Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.

АНОНС

нових надходжень до картотеки

20 липня 2012 року

1.   Досвід хірургічного лікування ішемічної хвороби серця у пацієнтів старечого віку / С.В. Сало, О.А. Береговий, Н.В. Кириченко, М.М. Дідик // Щорічник наук. пр. Асоц. серцево-судинних хірургів України. − 2012. − Вип. 20. − С. 449 − 452.

  • Ключові слова: ішемічна хвороба серця, старечий вік, внутрішньоаортальна балонна контрпульсація, левосимендан.

2.    Ена Л.М. Взаимосвязь электрической негомогенности, структурно-функционального состояния миокарда и циркадного ритма артериального давления у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий / Л.М. Ена, В.Е. Кондратюк, И.В. Мудрук // Нейронауки. − 2011. − Т. 7. − № 1 − 2. − С. 90 − 96.

  • Ключевые слова: артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий, поздние потенциалы предсердий, поздние потенциалы желудочков, наджелудочковые и желудочковые нарушения ритма, гипертрофия левого желудочка, суточный профиль артериального давления, пожилой возраст.

3.    Сайко Д.Ю. Патопсихологические факторы и закономерности формирования депрессий у больных болезнью Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Мед. психологія. − 2012. − № 2. − С. 69 − 73.

  • Ключевые слова: болезнь Паркинсона, депрессия, патопсихологические факторы формирования.

4.    Ришковська Н.О. Огляд досліджень афективних розладів у пацієнтів старшої вікової групи / Н.О. Ришковська // Мед. психологія. − 2012. − № 2. − С. 53 − 55.

  • Ключові слова: афективні розлади, депресія, геріатрія.

5.    Богданова І.В. Оцінка особливостей ліпідного спектра і білкових фракцій при хворобі Паркінсона / І.В. Богданова, В.В. Соколік // Медицина сьогодні і завтра. − 2011. − № 4 (53). − С. 120 − 124.

  • Ключові слова: хвороба Паркінсона, обмін ліпідів та білкових фракцій.

6.    Кравчун П.Г. Особенности дисфункции эндотелия при ХСН у больных пожилого и старческого возраста в зависимости от коморбидного фона / П.Г. Кравчун, Л.А. Лапшина, А.Ю. Титова // Медицина сьогодні і завтра. − 2011. − № 4 (53). − С. 60 − 67.

  • Ключевые слова: хроническая сердечна недостаточность, эндотелин-1, свободно-радикальное окисление, NО, пожилой и старческий возраст.

7.    Павлюкович Н.Д. Лазерна стокс-поляриметрія суспензії еритроцитів як маркер коморбідності у хворих літнього та старечого віку / Н.Д. Павлюкович, О.В. Павлюкович // Клініч. та експерим. патологія. − 2012. − Т. ХІ. − № 2 (40). − С. 117 − 121.

  • Ключові слова: лазерна поляриметрія, еритроцит, коморбідність, хворі літнього та старечого віку.

8.    Бугрим Т.В. Постменопаузальный остеопороз / Т.В. Бугрим, И.М. Фуштей // Запорожский мед. журнал. − 2012. − № 4 (73). − С. 5 − 8.

  • Ключевые слова: постменопауза, остеопороз, эстрогены, климактерический синдром.

9.    Легконогов А.В. Впервые выявленные врожденные пороки сердца у взрослых и пожилых пациентов / А.В. Легконогов, Е.А. Сосновская, Л.Г. Легконогова // ІV конгр. Укр. асоц. фахівців ультразвукової діагностики. Тез. і мат. доп. (Севастополь, 14-16 травня 2012 р.). − К.: ВБО «Допплерівський Клуб», 2012. − С. 188 − 189.

10.    Применение миниинвазивных методов в диагностике и лечении послеоперационных абдоминальных осложнений у больных пожилого и старческого возраста / В.И. Лупальцов, А.И. Ягнюк, Р.С. Ворощук, И.А. Дехтярук: Актуальні проблеми клінічної хірургії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 40-річчю Нац. Ін-ту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова (Київ, 17-18 травня 2012 р.) // Клініч. хірургія. − 2012. − № 4. − С. 31.

11.    Соколов В.В. Застосування шийної медіастиноскопії при задньому верхньому перфоративному медіастиніті у хворої 93 років / В.В. Соколов, В.Г. Гетьман: Актуальні проблеми клінічної хірургії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 40-річчю Нац. Ін-ту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова (Київ, 17-18 травня 2012 р.) // Клініч. хірургія. − 2012. − № 4. − С. 46.