20-21 September 2013, Krakow, Poland). – 2013. – Т. 15, № 2. – P. 45 – 46.
 488. Povoroznyuk V. Trabecular bone score in clinical practice / V. Povoroznyuk, N. Dzerovych, D. Hans // Abstract book of 8th tri-annual Combined Meeting of Orthopaedic Research Societies – CORS 2013 (13-16 October 2013, Venice, Italy). – 2013. – P. 132.
 489. Povoroznyuk V. Trabecular bone score in clinical practice / V. Povoroznyuk, N. Dzerovych, D. Hans // 2nd FFN Global Congress 2013 (29-31 August 2013). Abstract book. – 2013. – P. 55.
 490. Povoroznyuk V. Vitamin D deficiency and structural and functional state of bone tissue in schollchildren of Ukraine / V. Povoroznyuk, N. Balatska // Programme abstracts book «Ortopedia. Traumatología. Rehabilitacja» (5th European congress on osteoporosis and osteoarthritis, 17th Congress of the Polish osteoarthrology society and Polish foundation of osteoporosis, 20-21 September 2013, Krakow, Poland). – 2013. – Т. 15, № 2. – P. 122.
 491. Povoroznyuk V. Vitamin D deficiency in patients with osteoporosis / V. Povoroznyuk, N. Balatska // Programme abstracts book «Ortopedia. Traumatología. Rehabilitacja» (5th European congress on osteoporosis and osteoarthritis, 17th Congress of the Polish osteoarthrology society and Polish foundation of osteoporosis, 20-21 September 2013, Krakow, Poland). – 2013. – Т. 15, № 2. – P. 114.
 492. Povoroznyuk V. Vitamin D deficiency in patients with osteoporosis: [Електронний ресурс] / V. Povoroznyuk, N. Balatska // Abstracts CORA 2013 (Controversies in rheumatology & Autoimmunity, Budapest, Hungary, April 4-6, 2013. – Режим доступу: http://kenes.com/cora2013/abstractcd/PDF/l40.pdf
 493. Povoroznyuk V. Vitamin D deficiency in patients with osteoporosis / V. Povoroznyuk, N.I. Balatska // Osteoporosis International (IOF-ESCE013 European congress on osteoporosis and osteoarthritis, Rome, Italy, April 17-20, 2013). – 2013. – P 246.
 494. Povoroznyuk V.V. Bone mineral density of women residents of Donetsk region of Ukraine / V.V. Povoroznyuk, F.V. Klimovytsky, N.I. Dzerovych // Gerontologyja. – 2013. – № 2 (14). – C. 78 – 84.
 495. Povoroznyuk V.V. Hyperuricemia and age / V.V. Povoroznyuk, G.S. Dubetska // Gerontologyja. – 2012. – № 3. – P. 149 – 153.
 496. Povoroznyuk V.V. Sarcopenia in Ukrainian women of different age / V.V. Povoroznyuk, N.I. Dzerovych // Osteoporosis International (IOF-ESCE013 European congress on osteoporosis and osteoarthritis, Rome, Italy, April 17-20, 2013). – 2013. – P. 247.
 497. Povoroznyuk V.V. Vitamin D deficiency in patients with osteoporosis / V.V. Povoroznyuk, N.I. Balatska // Balneoclimatologia. Dijagnosika I lecenje osteopoze. (International symposium «Diagnostics and treatment of osteoporosis 2013», 16-18 May 2013, Nishka Banja, Serbia). – 2013. – № 39. – P. 127.
 498. Practical guidelines for the suplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe – recommended vitamin D intakes in the general population and groups at risk of vitamin D deficiency / Pludowski P., Karczmarewicz E., Bayer M., Carter G., Chlebna-Sokol D., Czech-Kowalska J., Debski R., Decsi T., Dobrzanska A., Franek E., Gluszko P., Grant W.B., Holick M.F., Yankovskaya L., Konstantynowicz J., Ksizyk J.B., Ksiezopolska-Orlowska K., Lewinski A., Litwin M.., Lohner S, Lorenc R.S., Lukaszkiewicz J., Marcinowska-Suchowierska E., Milewicz A., Misiorowski W., Nowicki M., Povoroznyuk V., Rozentryt P., Rudenka E., Shoenfeld Y., Socha P., Solnica B., Szalecki M., Talalaj M., Varbiro S., Zmijewski M.A. // Endokrynol Pol. – 2013. – Vol. 64, № 4. – P. 319 – 327.
