Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.

1.    Абдиев Н.М. Современные методы лечения при переломах проксимального отдела бедра у лиц пожилого и старческого возраста / Н.М. Абдиев: 72 Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч Дню науки «Медицина та фармація ХХІ століття – крок у майбутнє». Тез. доп. (Запоріжжя, 19-20 квітня 2012 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2012. – № 2 (дод.). – С. 43 – 44. Ключевые слова: патология опорно-двигательного аппарата, переломы проксимального отдела бедра, хирургические методики, пожилой и старческий возраст.
2.    Артыкбай С.Н. Опыт эндопротезирования тазобедренного сустава при переломе шейки бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста / С.Н. Артыкбай: 72 Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч Дню науки «Медицина та фармація ХХІ століття – крок у майбутнє». Тез. доп. (Запоріжжя, 19-20 квітня 2012 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2012. – № 2 (дод.). – С. 48. Ключевые слова: тазобедренный сустав, перелом шейки бедра, эндопротезирование, пожилой и старческий возраст.
3.    Балабуєва В.В. Оптимізація діагностики та лікування хворих похилого та старечого віку на гострий аліментарний панкреатит / В.В. Балабуєва, А.І. Годлевський, О.С. Вацик // Вісн. Вінницьк. НМУ. – 2011. – Т. 15. – № 2. – С. 334 – 336. Ключові слова: гострий аліментарний панкреатит, предиктори абдомінального компартмент синдрому, Істрадуоденальний тиск, сироватковий ферити, похилий та старечий вік. Оттиск № 8915.
4.    Беловол А.Н. Лечение артериальной гипертензии у женщин в постменопаузе / А.Н. Беловол, И.И. Князькова, А.И. Цыганков // Вісн. морфології. – 2011. – № 3. – С. 646 – 652. Ключевые слова: артериальная гипертензия, климактерический синдром, когнитивные функции, качество жизни, фенибут, постменопауза. Оттиск № 8919
5.    Бугрім Т.В. Комплексний підхід в лікуванні ішемічної хвороби серця та остеопорозу в постменопаузі / Т.В. Бугрім, І.М. Фуштей: 72 Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч Дню науки «Медицина та фармація ХХІ століття – крок у майбутнє». Тез. доп. (Запоріжжя, 19-20 квітня 2012 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2012. – № 2 (дод.). – С. 54.
6.    Вільчинський Г.В. Зміни плазмової концентрації В-натрійуретичного пептиду у жінок післяменопаузального віку, хворих на гіпертонічну хворобу, що ускладнилась інфарктом міокарда та мозковим інсультом / Г.В. Вільчинський // Вісн. Вінницьк. НМУ. – 2011. – Т. 15. – № 2. – С. 288 – 292. Ключові слова: В-натрійуретичний пептид, гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда, мозковий інсульт, постменопауза. Оттиск № 8914.
7.    Волкова Н.М. Характеристика морфофункціональ¬них особливостей мозку старих щурів залежно від метеоситуації / Н.М. Волкова // Вісн. морфології. – 2011. – № 3. – С. 526 – 528. Ключові слова: метеофактори, старіння, щури, морфофункціональні особливості. Оттиск № 8917.
8.    Волошин В.М. Вивчення ефектів тіотриазоліну на гістологічну будову селезінки старих щурів, які зазнавали інгаляційного впливу толуолу / В.М. Волошин // Вісн. морфології. – 2011. – № 3. – С. 474 – 477. Ключові слова: селезінка, гістологія, толуол, тіотриазолін, старі щури.
9.    Залесский В.Н. Куркумин и развитие статуса хронического вялотекущего воспалительного процесса при старении / В.Н. Залесский, Н.В. Великая // Пробл. харчування. – 2010. – № 3 – 4. – С. 44 – 49. Ключевые слова: куркумин, старение, хронический вялотекущий воспалительный процесс. оттиск № 8913.
10.    Костиленко Ю.П. Изменчивость формы слепой кишки и червеобразного отростка у людей зрелого и преклонного возраста в пределах ограниченной выборки анатомических препаратов / Ю.П. Костиленко, В.Г. Гринь // Вісн. морфології. – 2011. – № 3. – С. 501 – 505. Ключевые слова: слепая кишка, червеобразный отросток, индивидуальная вариабельность, зрелый и преклонный возраст. Оттиск № 8916.
11.    Морфофункціональні зміни слизової оболонки дванадцятипалої кишки у хворих похилого та старечого віку на гострий аліментарний панкреатит / В.В. Балабуєва, А.І. Годлевський, А.П. Король, Г.М. Галунко, С.І. Саволюк, О.С. Вацик // Вісн. морфології. – 2011. – № 3. – С. 585 – 589. Ключові слова: гострий аліментарний панкреатит, слизова оболонка дванадцятипалої кишки, морфологічна форма гострого панкреатиту, похилий та старечий вік. Оттиск № 8918.
12.    Паламарчук В.И. Оптимизация хирургического лечения первичной неосложнённой двусторонней паховой грыжи у пациентов пожилого и старческого возраста / В.И. Паламарчук, А.М. Мустафа, О.В. Шуляренко // Пластич. та реконструктивна хірургія. – 2011. – № 2 (ХVІІ). – С. 34 – 38. Ключевые слова: хирургическое лечение паховой грыжи, алотрансплантат, пожилой и старческий возраст.
13.    Панченко Г.В. Вплив фармакотерапії іАПФ периндоприлу на якість життя хворих на стенокардію напруги похилого та старечого віку / Г.В. Панченко, Н.І. Третяк: 72 Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч Дню науки «Медицина та фармація ХХІ століття – крок у майбутнє». Тез. доп. (Запоріжжя, 19-20 квітня 2012 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2012. – № 2 (дод.). – С. 124 – 125.
14.    Сайко Д.Ю. Клинико-психопатологический и патологический анализ тревожных расстройств при болезни Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Мед. психологія. – 2012. – № 3. – С. 54 – 57. Ключевые слова: болезнь Паркинсона, органическое тревожное расстройство личности, клинико-психопатологические особенности, патопсихологические особенности, этиопатогенетические факторы. Оттиск № 8912.
15.    Шальміна М.О. Клініко-прогностичне значення підвищеної експресії CD40L у хворих на ішемічну хворобу серця похилого та старечого віку / М.О. Шальміна: 72 Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч Дню науки «Медицина та фармація ХХІ століття – крок у майбутнє». Тез. доп. (Запоріжжя, 19-20 квітня 2012 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2012. – № 2 (дод.). – С. 159.