База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Архів надходжень до картотеки (10.12.2013 р.)

1.    Акариазы кожи: описание едкого случая зерновой чесотки у пациента 69 лет / Т.В. Святенко, О.Е. Кочерга, О.Л. Статкевич и др. [Е.Г. Мизина, В.С. Привалов, В.А. Татаровский, Е.В. Кондратьева, Т.В. Руденок] // Журн. дерматовенерол. та косметол. ім. М.О. Торсуєва. – 2013. – № 1 – 2. – С. 92 – 95.
2.    Білик О.В. Реакція кісткової тканини на вплив гіпоксії на фоні гіпертермії у щурів-самців старого віку / О.В. Білик // Перспективи медицини та біології. – 2012. – № 1. – С. 58 – 62.
3.    Бойчук О.М. Будова і синтопія решітчастої кістки у людей літнього та старечого віку / О.М. Бойчук, Б.Г. Макар // Клініч. та експерим. патологія. – 2013. – № 2. – С. 21 – 24.
4.    Вплив трансгенного інсуліноподібного фактора росту 1 на перебіг атопічного дерматиту / М.С. Шкумат, К.С. Уманська, М.Ю. Говорун, Ю.І. Леонов, І.М. Пішель // Імунол. та алергологія. – 2012. – № 1 (дод.). – С. 72 – 73.
5.    Герасименко Л.О. Судинна деменція у загальномедичній практиці / Л.О. Герасименко // Журн. психиатрии и мед. психологии. – 2012. – № 3. – С. 98 – 100.
6.    Глєбова Т.М. Функціональний статус та якість життя жінок постменопаузального періоду хворих ревматоїдним артритом у поєднанні з гіпертонічною хворобою / Т.М. Глєбова // Перспективи медицини та біології. – 2013. – № 2. – С. 114 – 116.
7.    Гончарова О.А. Порушення метаболізму фосфоліпідів у жінок з автоімунним тиреоїдитом у постменопаузальному періоді / О.А. Гончарова // Пробл. ендокрин. патології. – 2013. – № 2. – С. 74 – 78.
8.    Грибач С.М. Клініко-біологічні особливості перебігу раку молочної залози у хворих похилого віку / С.М. Грибач, Н.В. Бородай, В.Ф. Чехун // Онкология. – 2011. – № 4. – С. 260 – 265.
9.    Грицуляк Б.В. Структурно-функціональні особливості кровоносного русла і паренхіми яєчка та над’яєчка у чоловіків віком 75-90 років / Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, О.І. Готюр // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія «Медицина». – 2013. – Вип. 1 (46). – С. 12 – 15. Ключові слова: яєчко, над’яєчко, старечий вік.
10.    Дубоссарская З.М. Генез вегетативно-сосудистых и нейроэндокринных расстройств у пациенток с патологическим течением периода перименопаузального перехода и  постменопаузы / З.М. Дубоссарская, Ю.А. Дубоссарская // Жіночий лікар. – 2013. – № 5. – С. 38 – 43.
11.    Ензимна терапія в лікуванні вертебрального больового синдрому: метод. реком. / Уклад. В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька, О.І. Балик. – К., 2012. – 36 с.
12.    Капшитарь А.В. Аррозивное кровотечение из пузырной артерии в брюшную полость у больной старческого возраста с острым гангренозно-перфоративным калькулёзным холециститом / А.В. Капшитарь, А.А. Капшитарь, В.Ю. Ерохин // Патологія. – 2013. – № 2. – С. 97 – 98.
13.    Климовицький Ф.В. Вікові та статеві особливості мінеральної щільності кісткової тканини у дітей м. Донецька / Ф.В. Климовицький, В.В. Поворознюк // Імплантол. Пародонтол. Остеологія. – 2013. – № 2. – С. 12 – 17.
14.    Климовицький Федір Володимирович. Остеопороз та його ускладнення у населення Донецької області: фактори ризику, діагностика та лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / Ф.В. Климовицький. – Х., 2013. – 43 с.
15.    Лазарчук О.А. Уровень фрагментированной ДНК при старении крыс и возможность его коррекции / О.А. Лазарчук, Е.А. Орлова // Перспективи медицини та біології. – 2012. – № 1. – С. 73 – 76.
16.    Левада О.А. Протективное значение уровня образования пациентов для выраженности когнитивных нарушений на этапах формирования субкортикальной сосудистой деменции в контексте гипотезы когнитивного резерва / О.А. Левада, И.Я. Пинчук // Журн. психиатрии и мед. психологии. – 2013. – № 1. – С. 18 – 23.
17.    Мирошниченко П.В. Гистоморфометрические параметры диафизов большеберцовых костей крыс старческого возраста, находящихся на гиперхолестериновой диете / П.В. Мирошниченко // Загальна патологія та патологіч. фізіологія. – 2012. – № 3. – С. 93 – 95.
18.    Негоспітальна пневмонія у літніх людей на тлі метаболічного  синдрому, в практиці дільничного терапевта / Г.Ф. Левченко, С.Г. Афанас’євський, М.М. Клодченко, Л.Б. Малярчук // Загальна патологія та патологіч. фізіологія. – 2012. – № 2. – С. 172 – 175.
19.    Нейромережова модель біологічного віку в діагностиці функціональних станів людини / Ю.Г. Вихованець, В.Г. Гур’янов, А.М. Черняк та ін. [В.І. Остапенко, В.І. Прокопець] // Укр. журн. телемедицини та мед. телематики. – 2012. – № 2. – С. 26 – 30.
