Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2013. – № 1.
2.    Атестаційний вісник. – 2013. – № 4.
3.    Освіта України. – 2013. – № 4 (СВ).
4.    Журнал «Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри». – 2013. – № 1.
5.    Журнал неврології імені Б.М. Маньковського. – 2013. – № 1.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2013. – № 3.
7.    Кардиология. – 2013. – № 3.
8.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2013. – № 1.
9.    Кровообіг та гемостаз. – 2012. – № 4.
10.    Лікарська справа. – 2012. – № 8.
11.    Medical Nature. – 2013. – № 1.
12.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. – № 2.
13.    Науковий журнал МОЗ України. – 2012. – № 1.
14.    Практична ангіологія. – 2013. – № 1. Тематичний випуск: Інсульт.
15.    Практикуючий лікар. – 2013. – № 1.
16.    Проблемы старения и долголетия. – 2013. – № 1.
17.    Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 2.
18.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2013. – № 1.
19.    Український кардіологічний журнал. – 2013. – Дод. 1 «Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності».
20.    Український медичний часопис. – 2013. – № 2.
21.    60 лет – не возраст. – 2013. – № 4.
22.    BOLD. – 2013. – Vol. 23, N 3.
23.    Population and development review. – 2013. – Vol. 39, N 1.

ГАЗЕТИ

24.    АПТЕКА. – 2013. – № 16 (887) (22 апреля).
25.    Здоров’я України. – 2013. – № 6 (307) (березень).
26.    Здоров’я України. – 2013. – № 7 (308) (квітень).
27.    Здоров’я України. – 2013. – № 1 (24) (березень). Тематичний випуск: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
28.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 5 (449).
29.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 6 (450).

КНИГИ

30.    № 22948 – Людина та ліки – Україна: VІ Нац. конгр. Тез. доп. (Київ, 21-22 березня 2013 року). – К., 2013. – 73 с.
31.    № 22951 – ІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (16-19 квітня 2013 року). – К., 2013. – 103 с. + Офіційний каталог учасників форуму. – К., 2013. – 139 с.
32.    № 22949 – Енциклопедія сучасної України. Т. 11: Зор – Как. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень, 2011. – 711 с.
33.    № 22950 – Енциклопедія сучасної України. Т. 12: Кал – Киї. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень, 2012. – 711 с.
34.    № 22953 – Норби Э. Нобелевские премии и естественные науки / Э. Норби; Пер. с англ. под ред. В.Х. Хавинсона. – СПб.: СПб Ин-т биорегуляции и геронтологии, 2012. – 348 с.
35.    № 20038-и – Early life nutrition and adult health and development / L.H. Lumey, A. Vaiserman. – New York: Nova Biomedical, 2013. – 360 с. [Питание в раннем периоде жизни, здоровье взрослых и развитие].
36.    б/№ – Свищенко Е.П. Блокаторы рецепторов ангиотензина ІІ в лечении артериальной гипертензии / Е.П. Свищенко, Л.В. Безродная. – Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2012. – 72 с.
37.    б/№ – Свіщенко Є.П. Лівообертальний амлодипін Азомекс у лікуванні артеріальної гіпертензії: фармакологічні особливості та клінічна ефективність / Є.П. Свіщенко, В.Б. Безродний. – К., 2013. – 49 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

38.    № 4080а. Антонюк-Щеглова І.А. Особливості реакції серцево-судинної системи при дозованому психоемоційному стресорному навантаженні у здорових і хворих на ІХС похилого віку і шляхи її корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.02 – внутрішні хвороби / І.А. Антонюк-Щеглова. – Івано-Франківськ, 1998. – 19 с.
39.    Пішель В.Я. Андроген залежні механізми розвитку та експериментальная терапія опіоїдної наркоманії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / В.Я. Пішель. – К., 2013. – 39 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

40.    МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИВОДУ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСАД ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ ЗГІДНО З НАКАЗОМ МОЗ УКРАЇНИ № 16 від 14.01.2013 р. – К., 2013. – 30 с.
41.    УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ (харчування, фізичної активності) ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ, ЗАЙНЯТИХ НА ВИРОБНИЦТВІ: метод. реком. (132.12/36.13.) / Уклад. О.А. Поляков, Н.О. Прокопенко, Т.М. Семесько, Л.Л. Синєок, М.С. Романенко, О.С. Томаревська. – К., 2013. – 32 с.

ВІДБИТКИ КСЕРОКОПІЙ

42.    № 8969. Влияние полиморфизма гена СОL1А1 на тяжесть течения остеопороза у женщин постменопаузального периода / М.С. Кишеня, П.А. Чернобривцев, С.В. Пищулина, Д.С. Зяблицев // Пит. експерим. та клініч. медицини. – 2012. – № 1. – С. 116 – 120.
43.    № 8970. Багрий Е.А. Влияние карведилола на динамику эхокардиографических показателей у пожилых с хронической сердечной недостаточностью / Е.А. Багрий // Пит. експерим. та клініч. медицини. – 2012. – № 3. – С. 29 – 33.
44.    № 8971. Бабляк С.Д. Комбинированная терапия артериальной гипертензии у пациентов пожилого возраста – в чём ценность опыта кардиологов Тайваня? / С.Д. Бабляк, И.В. Мухин, Ю.А. Матвиенко // Пит. експерим. та клініч. медицини. – 2012. – № 3. – С. 182 – 188.
45.    № 8972. Марута Н.А. Клинико-психопатологические корреляты суицидального поведения в структуре депрессивной патологии у больных болезнью Паркинсона / Н.А. Марута, Д.Ю. Сайко // Мед. психология. – 2012. – № 4. – С. 60 – 63.
46.    № 8979. Эффективность и безопасность Ритмокора у пожилых больных с ишемической болезнью сердца и экстрасистолической аритмией / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Э.О. Асанов, О.Б. Тарасенко // без источника.
47.    № 8980. Ищук В.А. Применение препарата Ритмокор в лечении пациентов с синдромом инсулинорезистентности / В.А. Ищук // без источника.
48.    № 8981. Патогенетическая роль амантадина в лечении нейролептического паркинсонизма / И.Н. Карабань, Н.В. Карабань, Н.В. Карасевич // без источника.
49.    № 8982. Приходько В.Ю. Железодефицитная анемия в практике семейного врача / В.Ю. Приходько // Здоров’я України. – 2012. – № 15 – 16 (292-293). – С. 1 – 3.
50.    № 8983. Академія інсульту // Практична ангіологія. – 2012. – № 9 – 10. – С. 1 – 4.
51.    № 8984. Бурчинский С.Г. Комбинированные нейротропные средства и проблема нейрогеропротекции / С.Г. Бурчинский // Журн. «Сімейна медицина». – 2011. – № 2. – С. 1 – 4.
52.    № 8985. Бурчинський С.Г. Сучасні підходи до фармакотерапії вік-залежних порушень когнітивних функцій / С.Г. Бурчинський // Ліки. – 2007. – № 3 – 4. – С. 17 – 20.