Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.

1.    Антонюк-Щеглова И.А. Применение мелатонина для коррекции проявлений метаболического синдрома у больных пожилого возраста / И.А. Антонюк-Щеглова, В.Б. Шатило, Е.В. Бондаренко // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Одинадцяті Данилевські читання, присвячені 160-річчю від дня народження В.Я. Данилевського – засновника ДУ «ІПЕП»): Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 1-2 березня 2012 року). – Х., 2012. – С. 11 – 12. відбиток 8825.
2.    Вікові аспекти взаємодії лікарських засобів / Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, О.В. Купраш, С.О. Гударенко // Людина та ліки – Україна: ІV Нац. конгр. Тез. доп. (Київ, 23-25 березня 2011 року). – К., 2011. – С. 81 – 82.
3.    Вікові особливості порушень системи гемостазу при інсулінорезистентності / О.В. Коркушко, Е.В. Луговський, В.Б. Шатило, Т.М. Платонова, В.О. Іщук, С.С. Наскалова // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Одинадцяті Данилевські читання, присвячені 160-річчю від дня народження В.Я. Данилевського – засновника ДУ «ІПЕП»): Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 1-2 березня 2012 року). – Х., 2012. – С. 65 – 67. відбиток 8820.
4.    Гончарова О.А. Порівняльна оцінка імунокоригуючої дії медикаментів різних фармацевтичних груп у жінок постменопаузального віку з аутоімунним тиреоїдитом / О.А. Гончарова, І.М. Ільїна // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Одинадцяті Данилевські читання, присвячені 160-річчю від дня народження В.Я. Данилевського – засновника ДУ «ІПЕП»): Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 1-2 березня 2012 року). – Х., 2012. – С. 36 – 37.
5.    Дыба И.А. Мозговая гемодинамика у пожилых людей с ускоренным старением дыхательной системы: влияние дыхательных тренировок с позитивным давлением на выдохе / И.А. Дыба, Е.Д. Осьмак, Э.О. Асанов // Актуальні питання пульмонології: обмін досвідом та перспективи розвитку: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 8-9 вересня 2011 року). – Чернівці: Медуніверситет, 2011. – С. 32 – 33. – ISBN 978-966-697-399-6. відбиток 8824.
6.    Егорова О.О. Визначення впливу елгацину на стан сперматогенезу щурів у динаміці старіння / О.О. Егорова, О.Ю. Кошова // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів: Мат. ХХІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 15 березня 2012 року). – Х.: НФаУ, 2012. – С. 40. (Серія «Наука»).
7.    Использование комбинированной терапии метформином и ингибиторами дипептидил-пептидазы-4 у пациентов с сахарным диабетом 2 типа старшей возрастной группы / Е.Н. Марциник, Т.В. Чурсинова, О.Г. Черкасова, И.В. Тищенко, Л.Н. Пастарус // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Одинадцяті Данилевські читання, присвяч. 160-річчю від дня народження В.Я. Данилевського – засновника ДУ «ІПЕП»): Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. учас¬тю (Харків, 1-2 березня 2012 року). – Х., 2012. – С. 79 – 80. відбиток 8822.
8.    Кардіопротекторні властивості нового лікарського засобу кораргіну / Н.О. Горчакова, Л.П. Купраш, С.О. Гударенко, Н.М. Юрженко // Людина та ліки – Україна: ІV Нац. конгр. Тез. доп. (Київ, 23-25 березня 2011 року). – К., 2011. – С. 45.
9.    Коркушко О.В. Рівень лептину в  плазмі крові: вікові, гендерні особливості, вплив ожиріння та інсулінорезистентності / О.В. Коркушко, В.П. Чижова, В.Б. Шатило // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Одинадцяті Данилевські читання, присвячені 160-річчю від дня народження В.Я. Данилевського – засновника ДУ «ІПЕП»): Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 1-2 березня 2012 року). – Х., 2012. – С. 67 – 68. відбиток 8823.
10.    Кузнецова С.М. Возрастные особенности реорганизации церебральной гемодинамики и метаболизма у больных ишемическим инсультом в реабилитационный период / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, С.Г. Мазур // Людина та ліки – Україна: ІV Нац. конгр. Тез. доп. (Київ, 23-25 березня 2011 року). – К., 2011. – С. 79 – 81.
