Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.

1.    Anton Alvarez X. Церебролизин при болезни Альцгеймера / Anton Alvarez X., Fuentes P. // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 103 – 113.
2.    Early Life Nutrition and Adult Health and Development. Lessons from Changing Dietary Patterns, Famines and Experimental Studies / L.H. Lumey, A. Vaiserman. – New York: Nova Biomedical, 2013. – 360 p.
3.    Early-Life Exposure to the Ukraine Famine of 1933 and Type 2 Diabetes in Adulthood / A.M. Vaiserman, M.D. Khalangot, Leva Strele, L.H. Lumey // Early Life Nutrition and Adult Health and Development. – New York: Nova Biomedical, 2013. – Р. 145 – 160.
4.    Introduction / L.H. Lumey, A.M. Vaiserman // Early Life Nutrition and Adult Health and Development. – New York: Nova Biomedical, 2013. – vii 1 – 3.
5.    Антонюк-Щеглова І.А. Особливості реакції серцево-судинної системи при дозованому психоемоційному стресорному навантаженні у здорових і хворих на ІХС похилого віку і шляхи її корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. мед. наук: спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / І.А. Антонюк-Щеглова. – Івано-Франківськ, 1998. – 19 с. Інв. № 4080-а.
6.    Бачинская Н.Ю. Болезнь Альцгеймера / Н.Ю. Бачинская // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 88 – 102.
7.    Бєссалова Є.Ю. Ксеногенна спинномозкова рідина в реалізації між органної взаємодії регуляторних систем (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.01 – нормальна анатомія, 14.03.03  – нормальна фізіологія / Є.Ю. Бєссалова. – Вінниця, 2013. – 38 с.
8.    Божок Г.А. Кріоконсервування та індукція толерантності як фактори впливу на структурно-функціональну збереженість ендокринних тканин за умов трансплантації: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. біол. н.: 03.00.19 – кріобіологія / Г.А. Божок. – Х., 2013. – 41 с.
9.    Виленский Ю.Г. Академик Борис Никитович Маньковский (1883 – 1962) в зеркале трех эпох / Ю.Г. Виленский // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 5 – 8.
10.    Гаврилов М.А. Возрастное ожирение у женщин: корреляции физиологических параметров с весом / М.А. Гаврилов, И.В. Мальцева // Наук. журн. МОЗ України. – 2012. – № 1 (1). – С. 114 – 119.
11.    Дєдова В.О. Пружно-еластичні властивості судин і ураження органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від наявності вроджених аномалій розвитку сполучної тканини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Дєдова. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.
12.    Дмитрук С.М. Особливості ліпідного і ліпопротеїнового спектру крові та печінки у відділеному періоді після пролонгованого низько-інтенсивного іонізуючого опромінення: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 03.00.01 – радіобіологія / С.М. Дмитрук. – К., 2013. – 20 с.
13.    Іщук В.О. Діагностика прискореного старіння: практичний аспект / В.О. Іщук, В.Б. Шатило // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 97.
14.    Козерецька І.А. Мутаційні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster MEIG. України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. біол. н.: 03.00.15 – генетика / І.А. Козерецька. – К., 2013. – 44 с.
15.    Кузнецов В.В. Анализ влияния ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на функциональное состояние головного мозга и сердечно-сосудистую систему пациентов, перенесших инсульт / В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 43 – 48.
16.    Кузнецова С.М. Современные представления о кардиоэмболическом инсульте / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 18 – 25.
17.    Кузнєцов В.В. Транскраніальна магнітна стимуляція в системі реабілітації хворих на інсульт / В.В. Кузнєцов, Н.О. Скачкова // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 97.
18.    Кузнєцова С.М. Роль метаболічних цитопротекторів у лікуванні хворих, що перенесли кардіоемболічний інсульт / С.М. Кузнєцова, М.С. Єгорова // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 98.
19.    Лизогуб В.Г. Вікові особливості нейрогуморального впливу дофамінергічної системи на діяльність серцево-судинної системи в осіб похилого віку / В.Г. Лизогуб, О.В. Долинна, Т.В. Завальська // Лік. справа. – 2012. – № 8. – С. 13 – 20.
20.    Лішневська В.Ю. Особливості профілактики інфаркту міокарда в осіб літнього віку / В.Ю. Лішневська // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 97.
21.    Маньковский Н.Б. Болезнь Паркинсона: патогенетические аспекты лекарственной терапии и клинического течения / Н.Б. Маньковский, И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 9 – 17.
22.    Милославська Ю.О. Ремоделювання міокарду, артеріальних судин і ендотеліальна дисфункція у хворих гіпертонічною хворобою кардіоваскулярного ризику, асоційованого з надлишковою масою тіла: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.О. Милославська. – Дніпропетровськ, 2013. – 17 с.
23.    Мяловицька О.А. Узагальнена оцінка впливу захворювання на функціональний стан пацієнтів із діагнозом хвороби Паркінсона / О.А. Мяловицька, І.С. Лобанова // Практикуючий лікар. – 2013. – № 1 (5). – С. 25 – 27.
24.    Особенности биоэлектрической активности головного мозга у больных инсультом с различными полиморфными вариантами гена АСЕ / С.М. Кузнецова, Л.А. Лившиц, Н.В. Ларина, С.А. Кравченко // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 49 – 54.
25.    Поляков О.А. Геронтотехнологічні перспективи покращення життя в осіб похилого віку в Україні / О.А. Поляков // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 97.
26.    Прокопенко Н.О. Професійна зайнятість людей старших вікових груп, як фактор успішного старіння / Н.О. Прокопенко // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 97 – 98.
27.    Свищенко Е.П. Блокаторы рецепторов ангиотензина II в лечении артериальной гипертензии / Е.П. Свищенко, Л.В. Безродная. – Д.: Изд. Заславский А.Ю., 2012. – 72 с. – ISBN 978-617-632-017-3.
28.    Свіщенко Є.П. Лівообертаючий амлодипін азомекс у лікуванні артеріальної гіпертензії: фармакологічні особливості та клінічна ефективність / Є.П. Свищенко, В.Б. Безродний. К., 2013. – 49 с.
29.    Сергієнко Л.Ю. Соціально-емоційний стрес матерів на ранніх етапах вагітності як причина ендокринопатій та порушень у гормонально залежних системах нащадків (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Л.Ю. Сергієнко. – Х., 2013. – 42 с.
30.    Цукровий діабет та його свита. Пригніченість як чинник / С.Г. Бурчинський // Ваше здоров’я. – 2013. – № 17 – 18 (1196 – 1197). – С. 20 – 21.
31.    Чайковська В.В. Оптимізація надання медико-соціальної допомоги пацієнтам літнього віку в умовах реформування медицини в Україні / В.В. Чайковська // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 98.
32.    Чердак М.А. Постинсультные когнитивные расстройства / М.А. Чердак, Н.Н. Яхно // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 31 – 37.
33.    Шатило В.Б. Застосування мелатоніну і пептидних препаратів епіфізу в геріатричній практиці / В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова // II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 98.
34.    Юрію Кундієву – 85 років // Наук. журн. МОЗ України. – 2012. – № 1 (1). – С. 198 – 201.