База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Архів надходжень до картотеки за 25.12.2013 р.

1.    Академік М.М. Амосов – 100 років з дня народження // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 2. – С. 5 – 6.
2.    Алипова О.Є. Диференціація підходів до відновлювального лікування хворих похилого віку з різними варіантами артеріальної гіпертензії / О.Є. Алипова, О.І. Токаренко: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 35.
3.    Андреєва О.А. Особливості системної і внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з ішемічною хворобою серця похилого і старечого віку / О.А. Андреєва: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 127 – 128.
4.    Антонюк-Щеглова І.А. Вплив мелатоніну на реологічні властивості крові в осіб похилого віку / І.А. Антонюк-Щеглова // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 2. – С. 97 – 101.
5.    Аристова И.В. Коррекция эмоциональных нарушений у больных с артериальной гипертензией / И.В. Аристова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 11. – С. 88 – 90.
6.    Артеменко А.Р. Классификация, диагностика и лечение хронической мигрени: обзор новых данных / А.Р. Артеменко, А.Л. Куренков, К.В. Беломестова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 11. – С. 91 – 96.
7.    Арушанян Э.Б. Экспериментальные и клинические доказательства противосудорожной активности мелатонина / Э.Б. Арушанян // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 11. – С. 111 – 115.
8.    Аспекти терапії постменопаузального остеопорозу в загальнолікарській практиці (клінічний випадок) / В.М. Ждан, О.Є. Кіштура, Є.М. Кіштура та ін. [М.Ю. Бабаніна, М.В. Ткаченко] // Лік. справа. – 2013. – № 2. – С. 85 – 89.
9.    Аутоантитела как ранний маркер выявления структурных изменений кардиомиоцитов и нарушений гемоваскулярного гомеостаза у пожилых больных с ИБС и различной сократительною способностью миокарда / В.Ю. Жаринова, В.А. Табакович-Вацеба, И.Н. Пишель, С.Н. Матиясович: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 134.
10.    Бачинская Н.Ю. Влияние препарата Глиатилин на нейропсихологические и нейрофизиологические показатели при синдроме умеренных когнитивных нарушений у пациентов пожилого возраста с дисциркуляторной энцефалопатией / Н.Ю. Бачинская, И.В. Покровенко, В.А. Холин: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 94 – 95.
11.    Бачинская Н.Ю. Лечение болезни Альцгеймера: современные возможности и перспективы / Н.Ю. Бачинская // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 10 – 17.
12.    Бурчинский С.Г. Холинергическая фармакотерапия деменций: возможности и критерии выбора препарата / С.Г. Бурчинский // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 79 – 86.
13.    Вітамін D – статус дітей з алергічними захворюваннями / О.В. Тяжка, В.В. Поворознюк, З.В. Сельська // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 59 – 60.
14.    Влияние экстракта гинкго билоба на когнитивные нарушения // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 36 – 39.
15.    Возраст 60+: болезни или активное долголетие? Международному дню пожилых людей посвящается / В.В. Чайковская, О.Н. Барна, И.Н. Сорока и др. // Здоров’я України. – 2013. – № 5 (30). – С. 22 – 23.
16.    Войтенко В. Литовський епізод нашої історії / В. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – № 51 – 52 (740) (26 – 31 грудня). – С. 5.
17.    Войтенко В.П. Євромайдан. Грудневі медитації / В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – № 50 (739). – С. 4 – 5.
18.    Волков В.И. Сердечно-сосудистый риск, его связь с гормональным статусом и тяжестью течения климактерия у женщин / В.И. Волков, А.С. Исаева, О.В. Ткаченко: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 89 – 90.
19.    Воронцов С.А. Динамика когнитивных нарушений при психоорганическом синдроме у пациентов позднего возраста с артериальной гипертензией в процессе санаторного лечения / С.А. Воронцов, И.Ю. Макарова, Д.Ф. Хритинин // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 11. – С. 85 – 87.
20.    Глушко А.В. Динаміка рухових та когнітивних порушень у пацієнтів із хворобою Паркінсона при використанні леводопатерапії / А.В. Глушко, Н.В. Литвиненко: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 106.
