Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1.    Диуретики в современной клинической практике (издание второе): метод. реком. / сост. А.Э. Багрий, Е.В. Щукина, М.В. Хоменко. – Донецк, 2012. – 44 с.
2.    Рентгеностеоденситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок у постменопаузальному періоді: метод. реком. / уклад. В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Вас.В. Поворознюк, М.А. Гаркуша. – К., 2011. – 29 с.

ЖУРНАЛИ

3.    Bulletin Announcer of the public purchasing. – 2012. – April 24, № 17 (91).
4.    Medical Nature. Природная медицина. – 2012. – № 2 (10) май.
5.    Universitates. Университеты. Наука и просвещение. – 2007. – № 2.
6.    Архів клінічної медицини. – 2012. – № 1.
7.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2011. – № 2 (69).
8.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2012. – Т. 112. – № 4.
9.    Кардиология. – 2012. – Т. 52. – № 4.
10.    Клиническая медицина. – 2012. – Т. 90. – № 2.
11.    Клиническая медицина. – 2012. – Т. 90. – № 3.
12.    Медицина неотложных состояний. – 2012. – № 2 (41).
13.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2012. – № 2 (42).
14.    Міжнародний медичний журнал. – 2012. – Т. 18. – № 2 (70).
15.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2012. – № 1 (47).
16.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2012. – № 2 (48).
17.    Новости медицины и фармации [НЕВРОЛОГИЯ]. – 2012. – № 405.
18.    Проблеми ендокринної патології. – 2012. – № 1.
19.    Проблеми остеології. – 2011. – Т. 14. – № 3.
20.    Проблеми остеології. – 2011. – Т. 14. – № 4.
21.    Проблеми остеології. – 2012. – Т. 15. – № 1.
22.    Проблемы старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 1.
23.    Серце і судини. – 2012. – № 2 (38).
24.    Сучасні медичні технології. – 2012. – № 2.
25.    Терапевтический архив. – 2012. – Т. 83. – № 2.
26.    Терапевтический архив. – 2012. – Т. 84. – № 3.
27.    Український кардіологічний журнал. – 2012. – № 2.
28.    Український тиждень. – 2012. – № 2 (219) 13-19 січня.

ГАЗЕТИ

29.    Аптека. – 2012. – № 18 (839) (7 мая).
30.    Аптека. – 2012. – № 19 (840) (14 мая).
31.    Аптека. – 2012. – № 20 (841) (21 мая).
32.    Аптека. – 2012. – № 21 (842) (28 мая).
33.    Здоров’я України. – 2012. – № 2 (22) (квітень).
34.    Здоров’я України. – 2012. – № 8 (285) (квітень).
35.    Новости медицины и фармации. – 2012. – № 6 (404) (март).

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ МЕДИЧНИХ ФОРУМІВ

36.    56-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Українська школа ендокринології» (Харків, 17-18 травня 2012 року). – Харків, 2012. – 172 с.
37.   Биологические механизмы старения: Х Междунар. симп. Тез. докл. (Харьков, 16-19 мая 2012 года). − Харьков, 2012. − 77 с.
38.    Питання експериментальної та клінічної медицини. Зб. статей. – Донецьк: ТОВ «Каштан», 2012. – Вип. 16. – Т. 1. – 316 с.
39.    Питання експериментальної та клінічної медицини. Зб. статей. – Донецьк: ТОВ «Каштан», 2012. – Вип. 16. – Т. 2. – 432 с.

КНИГИ

40.   Amor at labor. Любовь и труд / сост. Т.Д. Попова. – К.: Дух і літера, 2008. – 288 с.
41.    Попова Т. Гомеопатическое врачевание. Лекции, статьи, доклады. – К.: Дух і літера, 2011. – 500 с.
42.    Ревматоидный артрит. Диагностика и лечение / под ред. В.Н. Коваленко. – К.: МОРИОН, 2001. – 272 с.
43.    Экспериментальный остеопороз / В.В. Поворознюк, Н.В. Дедух, Н.В. Григорьева, И.В. Гопкалова. – К., 2012. – 228 с.

ВІДБИТКИ/КСЕРОКОПІЇ

44.    № 8841. Прокопюк О.С. Вплив імплантації кріоконсервованої хоріальної тканини на морфофункціональний стан міокарда старих щурів / О.С. Прокопюк, В.В. Чижевський, В.Ю. Прокопюк: V з’їзд трансплантологів України (Харків) // Медицина сегодня и завтра. – 2011. – № 1 – 2 (50 – 51). – С. 242 – 245.