 499. Prokopenko N. Pension reform and potential occupation of elderly population in Ukraine / N. Prokopenko: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23-27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S303 – S304.
 500. Prokopenko N. The emotions and variability of the cardiorhythm: some aspects of neuropsychology of temperament / N. Prokopenko: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23-27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S698 – S699.
 501. Prokopenko N.A. Pension Reform and Employability for Elderly Population in Ukraine / N.A. Prokopenko // Advances in Gerontology. – 2013. – № 1. – P. 23 – 29.
 502. Prolonged inflammatory cytokine expression during the late phase of wound healing in the diabetic K14/mIGF1 transgenic mice / M.S. Shkumat, P.P. Klymenko, Y.I. Leonov et al. [I.N. Pishel, P.V. Glukhovskiy] // Journal of Medical and biological Sciences. – 2013. – Vol. 6, № 1. – P. 1 – 12.
 503. Regional specificity of fMRI, DTI, and MRS data in substantia nigra (SN) for characteristics of the level of cognitive impairment (CI) in patients with Parkinson’s disease / Z. Rozhkova, …Omelchenko, I. Karaban, N. Karasevich: Abstract of the 37ht ESNR Annual Meeting September 2013 // Neurology. – 2013. – Vol. 55, Suppl. 1. – S15 – S159.
 504. Serum 25(OH)D concentrations in populations living in Central Europe / P. Pludowski, W.В. Grant, M. Bayer, V. Povoroznyuk, E. Rudenka, H.P. Bhattoa, H. Ramanau, S. Varbiro, A. Rudenka, E. Karczmarewicz, R. Lorenc, J. Czech-Kowalska, J. Konstantynowicz // Int Journal of Endocrinology. – 2013. – подано до друку.
 505. Shatilo V.B. Metabolic Desorders in Elderly Patients with Essential Hypertension and Its Correction with Melatonin / V.B. Shatilo, E.V. Bondarenko, I.A. Antonyuk-Shcheglova // Adv. Gerontol. – 2013. – Vol. 3, № 1. – P. 83 – 88.
 506. The anti-aging effect of Orion could be associated with elevated stability of macromolecules and/or enhanced removal of cellular garbage / V.V. Bezrukov, S.A. Mikhalsky, V.N. Bondar et al. [O.I. Zhukovsky, V.I. Polyakov, Kh.K. Muradian]: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23-27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S538.
 507. The influence of the Apoe3 gene transfer on the outcomes of severe traumatic brain injury in rats: (Procedings of 15th World Congress of Neurosurgery): [Електронний ресурс, CD] / V. Biloshytsky, S. Mikhalsky, N. Gridina [et al.]. – Seoul, Korea, September 8-13, 2013.
 508. Tomarevska O.S. The possibilities for ensuring overall residual capacity the elderly people in the information world / O.S. Tomarevska, O.A. Poliakov: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23-27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S353.
 509. Trabecular Bone Score (TBS) in Ukrainian men / V. Povoroznyuk, В.Aubry-Rozier, N. Dzerovych, A. Musienko, D. Hans // Osteoporosis International (IOF-ESCEО13 European congress on osteoporosis and osteoarthritis, Rome, Italy, April 17-20,2013). – 2013. – P. 244 – 245.
 510. Trabecular Bone Score (TBS) in women with rheumatoid arthritis / V. Povoroznyuk, B. Aubry-Rozier, N. Dzerovych, A. Tkachuk, D. Hans // Osteoporosis International (IOF-ESCEО13 European congress on osteoporosis and osteoarthritis, Rome, Italy, April 17-20, 2013). – 2013. – P. 245.
 511. Trabecular bone score and bone mineral density of lumbar spine in healthy women: pros and cons / V. Povoroznyuk, O. Lamy, N. Dzerovych, D. Hans // Osteoporosis International (IOF-ESCE013 European congress on osteoporosis and osteoarthritis, Rome, Italy, April 17-20, 2013). – 2013. – P. 244.
