Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2013. – № 2.
2.    Артериальная гипертензия. – 2013. – № 2.
3.    Атестаційний вісник. – 2013. – № 5.
4.    Освіта України. – 2013. – № 5 (СВ).
5.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 1.
6.    Галицький лікарський вісник. – 2013. – № 1.
7.    Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. – 2013. – № 2.
8.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2013. – № 2. – Вып. 2 «Рассеянный склероз».
9.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2013. – № 4.
10.    Кардиология. – 2013. – № 4.
11.    Medicine review. – 2013. – № 2. Тема номера: Кардиология.
12.    НЕЙРО-News. – 2013. – № 3. Психоневрология и нейропсихиатрия.
13.    Новая медицина тысячелетия. – 2013. – № 1.
14.    Проблемы старения и долголетия. – 2013 (приложение). Научно-практическая конференция и школа, посвященная памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.).
15.    Рациональная фармакотерапия. – 2013. – № 2.
16.    Серце і судини. – 2013. – № 2.
17.    Серцева недостатність. – 2013. – № 1.
18.    Therapia. – 2013. – № 3.
19.    Therapia. – 2013. – № 4.
20.    Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 2.
21.    Успехи геронтологии. – 2012. – № 4.
22.    Фізіологічний журнал. – 2013. – № 2.
23.    60 лет – не возраст. – 2013. – № 5.
24.    60 лет – не возраст. – 2013. – № 6.
25.    EPDAPlus. – 2013. – Issue 22 (summer).
26.    NATURE. – 2013. – Vol. 494, N 7438.
27.    Population and development review. – 2012. – Vol. 38, N 4.
28.    Popnet. – 2012/2013. – N 44 (winter).
29.    Z. für Gerontologie und Geriatrie. – 2013. – Band 46, Heft 4.
30.    Global Perspective. – 2013. – Vol. 23, N 1.
31.    Wittgenstein Centre. For demography and global human capital. – 2008. – N 12.

ГАЗЕТИ

32.    Здоров’я України. – 2013. – № 8 (309) (квітень).
33.    Здоров’я України. – 2013. – № 10 (311) (травень).
34.    Здоров’я України. – 2013. – № 2 (27) (квітень). Тематичний випуск: Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
35.    Здоров’я України. – 2013. – № 2 (22) (квітень). Тематичний випуск: Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
36.    Новости медицины и фармации. – 2012. – № 18 (431) (октябрь).
37.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 7.

КНИГИ

38.    № 22952 – Основные направления фармакотерапии в неврологии: Мат. ХV Междунар. конф. (Судак, 24-26 апреля 2013 г.) / Под ред. С.М. Кузнецовой. – К., 2013. – 306 с.
39.    № 22963 – Междунар. школа-семинар «Остеопороз в травматологии и ортопедии» (Яремче, 4-8 февраля 2013 г.). – Яремче, 2013. – 128 с.
40.    № 22955 – Червяк П.І. Медична енциклопедія. Видання третє, доп. / П.І. Червяк. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2012. – 1504 с. – ISBN 978-966-2133-86-8.
41.    № 22954 – Клеточные технологии – практическому здравоохранению: Мат. региональной научн.-практ. конф. (Екатеринбург, РФ, 15 октября 2012 г.) / Под общ. ред. С.Л. Леонтьева. – Екатеринбург, 2012. – 95 с.
42.    № 22962 – Національна академія медичних наук України. 20 років: 1993-2013 / Ред. А.М. Сердюк. – К.: ВД «Авіцена», 2013. – 408 с. – ISBN 978-966-2144-49-9.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