21.    Дубецька Г.С. Гіперурикемія та компоненти метаболічного синдрому в людей різного віку та статі / Г.С. Дубецька // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 20 – 23.
22.    Ефективність донепезилу гідрохлориду при лікуванні хвороби Альцгеймера залежно від поліморфізму гена апоЕ / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін та ін. [І.М. Пішель, Ю.І. Леонов]: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 94.
23.    Жаринова В.Ю. Влияние трифлузала на гемоваскулярные показатели у пациентов с хронической сердечной недостаточностью пожилого возраста / В.Ю. Жаринова, Ж.С. Бутынец: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 246 – 247.
24.    Жарінова В.Ю. [Доповідь: анонс]: За мат. наук.-практ. конф. «Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання» / В.Ю. Жарінова // Укр. терапевтич. журнал. – 2013. – № 4. – С. 125.
25.    Здоровье людей пожилого возраста: учеб. пособие / В.В. Чайковская, С.Л. Касенова. – Алматы: КазНМУ, 2013. – 243 с.
26.    Инсомнические расстройства у женщин в периоде менопаузы / И.М. Мадаева, Н.В. Семенова, Л.И. Колесникова и др. [О.Н. Бердина, Е.И. Солодова] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 11. – С. 81 – 84.
27.    Ілащук Т.О. Лазерні маркери вмісту в крові ліпопротеїдів низької та високої щільності у жінок з метаболічним синдромом у період менопаузи / Т.О. Ілащук, К.О. Волошинська, О.М. Пересунько: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 93 – 94.
28.    Карабань И.Н. Коррекция эксайтотоксичности при нейродегенератив¬ных заболеваниях и острых нарушениях мозгового кровообращения / И.Н. Карабань, Н.В. Литвиненко // Здоров’я України. – 2013. – № 3 (26) (жовтень). – С. 40 – 41.
29.    Кардіоемболічний інсульт: клінічна, діагностика, лікування: метод. реком. (142.12/301.12) / Уклад. С.М. Кузнєцова, Л.М. Єна, М.С. Єгорова. – К., 2012. – 41 с.
30.    Клинические ассоциации генетических вариантов интерлейкинов с формированием хронического лимфолейкоза у пациентов старших возрастных групп / С.С. Сиротина, Т.С. Тикунова, К.И. Прощаев и др. [О.А. Ефремова, М.И. Чурносов, А.А. Сиротин, В.И. Евдокимов, А.Н. Полторацкий, М.В. Смагина] // Клинич. медицина. – 2013. – № 11. – С. 47 – 52.
31.    Коваленко В.М. Хвороби системи кровообігу у структурі смертності населення України: міфи і реальність / В.М. Коваленко, А.П. Дорогой, Ю.М. Сіренко: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 22 – 29.
32.    Кондратюк В.Є. Вікові та статеві особливості передсердної електрокардіограми високого підсилення в осіб без серцево-судинної патології: стандартизація показників / В.Є. Кондратюк: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 278.
33.    Кондратюк В.Є. Шлуночкова електрокардіограма високого підсилення у практично здорових осіб: вікові та статеві розбіжності / В.Є. Кондратюк: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 278 – 279.
34.    Коркушко О.В. Возрастные особенности мозгового кровообращения, умственной работоспособности в условиях гипоксии у здоровых людей пожилого возраста с различным типом старения – физиологическим и ускоренным (преждевременным) / О.В. Коркушко, Е.Д. Осьмак // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 2. – С. 7 – 26.
35.    Коркушко О.В. Дмитрий Федорович Чеботарёв: война и мир в судьбе одного учёного / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, В.И. Савченко // Серцева недостатність. – 2013. – № 2. – С. 109 – 114.
36.    Кузнецова С.М. Влияние Глиатилина на функциональное состояние мозга у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, Т.Ю. Романюк // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 55 – 63.
37.    Кузнецова С.М. Влияние комбинированной ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на церебральную гемодинамику и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы пациентов, перенесших инсульт / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова, Н.А. Скачкова: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 283 – 284.
