Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)

1.    I съезд геронтологов и гериатров Украинской ССР (Днепропетровск, 4 – 6 октября 1988 г.). – К., 1988. – 330 с.
2.    Population and public policy: essays in honor of Paul Demeny / Geoffrey McNicoll, John Bongaarts, Ethel P. Churchill // Population and development review. – 2012. – Supp. to Vol. 38. – 360 p. – ISBN 978-0-87834-128-3.
3.    Баранова І.В. Ефективність фізіотерапевтичних методів лікування хворих на де формувальні артрози I – II ступеня / І.В. Баранова // Медицина транспорту України. – 2013. – № 1 (45). – С. 35 – 38.
4.    Вайда Л.С. Порівняльна клініко-демографічна характеристика пацієнтів з артеріальною гіпертензією різного ступеня кардіоваскулярного ризику / Л.С. Вайда, В.М. Мігущенко, Н.В. Лозинська // Медицина транспорту України. – 2013. – № 1 (45). – С. 52 – 55.
5.    Григор’єва Н.В. Щоб не ходити із ціпком / Н.В. Григор’єва // Пенсійний кур’єр. – 2013 (29 березня). – С. 12.
6.    Десять складових активного довголіття. Поради від провідних учених у галузі геронтології (інтерв’ю О. Вайсерман, В. Чайковська, Н. Фойгт, О. Поляков) // Здоров’я і довголіття. – 2013. – № 12 (26 березня –1 квітня). – С. 4.
7.    Іванова Е.Г. Лікувально-профілактична ефективність вінборону при експериментальній доксорубіциновій кардіоміопатії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Е.Г. Іванова. – К., 2013. – 20 с.
8.    Кузнецова С.М. Атеротромботический и кардиоэмболический инсульт (восстановительный период) / С.М. Кузнецова. – Макаров: КЖТ «София», 2011. – 188 с. – ISBN 978-966-2374-30-8.
9.    Подрушняк Е.П. Экспериментальное и клиническое испытание фталазола при лечении ран: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н. / Е.П. Подрушняк. – К., 1959. – 16 с.
10.    Подрушняк Е.П. Экспериментальное и клиническое испытание фталазола при лечении ран: Дис. на соискание уч. степени к. мед. н. / Е.П. Подрушняк. – К., 1958. – 260 с.
11.    Пфафрод Г.О. Возрастные изменения некоторых упругих, деформативных и прочностных свойств компактной костной ткани человека (экспериментальное исследование): Дис. на соискание уч. степени к. мед. н. / Г.О. Пфафрод. – Рига, 1977. – 228 с.
12.    Трахтенберг И. Очерки физиологии и гигиены труда пожилого человека / И. Трахтенберг, А. Поляков. – К.: Авиценна, 2007. – 272 с.
13.    Фесенко О.В. Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.В. Фесенко. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.
14.    Якимишина Л.І. Фармакогенетичний підхід в лікуванні гіпертонічної хвороби кандесартаном: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія /Л.І. Якимишина. – Харків, 2012. – 21 с.