База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Архів надходжень до картотеки за 11.11.2013 р.

1.    Хіміко-фармакологічна оцінка ефективності застосування еналаприлу малеату при стенокардії напруження у осіб похилого та старечого віку / І.М. Білай, Р.В. Стець, І.В. Гнітько та ін. [М.П. Красько, А.В. Хмельова, В.Р. Стець] // Запорож. мед. журнал. – 2013. – № 2. – С. 8 – 9. Відбиток № 9099.
2.    Сыволап В.В. Прямые ингибиторы – новый подход в лечении больных артериальной гипертензией в сочетании с ожирением, сахарным диабетом, поражением почек и менопаузой / В.В. Сыволап, М.П. Герасько // Запорож. мед. журнал. – 2013. – № 2. – С. 70 – 75. Відбиток № 9100.
3.    Мороз В.А. Профиль безопасности медикаментозного лечения болезни Альцгеймера / В.А. Мороз // Запорож. мед. журнал. – 2013. – № 3. – С. 51 – 53. Відбиток № 9087.
4.    Соколова И.И. Стоматологическая заболеваемость пожилых больных / И.И. Соколова, Н.Н. Савельева // Експерим. і клініч. медицина. – 2013. – № 3. – С. 150 – 156. Ключевые слова: стоматологическая заболеваемость, демографическая ситуация, пожилые больные. Відбиток № 9101.
5.    Дёмин А.В. Особенности постурального баланса у пожилых мужчин в зависимости от состояния слуха / А.В. Дёмин, А.А. Волова // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2013. – Т. 2. – Вип. 3. – С. 145 – 149. Відбиток № 9092.
6.    Мітченко О.І. Вазорегулююча функція ендотелію та кісточково-плечовий індекс у жінок постменопаузального віку з гіпертонічною хворобою на тлі субклінічного гіпотиреозу / О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, М.В. Гвоздик // Ендокринологія. – 2012. – № 3. – С. 25 – 31. Ключові слова: гіпертонічна хвороба, дисліпідемія, ендотеліальна дисфункція, кісточково-плечовий індекс, периферичний атеросклероз, субклінічний гіпотиреоз, постменопауза.
7.    Гасанова И.Х. Морфологические преобразования сосудистых сплетений желудочков головного мозга крыс предстарческого возраста при введении ксеногенного ликвора / И.Х. Гасанова, В.С. Пикалюк // Журн. клініч. та експерим. мед. досліджень. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 34 – 38. Ключевые слова: сосудистые сплетения, ксеногенная цереброспинальная жидкость, головной мозг, предстарческий возраст, крысы.
8.    Захарчук О.І. Взаємозв’язки шишкоподібного тіла та хроноструктури показників неспецифічного імунітету при старінні / О.І. Захарчук // Клініч. та експерим. патологія. – 2012. – № 3. – Ч. 1. – С. 77 – 79. Ключові слова: неспецифічна адаптація, шишкоподібне тіло, старіння, хроноритми, епіфізектомія, ссавці, мелатонін.
9.    Ломакіна Ю.В. Ефективність застосування епіталону за умов зміненого фотоперіоду та іммобілізаційного стресу в старих щурів / Ю.В. Ломакіна // Клініч. та експерим. патологія. – 2012. – № 3. – Ч. 1. – С. 118 – 121. Ключові слова: пінеальна залоза, імообілізаційний стрес, фотоперіод, епіталон, старі щури.
10.    Вплив гіпоксичного тренування на вуглеводний обмін та процеси перекисного окиснення ліпідів у тканинах щурів у ранні терміни після одноразового опромінення / Є.М. Горбань, Н.О. Утко, Н.В. Топольнікова, О.В. Под’яченко // Клініч. та експерим. патологія. – 2012. – № 4. – С. 53 – 55. Ключові слова: гіпоксичне тренування, іонізуюче випромінення, глюкоза, глікозильований гемоглобін, перекисне окиснення ліпідів. Відбиток № 9093.