11.    Лупальцов В.І. Хірургічна тактика при поширеному перитоніті у хворих похилого та старечого віку / В.І. Лупальцов, А.І. Ягнюк, Р.С. Ворощук: Актуальні проблеми клінічної хірургії: Щоріч. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 26-27 травня 2011 року) // Клініч. хірургія. – 2011. – № 5. – С. 33.  – ISSN 0023-2130. відбиток 8828.
12.    Поворознюк В.В. Возрастные и половые особенности изменений минеральной плотности костной ткани через 30 дней после отмены длительной гипертиреоидизации крыс / В.В. Поворознюк, И.В. Гопкалова // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Одинадцяті Данилевські читання, присвячені 160-річчю від дня народження В.Я. Данилевського – засновника ДУ «ІПЕП»): Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 1-2 березня 2012 року). – Х., 2012. – С. 102 – 103. відбиток 8827.
13.    Повышенная жесткость артерий – значимый, но не обязательный фактор наличия артериальной гипертонии у лиц старше 60 лет / С.А. Бойцов, А.Н. Рогоза, Е.М. Канищева, М.М. Лукьянов // Терапевтич. архив. – 2011. – Т. 83. – № 9. – С. 5 – 9.
14.    Рубии М.П. Диагностика, профилактика и лечение остеопороза в поликлинических условиях / М.П. Рубии, Р.Е. Чечурин // Терапевтич. архив. – 2011. – Т. 83. – № 1. – С. 32 – 37.
15.    Сквирський О.В. Безпечність використання препарату СаD3 і атенололу у щурів із різними формами остеопорозу / О.В. Сквирський, В.Й. Мамчур // Людина та ліки – Україна: ІV Нац. конгр. Тез. доп. (Київ, 23-25 березня 2011 року). – К., 2011. – С. 110 – 111.
16.    Солодовников А.Д. Физическая реабилитация при вертеброгенных дорсалгиях у лиц пожилого возраста / А.Д. Солодовников, А.Л. Сиделковский // Фізіотерапевтичні методи та реабілітаційні підходи в сучасній неврології і вертебрології. Зб. мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 22 березня 2012 року). – К., 2012. – С. 54 – 55.
17.    Стан інсулярного апарату підшлункової залози у людей похилого віку при фізіологічному старінні та за наявності інсулінорезистентності / В.Б. Шатило, О.В. Коркушко, В.П. Чижова, І.А. Антонюк-Щеглова // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Одинадцяті Данилевські читання, присвячені 160-річчю від дня народження В.Я. Данилевського – засновника ДУ «ІПЕП»): Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 1-2 березня 2012 року). – Х., 2012. – С. 143 – 144. відбиток 8826.
18.    Телятников О.В. Вплив аторвастатину на функціональний стан ендотелію судин у хворих похилого віку з ІХС на фоні гіпертонічної хвороби та атерогенної дисліпопротеїнемії / О.В. Телятников // Людина та ліки – Україна: ІV Нац. конгр. Тез. доп. (Київ, 23-25 березня 2011 року). – К., 2011. – С. 117 – 118.
19.    Телятников О.В. Дозозалежний вплив аторвастатину на ендотеліальну функцію у хворих похилого віку з ІХС / О.В. Телятников // Людина та ліки – Україна: ІV Нац. конгр. Тез. доп. (Київ, 23-25 березня 2011 року). – К., 2011. – С. 118.
20.    Тиньков А.Н. Эффективность гипобарической гипоксии в лечении артериальной гипертонии у женщин в постменопаузе / А.Н. Тиньков, О.Д. Константинова, С.К. Кшнясева // Терапевтич. архив. – 2011. – Т. 83. – № 12. – С. 16 – 18.
21.    Чижова В.П. Возрастные изменения толерантности к глюкозе и взаимосвязь с уровнем инсулина у людей старше 60 лет / В.П. Чижова // Укр. терапевтич. журнал. – 2012. – № 1. – С. 28 – 35.
22.    Шмамов О.С. Комплексная терапия больных микозом стоп старших возрастных групп / О.С. Шмамов, Н.Д. Икрамова // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2012. – № 1 (44). – С. 94 – 99.
23.    Шманько В.В. Клінічна ефективність лерканидипіну у хворих похилого віку на артеріальну гіпертензію / В.В. Шманько, Б.Р. Русин, М.А. Юрчак // Людина та ліки – Україна: ІV Нац. конгр. Тез. доп. (Київ, 23-25 березня 2011 року). – К., 2011. – С. 131 – 132.