Архів надходжень до картотеки за 11.11.2013 р.

1.    Хіміко-фармакологічна оцінка ефективності застосування еналаприлу малеату при стенокардії напруження у осіб похилого та старечого віку / І.М. Білай, Р.В. Стець, І.В. Гнітько та ін. [М.П. Красько, А.В. Хмельова, В.Р. Стець] // Запорож. мед. журнал. – 2013. – № 2. – С. 8 – 9. Відбиток № 9099.
2.    Сыволап В.В. Прямые ингибиторы – новый подход в лечении больных артериальной гипертензией в сочетании с ожирением, сахарным диабетом, поражением почек и менопаузой / В.В. Сыволап, М.П. Герасько // Запорож. мед. журнал. – 2013. – № 2. – С. 70 – 75. Відбиток № 9100.
3.    Мороз В.А. Профиль безопасности медикаментозного лечения болезни Альцгеймера / В.А. Мороз // Запорож. мед. журнал. – 2013. – № 3. – С. 51 – 53. Відбиток № 9087.
4.    Соколова И.И. Стоматологическая заболеваемость пожилых больных / И.И. Соколова, Н.Н. Савельева // Експерим. і клініч. медицина. – 2013. – № 3. – С. 150 – 156. Ключевые слова: стоматологическая заболеваемость, демографическая ситуация, пожилые больные. Відбиток № 9101.
5.    Дёмин А.В. Особенности постурального баланса у пожилых мужчин в зависимости от состояния слуха / А.В. Дёмин, А.А. Волова // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2013. – Т. 2. – Вип. 3. – С. 145 – 149. Відбиток № 9092.
6.    Мітченко О.І. Вазорегулююча функція ендотелію та кісточково-плечовий індекс у жінок постменопаузального віку з гіпертонічною хворобою на тлі субклінічного гіпотиреозу / О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, М.В. Гвоздик // Ендокринологія. – 2012. – № 3. – С. 25 – 31. Ключові слова: гіпертонічна хвороба, дисліпідемія, ендотеліальна дисфункція, кісточково-плечовий індекс, периферичний атеросклероз, субклінічний гіпотиреоз, постменопауза.
7.    Гасанова И.Х. Морфологические преобразования сосудистых сплетений желудочков головного мозга крыс предстарческого возраста при введении ксеногенного ликвора / И.Х. Гасанова, В.С. Пикалюк // Журн. клініч. та експерим. мед. досліджень. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 34 – 38. Ключевые слова: сосудистые сплетения, ксеногенная цереброспинальная жидкость, головной мозг, предстарческий возраст, крысы.
8.    Захарчук О.І. Взаємозв’язки шишкоподібного тіла та хроноструктури показників неспецифічного імунітету при старінні / О.І. Захарчук // Клініч. та експерим. патологія. – 2012. – № 3. – Ч. 1. – С. 77 – 79. Ключові слова: неспецифічна адаптація, шишкоподібне тіло, старіння, хроноритми, епіфізектомія, ссавці, мелатонін.
9.    Ломакіна Ю.В. Ефективність застосування епіталону за умов зміненого фотоперіоду та іммобілізаційного стресу в старих щурів / Ю.В. Ломакіна // Клініч. та експерим. патологія. – 2012. – № 3. – Ч. 1. – С. 118 – 121. Ключові слова: пінеальна залоза, імообілізаційний стрес, фотоперіод, епіталон, старі щури.
10.    Вплив гіпоксичного тренування на вуглеводний обмін та процеси перекисного окиснення ліпідів у тканинах щурів у ранні терміни після одноразового опромінення / Є.М. Горбань, Н.О. Утко, Н.В. Топольнікова, О.В. Под’яченко // Клініч. та експерим. патологія. – 2012. – № 4. – С. 53 – 55. Ключові слова: гіпоксичне тренування, іонізуюче випромінення, глюкоза, глікозильований гемоглобін, перекисне окиснення ліпідів. Відбиток № 9093.