11.    Климовицький Ф.В. Ефективність активних метаболітів вітаміну D у лікуванні постменопаузального остеопорозу / Ф.В. Климовицький, В.В. Поворознюк // Клініч. фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація. – 2012. – № 3. – С. 24 – 26. Відбиток № 9094.
12.    Балацька Н.І. Корекція дефіциту D вітаміну у жінок із постменопаузальним остеопорозом / Н.І. Балацька // Клініч. фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація. – 2012. – № 4. – С. 125 – 127. Відбиток № 9095.
13.    Гольева Н.В. Морфологические особенности межпозвонковых дисков у женщин постклимактерического возраста / Н.В. Гольева, В.В. Гаргин, П.К. Гольева // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 1. – С. 35 – 39. Ключевые слова: межпозвонковые диски, менопауза, морфология. Відбиток № 9096.
14.    Лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки у хворих похилого віку з поєднаними травмами / Г.Г. Голка В.В. Суховецький, Є.В. Гарячий, А.С. Кравченко // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 1. – С. 133 – 135. Відбиток № 9097.
15.    Філіпюк А.Л. Предиктори виживання пацієнтів похилого віку з хронічною ІХС / А.Л. Філіпюк, Н.С. Скорейко // Мед. гідрологія та реабілітація. – 2012. – № 4. Ключові слова: ішемічна хвороба серця, похилий вік, виживання, прогноз. Відбиток № 9098.
16.    Доценко Н.Я. Влияние мельдония на когнитивный и клинико-функциональный статус больных пожилого возраста с острым инфарктом миокарда и артериальной гипертензией / Н.Я. Доценко, С.С. Боев, И.А. Шехунова // Мед. перспективи. – 2013. – № 1. – С. 74 – 79.
17.    Кузнєцова О.В. Таргетна терапія індолентних фолікулярних лімфом у літніх хворих / О.В. Кузнєцова, А.І. Рибін, В.Г. Дубиніна // Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. Дню науки «Внесок молодих вчених у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи» (Харків, 16 травня 2013 р.). – Харків, 2013. – С. 109 – 110.
18.    Глебова Т.Н. Уровень кальцидиола и состояние кальций-фосфорного обмена у женщин в сочетании с ревматоидным артритом в постменопаузальном периоде / Т.Н. Глебова // Урология, андрология, нефрология – 2013. Мат. конф. (Харьков, 30-31 мая 2013 г.). – Харьков, 2013. – С. 28 – 29.
19.    Царенко А.В. Залучення лікарів загальної практики – сімейних лікарів до надання паліативної допомоги пацієнтам похилого віку вдома / А.В. Царенко, Ю.І. Губський // Впровадження стандартів надання паліативної допомоги. Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Івано-Франківськ, 26-27 вересня 2013 р.). – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 122 – 124.
20.    Баглаенко И.А. Уход на завершающем этапе жизни за неизлечимо больными и пожилыми людьми, оставшимися без опеки – опыт проекта «Рука помощи» в Молдавии и Украине / И.А. Баглаенко, Л. Шевченко, Р.В. Озеров // Впровадження стандартів надання паліативної допомоги. Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Івано-Франківськ, 26-27 вересня 2013 р.). – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 11 – 13.
21.    Аристархов В.Г. О преимуществе органосберегающих операций на щитовидной железе у пожилых пациентов / В.Г. Аристархов, Н.В. Данилов // Сучасні мед. технології. – 2013. – № 3. – С. 8 – 11.
22.    Старостин П.Ю. Проблемы организации и оказания стационарной медицинской помощи населению старше трудоспособного возраста в условиях стандартизации / П.Ю. Старостин, Е.Н. Пенюгина, В.П. Шестаков: Тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвітньому Дню здоров’я // Східноєвропейський журн. громадського здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 256 – 257.
