Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)

ЖУРНАЛИ

1.    BOLD. – 2012. – Vol. 22, N 3.
2.    EPDAPLUS. – 2012. – Issue 19.
3.    Gerontologie+Geriatrie. – 2012. – Band 45. – Heft 4.
4.    The Lancet Neurology. – 2012. – № 4 (37).
5.    The Lancet Neurology. – 2012. – № 5 (38).
6.    Артериальная гипертензия. – 2012. – № 2 (22).
7.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2012. – Т. 112. – № 5.
8.    Кардиология. – 2012. – Т. 52. – № 5.
9.    Клиническая геронтология. – 2012. – Т. 18. – № 3 – 4.
10.    Клиническая медицина. – 2012. – № 4.
11.    Лікарська справа/Врачебное дело. – 2011. – № 7 – 8.
12.    Медицина неотложных состояний. – 2012. – № 3 (42).
13.    Медицина транспорту України. – 2012. – № 2 (42).
14.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2012. – № 3 (43).
15.    Терапевтический архив. – 2012. – Т. 84. – № 4.
16.    Терапевтический архив. – 2012. – Т. 84. – № 5.
17.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2012. – № 2 (45).
18.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2012. – № 1.
19.    Український медичний часопис. – 2012. – № 3 (89).
20.    Український неврологічний журнал. – 2012. – № 2 (23).
21.    Український терапевтичний журнал. – 2012. – № 2.
22.    Успехи геронтологии. – 2012. – Т. 25. – № 1.
23.    Участковый врач. – 2012 (апрель).
24.    Участковый врач. – 2012 (май).
25.    Фізіологічний журнал. – 2012. – Т. 58. – № 2.
26.    ХИСТ. – 2012. – Вип. 14.

ГАЗЕТИ

27.    Аптека. – 2012. – № 23 (844) (11 июня).
28.    Аптека. – 2012. – № 24 (845) (18 июня).
29.    Аптека. – 2012. – № 25 (846) (25 июня).
30.    Новости медицины и фармации. – 2012. – № 9 (415) (май).
31.    Новости медицины и фармации. – 2012. – № 7 (409) (апрель).

КНИГИ

32.    Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов. Т. І / под ред. О.Я. Бабака // Справочник врача «Семейный врач, терапевт». – К.: ООО «Доктор-Медиа», 2011. – 618 с. – (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»).
33.    Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов. Т. ІІ / под ред. О.Я. Бабака // Справочник врача «Семейный врач, терапевт». – К.: ООО «Доктор-Медиа», 2011. – 454 с. – (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»).
34.    Неотложные состояния в практике врача-терапевта: справочник врача / под ред. О.Я. Бабака. – К.: ООО «Доктор-Медиа», 2012. – 276 с. – (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»).

ВІДБИТКИ/КСЕРОКОПІЇ

35.   № 8875. Берестяна А.М. Роль мутагенних факторів в процесі старіння живих організмів / А.М. Берестяна, Д.М. Гродзинський // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія «Біологія». – 2011. – Вип. 30. – С. 118 – 127.
36.    № 8876. Коваленко С.В. Лікування супутньої артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень літнього віку / С.В. Коваленко // Буковинський мед. вісник. – 2008. – Т. 12. – № 1. – С. 127 – 131.

37.   № 8877. Богданова І.В. Активність тіолдисульфідної системи у пацієнтів з хворобою Паркінсона / І.В. Богданова // Експерим. та клініч. фізіологія і біохімія. – 2011. – № 4 (56). – С. 49 – 52.
Ключові слова:
хвороба Паркінсона, активність тіолдисульфідної системи.

38.   № 8878. Печінка та артеріальна гіпертензія / В.А. Скибчик, Г.В. Данилова, Ю.В. Башта, О.В. Булак // Гепатологія. – 2011. – № 4 (14). – С. 4 – 7.
Ключові слова:
артеріальна гіпертензія, неалкогольна жирова хвороба печінки, алкогольна хвороба печінки.

39.    № 8879. Зюганов В.В. Перші підтвердження астроцитарної гіпотези старіння ссавців / В.В. Зюганов, О.Г. Бойков // Вісн. Одес. НУ. Серія «Біологія». – 2011. – Т. 16. – Вип. 6. – С. 65 – 75.
Ключові слова:
астроцитарна гіпотеза старіння ссавців, нейротурновер, Diomedea exulans.