38.    Кузнецова С.М. Комбинированная ритмическая транскраниальная и ритмическая периферическая магнитная стимуляция в системе реабилитации пациентов, перенесших инсульт / С.М. Кузнецова, Н.А. Скачкова: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 125 – 126.
39.    Купраш Л.П. Захворюваність органів кровообігу та супутня патологія у хворих похилого та старечого віку / Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, С.О. Гударенко: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 285.
40.    Лабунец И.Ф. Половые особенности возрастных изменений цирканнуальных ритмов функций эпифиза, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и тимуса у здоровых людей / И.Ф. Лабунец // Успехи геронтологии. – 2013. – № 1. – С. 97 – 104.
41.    Левада О.А. Фронтотемпоральная деменция: нейробиология, современные подходы к диагностике и ведению пациентов / О.А. Левада // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 18 – 27.
42.    Лікування вертебрального больового синдрому в практиці сімейного лікаря: методичний посібник / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька. – К.: «Експрес», 2013. – 48 с.
43.    Мазуренко Е.В. Клинико-сонографические сопоставления у пациентов с болезнью Паркинсона / Е.В. Мазуренко, В.В. Пономарёв: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 131.
44.    Марута Н.А. Особенности терапии депрессивных расстройств в неврологической практике / Н.А. Марута, О.С. Чабан, С.М. Кузнецова // Здоров’я України. – 2013. – № 3 (26) (жовтень). – С. 36 – 38.
45.    Матеріали ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – 319 с.
46.    Метаболический синдром и мелатонин / С.И. Рапопорт, А.Ю. Молчанов, В.А. Голиченков и др. [О.В. Бурлакова, Е.С. Супруненко, Е.С. Савченко] // Клинич. медицина. – 2013. – № 11. – С. 8 – 13.
47.    Модифікований флавоноїд як активна субстанція для створення лікарського препарату антидепресивної дії / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка та ін. [Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, С.П. Бондаренко, В.П. Хиля] // Інформаційний бюлетень. Дод. до Журн. нац. акад. мед. наук. України. – 2013. – Вип. 35. – С. 24  – 25.
48.    Нейропсихологічні розлади та особистісні риси при хворобі Паркінсона / Т.М. Слободін, Г.О. Старовойтова, Ю.І. Головченко, І.В. Хубетова: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 155.
49.    Оврах Т.Г. Возрастные особенности тромбоцитарного гемостаза на фоне двойной антиагрегатной терапии / Т.Г. Оврах, О.Е. Запровальная, О.В. Ткаченко: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 294 – 295.
50.    Определение геропротекторного потенциала бутирата натрия у Drosophila melanogaster: отсроченные эффекты / А.М. Вайсерман, Н.М. Кошель, О.Г. Забуга и др. [А.К. Коляда, Н.В. Рощина, Е.Г. Пасюкова] // Успехи геронтологии. – 2013. – № 1. – С. 111 – 116.
51.    Организация работы гериатрического кабинета: метод. пособие / В.В. Чайковская. – Алматы, 2013. – 54 с.
52.    Орлик Т.В. Оцінка ефективності та безпечності препарату «Остеобіос» у профілактиці та лікуванні системного остеопорозу в жінок у постменопаузальному періоді / Т.В. Орлик, Г.С. Дубецька, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 35 – 40.
53.    Особенности питания при болезни Паркинсона: пособие для врачей / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич, Н.В. Карабань, Т.Н. Калищук-Слободин. – Фармацевтическая компания «Сандоз», 2013. – 15 с.
54.    Особенности терапии пациентов с хронически болевым синдромом // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 48 – 51.
55.    Особливості когнітивних порушень у хворих на судинний паркінсонізм / А.М. Влащук, В.С. Трейтяк, В.М. Бондаренко та ін. [О.В. Костовецький, О.В. Середняк]: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 102.
56.    Оцінка змін кісткової тканини в дітей із хронічним захворюванням нирок І-ІІІ стадії / В.В. Поворознюк, Т.В. Буднік, Н.І. Балацька, О.І. Єрохіна // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 64.
