Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2013. – № 1.
2.    Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2012. – № 3.
3.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2012. – № 4.
4.    Галицький лікарський вісник. – 2013. – № 1.
5.    Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. – 2013. – № 1.
6.    Журнал НАМН України. – 2012. – № 4.
7.    Кардиология. – 2013. – № 2.
8.    Лучевая диагностика. Лучевая терапия. – 2012. – № 4.
9.    Мануальная терапия. – 2012. – № 4.
10.    Medicine review. – 2013. – № 1. Тема номера: Кардиология.
11.    Медицина транспорту України. –´2013. – № 1.
12.    Міжнародний медичний журнал. – 2013. – № 1.
13.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 438. Тема номера: Неврология.
14.    Рациональная фармакотерапия. – 2013. – № 1.
15.    Український неврологічний журнал. – 2013. – № 1.
16.    Український терапевтичний журнал. – 2013. – № 1.
17.    Фізіологічний журнал. – 2013. – № 1.

ГАЗЕТИ

18.    АПТЕКА. – 2013. – № 13 (884) (1 апреля).
19.    АПТЕКА. – 2013. – № 14 (885) (8 апреля).
20.    Здоров’я України. – 2013. – № 4 (305) (лютий).
21.    Здоров’я України. – 2013. – № 5 (306) (березень).
22.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 4 (445).

КНИГИ

23.    № 20037-и – Population and public policy: essays in honor of Paul Demeny / G. McNicoll, J. Bongaarts, E.P. Churchill. – 2012. – Vol. 38. – Suppl. “Population and development review”. – ISBN 978-0-87834-128-3.
24.    № 22946 – Тактика ведення хворих з миготливою аритмією. Зб. лекцій. – К., 2013. – 103 с.
25.    № 22947 – Українські та міжнародні консенсуси щодо профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань. Лекції Української кардіологічної школи імені М.Д. Стражеска; За ред. В.М. Коваленка. – К., 2013. – 149 с.


АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

26.    Добреля Н.В. Експериментальне обґрунтування застосування фосфатидилхолінових ліпосом при артеріальній гіпертензії різного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.В. Добреля. – К., 2013. – 22 с.
27.    Іванова Е.Г. Лікувально-профілактична ефективність вінборону при експериментальній доксорубіциновій кардіоміопатії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Е.Г. Іванова. – К., 2013. – 20 с.
28.    Кулєшова Д.К. Оксидативний стрес і стан ферментативних систем захисту від вільно радикального пошкодження у підлітків з ожирінням: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 03.00.04 – біохімія / Д.К. Кулєшова. – Х., 2013. – 18 с.
29.    № 4077-а. Парасюк О.І. Вікові зміни проангіогенної активності ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу та їх корекція: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.І. Парасюк. – К., 2013. – 20 с.
30.    Тихонова С.А. Предиктори формування гіпертензивного фенотипу в осіб молодого віку зі спадковою схильністю до артеріальної гіпертензії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / С.А. Тихонова. – К., 2011. – 36 с.
31.    Фесенко О.В. Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.В. Фесенко. – Дніпропетровськ., 2013. – 20 с.
32.    Юрчишин О.М. Адаптація дітей молодшого шкільного віку до навчальних навантажень в йододефіцитному регіоні: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.М. Юрчишин. – Львів, 2013. – 20 с.
33.    Якимишина Л.І. Фармакогенетичний підхід в лікуванні гіпертонічної хвороби кандесартаном: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Л.І. Якимишина. – Х., 2012. – 21 с.


ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

34.    МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНІСТА: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 29 листопада 2013 року).
35.    СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА: информ. бюллетень / Сост. Г.В. Кнышов, А.А. Крикунов, А.Б. Колтунова и др. – К., 2012. – 23 с.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

36.    РАДІАЦІЯ ТА ПОПУЛЯЦІЯ УКРАЇНИ: наук. видання / Уклад. В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова. – К.: «Фенікс», 2013. – 36 с. – ISBN 978-966-2523-09-6.
37.    ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ D У ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ: метод. реком. (103.12/231.12.) / Уклад. В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, В.Я. Муц, Ф.В. Климовицький, О.В. Синенький. – К., 2012. – 30 с.


ВІДБИТКИ КСЕРОКОПІЙ

38.    № 8960. Луцишин Я.Б. Ожиріння у жінок в різні вікові періоди / Я.Б. Луцишин // Нова медицина. – 2003. – № 5 (10). – С. 40 – 42.
39.    № 8961. Михайлов П. Стареющая кожа как косметологическая проблема / П. Михайлов, М. Василева // Медико-биологич. информация. – 1986. – № 4. – С. 38 – 40.
40.    № 8962. Крутько В. Hemo heria [Человек стареющий] / В. Крутько // Ремедиум. – 2000. – № 12. – С. 3 – 10.
41.    № 8962. Геропрофилактика или геронтобизнес? [Интервью с Леонидом Лазебником] // Ремедиум. – 2000. – № 12. – С. 11 – 12.
42.    № 8963. Пономаренко Н.Е. Глава V. Вопросы ионизирующего излучения / Н.Е. Пономаренко // Вопр. восстановит. хирургии, травматол. и ортопедии. Т. ІV; Под ред. Ф.Р. Богданова. – Свердловское книжное изд-во, 1957. – С. 345 – 359.
43.    № 8964. Бабийчук Л.В. Ультраструктурные изменения кардиомиоцитов старых крыс с экспериментальной неврогенной артериальной гипертензией до и после введения криоконсервированных ядросодержащих клеток кордовой крови / Л.В. Бабийчук, С.Н. Коваль, В.Г. Бабийчук // Вестн. неотложной и восстановительной медицины. – 2012. – № 1. – С. 23 – 26. Ключевые слова: артериальная гипертензия, криоконсервированные ядросодержащие клетки кордовой крови, гемопоэтические стволовые клетки, электронная микроскопия, старые крысы.
44.    № 8965. Пролиферативный и дифференцировочный потенциал мультипотентных клеток со свойствами производных нервного гребня из бульбарного региона волосяного фолликула взрослых млекопитающих / Р.Г. Васильев, А.Е. Родниченко, И.Ф. Лабунец, С.Н. Новикова, Г.М. Бутенко // Вестн. неотложной и восстановительной медицины. – 2012. – № 1. – С. 153.
45.    № 8966. Козовий Р.В. Genetic approach to the prequency of longevity in the Precarpathian region [Генетична характеристика довгожителів Прикарпаття: на англ. мові] / Р.В. Козовий // Буковинський мед. вісник. – 2012. – № 4. – С. 210 – 213. Ключові слова: довгожителі, спадковість, родовід, Прикарпаття.
46.    № 8967. Возрастные особенности регуляции водно-электролитного обмена (экспериментальное исследование) / Л.П. Купраш, И.С. Безверхая, Л.Б. Шарабура, Т.Н. Пантелеймонова, С.А. Гударенко // Буковинський мед. вісник. – 2012. – № 3. – Ч. 2. – С. 148 – 152. Ключевые слова: возраст, электролитный обмен, квадевит, коррекция.
47.    № 8968. Давибіда Н.О. Морфологічні зміни плечових кісток у тварин з вираженими старечими змінами при помірних фізичних навантаженнях / Н.О. Давибіда // Здобутки клініч. та експерим. медицини. – 2012. – № 2. – С. 53 – 55. Ключові слова: кістка, органічні та неорганічні речовини, фізичні навантаження, старі щури.