43.    Vaidilė Strazdienė. Associations between vitamin D, bone mineral density and physical performance in the elderly, and relationship of VDR gene BsmI polymorphism with severe postmenopausal osteoporosis: Summary of doctoral dissertation: Biomedical Sci., Medicine (06 B), Gerontology (B 670). – Vilnius, 2013. – 38 p.
44.    Балинська О.В. Характеристика онкогенних властивостей гена хітиназа 3-подібного білка 1 (СНІ  3L1): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / О.В. Балинська. – К., 2013. – 21 с.
45.    Бессалова Є.Ю. Ксеногенна спинномозкова рідина в реалізації міжорганної взаємодії регуляторних систем (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / Є.Ю. Бессалова. – Вінниця, 2013. – 38 с.
46.    Божок Г.А. Кріоконсервування та індукція толерантності як фактори впливу на структурно-функціональну збереженість ендокринних тканин з умов трансплантації: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. біол. н.: 03.00.19 – кріобіологія / Г.А. Божок. – Харків, 2013. – 41 с.
47.    Дєдова В.О. Пружно-еластичні властивості судин і ураження органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від наявності вроджених аномалій розвитку сполучної тканини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Дєдова. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.
48.    Дмитрик С.М. Особливості ліпідного і ліпопротеїнового спектру крові та печінки у віддаленому періоді після пролонгованого низькоінтенсивного іонізуючого опромінення: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 03.00.01 – радіобіологія / С.М. Дмитрик. – К., 2013. – 20 с.
49.    Дюдіна І.О. Клініко-інструментальна характеристика та прогноз хронічної серцевої недостатності з систолічною дисфункцією лівого шлуночка та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка: порівняльне дослідження: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.О. Дюдіна. – К., 2013. – 19 с.
50.    Касаткіна Л.О. Екзоцитоз та транспорт глутамату через високоафінні Nа+-залежні транспортери в тромбоцитах: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 03.00.04 – біохімія / Л.О. Касаткіна. – К., 2013. – 20 с.
51.    Козерецька І.А. Мутаційні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster METG. України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. біол. н.: 03.00.15 – генетика / І.А. Козерецька. – К., 2013. – 44 с.
52.    Королюк О.Я. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця у пацієнтів з порушеннями гомеостазу глюкози та дисліпідеміями: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.Я. Королюк. – Львів, 2013. – 20 с.
53.    Кричинська І.В. Клініко-гемодинамічна ефективність тривалої низькодозової терапії інгібітором фосфодиестерази-5 та її вплив на функцію ендотелію і показники NО-системи еритроцитів хворих з легеневою артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.В. Кричинська. – К., 2013. – 18 с.
54.    Лисенко О.М. Оптимізація фізіологічної реактивності системи дихання в процесі адаптації до напруженої м’язової діяльності: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. біол. н.: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин / О.М. Лисенко. – К., 2013. – 43 с.
55.    Милославська Ю.О. Ремоделювання міокарду артеріальних судин і ендотеліальна дисфункція у хворих гіпертонічною хворобою високого кардіоваскулярного ризику, асоційованого з надлишковою масою тіла: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.О. Милославська. – Дніпропетровськ, 2013. – 17 с.
56.    Сергієнко Л.Ю. Соціально-емоційний стрес матерів на ранніх етапах вагітності як причина ендокринопатій та порушень у гормонально залежних системах нащадків (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Л.Ю. Сергієнко. – Харків, 2013. – 42 с.

ВІДБИТКИ КСЕРОКОПІЙ

57.    № 8973. Бурчинский С.Г. Нейрофармакологические аспекты фармакотерапии в общемедицинской практике / С.Г. Бурчинский // Семейная медицина. – 2012. – № 3. – С. 84 – 86.
58.    № 8974. Матвієць Л.Г. Визначення компетентності сімейних лікарів в діагностуванні психоемоційних порушень та проведенні реабілітаційних заходів у пацієнтів літнього віку з соматичною патологією / Л.Г. Матвієць, Л.Ф. Матюха // Семейная медицина. – 2012. – № 4. – С. 5 – 10. Ключові слова: психоемоційна діагностика, психоемоційна реабілітація, пацієнти літнього віку, лікар загальної практики – сімейний лікар.
59.    № 8975. Жебель В.М. Структурно-функціональні показники міокарда у жінок післяменопаузального віку, хворих на гіпертонічну хворобу різної тяжкості, носіїв різних генотипів пероксисом проліфератор-активувальних рецепторів-γ / В.М. Жебель, Г.В. Вільчинський, О.Л. Старшинська // Семейная медицина. – 2012. – № 4. – С. 49 – 53. Ключові слова: поліморфізм гена ППАР-γ, гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда, мозковий інсульт, жінки післяменопаузального віку.
60.    № 8976. Кананович Т.Н. Комплексное лечение генерализованного пародонтита у лиц пожилого и старческого возраста / Т.Н. Кананович // Современная стоматология. – 2012. – № 3. – С. 58 – 60. Ключевые слова: генерализованный пародонтит, пожилой возраст, старческий возраст, лечение.
61.    № 8977. Механізми патологічних змін і їх корекції у хворих похилого віку на ішемічну хворобу серця / Б.Ф. Яковлєв, Д.В. Ватліцов, К.М. Ігрунова, М.Г. Аніщук // Таврич. медико-биологич. вестник. – 2012. – № 3. – Ч. 2. – С. 259 – 262.
62.    № 8978. Остеопороз и остеоартроз: современные тенденции диагностики, профилактики и лечения (По материалам ХІІ Европейского конгресса по клиническим и экономическим аспектам остеопороза и остеоартроза, Бордо, Франция, 21-24 марта 2012 г.) // Травма. – 2012. – № 2. – С. 90 – 97. Приняли участие в т.ч. В.В. Поворознюк, О.К. Кульчицкий и др.