40.    № 8880. Багрий Е.А. Исследование эффективности, переносимости и органопротекторных свойств карведилола у больных пожилого возраста с хронической ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией и дополнительными факторами риска / Е.А. Багрий // Мат. 74-го Міжнар. мед. конгр. молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (Донецьк, 25-27 квітня 2012 року). – Донецьк: «Каштан», 2012. – С. 124 – 125.
41.   № 8881. Боровцова А.Ю. Особенности клинической оценки нефротического синдрома у пожилых / А.Ю. Боровцова // Мат. 74-го Міжнар. мед. конгр. молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (Донецьк, 25-27 квітня 2012 року). – Донецьк: «Каштан», 2012. – С. 126.
42.    № 8882. Приколота А.В. Влияние ивабрадина на диастолическую функцию левого желудочка у пожилых пациентов с хронической ишемической болезнью сердца / А.В. Приколота // Мат. 74-го Міжнар. мед. конгр. молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (Донецьк, 25-27 квітня 2012 року). – Донецьк: «Каштан», 2012. – С. 127.
43. № 8883. Исследование влияния тиотриазолина на состояние энзиматической системы у больных возрастной катарактой / В.С. Шевченко, Г.В. Котлубей, К.Э. Голубов, А.П. Дегтярева // Мат. 74-го Міжнар. мед. конгр. молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (Донецьк, 25-27 квітня 2012 року). – Донецьк: «Каштан», 2012. – С. 162 – 163.
44. № 8884. Фоминов В.М. Пероксидация липидов при остром билиарном панкреатите у гериатрических больных / В.М. Фоминов, Я.В. Петренко, Ю.В. Попова // Мат. 74-го Міжнар. мед. конгр. молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (Донецьк, 25-27 квітня 2012 року). – Донецьк: «Каштан», 2012. – С. 239.

45. № 8885. Клименко В.І. Вплив чинників середовища на виникнення та перебіг психічних порушень серед населення похилого та старечого віку / В.І. Клименко, А.Ю. Діхтяр // Запорожский мед. журнал. – 2012. – № 1 (70). – С. 17 – 19.
Ключові слова:
чинники ризику, психічні захворювання, населення похилого та старечого віку.

46. № 8886. Сагаловски С. Остеопороз и его клеточно-молекулярные механизмы развития: поиск молекул-мишеней для новых средств лечения заболевания / С. Сагаловски, М. Шёнерт // Мед. перспективи. – 2012. – Т. ХVII. – № 1. – С. 19 – 31.
Ключевые слова:
остеопороз, остеобластогенез, остеокластогенез, молекулы-мишени.

47.    № 8887. Богданова І.В. Активність нітрооксидергічної системи у хворих на хворобу Паркінсона / І.В. Богданова // Biomedical and biosocial anthropology. – 2011. – № 17. – С. 105 – 107.
Ключові слова:
хвороба Паркінсона, активність нітрооксидергічної системи.

  • Резюме: Досліджена активність нітрооксидергічної системи у хворих на хворобу Паркінсона за вмістом нітрат- та нітрит-аніонів, а також за вмістом аргініну, як попередника оксиду азоту (NО) та цитруліну, як продукту NО-синтазної реакції. Найбільш виразні зміни спостерігалися у хворих з тяжким перебігом хвороби Паркінсона – статистично достовірне збільшення концентрації цитруліну, нітрит-аніонів, нітрат-аніонів на фоні зниження аргініну, порівняно з контролем. Отримані результати можуть свідчити про інтенсифікацію перетворення аргініну на цитрулін, а також і можливе підвищення активності NО-синтази у хворих на хворобу Паркінсона з тяжким перебігом. В цілому тяжкий стан при хворобі Паркінсона супроводжується підвищенням активності нітроксидергічної системи, що підтверджується, перш за все, гіперпродукцією кінцевих стабільних метаболітів – нітратів і нітритів.

48.    № 8888. Кириченко А.М. Генетично програмована смерть клітин: основа гомеостазу та форма фітоімунної відповіді / А.М. Кириченко, О.Г. Коваленко // Цитология и генетика. – 2010. – Т. 44. – № 4. – С. 70 – 81.

  • Резюме: Проаналізовано сучасні уявлення про програмовану смерть клітин, зокрема апоптоз у тварин і рослин. Подано порівняльну характеристику апоптозу у тваринній і рослинній клітинах з огляду на фізіологічні особливості клітини. Розглядається некроз як форма патологічної, генетично не запрограмованої загибелі клітин. Обговорюється значення (необхідність) апоптозу при формуванні надчутливої відповіді у рослин та роль запрограмованої смерті клітин при сумісних взаємовідносинах в системі патоген – хазяїн.

