Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.

1.    Антропогенетика з основами медичної генетики / С.В. Демидов, С.М. Новікова та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 608 с. – ISBN 978-966-306-017-4.
2.    Асоціація кардіологів України. 50 років (1963 – 2013). – К., 2013. – 80 с.
3.    Войтенко В.П. Земля і люди / В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – № 38 (727). – С. 2 – 3.
4.    Діагностика та лікування фібриляції передсердь (антитромботична терапія). Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України. – К., 2013. – 62 с.
5.    Захарова Е.Г. Изменение течения гипертонической болезни за последние 25 лет / Е.Г. Захарова, А.Н. Фурсов, Н.П. Потехин // Клин. медицина. – 2013. – № 8. – С. 36 – 39.
6.    Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії (ESH) та Європейського товариства кардіологів (ESC) 2013 року // Артеріальна гіпертензія. – 2013. – № 4 (30). –160 с.
7.    Колодченко В.П. Антигени резус, MN, P, Le та Hp у хворих на злоякісні новоутворення кісток і м’яких тканин / В.П. Колодченко // Доп. АН УРСР. – 1982. – № 10, серія Б. – С. 63 – 65.
8.    Кричинська І.В. Клініко-гемодинамічна ефективність тривалої низькодозової терапії інгібітором фосфодиестерази-5 та її вплив на функцію ендотелію і показники NO-системи еритроцитів хворих з легеневою артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.В. Кричинська. – К., 2013. – 18 с.
9.    Мазур І.Д. Клініко-прогностичне значення поліморфізмів генів ендотеліальної NO-синтази та ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих із хронічною серцевою недостатністю: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.Д. Мазур. – К., 2013. – 16 с.
10.    Марцовенко І.М. Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії на амбулаторно-поліклінічному етапі: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.М. Марцовенко. – К., 2013. – 18 с.
11.    Могильницький Є.В. Відновлення та збереження синусового ритму у хворих з персистуючою формою фібриляції передсердь на фоні серцевої недостатності: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Є.В. Могильницький. – К., 2013. – 19 с.
12.    Мурашко Н.К. Перспективы использования лекарственных растений при оказании помощи пациентам с болевым синдромом / Н.К. Мурашко // Здоров’я України. – 2013. – № 15 – 16 (316 – 317). – С. 42 – 43.
13.    Педько В.М. Інфаркт міокарда у жінок: чинники, перебіг та прогноз: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.М. Педько. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.
14.    Поворознюк В.В. Влияние антиостеопоротических средств на качество костной ткани / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, Д. Ханс // Укр. ревматол. журнал. – 2013. – № 2 (52). – С. 47 – 50.
15.    Профессия – врач-кардиолог. Посвящается 50-летию Ассоциации кардиологов Украины. – К., 2013. – 85 с.
16.    Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: популяционная стратегия и индивидуализированные программы (на основе Европейских рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике 2012). – К.: МОРИОН, 2013. – 96 с. – ISBN 978-966-2066-50-0.
17.    Регіональні медико-соціальні проблеми хвороб системи кровообігу. Динаміка та аналіз (аналітично-статистичний посібник). – К., 2013. – 239 с.
18.    Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування клапанних вад серця. – К., 2013. – 52 с.
19.    Рибальченко І.Ю. Значення тривалості комплексу QRS при лікуванні постійної форми фібриляції передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.Ю. Рибальченко. – К., 2013. – 16 с.
20.    Сидоренко Г.В. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на варіабельність серцевого ритму в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС з гіпертонічною хворобою: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 –радіобіологія / Г.В. Сидоренко. – К., 2013. – 24 с.
21.    Фомич Г.М. Значення ортостатичних реакцій частоти шлуночкових скорочень при медикаментозному контролі постійної фібриляції передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.М.Фомич. – К., 2013. – 18 с.
22.    Фролов Ю.П. Обмен веществ, старение и самообновление / Ю.П. Фролов // Известия АН СССР (Серия Биологическая). – 1985. – № 5. – С. 779 – 782. – № 9000-оттиск.
23.    Чернюк С.В. Характеристика імунного статусу, оксидативного стресу та функціонального стану серця у хворих з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / С.В.Чернюк. – К., 2013. – 18 с.
24.    Честнова Г.П. Гиперпластические процессы в эндометрии у женщин в период длительной постменопаузы / Г.П. Честнова, В.Г. Абашин, Н.А. Ефименко // Клин. медицина. – 2013. – № 8. – С. 61 – 63.
25.    Шишина Р.Н. Возрастные клинико-лабораторные особенности у больных с окклюзией крупных артерий нижних конечностей / Р.Н. Шишина, Т.А. Пчелинцева // Клин. медицина. – 2013. – № 8. – С. 45 – 48.