Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)

ЖУРНАЛИ

1.    Gerontologie+Geriatrie. – 2012. – Band 45. – Heft 5.
2.    Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – № 2 (9) (дод.).
3.    Аритмологія. – 2012. – № 1 (1).
4.    Аритмологія. – 2012. – № 2 (2).
5.    Артериальная гипертензия. – 2012. – № 3 (23).
6.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – № 1 (5).
7.    Галицький лікарський вісник. – 2012. – № 2.
8.    Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. – 2012. – № 1.
9.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2012. – Т. 112. – № 6.
10.    Кардиология. – 2012. – Т. 52. – № 6.
11.    Клиническая медицина. – 2012. – № 5.
12.    Клиническая медицина. – 2012. – № 6.
13.    Медицина неотложных состояний. – 2012. – № 4 (43).
14.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2012. – № 4 (44).
15.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2012. – № 3 (49).
16.    Medical Nature / Природная медицина. – 2012. – № 2 (10).
17.    Новая медицина тысячелетия. – 2012. – № 1.
18.    Серцева недостатність. – 2011. – № 2.
19.    Сучасна гастроентерологія. – 2012. – № 3 (65).
20.    Терапевтический архив. – 2012. – Т. 84. – № 7.
21.    Український журнал боли. – 2012. – Т. 1. – № 1.
22.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2012. – № 2.
23.    Український кардіологічний журнал. – 2012. – № 1.
24.    Український кардіологічний журнал. – 2012. – № 3.
25.    Український медичний часопис. – 2006. – № 5 (55).
26.    Український ревматологічний журнал. – 2012. – № 2 (48).
27.    Український медичний альманах. – 2012. – № 2 (дод.).
28.    Фізіологічний журнал. – 2012. – Т. 58. – № 3.
29.    Фізіологічний журнал. – 2012. – Т. 58. – № 4.

ГАЗЕТИ

30.    АПТЕКА. – 2012. – № 26 (847) (9 июля).
31.    АПТЕКА. – 2012. – № 27 (848) (16 июля).
32.    АПТЕКА. – 2012. – № 28 (849) (23 июля).
33.    АПТЕКА. – 2012. – № 30 (851) (6 августа).
34.    АПТЕКА. – 2012. – № 30 (852) (13 августа).
35.    Здоров’я України. – 2012. – № 2 (21) (червень).
36.    Новости медицины и фармации. – 2012. – № 10 (416) (май).

КНИГИ

37.    Бабак О.Я. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь / О.Я. Бабак, Г.Д. Фадеенко. – К.: Интерфарма, 2000. – 175 с.
38.    Волков В.И. Заболевания сердечно-сосудистой системы у женщин / В.И. Волков, В.И. Строна; под ред. О.Я. Бабака. – К.: Четверта хвиля, 2011. – 480 с.
39.    Зелински Э. Уволилились? Поздравляем! С песней на пенсию / Э. Зелински; Пер. с англ. Н. Гайдаш. – М.: Гаятри, 2007. – 240 с.
40.    Коваленко А.Н. Чернобыльские очерки клинициста: [монография] / А.Н. Коваленко. – Николаев: Изд-во ЧГУ им. Петра Могилы, 2012. – 348 с.
41.    Неопухолевые заболевания пищевода / П.Д. Фомин, В.В. Грубник, В.И. Никишаев, А.В. Малиновский. – К.: ООО «Бизнес-Интеллект», 2008. – 304 с.
42.    Портер М. Переосмысление системы здравоохранения. Как создать конкуренцию, основанную на ценности и ориентированную на результат / М. Портер, Э.О. Тайсберг. – К.: Изд-во Алексея Капусты (подразделение «Агентства «Стандарт»), 2007. – 620 с.
43.    Сташкевич А.Т. Довідник нейроортопедичних проявів патології хребта / А.Т. Сташкевич. – К.: Медкнига, 2009. – 140 с.
44.    Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених «Інноваційні технології реабілітації в санаторно-курортній справі» (Одеса, 26-27 квітня 2012 р.). – Одеса, 2012. – 40 с.
45.    Програма міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку етапного відновлювального лікування». «День науки» (Одеса, 29-30 березня 2012 р.). – Одеса, 2012. – 148 с.
46.    Медико-демографічний атлас України. Україна в європейському контексті: смертність від головних причин. Вип. 14 / уклад. В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе; під ред. В.В. Безрукова. – К.: «Фенікс», 2012. – 62 с.
47.    Антиаритмічна терапія при фібриляції передсердь. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України / уклад. О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк, А.В. Коркушко та ін. – К., 2012. – 60 с.
48.    Діагностика та лікування екстрасистолії і парасистолії. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України / уклад. О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк, А.В. Коркушко та ін. – К., 2012. – 36 с.
49.    Діагностика та лікування фібриляції передсердь. Антитромботична терапія. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України / уклад. О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк, А.В. Коркушко та ін. – К., 2012. – 64 с.
50.    Лікування шлуночкових порушень серця та профілактика раптової серцевої смерті. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України (скорочений варіант) / уклад. О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк, А.В. Коркушко та ін. – К., 2012. – 27 с.
51.    Рекомендации по диагностике и лечению суправентрикулярных тахикардий / сост. О.С. Сычев, Т.В. Гетьман, А.И. Фролов и др. – К., 2012. – 26 с.
52.    Рекомендации по применению имплантируемых устройств. Рекмендации Рабочей группы по нарушениям ритма сердца Ассоциации кардиологов Украины / сост. О.С. Сычев, В.Н. Коваленко, Г.В. Дзяк, А.В. Коркушко и др. – К., 2012. – 26 с.

