Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2013. – № 4.
2.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 2.
3.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2013. – № 3.
4.    Журнал НАМН України. – 2013. – № 2.
5.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2013. – № 8.
6.    Кардиология. – 2013. – № 8.
7.    Клиническая медицина. – 2013. – № 8.
8.    Медицина транспорту України. – 2013. – № 3.
9.    Мedicine review. – 2013. – № 3. Тема номера: Кардиология.
10.    НЕЙРО-News. – 2013. – № 5. Тема номера: Психоневрология и нейропсихиатрия.
11.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 458. Тема номера: Неврология.
12.    Освіта України. Спецвипуск газети – 2013. – № 3 (9) (вересень).
13.    Проблеми остеології. – 2013. – № 1.
14.    Серце і судини. – 2013. – № 3.
15.    Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 4.
16.    Терапевтический архив. – 2013. – № 8.
17.    Therapia. – 2013. – № 1.
18.    Therapia. – 2013. – № 2.
19.    Therapia. – 2013. – № 6.
20.    Therapia. – 2013. – № 7 – 8.
21.    Український кардіологічний журнал. – 2013. – Додаток 2: Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST.
22.    Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 3.
23.    Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 4.
24.    Український кардіологічний журнал. – 2013. – Додаток 4: Мат. ХІV На¬ціонального конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 р.).
25.    Український медичний часопис. – 2013. – № 4.
26.    Український неврологічний журнал. – 2013. – № 3.
27.    Український терапевтичний журнал. – 2013. – № 3.
28.    Фізіологічний журнал. – 2013. – № 4.
29.    Хірургія України. – 2013. – № 3.
30.    European Heart Journal Supplements. – 2012. – Vol. 14, Suppl. B.
31.    Population and development review. – 2013. – Vol. 39, N 3.

ГАЗЕТИ

32.    АПТЕКА. – 2013. – № 34 (905) (2 сентября).
33.    АПТЕКА. – 2013. – № 35 (906) (9 сентября).
34.    АПТЕКА. – 2013. – № 36 (907) (16 сентября).
35.    АПТЕКА. – 2013. – № 37 (908) (23 сентября).
36.    АПТЕКА. – 2013. – № 38 (909) (30 сентября).
37.    Здоров’я України. – 2013. – № 3 (28) (червень). Тематичний випуск: Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
38.    Здоров’я України. – 2013. – № 4 (29) (вересень). Тематичний випуск: Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
39.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 13 (464).
40.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 14 (465).

КНИГИ

41.    № 22974 – Генофонд і здоров’я населення. Вроджені вади нервової системи: поширеність серед новонароджених, чинники ризику виникнення, профілактика / О.І. Тимченко, О.О. Полька, Д.О. Микитенко, О.В. Линчак, Н.В. Березіцька, Т.М. Поканєвич. – К., 2011. – 166 с. – ISBN 978-966-8398-24-7.
42.    № 22973 – Генофонд і здоров’я населення: значення соціально-економічних чинників у виникненні репродуктивних розладів серед жінок України / О.І. Тимченко, О.В. Линчак, І.О. Курило. – К.: МВЦ «Медінформ», 2010. – 150 с. – ISBN 978-966-409-064-0.
43.    № 22972 – Генофонд і здоров’я: репродуктивний потенціал населення та вроджена патологія новонароджених в Чернівецькій області / О.І. Тимченко, О.В. Линчак, О.І. Максіян, І.Д. Шкробанець, Л.В. Никифор, М.І. Поліщук, А.М. Вдовічен. – К., 2010. – 147 с. – ISBN 978-966-409-089-3.
44.    № 22975 – Генофонд і здоров’я: спрямованість генетико-демографічних процесів в умовах депопуляції / О.В. Линчак, О.І. Тимченко. – К., 2011. – 265 с. – ISBN 978-966-409-090-9.
45.    № 22976 – Генофонд і здоров’я: вроджені вади розвитку серед новонароджених / А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, О.В. Линчак [та ін.]. – К.: МВЦ «Медінформ», 2012. – 571 с. – ISBN 978-966-409-126-5.
46.    № 22984 – Антропогенетика з основами медичної генетики / С.В. Демидов, Ж.М. Мінченко, Т.І. Гавриленко, С.М. Новікова, В.Л. Соколенко. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 608 с. – ISBN 978-966-306-017-4.
47.    № 22979 – Селезов И.Т. Волновые задачи биогидродинамики и биофизики / И.Т. Селезов, Ю.Г. Кривонос. – К.: Наук. думка, 2013. – 308 с. – ISBN 978-966-00-1205-9.
48.    № 20042-и – Barker D.J.P. Nutrition in the womb: how better nutrition during development will prevent heart disease, diabetes and stroke: The development origins of health and disease (DOHAD): a call for action / by David Barker. – 2008. – 174 p.
49.    № 22980 – Регіональні медико-соціальні проблеми хвороб системи кровообігу. Динаміка та аналіз. Аналітико-статистичний посібник / Під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2013. – 239 с.
50.    Профессия – врач кардиолог. Посвящается 50-летию Ассоциации кардиологов Украины.
51.    № 22982 – Асоціація кардіологів України. 50 років (1963-2013). – 80 с.
52.    № 22983 – Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: популяционная стратегия и индивидуализированные программы (на основе Европейских рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике 2012). – К.: МОРИОН, 2013. – 265 с. – ISBN 978-966-2066-50-0.
53.    Артериальная гипертензия. – 2013. – № 4 (30): Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії (ЕSН) та Європейського товариства кардіологів (ЕSС) 2013 року / Перекл. Ю.М. Сіренка. – 2013. – 160 с.
54.    Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування клапанних вад серця / Уклад. В.М. Коваленко, О.Г. Насукай, Г.В. Книшов та ін. [М.Т. Ватутін, Л.Г. Воронков, М.Г. Ілляш, Д.В. Рябенко, В.Й. Целуйко, С.В. Чернюк. – К., 2013. – 52 с.
55.    Діагностика та лікуванні фібриляції передсердь (антитромботична терапія). Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України: (скорочений варіант) / Уклад. О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін. – К., 2013. – 62 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