63.    № 8986. Добірка публікацій на тему: «СТАРІСТЬ».
1)    Шумило М.М. Пенсійний вік як юридичний факт у пенсійному забезпечення / М.М. Шумило // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Серія «Правознавство». – 2011. – Вип. 15. – С. 147 – 154.
2)    Робак В.Є. Проблематика старіння в інтердисциплінарному контексті: понятійно-термінологічний апарат дослідження / В.Є. Робак // Вісн. Черкаського ун-ту. Серій «Педагогічні науки». – 2011. – Вип. 203. – Ч. ІІІ. – С. 90 – 98.
3)    Міщиха Л. Психологічні особливості розвитку особистості в період геронтогенезу / Л. Міщиха // Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. Серія «Філософія, соціологія, психологія». Зб. наук. пр. – 2009. – Вип.14. – Ч. 2. – С. 17 – 27.
4)    Чеслава Смолень. Старость в трактовке психологии развития / Чеслава Смолень // Наук. праці МАУП. – 2012. – Вип. 2 (33). – С. 246 – 249.
5)    Ліфарєва Н.В. Старість як соціальна проблема / Н.В. Ліфарєва // Вісн. ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2012. – № 4 (239). – Ч. І. – С. 260 – 267.
6)    Узун С.В. Уявлення населення України стосовно життєво-вікових практик особистості: гендерний аспект / С.В. Узун // Укр. соціум. – 2008. – № 4. – С. 63 – 70.
7)    Робак В. Перші психосоціальні теорії старіння (50-60-ті роки ХХ ст.) та їх роль у підготовці соціальних працівників до роботи з людьми похилого віку / В. Робак // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2011. – № 4. – С. 197 – 208.
8)    Смульсон М.Л. Реінтерпретація ментальної моделі в старості як інтелектуальна задача / М.Л. Смульсон // Актуал. пробл. психології. Зб. наук. пр. Ін-ту психології НАПН України. Серія «Психологічна герменевтика». – 2011. – Т. ІІ. – Вип. 7. – С. 24 – 34.
9)    Коваль Т.В. Старість та ставлення до неї у соціальному досвіді Китаю та Японії: соціальної-філософський та історико-культорологічний аналіз / Т.В. Коваль // Гілея. – 2011. – Вип. 43.
10)    Тополь О.В. Історико-філософська рефлексія поняття «старість» / О.В. Тополь // Гілея. – 2012. – Вип. 59.
11)    Тополь О.В. Теорії соціально-психологічного розвитку особливості у пізній зрілості в контексті соціальної роботи / О.В. Тополь // Гілея. – 2009. – Вип. 28.
12)    Самолова О.М. Щодо визначення поняття геронтологічної злочинності / О.М. Самолова // Право і безпека. – 2012. – № 2 (44). – С. 125 – 129.
13)    Тополь О.В. Теоретичний аналіз дослідження старості: соціологічний підхід / О.В. Тополь // Гуманітарний вісн. Запорізьк. держ. інженерної акад. Зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 34. – С. 152 – 160.
14)    Мануйлова Л.С. Особистісні особливості людей похилого віку як фактор їх адаптації в пост трудовий період: дипломна робота. – Петрозаводськ, 2002.
15)    Лякішева А. Формування компетентності фахівця галузі геронтології (соціально-педагогічний аспект) /  А. Лякішева // Гуманітарний вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – 2008. – Вип. 16. – С. 132 – 134.
16)    Сумцов В.Г. До питання про пенсійне забезпечення в Україні / В.Г. Сумцов, О.А. Колесник // Вісн. Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2012. – № 10 (181). – С. 124 – 128.
17)    Осинська О.В. Права літніх людей та національна соціальна політика з проблем старіння: теоретичні та практичні аспекти / О.В. Осинська // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. Серія «Право та держ управління». – 2011. – № 4. – С. 97 – 101.

64.    б/№. Капшитарь А.В. Дренирование брюшной полости после холецистэктомии из минидоступа при остром холецистите у лиц старше 60 лет / А.В. Капшитарь // Таврич. медико-биологич. вестник. – 2012. – № 2. – Ч. 2. – С. 98 – 101.
65.    б/№. Манрикян М.Е. Особенности стоматологической заболеваемости у лиц пожилого и преклонного возраста, проживающих в республике Армения с учётом медико-социальных аспектов / М.Е. Манрикян, И.Ф. Варданян, С.Г. Амбарцумян // Таврич. медико-биологич. вестник. – 2012. – № 2. – Ч. 2. – С. 135 – 139.
66.    б/№. Сухин Ю.В. Лечение повторяющегося вывиха плеча у людей пожилого и старческого возраста / Ю.В. Сухин, В.А. Логай // Травма. – 2012. – № 2. – С. 132 – 133. Ключевые слова: повторяющийся вывих плеча, малоинвазивное оперативное лечение, пожилой и старческий возраст.