  • Ключові слова: хоральна тканина, імплантація, кріоконсервування, міокард, геронтологія.
  • Резюме: Досліджено вплив імплантації кріоконсервованої хоральної тканини на морфофункціональний стан міокарда старих щурів. Аналізували електрофізіологічні показники та морфологічну структуру міокарда після навантаження. Продемонстровано, що імплантація кріоконсервованої хоральної тканини підвищує функціональні та адаптаційні можливості міокарда після навантаження, що пояснюється відновленням структури міокардіоцитів та компонентів сполучної тканини міокарда.

45.    № 8842. The aging: theory of the body stem-spaces depletion [Старение: теория истощения стволовых пространств тела] / O.L. Kukharchuk, V.V. Radchenko, B.M. Gandhi, A.B. Padma Priya, A.O. Kukharchuk, Amol P. Gitte [О.Л. Кухарчук, В.В. Радченко, Б.М. Ганджи, А.Б. Падма Прия, А.О. Кухарчук, Амол П. Гитте] // Медицина сегодня и завтра. – 2011. – № 1 – 2 (50 – 51). – С. 292 – 310.

  • Ключевые слова: стволовые клетки, стволовые пространства, иммунная система замены, старение, регенеративная медицина.
  • Резюме: В обзоре проанализирована основная информация о принципах и методах нового направления в лечении больных, именуемого регенеративной медициной, основная информация о стволовых пространствах организма, содержатся данные об истощении ресурсов стволовых клеток при старении и представлена собственная теория механизмов старения.

46.    № 8843. Дроненко В.Г. Шляхи покращення реконструктивно-відновного лікування хворих похилого віку після операції Гартмана / В.Г. Дроненко: ХІІ з’їзд онкологів України. Мат. з’їзду (Судак, АР Крим, 20-22 вересня 2011 року) // Клинич. онкология. – 2011. – Вып. 2 (СВ). – С. 96.
47.    № 8844. Ковтун В.А. Ведение больных с лимфомами в пожилом возрасте / В.А. Ковтун, А.В. Чернобай: ХІІ з’їзд онкологів України. Мат. з’їзду (Судак, АР Крим, 20-22 вересня 2011 року) // Клинич. онкология. – 2011. – Вып. 2 (СВ). – С. 161.
48.    № 8845. Крячок І.А. Лікування хворих похилого віку на неходжкінські злоякісні лімфоми / І.А. Крячок, І.Б. Титоренко: ХІІ з’їзд онкологів України. Мат. з’їзду (Судак, АР Крим, 20-22 вересня 2011 року) // Клинич. онкология. – 2011. – Вып. 2 (СВ). – С. 163 – 164.
49.    № 8846. Антофійчук Т.М. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у осіб похилого віку / Т.М. Антофійчук // Хист. – 2012. – Вип. 14. – С. 58.
50.   № 8847. Кравецький С.С. Раціональна антибіотикотерапія у осіб похилого віку при коморбідній патології / С.С. Кравецький, Т.В. Врублевський, О.Б. Квасницька // Хист. – 2012. – Вип. 14. – С. 65 – 66.
51.   № 8848. Стан когнітивних функцій у хворих на хворобу Паркінсона / Л.А. Горбаченко, О.Ю. Яремчук, Н.В. Васильєва, І.І. Білоус // Хист. – 2012. – Вип. 14. – С. 166 – 167.
52.    № 8849. Застосування музикотерапії у хворих літнього віку / Т.Г. Карвацька, С.Д. Савка, Л.М. Топало, Н.С. Карвацька, О.С. Юрценюк // Хист. – 2012. – Вип. 14. – С. 169 – 170.
53.    № 8850. Романюк І.О. Динаміка показників уваги та пам’яті у хворих на хворобу Паркінсона під впливом комплексного лікування / І.О. Романюк, О.Б. Яремчук // Хист. – 2012. – Вип. 14. – С. 176.
54.    № 8851. Уменьшение болевого синдрома и улучшение качества жизни у пациенток с остеопорозом постменопаузального возраста: опыт украинских специалистов / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, Т.В. Орлик, В.М. Вайда // Травма. – 2011. – Т. 12. – № 4. – С. 16 – 19.

