База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2013. – № 4.
2.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 2.
3.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2013. – № 3.
4.    Журнал НАМН України. – 2013. – № 2.
5.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2013. – № 8.
6.    Кардиология. – 2013. – № 8.
7.    Клиническая медицина. – 2013. – № 8.
8.    Медицина транспорту України. – 2013. – № 3.
9.    Мedicine review. – 2013. – № 3. Тема номера: Кардиология.
10.    НЕЙРО-News. – 2013. – № 5. Тема номера: Психоневрология и нейропсихиатрия.
11.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 458. Тема номера: Неврология.
12.    Освіта України. Спецвипуск газети – 2013. – № 3 (9) (вересень).
13.    Проблеми остеології. – 2013. – № 1.
14.    Серце і судини. – 2013. – № 3.
15.    Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 4.
16.    Терапевтический архив. – 2013. – № 8.
17.    Therapia. – 2013. – № 1.
18.    Therapia. – 2013. – № 2.
19.    Therapia. – 2013. – № 6.
20.    Therapia. – 2013. – № 7 – 8.
21.    Український кардіологічний журнал. – 2013. – Додаток 2: Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST.
22.    Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 3.
23.    Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 4.
24.    Український кардіологічний журнал. – 2013. – Додаток 4: Мат. ХІV На¬ціонального конгресу кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 р.).
25.    Український медичний часопис. – 2013. – № 4.
26.    Український неврологічний журнал. – 2013. – № 3.
27.    Український терапевтичний журнал. – 2013. – № 3.
28.    Фізіологічний журнал. – 2013. – № 4.
29.    Хірургія України. – 2013. – № 3.
30.    European Heart Journal Supplements. – 2012. – Vol. 14, Suppl. B.
31.    Population and development review. – 2013. – Vol. 39, N 3.

ГАЗЕТИ

32.    АПТЕКА. – 2013. – № 34 (905) (2 сентября).
33.    АПТЕКА. – 2013. – № 35 (906) (9 сентября).
34.    АПТЕКА. – 2013. – № 36 (907) (16 сентября).
35.    АПТЕКА. – 2013. – № 37 (908) (23 сентября).
36.    АПТЕКА. – 2013. – № 38 (909) (30 сентября).
37.    Здоров’я України. – 2013. – № 3 (28) (червень). Тематичний випуск: Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
38.    Здоров’я України. – 2013. – № 4 (29) (вересень). Тематичний випуск: Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
39.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 13 (464).
40.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 14 (465).