11.    Климовицький Ф.В. Ефективність активних метаболітів вітаміну D у лікуванні постменопаузального остеопорозу / Ф.В. Климовицький, В.В. Поворознюк // Клініч. фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація. – 2012. – № 3. – С. 24 – 26. Відбиток № 9094.
12.    Балацька Н.І. Корекція дефіциту D вітаміну у жінок із постменопаузальним остеопорозом / Н.І. Балацька // Клініч. фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація. – 2012. – № 4. – С. 125 – 127. Відбиток № 9095.
13.    Гольева Н.В. Морфологические особенности межпозвонковых дисков у женщин постклимактерического возраста / Н.В. Гольева, В.В. Гаргин, П.К. Гольева // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 1. – С. 35 – 39. Ключевые слова: межпозвонковые диски, менопауза, морфология. Відбиток № 9096.
14.    Лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки у хворих похилого віку з поєднаними травмами / Г.Г. Голка В.В. Суховецький, Є.В. Гарячий, А.С. Кравченко // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 1. – С. 133 – 135. Відбиток № 9097.
15.    Філіпюк А.Л. Предиктори виживання пацієнтів похилого віку з хронічною ІХС / А.Л. Філіпюк, Н.С. Скорейко // Мед. гідрологія та реабілітація. – 2012. – № 4. Ключові слова: ішемічна хвороба серця, похилий вік, виживання, прогноз. Відбиток № 9098.
16.    Доценко Н.Я. Влияние мельдония на когнитивный и клинико-функциональный статус больных пожилого возраста с острым инфарктом миокарда и артериальной гипертензией / Н.Я. Доценко, С.С. Боев, И.А. Шехунова // Мед. перспективи. – 2013. – № 1. – С. 74 – 79.
17.    Кузнєцова О.В. Таргетна терапія індолентних фолікулярних лімфом у літніх хворих / О.В. Кузнєцова, А.І. Рибін, В.Г. Дубиніна // Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. Дню науки «Внесок молодих вчених у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи» (Харків, 16 травня 2013 р.). – Харків, 2013. – С. 109 – 110.
18.    Глебова Т.Н. Уровень кальцидиола и состояние кальций-фосфорного обмена у женщин в сочетании с ревматоидным артритом в постменопаузальном периоде / Т.Н. Глебова // Урология, андрология, нефрология – 2013. Мат. конф. (Харьков, 30-31 мая 2013 г.). – Харьков, 2013. – С. 28 – 29.
19.    Царенко А.В. Залучення лікарів загальної практики – сімейних лікарів до надання паліативної допомоги пацієнтам похилого віку вдома / А.В. Царенко, Ю.І. Губський // Впровадження стандартів надання паліативної допомоги. Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Івано-Франківськ, 26-27 вересня 2013 р.). – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 122 – 124.
20.    Баглаенко И.А. Уход на завершающем этапе жизни за неизлечимо больными и пожилыми людьми, оставшимися без опеки – опыт проекта «Рука помощи» в Молдавии и Украине / И.А. Баглаенко, Л. Шевченко, Р.В. Озеров // Впровадження стандартів надання паліативної допомоги. Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Івано-Франківськ, 26-27 вересня 2013 р.). – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 11 – 13.
21.    Аристархов В.Г. О преимуществе органосберегающих операций на щитовидной железе у пожилых пациентов / В.Г. Аристархов, Н.В. Данилов // Сучасні мед. технології. – 2013. – № 3. – С. 8 – 11.
22.    Старостин П.Ю. Проблемы организации и оказания стационарной медицинской помощи населению старше трудоспособного возраста в условиях стандартизации / П.Ю. Старостин, Е.Н. Пенюгина, В.П. Шестаков: Тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвітньому Дню здоров’я // Східноєвропейський журн. громадського здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 256 – 257.
23.    Охромий Г.В. Биологический возраст – маркер здоровья и процессов старения организма / Г.В. Охромий, О.В. Токмакова, А.Н. Касюга: Тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвітньому Дню здоров’я // Східноєвропейський журн. громадського здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 217 – 218.
24.    Стець М.М. Можливості траспапілярних ендоскопічних втручань в лікуванні гнійного холангіту, ускладненим біліарним сепсисом у хворих похилого віку / М.М. Стець // Клініч. хірургія. – 2013. – № 4 (дод.). – С. 56.
