Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)

1.    Bollard C. Деменция: проблемы и перспективные разработки. Dementia: challenges and promising developments / C. Bollard, A. Corbett, E.L. Jones // The Lancet Neurology. – 2011. – № 10. – Р. 7 – 9. // Therapia. – 2011. – № 2 (25). – С. 18 – 19.
2.    Stoessl A.J. Двигательные нарушения: новые открытия в изучении болезни Паркинсона. Movement disorders: new insights into Parkinson’s disease / A.J. Stoessl // The Lancet Neurology. – 2011. – № 10. – Р. 5 – 7. // Therapia. – 2011. – № 2 (25). – С. 16 – 17.
3.   Бєлих С.І. Фізична активність людей пенсійного віку: Гл. 97 / С.І. Бєлих // Фізич. підготовка людини і шляхи її вдосконалення: навч. посібник. – Донецьк, 2010. – С. 215 – 221.
4.    Болезнь Альцгеймера: клинические испытания и разработка лекарственных препаратов. Alzheimer’s disease: clinical trials and drug development / F. Mangialasche, A. Solomon, B. Winblad, P. Mecocci, M. Kivipelto // The Lancet Neurology. – 2010. – № 9. – Р. 702 – 716.
5.    Бурьян А.В. Неоадъювантная модифицированная химио-лучевая терапия местно-распространенного рака щитовидной железы у пациентов пожилого и старческого возраста / А.В. Бурьян, Е.В. Волосов, В.Н. Горбенко // Современные аспекты хирургич. эндокринологии (с участием терапевтов-эндокринологов): Мат. ІІ Укр.-Рос. симп. (Харьков, 29 сентября – 1 октября 2011 года). – Харьков, 2011. – С. 60 – 61.

 

  • Резюме: 29 больным с местно-распространенным раком щитовидной железы до хирургического лечения была проведена химио-лучевая терапия. Использован доцетаксел в дозе 20 мг/м до суммарной дозы 80 мг/м, на следующие сутки проводилась лучевая терапия РОД 2 Гр до СОД 40 Гр. Данная методика лечения позволила 25 больным (86%) выполнить радикальную операцию без резекции соседних органов и четырем пациентам (14%) циторедуктивную резекцию.

6.    Волкова Ю.В. Особливості інтенсивної терапії травматичної хвороби у геронтологічних онкохворих / Ю.В. Волкова // Укр. радіологіч. журнал. – 2011. – Т. ХІХ. – Вип. 3. – С. 363 – 364.
7.   Дмитренко М.І. Приріст та можливість саморегуляції скупченості фронтальних зубів з віком / М.І. Дмитренко // Укр. стоматологіч. альманах. – 2011. – № 2. – С. 20 – 22.
8.    Доцюк Л.Г. Клубочково-канальцевий баланс при експериментальному нефриті у молодих і старих щурів / Л.Г. Доцюк, І.Г. Кушнір, О.А. Олегович // Буковинський мед. вісник. – 2012. – Т. 16. – № 1 (61). – С. 126 – 128.

  • Ключові слова: експериментальний нефрит у молодих і старих щурів, гломеруло-тубулярний і тубуло-тубулярний баланс.
  • Резюме: У дослідах на щурах лінії Вістар массою 140-180 г і 250-300 г показано, що при експериментальному нефриті в старих щурів розвивається десинхроноз циркадіанного ритму екскреторної функції нирок і частково втрачається добовий ритм гломеруло-тубулярного і тубуло-тубулярного балансу.

