Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.

1.    Алексєєва Г.А. Вплив різних гуморальних імунних факторів на структурно-функціональні показники міокарду у хворих на ревматоїдний артрит: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. наук.: 14.01.12 – ревматологія / Г.А. Алексєєва. – К., 2011. – 20 с.
2.    Андрушко І.І. Гіпергомоцистеїнемія як фактор патогенезу атеросклерозу та ішемічної хвороби серця; механізми її проатерогенної дії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.І. Андрушко. – К., 2012. – 34 с.
3.    Безродний В.Б. Вплив антигіпертензивних препаратів різних класів на функціональний стан нирок у хворих на гіпертонічну хворобу з гіпертензивною нефропатією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.Б. Безродний. – К., 2011. – 19 с.
4.    Білостоцька О.О. Предиктори раптової смерті та медикаментозні можливості їх корекції при гіпертрофічній кардіоміопатії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.О. Білостоцька. – К., 2010. – 23 с.
5.    Білоус З.О. Дисфункція ендотелію та варіабельность серцевого ритму у хворих на стабільну стенокардію з різною частотою серцевих скорочень та методи її корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / З.О. Білоус. – Львів, 2012. – 20 с.
6.    Білявська Ю.В. Клініко-діагностична значущість сироваткового рівня антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду у пацієнтів з різною тривалістю ревматоїдного артриту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Ю.В. Білявська. – К., 2009. – 20 с.
7.    Бойчук Н.С. Розробка критеріїв діагностики та лікування подагри в поєднанні з остеоартрозом: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: – 14.01.12 – ревматологія / Н.С. Бойчук. – К., 2009. – 20 с.
8.    Бородай А.О. Можливості через стравохідної та трансторакальної ехокардіографії для оптимізації терміну антикоагулянтної терапії у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь неклапанної етіології: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / А.О. Бородай. – К., 2011. – 20 с.
9.    Вайсерман О. М. Відбувається перелом у 50 – 55 років / О.М. Вайсерман // Країна. – 2013. – № 2 (155). – С.12.
10.    Вариабельность реакции микрососудистого русла у больных артериальной гипертонией на медикаментозную вазодилатацию / А.П. Васильев, Н.Н. Стрельцова, М.А. Секисова, Е.А. Шумейко // Клин. медицина. – 2012. – № 12. – С.37 – 41.
11.    Василенко В.А. Особливості діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності з проявами анемічного синдрому у хворих похилого віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.А. Василенко. – К., 2009. – 23 с.
12.    Вікові та статеві особливості перебігу остеоартрозу колінних суглобів у хворих старших вікових груп / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк, Г.М. Гриценко, С.П. Крочак // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 4. – С. 526 – 533.
13.    Влияние голодания в преконцепционный период самцов и самок родительского поколения Drosophila melanogaster на продолжительность жизни их потомков / О.Г. Забуга, Н.М. Кошель, А.К. Коляда, А.М. Вайсерман // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 4. – С. 470 – 477.
14.    Влияние ограничения питательных компонентов в корме на разных этапах онтогенеза на жизнеспособность и продолжительность жизни Drosophila melanogaster / А.М. Вайсерман, О.Г. Забуга, А.И. Бажинова, Н.М. Кошель, В.П. Войтенко // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 4. – С. 462 – 469.
15.    Гай О.І. Використання телемедичних технологій моніторингу ЕКГ при веденні хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. наук: 14.01.11 – кардіологія / О.І. Гай. – Івано-Франківськ, 2011. – 18 с.
16.    Гаман І.О. Маркери субклінічного ураження органів-мішеней та можливість їх корекції шляхом комплексного лікування у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. наук: 14.01.11 – кардіологія / І.О. Гаман. – Львів, 2012. – 20 с.
17.    Довганич Н.В. Геометрія скорочення лівих відділів серця і показники внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу та при поєднанні її з ішемічною хворобою серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Н.В. Довганич. – К., 2010. – 19 с.
18.    Ікоркін М.Р. Діагностичне та прогностичне значення черезстравохідної ехокардіографії у пацієнтів з персистуючою формою фібриляції передсердь неклапанного ґенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / М.Р. Ікоркін. – К., 2010. – 20 с.
