Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.

1.   Гощинський В.Б. Вимоги до клінічного консультування літніх людей на етапі первинної медико-санітарної допомоги / В.Б. Гощинський, Н.Б. Галіяш, В.М. Творко // Медсестринство. – 2011. – № 4. – С. 11 – 13. Ключові слова: патронажна геріатрична сестра, заклади ПМСД, літні люди, клінічне консультування, пропаганда здорового способу життя. відбиток № 8853

  • Резюме: У статті висвітлено важливість клінічного консультування літніх людей для покращення якості їх життя та поліпшення надання їм медичної допомоги. Описано роль медичного персоналу закладів ПМСД та методи підвищення ефективності пропаганди серед літніх людей здорового способу життя.

2.    Особливості синдрому помірних когнітивних порушень у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та можливості корекції когнітивних змін препаратом Прамістар / Н.Ю. Бачинська, О.В. Демченко, К.М. Полєтаєва, В.О. Холін // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2012. – № 2 (48). Ключові слова: когнітивні порушення. лікування, Прамістар. гіпертонічна дисциркуляторна енцефалопатія. похилий вік.

  • Резюме: Стаття присвячена особливостям синдрому помірних когнітивних порушень у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію ІІ ступеня похилого віку та можливостям корекції когнітивного дефіциту препаратом Прамістар у цих хворих.

3.    Карабань И.Н. Применение блокатора глутаматных рецепторов амантадина в неврологии / И.Н. Карабань // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2012. – № 2 (48). Ключевые слова: глутаман, болезнь Паркинсона, амантадин, ПК-Мерц, нейропротекция, лечение.

  • Резюме: В статье дан обзор патогенетических механизмов развития болезни Паркинсона и рассмотрена роль антагониста NMDA-рецепторов амантадина (препарат ПК-Мерц) в лечении этого заболевания.

4.    Вайсерман А.М. Эпигенетическая эпидемиология ассоциированных с возрастом заболеваний / А.М. Вайсерман // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2012. – № 1. – С. 52 – 56.
5.    Козовий Н.С. Вивчення асоціації тривалості життя з антигенами груп крові систем АВ0 та резус (RН) у довгожителів Прикарпаття / Н.С. Козовий, Ю.С. Семенчук // 81-а наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених з міжнар. участю «Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених»: Тез. доп. (Івано-Франківськ, 29-30 березня 2012 року). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 37.
6.    Витвицька Х.З. Променева діагностика постменопаузального остеопорозу і ефективність його лікування препаратами кальцію в комплексі з антирезорбентами / Х.З. Витвицька, Л.П. Дудій // 81-а наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених з міжнар. участю «Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених»: Тез. доп. (Івано-Франківськ, 29-30 березня 2012 року). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 116 – 117.
7.    Павленко Е.М. Захворюваність тканин пародонту у людей старшої вікової групи / Е.М. Павленко // 81-а наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених з міжнар. участю «Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених»: Тез. доп. (Івано-Франківськ, 29-30 березня 2012 року). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 138.

  • Резюме: Проведено об’єктивне пар одонтологічне обстеження 204 хворих похилого (112) та старечого (92) віку жіночої та чоловічої статі, що мешкають у містах та селах. Усі обстежені були розподілені на групи за віком: 1 група – 60-64, 2 група – 65-69, 3 група – 70-74, 4 група – 75-79, 5 група – 80-84, 6 група – 85-89. Встановлено, що найбільш високий показник розповсюдженості генералізованого пародонти ту (ГП) відмічається в 1-ій віковій групі (94,5%), що пов’язано зі зменшенням кількості зубів у порожнині рота. починаючи з 2-ої вікової групи. При плануванні спеціалізованої стоматологічної допомоги пацієнтам старшої вікової групи необхідно враховувати особливості захворюваності тканин пародонту.

8.    Сарапук В.І. Вивчення адаптаційних можливостей і резервних сил організму у пацієнтів похилого віку з метою вибору плану ортопедичних втручань / В.І. Сарапук, Н.Л. Мороз, Салім Муаз // 81-а наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених з міжнар. участю «Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених»: Тез. доп. (Івано-Франківськ, 29-30 березня 2012 року). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 141.

  • Резюме: Вивчено адаптаційні можливості та резервні сили організму у пацієнтів похилого віку при ортопедичних та хірургічних втручаннях для підвищення ефективності протезування при несприятливих клінічних умовах за допомогою методу оральної стереогнозії. Виявлено пряму залежність часу адаптації, якості користування протезами від показників оральної стереогнозії, проведеної перед початком виготовлення протезів. При позитивних результатах первинної стереогнозії можна очікувати, що пацієнт незалежно від віку та статі, досить легко адаптується до нової конструкції та змін в порожнині рота.

9.   Кузенко Р.Т. Застосування антисептичних розчинів в комплексному лікуванні гострого деструктивного панкреатиту у пацієнтів старшої вікової групи / Р.Т. Кузенко // 81-а наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених з міжнар. участю «Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених»: Тез. доп. (Івано-Франківськ, 29-30 березня 2012 року). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 248.

  • Резюме: Проаналізовано результати 27 хворих з гострим деструктивним панкреатитом в період з 2009 по 2012 рр. Вік хворих 60 р. та більше. Показано, що застосування дека сану при гострому деструктивному панкреатиті у пацієнтів старшої вікової групи сприяє покращенню результатів лікування хворих даної категорії.

10.    Уменьшение болевого синдрома и улучшение качества жизни у пациенток с остеопорозом постменопаузального возраста: опыт украинских специалистов / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, Т.В. Орлик, В.М. Вайда // Травма. – 2011. – Т. 12. – № 4. – С. 16 – 19. відбиток № 8851

  • Резюме: Завершилась всеукраинская исследовательная программа БАЛАНС (Бивалос для лечения постменопаузального остеопороза), целью которой была оценка эффективности и безопасности стронция ранелата (Бивалоса®) в лечении постменопаузального остеопороза. О результатах программы рассказывает национальный координатор исследования, президент Украинской ассоциации остеопороза, руководитель отдела клинической физиологии и патологии опорно-двигательного аппарата Ин-та геронтологии НАМН Украины, д. мед. н., профессор В.В. Поворознюк.

11.    Гнетецкий С.Ф. Хирургическое лечение тазобедренного сустава в старческом возрасте / С.Ф. Гнетецкий // Травма. – 2011. – Т. 12. – № 3. – С. 34 – 35. відбиток № 8852

  • Резюме: Было проведено тотальное эндопротезирование тазобедренных суставов с минимальным количеством осложнений 440 пациентам старческого возраста при вторичном остеоартрите и переломах проксимального отдела бедренной кости. Эндопротезирование было выполнено с применением современных методик, что позволило получить лучшие результаты, восстановить безболезненные движения, опорноспособность нижней конечности и вернуть способность к самообслуживанию.