49.   № 8889. Берестяна А.М. Роль мутагенних факторів в процесі старіння живих організмів / А.М. Берестяна, Д.М. Гродзинський // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту. Серія «Біологія». – 2011. – Вип. 30. – С. 118 – 127.
Ключові слова:
мутагенез, мутагенні фактори, процес старіння, генетична нестабільність, репарація.

  • Резюме: Наведено огляд літературних даних стосовно зв’язку процесів старіння з дією мутагенних чинників. Обговорюється одна з найпоширеніших теорій старіння, згідно з якою, в основі вікових змін лежить генетична нестабільність, обумовлена зниженням ефективності репарації та впливом мутагенних факторів. Проаналізовано кілька гіпотез старіння, наведено приклади генів старіння у тварин, розглянута роль ушкодження та модифікації ДНК в процесах вікової деградації. Описуються загальні риси мутагенезу, з оглядом типів мутагенних факторів та принципів їх впливу на живі організми.

50.    № 8890. Галіяш Н.Б. Характеристика основних соціальних проблем людей похилого віку / Н.Б. Галіяш // Медсестринство. – 2012. – № 1. – С. 17 – 19.

  • Резюме: У статті розглянуто основні соціальні проблеми людей похилого віку. Обговорюється важливість адресного, диференційованого підходу до організації роботи соціальних служб, що забезпечують підтримку людей даної категорії.

51.   № 8891. Творко В.М. До питання вторинного остеопорозу при виразковій хворобі / В.М. Творко // Здобутки клініч. і експерим. медицини. – 2012. – № 1 (16). – С. 152 – 153.
Ключові слова:
мінеральна щільність кісткової тканини, виразкова хвороба, методи лікування.

  • Резюме: У роботі наведено огляд літератури з проблеми вторинного остеопорозу при виразковій хворобі та власні дослідження стану мінеральної щільності кісткової тканини у гастроентерологічних хворих. Зроблено висновок про те, що зменшення мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта у вигляді остеопоротичного та остеопенічного ураження залежить від лікувального тактики.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

52.   Лотош Т.А. Влияние постоянного освещения на показатели биологического возраста, продолжительность жизни и спонтанный онтогенез у крыс: Автореф. дис. на соискание научной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Т.А. Лотош. – СПб, 2012. – 22 с.
53.    Загребин А.Л. Стенотическое поражение почечных артерий у пациентов старших возрастных групп, планирование рисков и результаты рентгенэндоваскулярного лечения: Автореф. дис. на соискание научной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.Л. Загребин. – СПб, 2012. – 26 с.
54.    Телепнев Н.А. Многомерная оценка и прогноз адаптации врачей анестезиологов-реаниматологов среднего и пожилого возраста с синдромом профессионального выгорания: Автореф. дис. на соискание научной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Н.А. Телепнев. – СПб, 2012. – 26 с.
55.    Іваськіва К.Ю. Клінічні особливості інфекцій сечових шляхів у хворих на цукровий діабет та їх лікування з урахуванням імунологічних порушень: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / К.Ю. Іваськіва. – К., 2012. – 20 с.
56.    Гергалова Г.Л. Роль нікотинових ацетилхолінових рецепторів у функціонуванні мітохондрій: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. біол. н.: 03.00.04 – біохімія / Г.Л. Гергалова. – К., 2012. – 20 с.
57.    Пирогова В.Г. Йододефіцит серед населення різних кліматогеографічних зон Закарпатської області: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / В.Г. Пирогова. – К., 2012. – 24 с.
58.    Воскобойник Л.Г. Механізми онкогенної активації у розвитку папілярних карцином щитовидної залози: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д. біол. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Л.Г. Воскобойник. – К., 2012. – 36 с.
59.   Мкадмі Джігед. Гастроезофагеальна рефлексна хвороба у хворих на цукровий діабет 2 типу: поширеність. особливості клінічного перебігу і лікування: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Мкадмі Джігед. – Дніпропетровськ, 2012. – 17 с.
60.    Сливка Н.О. Портальна гіпертензія у хворих на цироз печінки алкогольної етіології: корекція ендотелій-залежних механізмів на етапах прогресування: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Н.О. Сливка. – Дніпропетровськ, 2012. – 22 с.