ВІДБИТКИ/КСЕРОКОПІЇ


53.   № 8889. Берестяна А.М. Роль мутагенних факторів в процесі старіння живих організмів / А.М. Берестяна, Д.М. Гродзинський // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту. Серія «Біологія». – 2011. – Вип. 30. – С. 118 – 127.

 • Ключові слова: мутагенез, мутагенні фактори, процес старіння, генетична нестабільність, репарація.
 • Резюме: Наведено огляд літературних даних стосовно зв’язку процесів старіння з дією мутагенних чинників. Обговорюється одна з найпоширеніших теорій старіння, згідно з якою, в основі вікових змін лежить генетична нестабільність, обумовлена зниженням ефективності репарації та впливом мутагенних факторів. Проаналізовано кілька гіпотез старіння, наведено приклади генів старіння у тварин, розглянута роль ушкодження та модифікації ДНК в процесах вікової деградації. Описуються загальні риси мутагенезу, з оглядом типів мутагенних факторів та принципів їх впливу на живі організми.

54.   № 8889. Патогенетическое обоснование применение интервальной нормобарической гипокситерапии в комплексном лечении кардиоваскулярной патологии (обзор литературы) / Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин и др. // Кровообіг та гемостаз. – 2009. – № 1 – 2. – С. 101 – 106.
55.    № 8895. Ена Л.М. Взаимосвязь электрической негомогенности, структурно-функционального состояния миокарда и циркадного ритма артериального давления у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий / Л.М. Ена, В.Е. Кондратюк, И.В. Мудрук // Нейронауки. − 2011. − Т. 7. − № 1 − 2. − С. 90 − 96.

 • Ключевые слова: артериальная гипертензия, фибрилляция предсер¬дий, поздние потенциалы предсердий, поздние потенциалы желудочков, наджелудочковые и желудочковые нарушения ритма, гипертрофия левого желудочка, суточный профиль артериального давления, пожилой возраст

56.    № 8896. Досвід хірургічного лікування ішемічної хвороби серця у пацієнтів старечого віку / С.В. Сало, О.А. Береговий, Н.В. Кириченко, М.М. Дідик // Щорічник наук. пр. Асоц. серцево-судинних хірургів України. − 2012. − Вип. 20. − С. 449 − 452.

 • Ключові слова: ішемічна хвороба серця, старечий вік, внутрішньоаортальна балонна контрпульсація, левосимендан.

57.   № 8897. Сайко Д.Ю. Патопсихологические факторы и закономерности формирования депрессий у больных болезнью Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Мед. психологія. − 2012. − № 2. − С. 69 − 73.

