Нові надходження до бібліотеки (26.11.2013 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 2 (додаток).
2.    Журнал Національної академії медичних наук України. – 2013. – № 3.
3.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2013. – № 10.
4.    Кардиология. – 2013. – № 10.
5.    Клиническая геронтология. – 2013. – № 7-8.
6.    Клиническая геронтология. – 2013. – № 9-10.
7.    Ліки України. – 2013. – № 5.
8.    Мистецтво лікування. – 2013. – № 6.
9.    Мистецтво лікування. – 2013. – № 7.
10.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. – № 6.
11.    Міжнародний медичний журнал. – 2013. – № 3.
12.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. – № 6.
13.    Новости медицины и фармации. – 2012. – № 435. Тема номера: Аллергология, пульмонология, антимикробная терапия.
14.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 458. Тема номера: Неврология.
15.    Освіта України. Спецвипуск газети – 2013. – № 5 (11) (листопад).
16.    Практикуючий лікар. – 2013. – № 3: Міжнар. НПК «Актуальні питання внутрішньої медицини», присвяч. 100-річчю від дня народження проф. А.П. Пелещука (Київ, 26-27 вересня 2013 р.).
17.    Практична ангіологія. – 2013. – № 3.
18.    Проблемы старения и долголетия. – 2013. – № 3.
19.    Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 5.
20.    Терапевтический архив. – 2013. – № 10.
21.    Терапевтический архив. – 2013. – № 11.
22.    Украинский журнал боли. – 2013. – № 2.
23.    Український медичний часопис. – 2013. – № 5.
24.    Урологія. – 2013. – № 2.
25.    Успехи геронтологии. – 2013. – № 2.
26.    Фізіологічний журнал. – 2013. – № 5.
27.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2013. – № 5 – 6 (июнь – сентябрь).
28.    BOLD. – 2013. – Vol. 24, № 1.
29.    European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34, № 28.
30.    Geriatria. – 2012. – № 4.
31.    Geriatria. – 2013. – № 1.
32.    Nature. – 2013. – Vol. 498, Issue 7454.
33.    Z. für Gerontologie und Geriatrie. – 2013. – Band 46, Heft 7.

ГАЗЕТИ

34.    АПТЕКА. – 2013. – № 44 (915) (11 ноября).
35.    АПТЕКА. – 2013. – № 45 (916) (18 ноября).

КНИГИ

36.    № 22966 – Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. – К.: Здоров’я України, 2010. – 768 с. – ISBN 978-966-2165-28-9.
37.    № 22990 – Магнітно-резонансна томографія в кардіології. Інформаційно-методичний посібник. – К., 2013. – 60 с.
38.    № 22994 – Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947): Мат. Міжнар. наук. конф. (Київ, 20-21 листопада 2013 р.). – К., 2013. – 364 с. – ISBN 978-966-02-7025-1.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

39.    Кардіоемболічний інсульт: клініка, діагностика, лікування: метод. реком. (142.12/301.12) / Уклад. С.М. Кузнєцова, Л.М. Єна, М.С. Єгорова. – К., 2012. – 41 с.