57.    Плазмові рівні судинного натрійуретичного пептиду у жінок післяменопаузального віку з різним перебігом гіпертонічної хвороби / В.М. Жебель, О.О. Сакович, А.Ф. Гуменюк та ін. [Г.В. Вільчинський, О.Л. Старжинська, І.К. Палій]: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 42 – 43.
58.    Поворознюк В.В. Застосування препаратів Мовекс® і Мовіназа® в комплексному лікуванні хворих старших вікових груп з остеоартрозом великих суглобів / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька // Здоров’я України. – 2013. – № 22 (323). – С. 16 – 18.
59.    Поворознюк В.В. Обґрунтування застосування комплексних препаратів вітаміну В та кальцію в пародонтології / В.В. Поворознюк, І.П. Мазур, В.Є. Новошицький // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 24 – 27.
60.    Покрова Е.В. Постійна форма фібриляції передсердь у пацієнтів літнього віку та її наслідки / Е.В. Покрова: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 298.
61.    Применение лечебной физкультура у пациентов с болезнью Паркинсона: пособие для врачей / И.Н. Карабань, Н.В. Карабань, Н.В. Карасевич, Е.Н. Аксенова. – Фармацевтическая компания «Сандоз», 2013. – 26 с.
62.    Применение физических факторов в комплексном лечении двигательных нарушений у больных на ранних стадиях болезни Паркинсона / Е.П. Завальная, О.Л. Тондий, Е.Б. Тесленко и др. [О.И. Гноевая, Л.М. Шевченко: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяч. 100-річчю заснування кафедри неврології Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця (Київ, 19-20 вересня 2013 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 117 – 118.
63.    Проект національних клінічних настанов з хвороби Паркінсона // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 4 – 9.
64.    Пятницкий Н.Ю. Концепция С.С. Корсакова психопатической конституции и предиспозиции к психическим расстройствам / Н.Ю. Пятницкий // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 11. – С. 64 – 73.
65.    Расстройства сна в пожилом возрасте // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 58 – 63.
66.    Рожелюк І.Ф. Клініко-нейропсихологічна і нейрофізіологічна ефективність лікування донепезилом гідрохлоридом хворих похилого віку на початкових стадіях деменції альцгеймерівського та судинного типу / І.Ф. Рожелюк // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 64 – 73.
67.    Самосюк Н.І. Саногенетичні процеси і медична реабілітація хворих після інсульту: основні поняття і дефініції / Н.І. Самосюк // Лік. справа. – 2013. – № 2. – С. 130 – 135.
68.    Свищенко Е.П. Традиционные представления и новые данные о природе гипертонической болезни / Е.П. Свищенко: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 30 – 34.
69.    Селиверстов Ю.А. Распространенность и основные способы терапии поздних стадий болезни Паркинсона / Ю.А. Селиверстов, С.Н. Иллариошкин // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 11. – С. 100 – 106.
70.    Скибчик В.А. Ефективність лерканідипіну в пацієнтів похилого віку з неконтрольованою артеріальною гіпертензією / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 65 – 66.
71.    Слободин Т.Н. Обзор современных возможностей лечения болезни Паркинсона / Т.Н. Слободин, И.В. Богданова // Здоров’я України. – 2013. – № 3 (26) (жовтень). – С. 22 – 23.
72.    Слободин Т.Н. Ранние стадии болезни Паркинсона: возможен ли индивидуальный подход к лечению в строгих рамках доказательной медицины? / Т.Н. Слободин // Здоров’я України. – 2013. – № 3 (26) (жовтень). – С. 16 – 17.
73.    Стаднюк Л.А. Д.Ф. Чеботарёв – основоположник системы гериатрической подготовки в Украине / Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько, В.В. Чайковская // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 2. – С. 68 – 71.
74.    Стаднюк Л.А. Діагностика серцевої недостатності у людей літнього віку / Л.А. Стаднюк // Серцева недостатність. – 2013. – № 2. – С. 14 – 20.
75.    Сывороточные маркеры воспаления и липидвысвобождающая способность лейкоцитов у больных артериальной гипертензией и стенокардией напряжения / В.Ю. Мишланов, В.Е. Владимирский, Л.И. Сыромятникова и др. [Т.А. Половинкина, С.Л. Мишланова] // Клинич. медицина. – 2013. – № 11. – С. 34 – 37.