 • Ключевые слова: болезнь Паркинсона, депрессия, патопсихологические факторы формирования.

58.    № 8898. Ришковська Н.О. Огляд досліджень афективних розладів у пацієнтів старшої вікової групи / Н.О. Ришковська // Мед. психологія. − 2012. − № 2. − С. 53 − 55.

 • Ключові слова: афективні розлади, депресія, геріатрія.

59.    № 8899. Богданова І.В. Оцінка особливостей ліпідного спектра і білкових фракцій при хворобі Паркінсона / І.В. Богданова, В.В. Соколік // Медицина сьогодні і завтра. − 2011. − № 4 (53). − С. 120 − 124.

 • Ключові слова: хвороба Паркінсона, обмін ліпідів та білкових фракцій.

60.   № 8900. Кравчун П.Г. Особенности дисфункции эндотелия при ХСН у больных пожилого и старческого возраста в зависимости от коморбидного фона / П.Г. Кравчун, Л.А. Лапшина, А.Ю. Титова // Медицина сьогодні і завтра. − 2011. − № 4 (53). − С. 60 − 67.

 • Ключевые слова: хроническая сердечна недостаточность, эндотелин-1, свободно-радикальное окисление, NО, пожилой и старческий возраст.

61.    № 8901. Павлюкович Н.Д. Лазерна стокс-поляриметрія суспензії еритроцитів як маркер коморбідності у хворих літнього та старечого віку / Н.Д. Павлюкович, О.В. Павлюкович // Клініч. та експерим. патологія. − 2012. − Т. ХІ. − № 2 (40). − С. 117 − 121.

 • Ключові слова: лазерна поляриметрія, еритроцит, коморбідність, хворі літнього та старечого віку.

62.   № 8902. Бугрим Т.В. Постменопаузальный остеопороз / Т.В. Бугрим, И.М. Фуштей // Запорожский мед. журнал. − 2012. − № 4 (73). − С. 5 − 8.

 • Ключевые слова: постменопауза, остеопороз, эстрогены, климактерический синдром.

63.    № 8903. Вовканич А. Вікові зміни у діяльності системи дихання / А.Вовканич, Л. Яцик// Молода спортивна наука України. – 2009. – Т.3. – С. 30 – 34.
64.    № 8911. Бурчинский С.Г. Проблемы безопасности фармакотерапии ноотропными и нейропротекторными средствами: сравнительная клинико-фармакологическая оценка / С.Г. Бурчинский // Consilium medicum Ukraina. – 2012. – Т. 6. – № 3. – С. 30 – 33.
65.   № 8912. Сайко Д.Ю. Клинико-психопатологический и патологический анализ тревожных расстройств при болезни Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Мед. психологія. – 2012. – № 3. – С. 54 – 57.

 • Ключевые слова: болезнь Паркинсона, органическое тревожное расстройство личности, клинико-психопатологические особенности, патопсихологические особенности, этиопатогенетические факторы.

66.    № 8913. Залесский В.Н. Куркумин и развитие статуса хронического вялотекущего воспалительного процесса при старении / В.Н. Залесский, Н.В. Великая // Пробл. харчування. – 2010. – № 3 – 4. – С. 44 – 49.

 • Ключевые слова: куркумин, старение, хронический вялотекущий воспалительный процесс.

67.    № 8914. Вільчинський Г.В. Зміни плазмової концентрації В-натрійуретичного пептиду у жінок післяменопаузального віку, хворих на гіпертонічну хворобу, що ускладнилась інфарктом міокарда та мозковим інсультом / Г.В. Вільчинський // Вісн. Вінницьк. НМУ. – 2011. – Т. 15. – № 2. – С. 288 – 292.

 • Ключові слова: В-натрійуретичний пептид, гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда, мозковий інсульт, постменопауза.

68.    № 8915. Балабуєва В.В. Оптимізація діагностики та лікування хворих похилого та старечого віку на гострий аліментарний панкреатит / В.В. Балабуєва, А.І. Годлевський, О.С. Вацик // Вісн. Вінницьк. НМУ. – 2011. – Т. 15. – № 2. – С. 334 – 336.