КНИГИ

41.    № 22974 – Генофонд і здоров’я населення. Вроджені вади нервової системи: поширеність серед новонароджених, чинники ризику виникнення, профілактика / О.І. Тимченко, О.О. Полька, Д.О. Микитенко, О.В. Линчак, Н.В. Березіцька, Т.М. Поканєвич. – К., 2011. – 166 с. – ISBN 978-966-8398-24-7.
42.    № 22973 – Генофонд і здоров’я населення: значення соціально-економічних чинників у виникненні репродуктивних розладів серед жінок України / О.І. Тимченко, О.В. Линчак, І.О. Курило. – К.: МВЦ «Медінформ», 2010. – 150 с. – ISBN 978-966-409-064-0.
43.    № 22972 – Генофонд і здоров’я: репродуктивний потенціал населення та вроджена патологія новонароджених в Чернівецькій області / О.І. Тимченко, О.В. Линчак, О.І. Максіян, І.Д. Шкробанець, Л.В. Никифор, М.І. Поліщук, А.М. Вдовічен. – К., 2010. – 147 с. – ISBN 978-966-409-089-3.
44.    № 22975 – Генофонд і здоров’я: спрямованість генетико-демографічних процесів в умовах депопуляції / О.В. Линчак, О.І. Тимченко. – К., 2011. – 265 с. – ISBN 978-966-409-090-9.
45.    № 22976 – Генофонд і здоров’я: вроджені вади розвитку серед новонароджених / А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, О.В. Линчак [та ін.]. – К.: МВЦ «Медінформ», 2012. – 571 с. – ISBN 978-966-409-126-5.
46.    № 22984 – Антропогенетика з основами медичної генетики / С.В. Демидов, Ж.М. Мінченко, Т.І. Гавриленко, С.М. Новікова, В.Л. Соколенко. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 608 с. – ISBN 978-966-306-017-4.
47.    № 22979 – Селезов И.Т. Волновые задачи биогидродинамики и биофизики / И.Т. Селезов, Ю.Г. Кривонос. – К.: Наук. думка, 2013. – 308 с. – ISBN 978-966-00-1205-9.
48.    № 20042-и – Barker D.J.P. Nutrition in the womb: how better nutrition during development will prevent heart disease, diabetes and stroke: The development origins of health and disease (DOHAD): a call for action / by David Barker. – 2008. – 174 p.
49.    № 22980 – Регіональні медико-соціальні проблеми хвороб системи кровообігу. Динаміка та аналіз. Аналітико-статистичний посібник / Під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2013. – 239 с.
50.    Профессия – врач кардиолог. Посвящается 50-летию Ассоциации кардиологов Украины.
51.    № 22982 – Асоціація кардіологів України. 50 років (1963-2013). – 80 с.
52.    № 22983 – Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: популяционная стратегия и индивидуализированные программы (на основе Европейских рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике 2012). – К.: МОРИОН, 2013. – 265 с. – ISBN 978-966-2066-50-0.
53.    Артериальная гипертензия. – 2013. – № 4 (30): Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії (ЕSН) та Європейського товариства кардіологів (ЕSС) 2013 року / Перекл. Ю.М. Сіренка. – 2013. – 160 с.
54.    Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування клапанних вад серця / Уклад. В.М. Коваленко, О.Г. Насукай, Г.В. Книшов та ін. [М.Т. Ватутін, Л.Г. Воронков, М.Г. Ілляш, Д.В. Рябенко, В.Й. Целуйко, С.В. Чернюк. – К., 2013. – 52 с.
55.    Діагностика та лікуванні фібриляції передсердь (антитромботична терапія). Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України: (скорочений варіант) / Уклад. О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін. – К., 2013. – 62 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

