Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2013. – № 3.
2.    Болезни и антибиотики. – 2013. – № 1.
3.    Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2013. – № 1.
4.    Галицький лікарський вісник. – 2013. – № 2.
5.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2013. – № 6.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2013. – № 7.
7.    Health. Medix. – 2013. – № 5 – 6.
8.    Кардиология. – 2013. – № 6.
9.    Кардиология. – 2013. – № 7.
10.    Клиническая медицина. – 2013. – № 7.
11.    Лікарська справа. – 2013. – № 1.
12.    Ліки України. – 2013. – № 4.
13.    МЕДІКС. Антиейджинг. – 2013. – № 3.
14.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. – № 4.
15.    Мистецтво лікування. – 2013. – № 4.
16.    НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. Тематичний випуск: Болезни пожилого и старческого возраста.
17.    Освіта України. Спецвипуск газети – 2013. – № 1 (7) (липень).
18.    Освіта України. Спецвипуск газети – 2013. – № 2 (8) (серпень).
19.    Проблеми остеології. – 2012. – № 4.
20.    Проблемы старения и долголетия. – 2013. – № 2.
21.    Рациональная фармакотерапия. – 2013. – № 3.
22.    Репродуктивная эндокринология. – 2013. – № 3.
23.    Терапевтический архив. – 2013. – № 7.
24.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2013. – № 2.
25.    Український терапевтичний журнал. – 2013. – № 2.
26.    Фізіологічний журнал. – 2013. – № 3.
27.    BOLD. – 2013. – Vol. 23, N 4.
28.    Population and development review. – 2013. – Vol. 39, N 2.
29.    Z. für Gerontologie und Geriatrie. – 2013. – Band 46, Heft 5.

ГАЗЕТИ

30.    АПТЕКА. – 2013. – № 31 (902) (12 августа).
31.    Здоров’я України. – 2013. – № 2 (25) (липень). Тематичний випуск: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
32.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 11 – 12 (462 – 462).

КНИГИ

33.    № 22971 – Коваленко А.Н. Ионизирующая радиация, гормональная регуляция и метаболизм: [монография] / А.Н. Коваленко. – Николаев: Узд-во ЧГУ им. Петра Могилы, 2013. – 288 с. – ISBN 978-966-336-249-6.
34.    № 22966 – ОНКОЛОГІЯ. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. – К.: Здоров’я України, 2010. – 767 с.
35.    № 22967 – Медико-демографічний атлас України. Інфекційна патологія населення у містах та сільській місцевості, 2011. Вип. 15 / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель та ін. [М.Г. Ахаладзе, Л.В. Мєхова]; За ред. В.В. Безрукова. – К.: «Фенікс», 2013. – 42 с. – ISBN 978-966-2523-10-2.

ДИСЕРТАЦІЇ

36.    № 316Д. БАЛАЦЬКА Н.І. Дефіцит та недостатність вітаміну D у населення України та їх вплив на структурно-функціональний стан кісткової тканини: Дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.21 – травматологія і ортопедія / Н.І. Балацька. – К., 2012. – 292 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

37.    АНІСІМОВА С.І. Роль цитохрому Р-450 в механізмах гепатотоксичності протитуберкульозних засобів та експериментальне обґрунтування коригуючої дії композиції «Метовітан»: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 14.03.05 – фармакологія / С.І. Анісімова. – К., 2013. – 22 с.
38.    БРЕСЛАВЕЦЬ Ю.С. Фактори агресії та резистентності слизової оболонки шлунка, шляхи їх корекції у хворих на НПЗП-гастропатії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Ю.С. Бреславець. – Дніпропетровськ, 2013. – 18 с.
39.    ЗАВГОРОДНЯ Н.Ю. Клініко-імунологічні особливості перебігу хронічних НР-асоційованих гастритів у дітей: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.10 – педіатрія / Н.Ю. Завгородня. – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с.
40.    КАМІНСЬКИЙ О.В. Механізми розвитку незлоякісної ендокринної патології в осіб, які зазнали дії іонізуючого випромінення внаслідок аварії на ЧАЕС: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / О.В. Камінський. – К., 2013. – 36 с.
41.    НОВОХАЦЬКА Т.В. Застосування РНК-інтерференції ∆-ізоформи протеїнкінази С для корекції судинних дисфункцій при артеріальній гіпертензії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 14.03.05 – фармакологія / Т.В. Новохацька. – К., 2013. – 22 с.
42.    ПАКРИШЕНЬ С.В. Вплив блокаторів кальцієвих каналів похідних дигідропіридину – амлодипін та димеодипін – на структуру та метаболізм міокарду за умов доксорубіцинової кардіоміопатії (морфологічне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / С.В. Пакришень. – К., 2013. – 23 с.
43.    ПЕДЬКО В.М. Інфаркт міокарда у жінок: чинники, перебіг та прогноз: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.М. Педько. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.
44.    СИДОРЕНКО Г.В. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на варіабельність серцевого ритму в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з гіпертонічною хворобою: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Г.В. Сидоренко. – К., 2013. – 24 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

45.    Інформаційний лист про проведення СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНГРЕСУ З БОЛЮ (АР Крим, Ялта, 18-20 вересня 2013 року). – К., 2013. – № 34-ф. – 4 с.
46.    Інформаційний лист про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕОНАТОЛОГІЇ, ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ», присвяченої 100-річчю Дніпропетровської дитячої клінічної лікарні № 3 імені проф. М.Ф. Руднєва (Дніпропетровськ, 21-22 листопада 2013 року). – К., 2013. – № 29-ф. – 4 с.
47.    Інформаційний лист про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНІСТА: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ» (Київ, 29 листопада 2013 року). – К., 2013. – № 3-ф. – 4 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

48.    Методика оцінки перевищень критичних навантажень важких металів за методами конвенції LRТАР у кримського регіоні з урахуванням впливу на здоров’я людини: метод. реком. / Уклад. О.В. Євстафьєва, Н.М. Овсяннікова, С.Л. Тимченко. – К., 2013. – 15 с.
49.    Оцінка обумовленості функціонального стану центральної нервової системи ендогенним вмістом хімічних елементів (на прикладі свинцю, кальцію, стронцію) в організмі дітей та підлітків, які мешкають в місті Сімферополь: метод. реком. / Уклад. О.В. Євстаф’єва, О.О. Залата. – К., 2010. – 18 с.

ПОСІБНИКИ

50.    Медичні бібліотеки України в дзеркалі статистики. Дослідження стану бібліотечно-інформаційного забезпечення спеціалістів медичної галузі в 2012 році / О.О. Хміль, З.Т. Тиніна, С.М. Науменко. – К., 2013. – 32 с.