  • Резюме: Завершилась всеукраинская исследовательная программа БАЛАНС (Бивалос для лечения постменопаузального остеопороза), целью которой была оценка эффективности и безопасности стронция ранелата (Бивалоса®) в лечении постменопаузального остеопороза. О результатах программы рассказывает национальный координатор исследования, президент Украинской ассоциации остеопороза, руководитель отдела клинической физиологии и патологии опорно-двигательного аппарата Ин-та геронтологии НАМН Украины, д. мед. н., профессор В.В. Поворознюк.

55.    № 8852. Гнетецкий С.Ф. Хирургическое лечение тазобедренного сустава в старческом возрасте / С.Ф. Гнетецкий // Травма. – 2011. – Т. 12. – № 3. – С. 34 – 35.

  • Резюме: Было проведено тотальное эндопротезирование тазобедренных суставов с минимальным количеством осложнений 440 пациентам старческого возраста при вторичном остеоартрите и переломах проксимального отдела бедренной кости. Эндопротезирование было выполнено с применением современных методик, что позволило получить лучшие результаты, восстановить безболезненные движения, опорноспособность нижней конечности и вернуть способность к самообслуживанию.

56.    № 8853. Гощинський В.Б. Вимоги до клінічного консультування літніх людей на етапі первинної медико-санітарної допомоги / В.Б. Гощинський, Н.Б. Галіяш, В.М. Творко // Медсестринство. – 2011. – № 4. – С. 11 – 13.

  • Ключові слова: патронажна геріатрична сестра, заклади ПМСД, літні люди, клінічне консультування, пропаганда здорового способу життя.
  • Резюме: У статті висвітлено важливість клінічного консультування літніх людей для покращення якості їх життя та поліпшення надання їм медичної допомоги. Описано роль медичного персоналу закладів ПМСД та методи підвищення ефективності пропаганди серед літніх людей здорового способу життя.

57.    № 8854. Марута Н.А. Патопсихологические закономерности формирования невротических депрессий у пациентов с болезнью Паркинсона / Н.А. Марута, Д.Ю. Сайко, Е.С. Череднякова  // Мат. ХІІІ Укр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю: «Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяч. 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р. Довженка (Харків, 10-11 квітня 2012 р.) / під ред. П.В. Волошина. – Харків: Плеяда, 2012. – С. 112 – 114.
58.    № 8855. Децик О.З. Значення загальної практики / сімейної медицини в системі паліативної допомоги України / О.З. Децик, Ж.М. Золотарьова // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 18-19 квітня 2012 р.). – Х., 2012. – С. 36 – 37.
59.    № 8856. Титова Т.А. Артеріальна гіпертензія у хворих похилого віку / Т.А. Титова // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 18-19 квітня 2012 р.). – Х., 2012. – С. 104 – 105.
60.    № 8857. Поворознюк В.В. Изучение эффективности и безопасности медицинского средства Гиалгель в лечении пациентов с остеоартрозом коленных суставов ІІ-ІІІ степени / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, С.В. Козицкая // Травма. – 2012. – Т. 13. – № 1.
61.    № 8858. Титова Т.А. Проблемы эффективности организации стационаров на дому / Т.А. Титова, Ю.П. Снопков // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 18-19 квітня 2012 р.). – Х., 2012. – С. 105 – 107.
62.    № 8859. Акерми Жаафар. Социальные, гендерные и возрастные предикторы тяжёлого течения язвенной болезни / Акерми Жаафар // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 3.

  • Ключевые слова: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, период зрелого возраста (35-55 лет), пациенты пожилого возраста (55-75 лет), пациенты старческого возраста (больше 75 лет), сопутствующая патология: заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата.

63.    № 8860. Бурмак Ю.Г. Сравнительная эффективность небиволола и бисопролола в достижении нормосистолии при постоянной форме фибрилляции предсердий у лиц старших возрастных групп / Ю.Г. Бурмак, В.Б. Ковалев, Л.В. Зенина // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 34.
64.    № 8861. Гавалко Ю.В. Возможность коррекции нарушения желудочного кровотока L-аргинином у людей пожилого возраста / Ю.В. Гавалко // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 48.
65.    № 8862. Диба І.А. Вплив дихальних тренувань на дифузійну здатність легень у людей з прискореним старінням дихальної системи / І.А. Диба, Є.Д. Осьмак, Е.О. Асанов // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 71.
66.    № 8863. Ковальова О.М. Цитокіновий профіль у різних вікових групах пацієнтів з гіпертонічною хворобою / О.М. Ковальова, О.А. Кочубей // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 112.