ВІДБИТКИ КСЕРОКОПІЙ

40.    б/№. Воронін К.О. Особливості патології органів травлення у хворих похилого та старечого віку і ефективність їх лікування / К.О. Воронін // Гастроентерологія. – 2013. – № 3 (47). – С. 56 – 59.
41.    б/№. Золотарьова К.О. Вплив стандартного медикаментозного комплексу для хворих із стабільною стенокардією напруження на ліпідний спектр крові / К.О. Золотарьова, О.В. Соломко // Досягнення біології та медицини. – 2010. – № 2. – С. 46 – 49.
42.    № 9011. Губергріц Н.Б. Діагностичне значення сонографії та допплерографії черевної аорти та її гілок у хворих похилого та старечого віку із хронічним холециститом та функціональними закрепами / Н.Б. Губергріц, К.О. Воронін // Гастроентерологія. – 2012. – Вип. 46. – С. 248 – 252.
43.    № 9012. Педаченко Ю.Є. Клінічні прояви стенозу поперекового відділу хребтового каналу у осіб старших вікових груп / Ю.Є. Педаченко, О.П. Красиленко // Вісн. Сумськ. держ. ун-ту. Серія «Медицина. – 2012. – № 2. – С. 50 – 58.
44.    № 9013. Левада О.А. Нарушения повседневного функционирования на этапах развития субкортикальной сосудистой деменции / О.А. Левада // Арх. психіатрії. – 2013. – № 2. – С. 61 – 71.
45.    № 9014. Ярема Н.І. Комбіноване лікування хворих на гіпертонічну хворобу жінок з діастолічною серцевою недостатністю із зниженням мінеральної щільності кісткової тканини в постменопаузальному періоді / Н.І. Ярема // Вісн. наук. досліджень. – 2013. – № 3. – С. 12 – 15.
46.    № 9015. Синергізм дії вітаміну D3 та метиленбісфосфонової кислоти в регуляції мінерального обміну за експериментального дисфункціонального остеопорозу / В.М. Рясний, О.М. Великий, О.В. Калашніков, І.О. Шиманський // Мед. хімія. – 2012. – № 4. – С. 12 – 18.
47.    № 9016. Клименко В.І. Концептуальні напрямки оптимізації психіатричної допомоги населенню похилого та старечого віку / В.І. Клименко, А.Ю. Діхтяр // Запорожский мед. журнал. – 2013. – № 1. – С. 32 – 34.
48.    № 9017. Івченко А.В. Ультраструктура мінерального компонента кістки, що формується в місці дефекту на тлі стрептозотоцинового діабету у щурів періоду старечих змін / А.В. Івченко // Експерим. і клініч. медицина. – 2012. – № 2. – С. 46 – 50.
49.    № 9018. Сайко Д.Ю. Система дифференцированной ресурсно-ориентированной терапии психических расстройств при болезни Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Експерим. і клініч. медицина. – 2012. – № 2. – С. 148 – 152.
50.    № 9019. Волкова Ю.В. Клинико-патогенетическая роль эндотелиопротекции при лечении травматической болезни у геронтологических пациентов / Ю.В. Волкова // Експерим. і клініч. медицина. – 2012. – № 3. – С. 129 – 132.
51.    № 9020. Сайко Д.Ю. Патопсихологические механизмы формирования депрессивных реакций у пациентов с болезнью Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Експерим. і клініч. медицина. – 2012. – № 3. – С. 166 – 170.
52.    № 9021. Минеральная плотность костной ткани аксиального скелета у женщин в постменопаузальном периоде с переломом Коллиса / В.В. Поворознюк, М.А. Гаркуша, Ф.В. Климовицкий, М.А. Быстрицкая, Н.И. Балацкая // Травма. – 2013. – № 4. – С. 45 – 50.
53.    № 9022. Воробьева О.А. Состояние качества жизни у больных старших возрастных групп со стабильной стенокардией напряжения ІІ-ІІІ функционального класса: взаимосвязь с клиническими особенностями заболевания / О.А. Воробьева // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 1. – С. 98 – 102. Ключевые слова: качество жизни, стенокардия напряжения, глутатион, старшие возрастные группы.
