ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"

СТАРІСТЬ – період життя людини після втрати здатності організму до продовження роду та до смерті. Характеризується погіршенням здоров’я, розумових здібностей, загасанням функцій організму.

Перед цим періодом життя, громадяни багатьох країн (жінки – з 55-75 років, чоловіки – з 60-75 років, залежно від країни) мають право вийти на пенсію. Але є також дуже багато пенсіонерів, що працюють.

Старість ділиться на декілька коротших періодів життя людини:
-    похилий (літній) вік – 61-71 для чоловіків, 56-74 для жінок;
-    старечий вік – 71-90 для чоловіків, 74-90 для жінок;
-    вік довгожительства – понад 90 років. Загасання функцій організму. Закінчується смертю.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.    Шумило М.М. Пенсійний вік як юридичний факт у пенсійному забезпечення / М.М. Шумило // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Серія «Правознавство». – 2011. – Вип. 15. – С. 147 – 154.
2.    Робак В.Є. Проблематика старіння в інтердисциплінарному контексті: понятійно-термінологічний апарат дослідження / В.Є. Робак // Вісн. Черкаського ун-ту. Серія «Педагогічні науки». – 2011. – Вип. 203. – Ч. ІІІ. – С. 90 – 98.
3.    Міщиха Л. Психологічні особливості розвитку особистості в період геронтогенезу / Л. Міщиха // Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. Серія «Філософія, соціологія, психологія». Зб. наук. пр. – 2009. – Вип.14. – Ч. 2. – С. 17 – 27.
4.    Чеслава Смолень. Старость в трактовке психологии развития / Чеслава Смолень // Наук. праці МАУП. – 2012. – Вип. 2 (33). – С. 246 – 249.
5.    Ліфарєва Н.В. Старість як соціальна проблема / Н.В. Ліфарєва // Вісн. ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2012. – № 4 (239). – Ч. І. – С. 260 – 267.
6.    Узун С.В. Уявлення населення України стосовно життєво-вікових практик особистості: гендерний аспект / С.В. Узун // Укр. соціум. – 2008. – № 4. – С. 63 – 70.
7.    Робак В. Перші психосоціальні теорії старіння (50-60-ті роки ХХ ст.) та їх роль у підготовці соціальних працівників до роботи з людьми похилого віку / В. Робак // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2011. – № 4. – С. 197 – 208.
8.    Смульсон М.Л. Реінтерпретація ментальної моделі в старості як інтелектуальна задача / М.Л. Смульсон // Актуал. пробл. психології. Зб. наук. пр. Ін-ту психології НАПН України. Серія «Психологічна герменевтика». – 2011. – Т. ІІ. – Вип. 7. – С. 24 – 34.
9.    Коваль Т.В. Старість та ставлення до неї у соціальному досвіді Китаю та Японії: соціальної-філософський та історико-культорологічний аналіз / Т.В. Коваль // Гілея. – 2011. – Вип. 43.
10.    Тополь О.В. Історико-філософська рефлексія поняття «старість» / О.В. Тополь // Гілея. – 2012. – Вип. 59.
11.    Тополь О.В. Теорії соціально-психологічного розвитку особливості у пізній зрілості в контексті соціальної роботи / О.В. Тополь // Гілея. – 2009. – Вип. 28.
12.    Самолова О.М. Щодо визначення поняття геронтологічної злочинності / О.М. Самолова // Право і безпека. – 2012. – № 2 (44). – С. 125 – 129.
13.    Тополь О.В. Теоретичний аналіз дослідження старості: соціологічний підхід / О.В. Тополь // Гуманітарний вісн. Запорізьк. держ. інженерної акад. Зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 34. – С. 152 – 160.
14.    Мануйлова Л.С. Особистісні особливості людей похилого віку як фактор їх адаптації в пост трудовий період: дипломна робота. – Петрозаводськ, 2002.
15.    Лякішева А. Формування компетентності фахівця галузі геронтології (соціально-педагогічний аспект) /  А. Лякішева // Гуманітарний вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – 2008. – Вип. 16. – С. 132 – 134.
16.    Сумцов В.Г. До питання про пенсійне забезпечення в Україні / В.Г. Сумцов, О.А. Колесник // Вісн. Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2012. – № 10 (181). – С. 124 – 128.
17.    Осинська О.В. Права літніх людей та національна соціальна політика з проблем старіння: теоретичні та практичні аспекти / О.В. Осинська // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. Серія «Право та держ управління». – 2011. – № 4. – С. 97 – 101.