9.    Ефективність неоад’ювантної променевої терапії з хемомодифікацією 5-фторурацилом при лікуванні місцево-поширеного раку грудної залози у хворих похилого віку / С.І. Голотюк, Ю.К. Вівчаренко, М.І. Гнидюк, В.А. Живецький, І.С. Голотюк // Укр. радіологіч. журнал. – 2011. – Т. ХІХ. – Вип. 2. – С. 164 – 166.
10.    Коцан І.Я. Проблеми сучасної психофізіології. Курс лекцій / І.Я. Коцан, О.П. Мотузюк, І.П. Кузнєцов. – Луцьк: Волинськ. НУ, 2010. – 183 с.
11.    Коцан І.Я. Психофізіологія старіння / І.Я. Коцан, О.П. Мотузюк, І.П. Кузнєцов // Пробл. сучасної психофізіології. Курс лекцій. – Луцьк: Волинськ. НУ, 2010. – С. 142 – 164.
12.    Кузовкова М.С. Психологічна адаптація людей похилого віку в умовах геріатричного центру / М.С. Кузовкова // Пробл. загальної та педагогіч. психології. Зб. наук. пр. ін-ту психології ім. Г.С. Костюка. – 2010. – Т. ХІІ. – Ч. 1. – С. 295 – 305. відбиток № 8819.

  • Ключові слова: старіння, адаптація і соціалізація в похилому віці, досвід похилої людини, наратив, сенс життя.

13.    Мушкамбаров Н.К. Геронтология in polemico / Н.К. Мушкамбаров. – М.: ООО Мед. информационное агентство, 2011. – 472 с. – ISBN 978-5-8948-1877-1.
14.    Нейропсихологическая и клиническая неоднородность когнитивных нарушений и деменции у пациентов с болезнью Паркинсона. Neuropsychological and clinical heterogeneity of cognitive impairment and dementia in patients with Parkinson’s disease / A.A. Kehagia, R.A. Barker, T.W. Robbins // The Lancet Neurology. – 2010. – № 9. – Р. 1200 – 1213.
15.    Новікова О. Інтернатні заклади для людей похилого віку як складна соціально-педагогічна система / О. Новікова // Наук. записки: Серія «Педагогічні науки». Зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 88. – С. 173 – 176. відбиток № 8818.
16.    Политика по борьбе с деменцией: будет ли финансирование соответствовать амбициозным замыслам? Dementia policy: will finances follow aspirations? // The Lancet Neurology. – 2011. – № 10. – Р. 199.
17.    Постуральные деформации при болезни Паркинсона. Postural deformities in Parkinson’s disease / K.M. Doherty, B.P. van de Warrenburg, M.C. Peralta, L. Silveira-Moriyama, J.-Ph. Azulay, O.S. Gershanik, B.R. Bloem // The Lancet Neurology. – 2011. – № 10. – Р. 538 – 549.
18.    Поташнюк І. Реабілітація осіб похилого та літнього віку / І. Поташнюк // Фізич. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. – 2010. – № 1 (9). – С. 77 – 81. відбиток № 8817.

  • Ключові слова: реабілітація, особи похилого та літнього віку, геріатричний пансіонат.

19.    Прамипексол для лечения депрессии и двигательных нарушений при болезни Паркинсона: сможем ли мы убить двух зайцев одним выстрелом? Pramipexole for depression and motor symptoms in Parkinson's disease: can we kill two birds with one stone? / H.H. Fernandez // The Lancet Neurology. – 2010. – № 9. – Р. 559 – 557.
20.    Прамипексол для лечения симптомов депрессии у пациентов с болезнью Паркинсона: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое испытание. Pramipexole for the treatment of depressive symptoms in patients with Parkinson’s disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial / P. Barone, W. Poewe, S. Albrecht, C. Debieuvre, D. Massey, O. Rascol, E. Tolosa, D. Weintraub // The Lancet Neurology. – 2010. – № 9. – Р. 573 – 580.
21.    Состояние местного иммунитета в полости рта у лиц старческого возраста в предимплантационный период / Р.Х. Камалов, А.Н. Лихота, В.В. Коваленко, В.О. Пономаренко, Е.В. Горобец, Е.В. Розова // Укр. стоматологіч. альманах. – 2011. – № 4. – С. 56 – 60.