54.    № 9023. Сиволап В.Д. Гендерные особенности клинического течения прогрессирующей стенокардии у больных сахарным диабетом 2 типа / В.Д. Сиволап, Н.С. Михайловская, Ван Гуань // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 1. – С. 106 – 110. Ключевые слова: прогрессирующая стенокардия, сахарный диабет 2 типа, клиническое течение, гендерные особенности.
55.    № 9024. Прогностичне значення оцінки структурних змін слизової оболонки дванадцятипалої кишки у хворих на гострий аліментарний  панкреатит старшої вікової групи / А.І. Годлевський, С.І. Саволюк, В.В. Балабуєва, О.С. Сацик // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2013. – Т. 13. – Вип. 1. – С. 70 – 74. Ключові слова: гострий аліментарний панкреатит, структурні зміни слизової оболонки дванадцятипалої кишки, морфологічна форма гострого панкреатиту, старша вікова група.
56.    № 9025. Сайко Д.Ю. Клинико-психопатологические особенности психических расстройств при болезни Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Арх. психіатрії. – 2012. – № 3. – С. 5 – 8. Ключевые слова: болезнь Паркинсона, психические расстройства, особенности клиники, факторы этиопатогенеза.
57.    № 9026. Степаненко Л.В. Лікування патопсихічних порушень у хворих із деменцією та хворобою Альцгеймера / Л.В. Степаненко // Арх. психіатрії. – 2012. – № 3. – С. 8 – 12. Ключові слова: деменція, хвороба Альцгеймера, депакин, тегретол, лерівон, арисепт.
58.    № 9027. Харчук Е.В. Когнітивні порушення при шизофренії та гіпертонічній хворобі: короткий огляд / Е.В. Харчук // Арх. психіатрії. – 2012. – № 3. – С. 17 – 18. Ключові слова: шизофренія, гіпертонічна хвороба, когнітивні порушення.
59.    № 9028. Психологічні особливості роботи з людьми похилого віку / О.М. Макаренко, М.О. Голубєва, Л.В. Степаненко, О.Г. Артюр // Арх. психіатрії. – 2012. – № 3. – С. 86 – 91. Ключові слова: геронтологія, старіння, похилий вік, психологічна робота.
60.    № 9029. Сайко Д.Ю. Ресурсно-ориентированная терапия депрессивных расстройств у больных болезнью Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Арх. психіатрії. – 2012. – № 4. – С. 16 – 19. Ключевые слова: болезнь Паркинсона, депрессивные расстройства, дифференцированная, ресурсно-ориентированная терапия.
61.    № 9030. Дзюба А.Н. Когнитивные нарушения у лиц с параноидной шизофренией, коморбидной с гипертонической болезнью / А.Н. Дзюба, Н.А. Дзеружинская, Е.В. Харчук // Арх. психіатрії. – 2012. – № 4. – С. 45 – 47. Ключевые слова: параноидная шизофрения, гипертоническая болезнь, когнитивные нарушения.
62.    № 9031. Здорик І.Ф. Когнітивні порушення у жінок, які страждають на депресивні розлади, поєднані з гіпертонічною хворобою / І.Ф. Здорик // Арх. психіатрії. – 2013. – № 1. – С. 66 – 69. Ключові слова: депресія, гіпертонічна хвороба, когнітивні порушення, жінки.
63.    № 9032. Левада О.А. Спектр психопатологічний і поведінкових порушень на етапах формування субкортикальної судинної деменції за даними Neuropsychiatric Inventory / О.А. Левада, А.В. Траілін // Арх. психіатрії. – 2013. – № 1. – С. 69 – 74. Ключові слова: субкортикальна судинна деменція, субкортикальне легке когнітивне порушення, психопатологічні та поведінкові симптоми, шкала Neuropsychiatric Inventory.
64.    № 9033. Орлова О.С. Когнитивные и аффективные нарушения в неврологической практике / О.С. Орлова // Арх. психіатрії. – 2013. – № 1. – С. 74 – 79. – Ключевые слова: когнитивные нарушения, аффективные нарушения, деменция, дисциркуляторная энцефалопатия.
65.    № 9034. Степанова Н.М. Актуальні аспекти соціально-психологічної роботи з людьми похилого віку / Н.М. Степанова // Арх. психіатрії. – 2013. – № 1. – С. 134 – 137. Ключові слова: геронтологія, старіння, похилий вік, соціально-психологічна робота.