19.    Казмірук В.І. Контроль артеріального тиску серед сільського населення на етапі первинної медичної допомоги: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.І. Казмірук. – К., 2010. – 24 с.
20.    Коркушко О.В. Эффективность физических тренировок для людей пожилого возраста / О.В. Коркушко, Ю.Т. Ярошенко, В.Б. Шатило // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 4. – С. 492 – 514.
21.    Кулинич Р.Л. Гіпертензивна нефропатія: патогенетичне значення ендотеліальної дисфункції, механізми формування, диференційоване лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Р.Л. Кулинич. – К., 2010. – 20 с.
22.    Кутовий В.В. Циркулюючі антитіла та маркери запалення при хронічній серцевій недостатності: клінічне значення та зміни на фоні фармакотерапії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.В. Кутовий. – К., 2012. – 16 с.
23.    Куфтеріна Н.С. Клініко-діагностичні особливості хворих, що перенесли легку черепно-мозкову  травму: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Н.С. Куфтеріна. – Харків, 2013. – 20 с.
24.    Кушнір С.М. Діагностика ураження артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу та обґрунтування медикаментозної корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / С.М. Кушнір. – К., 2010. – 24 с.
25.    Лабунець І.Ф. Вікові особливості імуноендокринної взаємодії при впливах стресових чинників / І.Ф. Лабунець,  Л.В. Магдич // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 4. – С. 444 – 454.
26.    Липовецький А.М. Особливості реабілітація на санаторному етапі хворих на інфаркт міокарда та артеріальну гіпертензію: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / А.М. Липовецький. – К., 2010. – 24 с.
27.    Луцак О.О. Предиктори якості життя та прогностичне значення її стандартизованої оцінки у хворих з хронічною серцевою недостатністю: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.О. Луцак. – К., 2012. – 18 с.
28.    Міхеєва К.В. Особливості клінічних проявів артеріальної гіпертензії у хворих із синдромом обструктивного апное-гіпопное сну та при його сполученні із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / К.В. Міхеєва. – К., 2011. – 18 с.
29.    Мостовий С.Є. Стан внутрішньосерцевої, печінкової гемодинаміки та мікро циркуляції у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця з супутніми дифузними захворюваннями печінки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – каріологія / С.Є. Мостовий. – К., 2010. – 20 с.
30.    Наземець Т.В. Клініко-прогностична роль визначення рівня циркулюючого аміно термінального фрагменту помозкового натрійуретичного пептиду у хворих з хронічною серцевою недостатністю: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Т.В. На земець. – К., 2012. – 16 с.
31.    Некоторые физиологические показатели и продолжительность жизни у крыс с различной устойчивостью к гипоксии / В.В. Безруков, Г.И. Парамонова, Ю.Е. Рушкевич, Н.В. Сыкало, А.Н. Тимченко, Н.А. Утко, В.А. Холин // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 4. – С. 431 – 443.
32.    Нетяженко Н.В. Аспіринорезистентність у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Н.В. Нетяженко. – К., 2010. – 23 с.
33.    Носенко Н.М. Оцінка відновлення міокардіальної функції лівого шлуночка у хворих із ІХС, постінфарктним кардіосклерозом, після аортокоронарного шунтування поєднаного із аневризмектомією лівого шлуночка: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Н.М. Носенко. – К., 2011. – 19 с.
34.    Овчарова О.М. Клініко-інструментальна характеристика та прогноз хронічної серцевої недостатності, обумовленої ішемічною хворобою серця та дилатаційною кардіоміопатією: порівняльне дослідження: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.М. Овчарова. – К., 2010. – 22 с.
35.    Осьмак Е.Д. Влияние интервальных нормобарических гипоксических тренировок на состояние церебральной гемодинамики и умственной работоспособности у пожилых людей с физиологическим и ускоренным старением дыхательной системы / Е.Д. Осьмак // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 4. – С. 515 – 525.
36.    Пішель В.Я. Особливості проявів морфі нової толерантності та опіоїдної залежності у щурів різної статі та віку / В.Я. Пішель // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 4. – С. 478 – 483.
37.    Покрова Є.В. Порівняльна характеристика впливу різних класів антитромботичних препаратів  на стан гемостазу у пацієнтів похилого віку  з постійною формою фібриляції передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Є.В. Покрова. – К., 2012. – 20 с.