25.    Синдром хронической тазовой боли. Старая проблема, новое решение / И.И. Горпинченко, В.Г. Мигов, В.В. Билоголовская, Е.А. Недогонова: Новітні технології в урології та андрології. Мат. конф. (Київ, 19-20 вересня 2013 р.) // Урологія. – 2013. – № 2. – С. 54 – 55.
26.    Лучицький Є.В. Віковий гіпогонадизм у чоловіків – ключові питання діагностики та лікування / Є.В. Лучицький, В.Є. Лужицький: Новітні технології в урології та андрології. Мат. конф. (Київ, 19-20 вересня 2013 р.) // Урологія. – 2013. – № 2. – С. 61 – 62.
27.    Роль метаболизма оксида азота в формировании урогенитальных расстройств у женщин в постменопаузе / О.В. Ромащенко, А.И. Соловьев, С.Н. Мельников и др. [В.В. Билоголовская, М.А. Щербак]: Новітні технології в урології та андрології. Мат. конф. (Київ, 19-20 вересня 2013 р.) // Урологія. – 2013. – № 2. – С. 67 – 68.
28.    Беленичева О.И. Влияние селективного модулятора эстрогеновых рецепторов (SЕRМ) на состояние глутатионового звена тиол-дисульфидной системы и NO в нейронах коры старых и молодых животных при экспериментальном ОНМК / О.И. Беленичева, Е.Н. Полякова, Е.В. Однокоз: Сучасні аспекти медицини і фармації – 2013. 73-а Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки. Тез. доп. (Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 2 (дод.). – С. 4 – 5.
29.    Мись Л.А. Ефект донора сірководню та попередника його біосинтезу L-цистеїну на чутливість мітохондріальної пори до індуктора Cа2+ у серці дорослих і старих щурів / Л.А. Мись: Сучасні аспекти медицини і фармації – 2013. 73-а Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки. Тез. доп. (Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 2 (дод.). – С. 27.
30.    Будайа Низар. Экспериментальные предпосылки использования каротиноидов и флавоноидов для профилактики возрастной катаракты / Будайа Низар, А.В. Гиржева: Сучасні аспекти медицини і фармації – 2013. 73-а Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки. Тез. доп. (Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 2 (дод.). – С. 59.
31.    Латоха І.О. Консервативне лікування хворих похилого, старечого віку з гострими порушеннями мозкового кровообігу / І.О. Латоха: Сучасні аспекти медицини і фармації – 2013. 73-а Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки. Тез. доп. (Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 2 (дод.). – С. 114.
32.    Паламарчук В.В. Трофічні зміни в менопаузі / В.В. Паламарчук, Г.В. Мальцев, Є.В. Благовещенський: Сучасні аспекти медицини і фармації – 2013. 73-а Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки. Тез. доп. (Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 2 (дод.). – С. 135 – 136.
33.    Фернандес де Ривес С.Ф. Дифференцированная терапия функциональных тиков / С.Ф. Фернандес де Ривес: Сучасні аспекти медицини і фармації – 2013. 73-а Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки. Тез. доп. (Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 2 (дод.). – С. 170.

34.    Рощина И.Ф. Нейропсихологические особенности смешанной альцгеймеровско-сосудистой деменции / И.Ф. Рощина, Н.М. Михайлова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 10. – С. 11 – 17.
35.    Евзельман М.А. Когнитивные нарушения у больных с ишемическим инсультом и их коррекция / М.А. Евзельман, Н.А. Александрова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 10. – С. 36 – 39.
36.    Морфологические показатели нейродегенератив¬ного процесса при болезни Паркинсона и хронической ишемии головного мозга / Р.Р. Богданов, Е.И. Мананникова, А.С. Абраменко и др. [Т.В. Маратканова, С.В. Котов] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 10. – С. 40 – 44.
37.    Камакинова А.Б. Кинезиотерапия – базовый элемент нелекарственного лечения болезни Паркинсона / А.Б. Камакинова, В.Л. Голубев // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 10. – С. 69 – 73.