Архів надходжень до картотеки за 28.11.2013 р.

1.    Бельчіна Ю.Б. Роль ендотеліальної дисфункції у розвитку метаболічної кардіоміопатії у хворих на цукровий діабет 1 типу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Ю.Б. Бельчіна. – К., 2013. – 20 с.
2.    Вдовиченко В.І. Гепатотоксичність базисної терапії стабільної стенокардії у хворих на цукровий діабет 2-го типу / В.І. Вдовиченко, Х.Б. Аксентійчук // Гепатологія. – 2011. – № 1. – С. 54 – 59.
3.    Войтенко В.П. Вікова смертність жителів України, ранній розвиток яких припав на період Голодомору 1932-1933 рр. / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, О.М. Вайсерман // Голод в Україні у першій половині XX століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947): Мат. Міжнар. наук. конф. (Київ, 20-21 листопада 2013 р.). – К., 2013. – С. 227 – 232.
4.    Вплив комбінованої антигіпертензивної і гіполіпідемічної терапії на рівні адипонектину крові у хворих на гіпертонічну хворобу з порушеною толерантністю до глюкози / С.М. Коваль, Л.М. Цьома, І.О. Снігурська, О.В. Мисниченко // Експерим. і клініч. медицина. – 2011. – № 4. – С. 69 – 74.
5.    Вплив стандартизованого екстракту конюшини лучної на вміст ліпідів у крові щурів за умов гіперліпідемії / В.А. Козир, М.В. Солеймані-Алігударзі, О.К. Ярош // Фармакол. та лікув. токсикологія. – 2012. – № 2. – С. 44 – 48.
6.    Гельмедова М.М. Особливості прогресування коронарного атеросклерозу та перебігу ішемічної хвороби серця після аорто-коронарного шунтування у хворих з цукровим діабетом 2 типу за результатами річного спостереження: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / М.М. Гельмедова. – К., 2013. – 18 с.
7.    Гладун О.М. Вплив голоду у XX столітті на чисельність населення України / О.М. Гладун // Голод в Україні у першій половині XX століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947): Мат. Міжнар. наук. конф. (Київ, 20-21 листопада 2013 р.). – К., 2013. – С. 243 – 248.
8.    Головач І.Ю. Спільні молекулярні механізми статинів і бісфосфонатів: патогенетичний ребус / І.Ю. Головач // Мистецтво лікування. – 2010. – № 10.
9.    Голод в Україні у першій половині XX століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947): Мат. Міжнар. наук. конф. (Київ, 20-21 листопада 2013 р.). – К., 2013. – 364 с. – ISBN 978-966-02-7025-1.
10.    Губергриц Н.Б. Статины в гепатологии: «царевна-лягушка» или «жаба»? / Н.Б. Губергриц, Н.В. Ларева // Сучасна гастроентерологія. – 2011. – № 6. – С. 78 – 91.
11.    Динаміка клінічного перебігу та геодинамічних показників у перші 6 місяців після інфаркту міокарда під впливом інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту / В.О. Шумаков, Л.П. Терешкевич, Т.В. Талаєва та ін. // Медицина транспорту України. – 2011. – № 2. – С. 17 – 24.
12.    Жураківський В.М. Застосування статинів у комплексному лікуванні хворих з фіброміомою матки / В.М. Жураківський // Укр. морфологіч. альманах. – 2010. – № 3. – С. 183.
13.    Застосування гепатопротекторної терапії у хворих із дисліпідеміями та хронічними формами серцево-судинної патології / Є.Х. Заремба, В.С. Заремба, О.В. Заремба-Федчишин та ін. // Практич. медицина. – 2011. – № 1. – С. 123 – 127.
14.    Золотарьова К.О. Вплив стандартного медикаментозного комплексу для хворих із стабільною стенокардією напруження на ліпідний спектр крові / К.О. Золотарьова, О.В. Соломко // Досягнення біології та медицини. – 2010. – № 2. – С. 46 – 49.
15.    Катеренчук І.П. Клініко-біохімічні аспекти ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гіпертензією у жінок та вплив комбінованої гіполіпідемічної терапії / І.П. Катеренчук, О.В. Єфименко // Сучасні мед. технології. – 2010. – № 3. – С. 64 – 68.
16.    Квашнин А.В. Фитотерапия болевого синдрома при хроническом панкреатите / А.В. Квашнин // Medical Nature. – 2013. – № 3 – 4 (15 – 16). – С. 51 – 54.
17.    Клініко-фармакологічні властивості та особливості застосування комбінованого гепатопротекторного препарату «Гападиф» як препарату терапії супроводу при прийомі статинів / І.С. Чекман, Н.В. Марченко, Г.А. Анохіна, В.В. Марченко // Сучасна гастроентерологія. – 2010. – № 4. – С. 77 – 82.
18.    Ковальова І.С. Вплив терапії статинами на віддалені наслідки у хворих з гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST: ретроспективне дослідження за методом «випадок-контроль» / І.С. Ковальова // Укр. кардіологіч. журнал. – 2009. – № 3. – С. 24 – 27.
19.    Левицька Л.В. Вторинна профілактика інфаркту міокарда: можливості підвищення ліпідкоригуючих ефектів статинів / Л.В. Левицька // Пит. експерим. та клін. медицини. – 2011. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 32 – 36.
20.    Лібанова Е. Гармонізація соціально-економічного розвитку із процесами старіння населення. Що здійснюється в Україні? / Е. Лібанова // Демографія та соц. економіка. – 2012. – № 2. – С.2 – 18.
21.    Малахова С.М. Показники ліпідного спектра крові, азоту оксиду, маркерів запалення, антиоксидантів та їх корекція: можливості комбінованої гіполіпідемічної терапії / С.М. Малахова // Укр. терапевтич. журнал. – 2009. – № 3. – С. 43 – 46.
22.    Менсон Дж. Е. Препарати – статини й ризик розвитку діабету. Питання, сумніви / Дж.Е. Менсон // Ендокринологія. – 2012. – № 1. – С. 115.
23.    Нанобактерии – жизнь или угроза жизни? // Medical Nature. – 2013. – № 3 – 4 (15 – 16). – С. 60 – 63.
24.    Нішкумай О.І. Гіполіпідемічні аспекти застосування статинів у жінок з кардіальною патологією в постменопаузі / О.І. Нішкумай // Укр. мед. альманах. – 2009. – № 1. – С…
25.    Объем коронарной атеромы и сердечно-сосудистые события на фоне приема максимально интенсивной терапии статинами // Артериальная гипертензия. – 2013. – № 5 (31). – С. 100.
26.    Приходько В.Ю. Головная боль в практике терапевта и семейного врача / В.Ю. Приходько // Medical Nature. – 2013. – № 3 – 4 (15 – 16). – С. 31 – 39.
27.    Скибчик В.А. Статини в терапії неалкогольної жирової хвороби печінки: висока ефективність та безпечність / В.А. Скибчик, Г.В. Башта, О.В. Булак // Гепатологія. – 2012. – № 2. – С. 68 – 75.
28.    Фоминых Ю.А. Дифференциальные критерии астении и усталости / Ю.А. Фоминых // Medical Nature. – 2013. – № 3 – 4 (15 – 16). – С. 46 – 48.
29.    Функціональні зміни печінки у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з кишковим дисбіозом / Е.Й. Архій, Я.С. Дербак, С.Е. Дербак, Я.І. Ігнатко // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія «Медицина». – 2013. – Вип. 2. – С. 127 – 130.