Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)

ЖУРНАЛИ


1.    Geriatria. – 2012. – № 2.
2.    Giornale di Gerontologia. – 2012. – Vol. 60, № 2.
3.    Population and development review. – 2012. – № 1.
4.    Аритмологія. – 2012. – № 3.
5.    Галицький лікарський вісник. – 2012. – № 3.
6.    Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. – 2012. – № 3.
7.    Клиническая геронтология. – 2012. – Т. 18. – № 7-8.
8.    Клиническая геронтология. – 2012. – Т. 18. – № 9-10.
9.    Клиническая медицина. – 2012. – № 9.
10.    Lancet Neurology. – 2012. – Issue 7 (40).
11.    Лікарська справа. – 2012. – № 6.
12.    Медицина неотложных состояний. – 2012. – № 5 (44).
13.    Медицина транспорту України. – 2012. – № 3 (43).
14.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2012. – № 5 (51).
15.    НЕЙРО-News. – 2012. – № 2/1 «Болезни пожилого и старческого возраста».
16.    НЕЙРО-News. – 2012. – № 2 (37).
17.    НЕЙРО-News. – 2012. – № 3 (38).
18.    НЕЙРО-News. – 2012. – № 4 (39).
19.    НЕЙРО-News. – 2012. – № 5 (40).
20.    НЕЙРО-News. – 2012. – № 7 (42).
21.    Практика управління медичним закладом. – 2012. – № 10.
22.    Практика управління медичним закладом. Спецвипуск «Організація роботи зі службовою документацією медичного закладу». – 2012 (жовтень).
23.    Рациональная фармакотерапия. – 2012. – № 1 (22).
24.    Рациональная фармакотерапия. – 2012. – № 3 (24).
25.    Серцева недостатність. – 2012. – № 2.
26.    Therapia. – 2012. – № 4 (68).
27.    Therapia. – 2012. – № 7-8 (71).
28.    Therapia. – 2012. – № 9 (72).
29.    Український неврологічний журнал. – 2012. – № 3 (24).
30.    Український терапевтичний журнал. – 2012. – № 9 (72).


ГАЗЕТИ


31.    АПТЕКА. – 2012. – № 41 (862) (22 октября).
32.    АПТЕКА. – 2012. – № 42 (863) (29 октября).
33.    Новости медицины и фармации. – 2012. – № 16 (426) (сентябрь).


КНИГИ

Нові надходження книг:

34.    Дзяк Г.В. Фібриляція передсердь / Г.В. Дзяк, О.Й. Жаріков. – К.: Четверта хвиля, 2011. – 192 с. – ISBN 978-966-529-242-5.
35.    Коваленко В.М. Остеоартроз. Практична настанова: 3-тє вид., доп., зі змінами / В.М. Коваленко, О.П. Борткевич. – К.: Моріон, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-2066-31-9.
36.    Настанова з артеріальної гіпертензії / За ред. В.М. Коваленка, Є.П. Свіщенко, Ю.М. Сіренка. – К.: Моріон, 2010. – 492 с. – ISBN 978-966-2066-33-3.

Книги з попереднього перегляду (за 15.10.2012 р.):

37.    Артеріальна гіпертензія: Оновлена та адаптована клінічна настанова заснована на доказах. – К., 2012. – 106 с.
38.    Бічний аміотрофічний склероз: Наук.-метод. видання / Н.П. Волошина, О.В. Єгоркіна, А.В. Горбунков, І.К. Гапонов. – К., 2012. – 32 с. – ISBN 978-966-96458-7-6.
39.    Динаміка стану здоров’я народу України та регіональні особливості. Аналітично-статистичний посібник / Під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2012. – 211 с.
40.    Дисліпідемії: діагностика, профілактика та лікування: Метод. реком. / О.І. Мітченко, М.І. Лутай. – К., 2011. – 48 с.
41.    Коваленко В.Н. Остеоартроз. Практическое руководство / В.Н. Коваленко, О.П. Борткевич. – К.: Морион, 2003. – 448 с. – ISBN 966-7632-58X.
42.    Метаболическая терапия / под ред. В.Д. Ванханена, В.А. Марченко. – Донецк; СПб, 2010. – 198 с. – ISBN 978-966-2495-11-9.
43.    Національна стратегія профілактики і лікування артеріальної гіпертензії і Україні / За ред. Р.В. Богатирьової, В.М. Коваленка. – К.: Моріон, 2012. – 120 с. – ISBN978-966-2066-45-6.
44.    Ревенько І.Л. Серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання. Регіональні шляхи оптимізації медичної допомоги / І.Л. Ревенько, В.А. Гандзюк. – К., 2012. – 191 с. – ISBN 978-966-409-112-8.
45.    Руководство по кардиологии / под ред. В.Н. Коваленко. – К.: Морион, 2008. – 1424 с. – ISBN 978-966-2066-09-8.
46.    Серцево-судинні захворювання: рекомендації з діагностики, профілактики та лікування / За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая. – К.: Моріон, 2011. – 408 с. – ISBN 978-966-2066-40-1.
47.    Сучасні стратегії діагностики і лікування серцево-судинних захворювань та їх імплементація в Україні: лекції Укр. кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска / За ред.. В.М. Коваленка. – К., 2012. – 149 с.