20.    Особливості діагностики та лікування сполученої патології у пацієнтів похилого віку: хронічного обструктивного захворювання легень та хронічної серцевої недостатності на тлі метаболічного синдрому в практиці дільничного терапевта / Г.Ф. Левченко, С.Г. Афанас’євський, М.М. Клодченко, Л.Б. Малярчук // Загальна патологія та патологіч. фізіологія. – 2012. – № 2. – С. 176 – 179.
21.    Очколяс В.И. Психологические характеристики больных пожилого возраста с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и непсихотическими психическими расстройствами / В.И. Очколяс // Журн. психиатрии и мед. психологии. – 2012. – № 4. – С. 24 – 28.
22.    Поворознюк В.В. FRAX у прогнозуванні ризику остепоротичних переломів. Частина 1 / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва // Імплантол. Пародонтол. Остеологія. – 2012. – № 1. – С. 10 – 17.
23.    Поворознюк В.В. FRAX у прогнозуванні ризику остепоротичних переломів. Частина 2 / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва // Імплантол. Пародонтол. Остеологія. – 2012. – № 2. – С. 10 – 17.
24.    Поворознюк В.В. Зв’язок між структурно-функціональним станом кісткової тканини та рівнем 25(ОН)D у сироватці крові / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // Імплантол. Пародонтол. Остеологія. – 2013. – № 1. – С. 12 – 16.
25.    Поворознюк В.В. Якість трабекулярної кісткової тканини у жінок залежно від тривалості постменопаузального періоду / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Імплантол. Пародонтол. Остеологія. – 2012. – № 4. – С. 12 – 17.
26.    Поворознюк Василь Валерійович. Інформативність методів діагностики структурно-функціонального стану кісткової тканини в людей різного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / Вас. В. Поворознюк. – Донецьк, 2012. – 20 с.
27.    Сайко Д.Ю. Клинико-психопатологическая структура эндогенных депрессий при болезни Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Журн. психиатрии и мед. психологии. – 2012. – № 2. – С. 43 – 46.
28.    Сайко Д.Ю. Клинико-психопатологические закономерности формирования органического эмоционально-лабильного расстройства личности при болезни Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Журн. психиатрии и мед. психологии. – 2012. – № 1. – С. 49 – 52.
29.    Тарасюк В.С. Медсестринство в геронтології, геріатрії і паліативній медицині: [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації] / В.С. Тарасюк, Г.Б. Кубанська; ред.. В.С. Тарасюк. – К.: Медицина, 2013. – 648 с. – ISBN 978-617-505-212-9.
30.    Тимофійчук О.О. Модуляція меліпраміном вмісту гліцерофосфоліпідів у сироватці крові та скелетних м’язах старих щурів / О.О. Тимофійчук // Одеськ. мед. журнал. – 2012. – № 6. – С. 54 – 57.
31.    Шармазанова О.П. Можливості визначення остеопорозу на стандартних рентгенограмах / О.П. Шармазанова, М.І. Спузяк // Радіологіч. вісник. – 2012. – № 2. – С. 13 – 18.
32.    Шитиков Д.В. Ранние проявления индукции возрастных изменений Т-клеточного звена иммунной системы молодого животного при гетерохронном парабиозе / Д.В. Шитиков, А.Е. Родниченко, И.Н. Пишель // Імунол. та алергологія. – 2013. – № 1. – С. 71 – 75. [без рис.]
33.    Шитиков Д.В. Ранние проявления индукции возрастных изменений Т-клеточного звена иммунной системы молодого животного при гетерохронном парабиозе / Д.В. Шитиков, А.Е. Родниченко, И.Н. Пишель // Імунол. та алергологія. – 2013. – № 2. – С. 106 – 113. [с рис.]

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 06.12.2013 р.
 2. Архів надходжень до картотеки за 02.12.2013 р.
 3. Архів надходжень до картотеки за 28.11.2013 р.
 4. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2013 р.)
 5. Архів надходжень до картотеки за 20.11.2013 р.
 6. Архів надходжень до картотеки за 15.11.2013 р.
 7. Архів надходжень до картотеки за 11.11.2013 р.
 8. Архів надходжень до картотеки за 07.11.2013 р.
 9. Нові надходження до бібліотеки (04.11.2013 р.)
 10. Архів надходжень до картотеки за 04.11.2013 р.
 11. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2013 р.
 12. Архів надходжень до картотеки за 29.10.2013 р.
 13. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.
 14. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)
 15. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 16. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 17. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 18. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 19. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 20. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 21. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 22. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 23. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 24. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 25. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 26. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 27. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 28. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 29. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 30. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 31. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 32. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 33. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 34. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 35. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 36. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 37. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 38. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 39. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 40. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 41. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 42. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 43. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 44. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 45. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 46. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 47. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 48. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 49. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 50. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 51. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 52. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 53. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 54. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 55. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 56. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 57. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 58. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 59. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 60. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 61. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 62. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 63. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 64. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 65. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 66. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 67. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 68. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 69. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 70. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 71. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 72. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 73. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 74. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 75. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 76. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 77. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 78. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 79. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 80. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 81. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 82. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 83. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 84. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 85. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 86. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 87. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 88. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 89. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 90. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 91. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 92. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 93. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 94. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 95. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 96. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 97. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 98. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 99. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 100. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 101. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 102. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 103. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 104. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 105. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 106. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 107. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 108. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 109. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 110. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 111. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 112. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 113. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 114. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 115. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 116. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 117. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 118. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 119. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 120. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 121. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 122. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 123. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 124. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 125. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 126. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 127. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 128. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 129. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 130. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 131. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 132. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 133. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 134. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 135. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 136. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 137. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 138. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 139. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 140. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 141. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 142. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 143. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 144. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 145. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.