База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.

1.    Антропогенетика з основами медичної генетики / С.В. Демидов, С.М. Новікова та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 608 с. – ISBN 978-966-306-017-4.
2.    Асоціація кардіологів України. 50 років (1963 – 2013). – К., 2013. – 80 с.
3.    Войтенко В.П. Земля і люди / В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – № 38 (727). – С. 2 – 3.
4.    Діагностика та лікування фібриляції передсердь (антитромботична терапія). Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України. – К., 2013. – 62 с.
5.    Захарова Е.Г. Изменение течения гипертонической болезни за последние 25 лет / Е.Г. Захарова, А.Н. Фурсов, Н.П. Потехин // Клин. медицина. – 2013. – № 8. – С. 36 – 39.
6.    Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії (ESH) та Європейського товариства кардіологів (ESC) 2013 року // Артеріальна гіпертензія. – 2013. – № 4 (30). –160 с.
7.    Колодченко В.П. Антигени резус, MN, P, Le та Hp у хворих на злоякісні новоутворення кісток і м’яких тканин / В.П. Колодченко // Доп. АН УРСР. – 1982. – № 10, серія Б. – С. 63 – 65.
8.    Кричинська І.В. Клініко-гемодинамічна ефективність тривалої низькодозової терапії інгібітором фосфодиестерази-5 та її вплив на функцію ендотелію і показники NO-системи еритроцитів хворих з легеневою артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.В. Кричинська. – К., 2013. – 18 с.
9.    Мазур І.Д. Клініко-прогностичне значення поліморфізмів генів ендотеліальної NO-синтази та ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих із хронічною серцевою недостатністю: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.Д. Мазур. – К., 2013. – 16 с.
10.    Марцовенко І.М. Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії на амбулаторно-поліклінічному етапі: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.М. Марцовенко. – К., 2013. – 18 с.
11.    Могильницький Є.В. Відновлення та збереження синусового ритму у хворих з персистуючою формою фібриляції передсердь на фоні серцевої недостатності: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Є.В. Могильницький. – К., 2013. – 19 с.
12.    Мурашко Н.К. Перспективы использования лекарственных растений при оказании помощи пациентам с болевым синдромом / Н.К. Мурашко // Здоров’я України. – 2013. – № 15 – 16 (316 – 317). – С. 42 – 43.
13.    Педько В.М. Інфаркт міокарда у жінок: чинники, перебіг та прогноз: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.М. Педько. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.
14.    Поворознюк В.В. Влияние антиостеопоротических средств на качество костной ткани / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, Д. Ханс // Укр. ревматол. журнал. – 2013. – № 2 (52). – С. 47 – 50.
15.    Профессия – врач-кардиолог. Посвящается 50-летию Ассоциации кардиологов Украины. – К., 2013. – 85 с.
16.    Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: популяционная стратегия и индивидуализированные программы (на основе Европейских рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике 2012). – К.: МОРИОН, 2013. – 96 с. – ISBN 978-966-2066-50-0.
17.    Регіональні медико-соціальні проблеми хвороб системи кровообігу. Динаміка та аналіз (аналітично-статистичний посібник). – К., 2013. – 239 с.
18.    Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування клапанних вад серця. – К., 2013. – 52 с.
19.    Рибальченко І.Ю. Значення тривалості комплексу QRS при лікуванні постійної форми фібриляції передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.Ю. Рибальченко. – К., 2013. – 16 с.
20.    Сидоренко Г.В. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на варіабельність серцевого ритму в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС з гіпертонічною хворобою: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 –радіобіологія / Г.В. Сидоренко. – К., 2013. – 24 с.
21.    Фомич Г.М. Значення ортостатичних реакцій частоти шлуночкових скорочень при медикаментозному контролі постійної фібриляції передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.М.Фомич. – К., 2013. – 18 с.
22.    Фролов Ю.П. Обмен веществ, старение и самообновление / Ю.П. Фролов // Известия АН СССР (Серия Биологическая). – 1985. – № 5. – С. 779 – 782. – № 9000-оттиск.
23.    Чернюк С.В. Характеристика імунного статусу, оксидативного стресу та функціонального стану серця у хворих з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / С.В.Чернюк. – К., 2013. – 18 с.
24.    Честнова Г.П. Гиперпластические процессы в эндометрии у женщин в период длительной постменопаузы / Г.П. Честнова, В.Г. Абашин, Н.А. Ефименко // Клин. медицина. – 2013. – № 8. – С. 61 – 63.
25.    Шишина Р.Н. Возрастные клинико-лабораторные особенности у больных с окклюзией крупных артерий нижних конечностей / Р.Н. Шишина, Т.А. Пчелинцева // Клин. медицина. – 2013. – № 8. – С. 45 – 48.

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 2. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 3. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 4. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 5. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 6. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 7. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 8. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 9. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 10. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 11. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 12. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 13. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 14. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 15. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 16. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 17. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 18. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 19. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 20. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 21. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 22. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 23. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 24. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 25. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 26. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 27. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 28. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 29. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 30. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 31. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 32. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 33. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 34. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 35. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 36. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 37. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 38. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 39. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 40. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 41. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 42. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 43. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 44. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 45. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 46. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 47. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 48. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 49. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 50. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 51. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 52. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 53. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 54. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 55. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 56. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 57. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 58. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 59. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 60. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 61. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 62. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 63. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 64. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 65. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 66. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 67. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 68. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 69. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 70. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 71. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 72. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 73. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 74. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 75. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 76. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 77. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 78. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 79. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 80. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 81. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 82. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 83. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 84. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 85. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 86. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 87. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 88. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 89. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 90. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 91. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 92. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 93. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 94. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 95. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 96. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 97. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 98. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 99. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 100. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 101. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 102. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 103. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 104. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 105. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 106. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 107. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 108. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 109. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 110. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 111. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 112. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 113. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 114. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 115. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 116. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 117. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 118. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 119. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 120. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 121. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 122. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 123. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 124. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 125. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 126. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 127. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.