АННОТАЦІЇ

48.    Публикации российских авторов по старению (подборка аннотаций за 2011 год).
49.    Публикации российских авторов по старению (подборка аннотаций за 2012 год).


ВІДБИТКИ/КСЕРОКОПІЇ


50.    № 8935. Безруков В.В. Геронтологія в Україні: наука та практика / В.В. Безруков, Л.Ф. Андріанова // Пробл. інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2011. – № 2. – С. 169 – 176. Ключові слова: геронтологія, геріатрія, старіння, старість, тривалість життя, біологія старіння.
51.    б/№. Сердюк А.М. Академічні наукові дослідження як невід’ємна складова інноваційних процесів у галузі охорони здоров’я України / А.М. Сердюк, Л.М. Овсяннікова, О.В. Носач // Пробл. інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2011. – № 2. – С. 118 – 127. Ключові слова: наукові дослідження, інновації, охорона здоров’я.


АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ


52.    Александрова Л.Н. Особенности возникновения и течения фибрилляции предсердий у пациентов различного возраста: Автореф. дис. на соискание учёной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Л.Н. Александрова. – СПб, 2012. – 26 с.
53.    Бахмутова Ю.В. Синдром падений у людей пожилого возраста с сахарным диабетом: Автореф. дис. на соискание учёной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Ю.В. Бахмутова. – СПб, 2012. – 24 с.
54.    Гавалко Ю.В. Особливості шлункового кровотоку і його зв’язку з кислотоутворюючою функцією в людей літнього віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / Ю.В. Гавалко. – К., 2012. – 20 с.
55.    Советкина Н.В. Клинико-морфологическая характеристика больных гломерулонефритом старше 60 лет: Автореф. дис. на соискание учёной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Н.В. Советкина. – СПб, 2012. – 26 с.
56.    Страшнюк В.Ю. Структурно-функціональні характеристики політ енних хромосом і прояви кількісних ознак у Drosophila melanogaster meig.: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д. біол. н.: 03.00.15 – генетика / В.Ю. Страшнюк. – К., 2012. – 40 с.
57.    Талан О.О. Цитогенетичні показники при спонтанному та радіаційно-індукованому соматичному хромосомному мутагенезі в осіб різного віку: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. біол. н.: 03.00.15 – генетика / О.О. Талан. – К., 2012. – 20 с.


ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ


58.    Спосіб оцінки та корекції порушень кровотоку в слизовій оболонці шлунка у людей літнього віку / В.Б. Шатило, О.С. Багрій, Ю.В. Гавалко, О.В. Коркушко, О.М. Гриб. – К., 2012. – № 309. – Вип. 6. – 4 с.
59.    АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 22-23 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 28-к. – 4 с.
60.    АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 8-9 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 52-к. – 4 с.
61.    БЕЗПЕКА ПАЦІЄНТА – БЕЗПЕКА ЛІКАРЯ – БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: інформ. лист про проведення Першого національного конг. з міжнар. участю (Київ, 29-30 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 49-к. – 4 с.
62.    МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНІСТА: сучасні аспекти використання рефлексотерапії: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 29-30 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 43-к. – 4 с.
63.    СУЧАСНІ АСПЕКТИ АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 90-річчю кафедри хірургії та проктології НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України (Київ, 15-16 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 36-к. – 4 с.
64.    УРОЛОГІЯ І НЕФРОЛОГІЯ: учора, сьогодні та завтра…: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 45-річчю Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала (Харків, 1-2 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 31-к. – 4 с.