 • Ключові слова: гострий аліментарний панкреатит, пре диктори абдомінального компартмент синдрому, інтрадуоденальний тиск, сироватковий ферити, похилий та старечий вік.

69.    № 8916. Костиленко Ю.П. Изменчивость формы слепой кишки и червеобразного отростка у людей зрелого и преклонного возраста в пределах ограниченной выборки анатомических препаратов / Ю.П. Костиленко, В.Г. Гринь // Вісн. морфології. – 2011. – № 3. – С. 501 – 505.

 • Ключевые слова: слепая кишка, червеобразный отросток, индивидуальная вариабельность, зрелый и преклонный возраст.

70.    № 8917. Волкова Н.М. Характеристика морфофункціональних особливостей мозку старих щурів залежно від метеоситуації / Н.М. Волкова // Вісн. морфології. – 2011. – № 3. – С. 526 – 528.

 

 • Ключові слова: метеофактори, старіння, щури, морфофункціональні особливості.

71.    № 8918. Морфофункціональні зміни слизової оболонки дванадцятипалої кишки у хворих похилого та старечого віку на гострий аліментарний панкреатит / В.В. Балабуєва, А.І. Годлевський, А.П. Король, Г.М. Галунко, С.І. Саволюк, О.С. Вацик // Вісн. морфології. – 2011. – № 3. – С. 585 – 589.

 • Ключові слова: гострий аліментарний панкреатит, слизова оболонка дванадцятипалої кишки, морфологічна форма гострого панкреатиту, похилий та старечий вік.

72.    № 8919. Беловол А.Н. Лечение артериальной гипертензии у женщин в постменопаузе / А.Н. Беловол, И.И. Князькова, А.И. Цыганков // Вісн. морфології. – 2011. – № 3. – С. 646 – 652.

 • Ключевые слова: артериальная гипертензия, климактерический синдром, когнитивные функции, качество жизни, фенибут, постменопауза.

73.    № 8920. Волошин В.М. Вивчення ефектів тіотриазоліну на гістологічну будову селезінки старих щурів, які зазнавали інгаляційного впливу / В.М. Волошин // Вісн. морфології. – 2011. – Т. 17. – № 3. – С. 474 – 477.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

74.    АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 22-23 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 28-к. – 4 с.
75.   АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ: уроки минулого та погляд у майбутнє: інформ. лист про проведення ІV британсько-українського симп. з анестезіології та інтенсивної терапії (Київ, 25-26 жовтня 2012 р.). – К., 2012. – № 37-к. – 4 с.
76.    Інформ. лист про проведення ІІІ з’їзду ВГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ, ХІРУРГІЇ КОЛІНА ТА АРТРОСКОПІЇ» (Київ, 27-28 вересня 2012 р.). – К., 2012. – № 2-к. – 4 с.
77.    МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНІСТА: сучасні аспекти використання рефлексотерапії: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 29-30 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 43-к. – 4 с.
78.   НЕЙРОІНФЕКЦІЇ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 19 жовтня 2012 р.). – К., 2012. – № 42-к. – 4 с.
79.    НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. (Тернопіль, 24-25 вересня 2012 р.). – К., 2012. – № 44-к. – 4 с.
80.    СУЧАСНІ АСПЕКТИ АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 90-річчю кафедри хірургії та проктології НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України (Київ, 15-16 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 36-к. – 4 с.
81.    УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ: інформ. лист про проведення VІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю з нагоди 10-річчя кафедри управління якістю та 20-річчя заснування Держ. наук.-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ МОЗ України (Харків, 12 жовтня 2012 р.). – К., 2012. – № 39-к. – 4 с.
82.    УРОЛОГІЯ І НЕФРОЛОГІЯ: учора, сьогодні та завтра…: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 45-річчю Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала (Харків, 1-2 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 31-к. – 4 с.
83.   ФАРМАКОЛОГІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ НИРОК: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 18-19 жовтня 2012 р.). – К., 2012. – № 47-к. – 4 с.