56.    № 4090-а. ВАСИЛЬЕВ Л.А. Улучшение результатов инконтинентной деривации мочи у лиц пожилого и старческого возраста: Автореф. дисс. на соискание науч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия; 14.01.23 – урология / Л.А. Васильев. – СПб, 2013. – 22 с.
57.    ДЮДІНА І.О. Клініко-інструментальна характеристика та прогноз хронічної серцевої недостатності з систолічною дисфункцією лівого шлуночка та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка: порівняльне дослідження: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.О. Дюдіна. – К., 2013. – 19 с.
58.    ЗАІЧЕНКО Н.Г. Ефективність хлоридно-натрієвої мінеральної води «Ново московська» у комплексному реабілітаційному лікуванні хронічного панкреатиту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Н.Г. Заіченко. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.
59.    КАЦЕВ А.М. Біоаналітичні аспекти використання світних бактерій в медико-біологічних дослідженнях: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. біол. н.: 14.01.32 – медична біохімія / А.М. Кацев. – Луганськ, 2013. – 39 с.
60.    МАЗУР І.Д. Клініко-прогностичне значення поліморфізмів генів ендотеліальної NО-синтази та ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих із хронічною серцевою недостатністю: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.Д. Мазур. – К., 2013. – 16 с.
61.    МАРУСИН О.В. Клініко-метаболічні особливості перебігу цукрового діабету 2 типу в осіб чоловічої статі та оптимізація лікування з урахуванням патогенетичних факторів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.04 – ендокринологія / О.В. Марусин. – К., 2013. – 20 с.
62.    МАРЦОВЕНКО І.М. Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії на амбулаторно-поліклінічному етапі: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.М. Марцовенко. – К., 2013. – 18 с.
63.    МОГИЛЬНИЦЬКИЙ Є.В. Відновлення та збереження синусового ритму у хворих з персистуючою формою фібриляції передсердь на фоні серцевої недостатності: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Є.В. Могильницький. – К., 2013. – 20 с.
64.    КРИЧИНСЬКА І.В. Клініко-гемодинамічна ефективність тривалої низькодозової терапії інгібітором фосфодиестерази-5 та її вплив на функцію ендотелію і показники NО-системи еритроцитів у хворих з легеневою артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.В. Кричинська. – К., 2013. – 18 с.
65.    № 4091-а. КУНИЦКАЯ Н.А. Подагра и метаболический синдром у пациентов пожилого возраста: Автореф. дисс. на соискание уч. степени д. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Н.А. Куницкая. – СПб, 2013. – 41 с.
66.    ПЕДЬКО В.М. Інфаркт міокарда у жінок: чинники, перебіг та прогноз: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.М. Педько. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.
67.    № 4089-а. ПОВЕДА П.А.Г. Особенности приверженности к лекарственной терапии людей пожилого возраста: Автореф. дисс. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / П.А.Г. Поведа. – СПб, 2013. – 25 с.
68.    РИБАЛЬЧЕНКО І.Ю. Значення тривалості комплексу QRS при лікуванні постійної форми фібриляції передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.Ю. Рибальченко. – К., 2013. – 16 с.
69.    СИДОРЕНКО Г.В. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на варіабельність серцевого ритму в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з гіпертонічною хворобою: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Г.В. Сидоренко. – К., 2013. – 24 с.
70.    ФОМИЧ Г.М. Значення ортостатичних реакцій частоти шлуночкових скорочень при медикаментозному контролі постійної фібриляції передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.М. Фомич. – К., 2013. – 18 с.
71.    ЧЕРНЮК С.В. Характеристика імунного статусу, оксидативного стресу та функціонального стану серця у хворих з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / С.В. Чернюк. – К., 2013. – 18 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

72.    Діагностика та оцінка гіперурикемії у людей різного віку та статі: інформ. лист / Уклад. В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька. – К., 2012. – № 446. – 4 с.
73.    Інформаційний лист про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕОНАТОЛОГІЇ, ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ», присвяченої 100-річчю Дніпропетровської дитячої клінічної лікарні № 3 імені проф. М.Ф. Руднєва (Дніпропетровськ, 21-22 листопада 2013 року). – К., 2013. – № 29-ф. – 4 с.
74.    Інформаційний лист про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНІСТА: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ» (Київ, 29 листопада 2013 року). – К., 2013. – № 3-ф. – 4 с.

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 2. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 3. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 4. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 5. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 6. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 7. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 8. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 9. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 10. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 11. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 12. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 13. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 14. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 15. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 16. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 17. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 18. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 19. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 20. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 21. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 22. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 23. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 24. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 25. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 26. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 27. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 28. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 29. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 30. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 31. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 32. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 33. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 34. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 35. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 36. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 37. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 38. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 39. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 40. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 41. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 42. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 43. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 44. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 45. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 46. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 47. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 48. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 49. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 50. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 51. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 52. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 53. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 54. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 55. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 56. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 57. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 58. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 59. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 60. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 61. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 62. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 63. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 64. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 65. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 66. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 67. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 68. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 69. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 70. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 71. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 72. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 73. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 74. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 75. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 76. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 77. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 78. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 79. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 80. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 81. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 82. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 83. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 84. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 85. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 86. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 87. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 88. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 89. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 90. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 91. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 92. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 93. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 94. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 95. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 96. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 97. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 98. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 99. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 100. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 101. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 102. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 103. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 104. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 105. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 106. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 107. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 108. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 109. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 110. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 111. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 112. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 113. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 114. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 115. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 116. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 117. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 118. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 119. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 120. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 121. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 122. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 123. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 124. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 125. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 126. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 127. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 128. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 129. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.