56.    № 4090-а. ВАСИЛЬЕВ Л.А. Улучшение результатов инконтинентной деривации мочи у лиц пожилого и старческого возраста: Автореф. дисс. на соискание науч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия; 14.01.23 – урология / Л.А. Васильев. – СПб, 2013. – 22 с.
57.    ДЮДІНА І.О. Клініко-інструментальна характеристика та прогноз хронічної серцевої недостатності з систолічною дисфункцією лівого шлуночка та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка: порівняльне дослідження: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.О. Дюдіна. – К., 2013. – 19 с.
58.    ЗАІЧЕНКО Н.Г. Ефективність хлоридно-натрієвої мінеральної води «Ново московська» у комплексному реабілітаційному лікуванні хронічного панкреатиту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Н.Г. Заіченко. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.
59.    КАЦЕВ А.М. Біоаналітичні аспекти використання світних бактерій в медико-біологічних дослідженнях: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. біол. н.: 14.01.32 – медична біохімія / А.М. Кацев. – Луганськ, 2013. – 39 с.
60.    МАЗУР І.Д. Клініко-прогностичне значення поліморфізмів генів ендотеліальної NО-синтази та ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих із хронічною серцевою недостатністю: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.Д. Мазур. – К., 2013. – 16 с.
61.    МАРУСИН О.В. Клініко-метаболічні особливості перебігу цукрового діабету 2 типу в осіб чоловічої статі та оптимізація лікування з урахуванням патогенетичних факторів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.04 – ендокринологія / О.В. Марусин. – К., 2013. – 20 с.
62.    МАРЦОВЕНКО І.М. Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії на амбулаторно-поліклінічному етапі: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.М. Марцовенко. – К., 2013. – 18 с.
63.    МОГИЛЬНИЦЬКИЙ Є.В. Відновлення та збереження синусового ритму у хворих з персистуючою формою фібриляції передсердь на фоні серцевої недостатності: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Є.В. Могильницький. – К., 2013. – 20 с.
64.    КРИЧИНСЬКА І.В. Клініко-гемодинамічна ефективність тривалої низькодозової терапії інгібітором фосфодиестерази-5 та її вплив на функцію ендотелію і показники NО-системи еритроцитів у хворих з легеневою артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.В. Кричинська. – К., 2013. – 18 с.
65.    № 4091-а. КУНИЦКАЯ Н.А. Подагра и метаболический синдром у пациентов пожилого возраста: Автореф. дисс. на соискание уч. степени д. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Н.А. Куницкая. – СПб, 2013. – 41 с.
66.    ПЕДЬКО В.М. Інфаркт міокарда у жінок: чинники, перебіг та прогноз: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.М. Педько. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.
67.    № 4089-а. ПОВЕДА П.А.Г. Особенности приверженности к лекарственной терапии людей пожилого возраста: Автореф. дисс. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / П.А.Г. Поведа. – СПб, 2013. – 25 с.
68.    РИБАЛЬЧЕНКО І.Ю. Значення тривалості комплексу QRS при лікуванні постійної форми фібриляції передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.Ю. Рибальченко. – К., 2013. – 16 с.
69.    СИДОРЕНКО Г.В. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на варіабельність серцевого ритму в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з гіпертонічною хворобою: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Г.В. Сидоренко. – К., 2013. – 24 с.
70.    ФОМИЧ Г.М. Значення ортостатичних реакцій частоти шлуночкових скорочень при медикаментозному контролі постійної фібриляції передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.М. Фомич. – К., 2013. – 18 с.
71.    ЧЕРНЮК С.В. Характеристика імунного статусу, оксидативного стресу та функціонального стану серця у хворих з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / С.В. Чернюк. – К., 2013. – 18 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

72.    Діагностика та оцінка гіперурикемії у людей різного віку та статі: інформ. лист / Уклад. В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька. – К., 2012. – № 446. – 4 с.
73.    Інформаційний лист про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕОНАТОЛОГІЇ, ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ», присвяченої 100-річчю Дніпропетровської дитячої клінічної лікарні № 3 імені проф. М.Ф. Руднєва (Дніпропетровськ, 21-22 листопада 2013 року). – К., 2013. – № 29-ф. – 4 с.
74.    Інформаційний лист про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНІСТА: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ» (Київ, 29 листопада 2013 року). – К., 2013. – № 3-ф. – 4 с.