  • Ключові слова: гіпертонічна хвороба, предіабет, зрілий вік, похилий вік.

67.   № 8864. Ковальская Е.А. Особенности коррекции липидного обмена у лиц пожилого возраста с сочетанной патологией / Е.А. Ковальская, О.Г. Клименко // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 114.
68.   № 8865. Кровоток слизистой оболочки желудка и интрагастральный рН в базальных условиях / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.В. Гавалко, О.Н. Гриб, А.С. Багрий // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 122.
69.    № 8866. Лішневська В.Ю. Вплив L-аргініну на активність фізіологічного компенсаторного ангіогенезу у людей похилого віку, хворих на гіпертонічну хворобу / В.Ю. Лішневська, О.І. Парасюк // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 142.
70.    № 8867. Мирсайдуллаев М.М. Эффективность амлодипина и бисопролола в терапии артериальной гипертензии у женщин в постменопаузальном периоде / М.М. Мирсайдуллаев, М.М. Мирсайдуллаев (млад.) // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 161.
71.    № 8868. Осьмак Е.Д. Возрастные особенности церебральной гемодинамики при гипоксии / Е.Д. Осьмак // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 178.
72.    № 8869. Самохина Л.М. Активность эластаз в проявлении гормезиса у старых крыс при ритлеических холодовых воздействиях / Л.М. Самохина, В.В. Ломако // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 201.
73.    № 8870. Вікові особливості дисфункції ендотелію при інсулінорезистентності / В.Б. Шатило, В.О. Іщук, О.В. Бондаренко, В.П. Чижова, С.С. Наскалова // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 258.
74.   № 8871. Дэвид Мурдок, Грэг Л. Плоскер. Трифлузал. Обзор использования при церебральном инфаркте и инфаркте миокарда, а также для тромбопрофилактики в случае фибрилляции предсердий. – 30 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

75.    Бульчак В.М. Аналіз комплексного впливу вазоактивних та ноотропних препаратів на функціональний стан ЦНС та серцево-судинної системи у хворих похилого віку, які перенесли ішемічний інсульт: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / В.М. Бульчак. – К., 2012. – 24 с.
76.    Гурандо С.Р. Біологічні ефекти у нащадків клітин при поєднаній дії іонізуючого випромінювання та електромагнітних міліметрових хвиль: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. біол. н.: 03.00.01 – радіобіологія / С.Р. Гурандо. – К., 2012. – 20 с.
77.    Леус І.В. Активність супероксиддисмутази та інтенсивність оксидативного стресу при застосуванні кластер них сполук ренію з алкільними лігандами як протипухлинних засобів: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. біол. н.: 03.00.04 – біохімія / І.В. Леус. – К., 2012. – 21 с.
78.   Попова В.В. Доклінічна діагностика і клініко-імунологічні аспекти розвитку цукрового діабету 1 типу: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / В.В. Попова. – К., 2012. – 41 с.
79.   Рябова Т.С. Этиопатогенетические механизмы развития и подходы к лечению больных пожилого возраста с IgА-нефропатией: Автореф. дис. на соискание научной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Т.С. Рябова. – СПб, 2012. – 44 с.
80.    Серга С.В. Репродуктивні паразити у природних популяціях дрозофіл України та їх вплив на генетичні процеси у Drosophila melanogaster: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. біол. н.: 03.00.15 – генетика / С.В. Серга. – К., 2012. – 19 с.
81.   Силина Ю.В. Детерминационный анализ предикторов психосоматической патологии у врачей-стоматологов среднего и пожилого возраста: Автореф. дис. на соискание научной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Ю.В. Силина. – СПб, 2012. – 26 с.
82.    Сквирський О.В. Характер остеотропних ефектів аторвастатину, атенололу та гідрохлортіазиду в умовах експериментального остеопорозу: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.В. Сквирський. – К., 2012. – 20 с.
83.    Сотніков Д.Д. Клініко-діагностичні критерії диференційованого підходу до профілактичного лікування мігрені: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Д.Д. Сотніков. – Харків. 2012. – 20 с.