38.    Поляков О. А. На віковій межі / О.А. Поляков // Вісн. пенсійного фонду України. – 2012. – № 10 (124). – С. 36 – 38.
39.    Про благодійну діяльність та благодійні організації // Урядовий кур’єр. – 2013. – № 6 (13 лютого). – С.9 – 10.
40.    Проценко Г.О. Оцінка стану хрящової і кісткової тканини у хворих на остеоартроз та обґрунтування диференційованих програм фармакотерапії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Г.О. Проценко. – К., 2010. – 38 с.
41.    Расин С.М. Воспаление и новые тенденции в профилактике и лечении болезни Альцгеймера (обзор литературы) / С.М. Расин, М.С. Расин // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 4. – С. 484 – 491.
42.    Рекалов Д.Г. Розробка критеріїв ранньої діагностики, прогнозування перебігу, обґрунтування індивідуальних програм лікування, які модифікують перебіг ревматоїдного артриту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Д.Г. Рекалов. – К., 2012. – 35 с.
43.    Рокита О.І. Механізми виникнення, варіанти перебігу та прогноз ранньої постінфарктної стенокардії у хворих на гострий інфаркт міокарда: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. наук: 14.01.11 – кардіологія / О.І. Рокита. – К., 2010. – 17 с.
44.    Сакович О.О. Поліморфізм гена рецептора ангіотензину II першого типу та рівні натрійуретичних пептидів у жінок післяменопаузального віку з гіпертонічною хворобою: неускладненою та ускладненою хронічною серцевою недостатністю: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.О. Сакович. – К., 2012. – 18 с.
45.    Сало С.В. Діагностика, профілактика і лікування рестенозу в стентах, імплантованих у вінцеві артерії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – серцево-судинна хірургія / С.В. Сало. – К., 2011. – 20 с.
46.    Сидор Н.Д. Дисліпідемії у хворих після інфаркту міокарда та ішемічного інсульту: якість корекції, зв’язок з пружно-еластичними властивостями артерій та станом коронарного русла: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Н.Д. Сидор. – Львів, 2011. – 21 с.
47.    Січкарук І.М. Стан вторинної профілактики у хворих після інфаркту міокарда: медико-соціальні детермінанти, якість лікування, прогностичне значення: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.М. Січкарук. – Львів, 2011. – 21 с.
48.    Стременюк О.Т. Ендотеліальна функція, системне запалення і толерантність до фізичного навантаження хворих з гемодинамічно незначущим атеросклерозом коронарних артерій серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.Т. Стременюк. – К., 2012. – 18 с.
49.    Сухова Л.Л. Альдокеторедуктазы печени и сердца интактных и иммобилизированных крыс разного возраста / Л.Л. Сухова, В.В. Давыдов // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 4. – С. 455 – 461.
50.    Терешкевич Л.П. Підвищення ефективності відновлення  фізичної працездатності у хворих після гострого інфаркту міокарда шляхом фармакологічної корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Л.П. Терешкевич. – К., 2011. – 19 с.
51.    Тихонова С.А. Предиктори формування гіпертензивного фенотипу  в осіб молодого віку зі спадковою схильністю до артеріальної гіпертензії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / С.А. Тихонова. – К.. 2011. – 36 с.
52.    Хіміон Л.В. Роль імуно-запальних факторів і дисліпідемії в розвитку атеросклерозу у хворих на ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак та обґрунтування його профілактики і лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Л.В. Хіміон. – К., 2012. – 35 с.
53.    Шманько О.В. Вдосконалення ранньої діагностики ревматоїдного артриту та прогнозування його перебігу на основі клініко-імунологічних критеріїв: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / О.В. Шманько. – К., 2012. – 20 с.
54.    Яновська К.О. Особливості ендокринної активності адипозної тканини та вазорегулюючої функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу з метаболічним синдромом: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / К.О. Яновська. – К., 2012. – 18 с.
55.    Ярема Н.І. Особливості перебігу та лікування хворих на артеріальну гіпертензію жінок з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією в постменопаузальному періоді: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Н.І. Ярема. – К., 2010. – 33 с.