76.    Токарь А.В. Функция аппарата внешнего дыхания и диффузионная способность лёгких при артериальной гипертензии в позднем онтогенезе / А.В. Токарь, Т.Д. Шуба: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 67 – 68.
77.    Тревожные расстройства в пожилом возрасте // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 44 – 47.
78.    Фортифікація борошняної кулінарної продукції вітаміном D / А.В. Гавриш, В.В. Поворознюк, О.В. Нєміріч та ін. [Н.І. Балацька, В.Ф. Доценко, Л.Л. Синьоок] // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 62 – 63.
79.    Церебролизин в лечении сосудистой деменции // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 28 – 35.
80.    Чабан О.С. Психічне здоров’я людей похилого віку: проблеми діагностики і терапії / О.С. Чабан, О.О. Хаустова // НЕЙРО-News. – 2013. – № 2/1. – С. 40 – 43.
81.    Шаленкова М.А. Роль маркеров некроза и воспаления в прогнозировании острых форм ишемической болезни сердца / М.А. Шаленкова, Э.Т. Мухаметова, З.Д. Михайлова // Клинич. медицина. – 2013. – № 11. – С. 14 – 20.
82.    Штанько В.А. Вплив лікування на гемодинамічні параметри з урахуванням гіпертрофії лівого шлуночка серця та індексу маси тіла у пацієнтів похилого віку з ІХС у поєднанні з первинною артеріальною гіпертензією на фоні множинної коморбідності / В.А. Штанько, Н.В. Тофан: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 74 – 75.

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 19.12.2013 р. (друга частина)
 2. Архів надходжень до картотеки за 19.12.2013 р.
 3. Архів надходжень до картотеки за 18.12.2013 р.
 4. Нові надходження до бібліотеки (16.12.2013 р.)
 5. Архів надходжень до картотеки за 13.12.2013 р.
 6. Архів надходжень до картотеки (10.12.2013 р.)
 7. Архів надходжень до картотеки за 06.12.2013 р.
 8. Архів надходжень до картотеки за 02.12.2013 р.
 9. Архів надходжень до картотеки за 28.11.2013 р.
 10. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2013 р.)
 11. Архів надходжень до картотеки за 20.11.2013 р.
 12. Архів надходжень до картотеки за 15.11.2013 р.
 13. Архів надходжень до картотеки за 11.11.2013 р.
 14. Архів надходжень до картотеки за 07.11.2013 р.
 15. Нові надходження до бібліотеки (04.11.2013 р.)
 16. Архів надходжень до картотеки за 04.11.2013 р.
 17. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2013 р.
 18. Архів надходжень до картотеки за 29.10.2013 р.
 19. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.
 20. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)
 21. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 22. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 23. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 24. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 25. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 26. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 27. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 28. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 29. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 30. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 31. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 32. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 33. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 34. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 35. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 36. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 37. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 38. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 39. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 40. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 41. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 42. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 43. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 44. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 45. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 46. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 47. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 48. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 49. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 50. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 51. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 52. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 53. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 54. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 55. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 56. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 57. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 58. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 59. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 60. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 61. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 62. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 63. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 64. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 65. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 66. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 67. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 68. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 69. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 70. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 71. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 72. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 73. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 74. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 75. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 76. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 77. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 78. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 79. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 80. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 81. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 82. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 83. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 84. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 85. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 86. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 87. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 88. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 89. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 90. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 91. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 92. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 93. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 94. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 95. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 96. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 97. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 98. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 99. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 100. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 101. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 102. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 103. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 104. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 105. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 106. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 107. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 108. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 109. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 110. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 111. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 112. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 113. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 114. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 115. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 116. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 117. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 118. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 119. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 120. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 121. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 122. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 123. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 124. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 125. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 126. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 127. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 128. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 129. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 130. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 131. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 132. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 133. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 134. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 135. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 136. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 137. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 138. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 139. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 140. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 141. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 142. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 143. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 144. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 145. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 146. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 147. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 148. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 149. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 150. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 151. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.