Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)

ЖУРНАЛИ

1.    Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2011. – Т. 12. – № 3.
2.    Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2011. – Т. 12. – № 4.
3.    Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19. – № 3. – Ч. 2 (Матеріали науково-практичної конференції «Прикарпатський хірургічний форум», Івано-Франківськ, 25-26 жовтня 2012 р.).
4.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2012. – Т. 112. – № 9. – Вып. 1.
5.    Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2012. – Т. 112. – № 9. – Вып. 2 (Рассеянный склероз и нейроинфекции: дифференциальная диагностика и лечение).
6.    Кардиология. – 2012. – Т. 52. – № 9.
7.    Кардиология. – 2012. – Т. 52. – № 10.
8.    Лікарська справа. – 2012. – № 3-4.
9.    Медицина неотложных состояний. – 2012. – № 6 (45).
10.    МистерБлистер. – 2012. – № 1.
11.    НЕЙРО-News. – 2012. – № 8 (43).
12.    Практика управління медичним закладом. – 2012. – № 11.
13.    Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2011. – № 2.
14.    Сучасна гастроентерологія. – 2012. – № 5 (67).
15.    Терапевтический архив. – 2012. – Т. 84. – № 10.
16.    Український кардіологічний журнал. – 2012. – № 5.
17.    Український медичний часопис. – 2012. – № 5 (91).
18.    Український хіміотерапевтичний журнал. – 2012. – № 3 (27) (Науковий симпозіум «Неінтенсивна ін фузійна терапія у фтизіопульмонології та інших галузях медицини, Донецьк, 27-28 вересня 2012 р.).
19.    Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 1.
20.    Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 2.
21.    Хірургія дитячого віку. – 2012. – № 3 (36).
22.    Хірургія України. – 2012. – № 4 (44).
23.    Lancet Neurology. – 2009. – № 2.
24.    Lancet Neurology. – 2009. – № 6.
25.    Lancet Neurology. – 2010. – № 7.
26.    Lancet Neurology. – 2010. – № 8.
27.    Lancet Neurology. – 2011. – № 1.
28.    Lancet Neurology. – 2011. – № 3.
29.    Lancet Neurology. – 2011. – № 4.
30.    Lancet Neurology. – 2011. – № 5.
31.    Lancet Oncology. – 2008. – № 3.
32.    Lancet Oncology. – 2009. – № 2.
33.    Lancet Oncology. – 2009. – № 3.
34.    Lancet Oncology. – 2009. – № 4.
35.    Lancet Oncology. – 2009. – № 5.
36.    Lancet Oncology. – 2010. – № 1.
37.    BOLD. – 2012. – Vol. 23, № 1.
38.    Geriatrie et de Gerontologie. – 2012. – № 188.

ГАЗЕТИ

39.    АПТЕКА. – 2012. – № 43 (864) (5 ноября).

КНИГИ

40.   Секрети судинної хірургії: новітні мініінвазивні технології діагностики і лікування атеросклеротичних та тромботичних уражень судин: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 18-19 жовтня 2012 р.) / За ред. О.М. Лазаренка, Ю.М. Гупало, О.І. Осадчого. – К., 2012. – 120 с.

ВІДБИТКИ/КСЕРОКОПІЇ

41.    № 8936. Шевчук І.М. Хірургічне лікування гострого панкреатиту у хворих похилого та старечого віку / І.М. Шевчук, Р.Т. Кузенко, В.В. Протас // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 3. – С. 111 – 115.

ДИСЕРТАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ

42.    Лабунець І.Ф. Роль епіфіза в регуляції біоритмів функцій імунної системи при старінні: Дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.Ф. Лабунець. – К., 2012. – 320 с.
43.    Родніченко А.Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну імунну відповідь у мишей ліній С57В1/6 та ВАLВ/с різного віку: Дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 03.00.09 – імунологія / А.Є. Родніченко. – К., 2012. – 216 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

44.    Ахмедов Т.А. Маркеры преждевременного старения медицинских специалистов, профессионально связанных с облучением малыми дозами ионизирующего излучения: Автореф. дис. на соискание учёной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Т.А. Ахмедов. – СПб, 2012. – 26 с.
45.    Борзова И.В. Эффективность применения пептидно-антиоксидантного комплекса в геронтокосметологии: Автореф. дис. на соискание учёной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / И.В. Борзова. – СПб, 2012. – 24 с.
46.    Лабунець І.Ф. Роль епіфіза в регуляції біоритмів функцій імунної системи при старінні: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.Ф. Лабунець. – К., 2012. – 40 с.
47.    Пилипонова В.В. Показники кардіоінтервалографії у здорових юнаків і дівчат різних соматотипів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / В.В. Пилипонова. – Вінниця, 2012. – 20 с.
48.    Полторацкий А.Н. Обоснование возраст-ориентированной модели оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста с раком лёгкого: Автореф. дис. на соискание учёной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.Н. Полторацкий. – СПб, 2012. – 23 с.
49.   Пушкин А.С. Флуоресцентная in situ гибридизация в диагностике рецидивов поверхностного рака мочевого пузыря после трансуретральной резекции у лиц пожилого и старческого возраста: Автореф. дис. на соискание учёной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.С. Пушкин. – СПб, 2012. – 26 с.
50.    Родніченко А.Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну імунну відповідь у мишей ліній С57В1/6 та ВАLВ/с різного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 03.00.09 – імунологія / А.Є. Родніченко. – К., 2012. – 21 с.
51.    Савка Т.М. Роль оксиду азоту в регуляції всмоктування і секреції у товстій кишці за умов норми та при ульцерогенних ушкодженнях: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / Т.М. Савка. – Львів, 2012. – 20 с.
52.    Mastavičiūtė A. Body composition in elderly and its features in persons with sarcopenia: Summary of doctoral dissertation: Biomedical Sci., Medicine (06B) / A. Mastavičiūtė. – Vilnius, 2012. – 35 p.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

53.    Спосіб корекції вестибулярних порушень у хворих похилого віку, які перенесли ішемічний інсульт: інформ. лист / В.В. Кузнєцов, Д.В. Шульженко, О.О. Євграшкін. – К., 2012. – № 373. – 4 с.
54.    БЕЗПЕКА ПАЦІЄНТА – БЕЗПЕКА ЛІКАРЯ – БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: інформ. лист про проведення Першого національного конг. з міжнар. участю (Київ, 29-30 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 49-к. – 4 с.
55.    МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНІСТА: сучасні аспекти використання рефлексотерапії: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 29-30 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 43-к. – 4 с.