Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)

ЖУРНАЛИ:

1)    Архів клінічної медицини. – 2012. – № 2.
2)    Журнал Національної академії медичних наук. – 2012. – Т. 18. – № 3.
3)    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2012. – Т. 112. – № 10.
4)    Кардиология: от науки к практике. – 2012. – № 1.
5)    Кардиология: от науки к практике. – 2012. – № 2.
6)    Клиническая медицина. – 2012. – № 10.
7)    Лабораторна діагностика. – 2012. – № 1.
8)    Лабораторна діагностика. – 2012. – № 3.
9)    The Lancet Neurology. – 2012. – № 8.
10)    Лікарська справа. – 2012. – № 7.
11)    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2012. – № 6.
12)    Міжнародний медичний журнал. – 2012. – № 4.
13)    НЕЙРОН-ревю. – 2012. – № 1. – Тема номеру: головная боль.
14)    Новая медицина тысячелетия. – 2012. – № 3.
15)    Судинні захворювання головного мозку. – 2012. – № 1.
16)    Терапевтический архив. – 2012. – Т. 84. – № 11.
17)    Therapia: Неврологу. – 2012. – № 8.
18)    Український журнал дитячої ендокринології. – 2012. – № 3.
19)    Український медичний альманах. – 2012. – № 5. – Дод. 1.
20)    Український медичний альманах. – 2012. – № 5. – Дод. 2.
21)    Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 6.
22)    Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. – № 1.
23)    Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. – № 2.
24)    Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. – № 3.
25)    Фізіологічний журнал. – 2012. – № 5.
26)    International Journal of Stroke. – 2011. – Т. 2. – Вып. 4.
27)    International Journal of Stroke. – 2012. – Т. 3. – Вып. 1.
28)    Nature Outlook. – 2012. – Vol. 492, Suppl. 7427.

ГАЗЕТИ:

29)    АПТЕКА. – 2012. – № 46 (867) (26 ноября).
30)    АПТЕКА. – 2012. – № 47 (868) (3 декабря).
31)    АПТЕКА. – 2012. – № 48 (869) (10 декабря).
32)    Здоров’я України. – 2012. – № 19 (296) (жовтень).
33)    Новости медицины и фармации. – 2012. – № 17 (430) (октябрь).

КНИГИ:

34)    Сердце и мозг: Мат. ІІ Междунар. научн.-практ. конф. (Севастополь, 26-27 ноября 2012 г.) / под ред. З.А. Суслиной, С.М. Кузнецовой. – Севастополь, 2012. – 155 с.
35)    Ендокринна патологія у віковому аспекті: наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 1-2 листопада 2012 р.). – Харків, 2012. – 96 с.
36)    Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. Т. 1. Проблеми організації, управління, маркетингу санаторно-курортних послуг. Актуальні питання курортології, фізіотерапії та медичної реабілітації (Харків, 10-12 жовтня 2012 р.). – Х., 2012. – 265 с.
37)    Курорт “Березівські мінеральні води” (до 150-річчя від дня народження): Бібліографічний покажчик / уклад. В.Р. Антонова, В.О. Ярошик; за ред. О.І. Сердюка. – Х.: Золоті сторінки, 2012. – 128 с.
38)   Бруско А.Т. Функциональная перестройка костей и её клиническое значение / А.Т. Бруско, Г.В. Гайко. – Луганск, Луганский ГМУ, 2005. – 212 с.
39)    Підручник з лікарської етики / за ред. Л. Пирога; переклад. з 2-го англ. вид. 2009 р. – СЛТ, 2009. – 136 с.
40)   Зазірний І.М. Що треба знати про тотальне ендопротезування (заміну) колінного суглоба / І.М. Зазірний. – К.: Контекст, 2005. – 48 с.
41)    Актуальні проблеми створення, впровадження та застосування в Україні лікарських засобів: історія, сьогодення, перспективи (до 20-річчя ДП “Державний експертний центр МОЗ України): Мат. наук.-практ. конф. (16 листопада 2012 р.). – К., 2012. – 82 с.
42)    Ультрасонография в артрологии: практич. руководство / Р.Я. Абдуллаев, Г.В. Дзяк, А.Н. Хвисюк, Т.А. Дудник, Р.В. Бубнов, А.А. Федько. – Харьков: Нове слово, 2010. – 192 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

43)    Контроль якості свіжозамороженої плазми / уклад. П.М. Перехрестенко, А.М. Чугрієв, Т.О. Терещук, І.А. Матвєєва. – К., 2012. – 27 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ:

44)   Голубева Е.Ю. Качество жизни населения пожилого и старческого возраста в российской части Баренц-Евроарктического региона (на примере Архангельской области): пути совершенствования организации медико-социального обслуживания: Автореф. дис. на соискание ученой степени д. биол. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Е.Ю. Голубева. – СПб, 2012. – 42 с.
45)    Гудкова Д.О. Характеристика взаємодії коа-синтази з основним білком процесивних тілець RCD-8: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / Д.О. Гудкова. – К., 2012. – 20 с.
46)    Дергай О.В. Ідентифікація і характеристика взаємодій латентного мембранного білка 2а (LMP2А) вірусу Епштейна-Барр з білками апарату ендоцитозу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / О.В. Дергай. – К., 2012. – 20 с.
47)    Костянець О.І. Ідентифікація та характеристика пухлиноасоційованих антигенів модулярної карциноми молочної залози: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / О.І. Костянець. – К., 2012. – 20 с.
48)    Телегєєв Г.Д. Мієлопроліферативні захворювання: молекулярний патогенез та діагностика: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. біол. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / Г.Д. Телеггєв. – К., 2012. – 44 с.