Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.

1.    Потоцкий Ю.Д. Сравнение эффективности неоадъювантной гормонотерапии ингибитором ароматазы Летромарой и неоадъювантной химиотерапии у пациенток с раком молочной железы в постменопаузе  / Ю.Д. Потоцкий, А.Г. Ткачук, О.И. Чудная // Здоровье женщины. – 2012. – № 4 (70). – С. 31 – 33.

2.    Резніченко Г.І. Застосування препарату Актовегін для корекції вегетативних дисфункцій та якості життя у пацієнтів старшого віку / Г.І. Резніченко, Н.Ю. Резніченко // Здоровье женщины. – 2012. – № 2 (68). – С. 151 – 153.
3.    Вдовиченко Ю.П. Клинические аспекты сочетанной патологии матки в постменопаузальный период / Ю.П. Вдовиченко, В.А. Шамрай // Здоровье женщины. – 2012. – № 1 (67). – С. 118 – 120.
4.    Торопцова Н.В. Что мы знаем об эффективности ризендроната при остеопорозе / Н.В. Торопцова // Здоровье женщины. – 2012. – № 1 (67). – С. 87 – 89.
5.    Новиков С.А. Применение камерных йодобромных ванн в реабилитации больных инфарктом миокарда пожилого возраста с систолической артериальной гипертензией / С.А. Новиков // Вестн. физиотерапии и курортологии. – 2012. – № 1. – С. 68 – 71.
6.    Ротова С. «Стареча» нирка. Інволютивні зміни нирки, що старіє / С. Ротова // Б-ка журн. «Сімейного лікаря та сімейної медсестри». – 2012. – № 2 (35). – С. 18 – 20.
7.   Богданова І.В. Активність нітрооксидергічної системи у хворих на хворобу Паркінсона / І.В. Богданова // Biomedical and biosocial anthropology. – 2011. – № 17. – С. 105 – 107. відбиток № 8887

  • Ключові слова: хвороба Паркінсона, активність нітрооксидергічної системи.
  • Резюме: Досліджена активність нітрооксидергічної системи у хворих на хворобу Паркінсона за вмістом нітрат- та нітрит-аніонів, а також за вмістом аргініну, як попередника оксиду азоту (NО) та цитруліну, як продукту NО-синтазної реакції. Найбільш виразні зміни спостерігалися у хворих з тяжким перебігом хвороби Паркінсона – статистично достовірне збільшення концентрації цитруліну, нітрит-аніонів, нітрат-аніонів на фоні зниження аргініну, порівняно з контролем. Отримані результати можуть свідчити про інтенсифікацію перетворення аргініну на цитрулін, а також і можливе підвищення активності NО-синтази у хворих на хворобу Паркінсона з тяжким перебігом. В цілому тяжкий стан при хворобі Паркінсона супроводжується підвищенням активності нітроксидергічної системи, що підтверджується, перш за все, гіперпродукцією кінцевих стабільних метаболітів – нітратів і нітритів.

8.    Кириченко А.М. Генетично програмована смерть клітин: основа гомеостазу та форма фітоімунної відповіді / А.М. Кириченко, О.Г. Коваленко // Цитология и генетика. – 2010. – Т. 44. – № 4. – С. 70 – 81. відбиток № 8888

  • Резюме: Проаналізовано сучасні уявлення про програмовану смерть клітин, зокрема апоптоз у тварин і рослин. Подано порівняльну характеристику апоптозу у тваринній і рослинній клітинах з огляду на фізіологічні особливості клітини. Розглядається некроз як форма патологічної, генетично не запрограмованої загибелі клітин. Обговорюється значення (необхідність) апоптозу при формуванні надчутливої відповіді у рослин та роль запрограмованої смерті клітин при сумісних взаємовідносинах в системі патоген – хазяїн.

9.    Берестяна А.М. Роль мутагенних факторів в процесі старіння живих організмів / А.М. Берестяна, Д.М. Гродзинський // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту. Серія «Біологія». – 2011. – Вип.. 30. – С. 118 – 127. відбиток № 8889

  • Ключові слова: мутагенез, мутагенні фактори, процес старіння, генетична нестабільність, репарація.
  • Резюме: Наведено огляд літературних даних стосовно зв’язку процесів старіння з дією мутагенних чинників. Обговорюється одна з найпоширеніших теорій старіння, згідно з якою, в основі вікових змін лежить генетична нестабільність, обумовлена зниженням ефективності репарації та впливом мутагенних факторів. Проаналізовано кілька гіпотез старіння, наведено приклади генів старіння у тварин, розглянута роль ушкодження та модифікації ДНК в процесах вікової деградації. Описуються загальні риси мутагенезу, з оглядом типів мутагенних факторів та принципів їх впливу на живі організми.

10.   Творко В.М. До питання вторинного остеопорозу при виразковій хворобі / В.М. Творко // Здобутки клініч. і експерим. медицини. – 2012. – № 1 (16). – С. 152 – 153. відбиток № 8891

  • Ключові слова: мінеральна щільність кісткової тканини, виразкова хвороба, методи лікування.
  • Резюме: У роботі наведено огляд літератури з проблеми вторинного остеопорозу при виразковій хворобі та власні дослідження стану мінеральної щільності кісткової тканини у гастроентерологічних хворих. Зроблено висновок про те, що зменшення мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта у вигляді остеопоротичного та остеопенічного ураження залежить від лікувального тактики.

11.    Галіяш Н.Б. Характеристика основних соціальних проблем людей похилого віку / Н.Б. Галіяш // Медсестринство. – 2012. – № 1. – С. 17 – 19. відбиток № 8890

  • Резюме: У статті розглянуто основні соціальні проблеми людей похилого віку. Обговорюється важливість адресного, диференційованого підходу до організації роботи соціальних служб, що забезпечують підтримку людей даної категорії.