 512. Trabecular bone score and bone mineral density of lumbar spine in healthy women: pros and cons / V. Povoroznyuk, O. Lamy, N. Dzerovych, D. Hans // Congress program and abstract book of 2nd World congress on contorversies, debates and consensus in bone, muscle and joint diseases (21 -24 November, 2013). – 2013. – P. 96.
 513. Trabecular bone score in patients with rheumatoid arthritis / V. Povoroznyuk, Т. Karasevska, R. Povoroznyuk, В. Audry-Rozier, D. Hans // Congress program and abstract book of 2nd World congress on contorversies, debates and consensus in bone, muscle and joint diseases (21-24 November, 2013). – 2013. – P. 69.
 514. Use of Pramiracetam in elderly patients with mild cognitive impairment and arterial hypertension / N. Bachinskaya, E. Demchenko, K. Polyetayeva, V. Kholin // Abstract book of World Congress of Neurology (Vienna, Austria, 21-26 September, 2013). – Vienna, 2013. – P. 155.
 515. Vaiserman A. Hormesis: a kind of epigenetic phenomenon? / A. Vaiserman: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23-27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S43.
 516. Vaiserman A.M. Long-term health consequences of early-life exposure to substance abuse: an epigenetic perspective / A.M. Vaiserman // Journal of Developmental Origins of Health and Disease. – 2013. – Vol. 4, N 4. – P. 269 – 279.
 517. Vaiserman A.M. Persistence of developmentally programmed effects across generations: Impact on longevity / A.M. Vaiserman // Non-Genetic Inheritance. – 2013. – Vol. l. – P. 33 – 37.
 518. Vaiserman A.M. Reciprocal cross effects on heterosis for longevity in Drosophila / A.M. Vaiserman, A.K. Kolyada, O.G. Zabuga // Biogerontology. – 2013. – Vol. 14, N 2. – P. 153 – 163.
 519. Vaiserman А. Epigenetic drugs: A perspective for anti-aging and life extension / А. Vaiserman // 1st Anti-Aging Medicine World congress. – Eastern Europe, Moskow, 2013. – P. 56.
 520. Vaiserman А. High risk of type 2 diabetes in birth cohort periconceptionally exposed to Ukraine famine of 1933: impact on epigenetics? / А. Vaiserman, М. Khalangot // 8th Eur. Congress of Biogerontology (Beer-Sheva, Israel, 10-14 March, 2013). – Beer-Sheva, 2013. – P. 96.
 521. Vaiserman А. Long-term health consequences of early-life starvation: evidence from famine-born cohorts in Ukraine / А. Vaiserman, М. Khalangot // 20th Int. Congress of Nutrition (Granada, Spain, 15-20 Sept. 2013). – 2013. – P. 574.
 522. Vitamin D deficiency and structural and functional state of bone tissue in schoolchildren of Ukraine / V. Povoroznyuk, O. Tyazhka, N. Balatska, Т. Budnik, I. Kubey N., Haliyash // Abstract book of 6th ICCBN (6th International Conference on Children’s Bone Health, 22-25 June 2013, Rotterdam, Netherlands). – 2013. – P. 61 – 62.
 523. Vitamin D Deficiency in Ukraine: A Demographic and Seasonal Analysis / V.V. Povoroznyuk, N. Balatska, V.Y. Muts, F.V. Klymovytsky, O.V. Synenky // Gerontologija. – 2012. – № 4 (13). – C. 191 – 198.
 524. Vitamin D-status of children with I-III stages of chronic kidney disease / I. Bagdasarova, V. Povoroznyuk, Т. Budnik, N. Balatskaya, O. Yerokhina // Сб. мат. XVII съезда педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии» (Москва, 14-17 февраля 2013 г.). – М., 2013. –С. 2.
 525. Yena L. Trimetazidine MR in very elderly hypertansive with diastolic heart failure / L. Yena, V. Artemenko, V. Grushovska // XXV Eur. congress of cardiology (Amstardam, 2013, 31.08-04.09). – Amstardam, 2013. – P. 3331.