23.    Охромий Г.В. Биологический возраст – маркер здоровья и процессов старения организма / Г.В. Охромий, О.В. Токмакова, А.Н. Касюга: Тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвітньому Дню здоров’я // Східноєвропейський журн. громадського здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 217 – 218.
24.    Стець М.М. Можливості траспапілярних ендоскопічних втручань в лікуванні гнійного холангіту, ускладненим біліарним сепсисом у хворих похилого віку / М.М. Стець // Клініч. хірургія. – 2013. – № 4 (дод.). – С. 56.
25.    Синдром хронической тазовой боли. Старая проблема, новое решение / И.И. Горпинченко, В.Г. Мигов, В.В. Билоголовская, Е.А. Недогонова: Новітні технології в урології та андрології. Мат. конф. (Київ, 19-20 вересня 2013 р.) // Урологія. – 2013. – № 2. – С. 54 – 55.
26.    Лучицький Є.В. Віковий гіпогонадизм у чоловіків – ключові питання діагностики та лікування / Є.В. Лучицький, В.Є. Лужицький: Новітні технології в урології та андрології. Мат. конф. (Київ, 19-20 вересня 2013 р.) // Урологія. – 2013. – № 2. – С. 61 – 62.
27.    Роль метаболизма оксида азота в формировании урогенитальных расстройств у женщин в постменопаузе / О.В. Ромащенко, А.И. Соловьев, С.Н. Мельников и др. [В.В. Билоголовская, М.А. Щербак]: Новітні технології в урології та андрології. Мат. конф. (Київ, 19-20 вересня 2013 р.) // Урологія. – 2013. – № 2. – С. 67 – 68.
28.    Беленичева О.И. Влияние селективного модулятора эстрогеновых рецепторов (SЕRМ) на состояние глутатионового звена тиол-дисульфидной системы и NO в нейронах коры старых и молодых животных при экспериментальном ОНМК / О.И. Беленичева, Е.Н. Полякова, Е.В. Однокоз: Сучасні аспекти медицини і фармації – 2013. 73-а Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки. Тез. доп. (Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 2 (дод.). – С. 4 – 5.
29.    Мись Л.А. Ефект донора сірководню та попередника його біосинтезу L-цистеїну на чутливість мітохондріальної пори до індуктора Cа2+ у серці дорослих і старих щурів / Л.А. Мись: Сучасні аспекти медицини і фармації – 2013. 73-а Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки. Тез. доп. (Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 2 (дод.). – С. 27.
30.    Будайа Низар. Экспериментальные предпосылки использования каротиноидов и флавоноидов для профилактики возрастной катаракты / Будайа Низар, А.В. Гиржева: Сучасні аспекти медицини і фармації – 2013. 73-а Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки. Тез. доп. (Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 2 (дод.). – С. 59.
31.    Латоха І.О. Консервативне лікування хворих похилого, старечого віку з гострими порушеннями мозкового кровообігу / І.О. Латоха: Сучасні аспекти медицини і фармації – 2013. 73-а Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки. Тез. доп. (Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 2 (дод.). – С. 114.
32.    Паламарчук В.В. Трофічні зміни в менопаузі / В.В. Паламарчук, Г.В. Мальцев, Є.В. Благовещенський: Сучасні аспекти медицини і фармації – 2013. 73-а Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки. Тез. доп. (Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 2 (дод.). – С. 135 – 136.
33.    Фернандес де Ривес С.Ф. Дифференцированная терапия функциональных тиков / С.Ф. Фернандес де Ривес: Сучасні аспекти медицини і фармації – 2013. 73-а Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки. Тез. доп. (Запоріжжя, 16-17 травня 2013 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 2 (дод.). – С. 170.

34.    Рощина И.Ф. Нейропсихологические особенности смешанной альцгеймеровско-сосудистой деменции / И.Ф. Рощина, Н.М. Михайлова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 10. – С. 11 – 17.
35.    Евзельман М.А. Когнитивные нарушения у больных с ишемическим инсультом и их коррекция / М.А. Евзельман, Н.А. Александрова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 10. – С. 36 – 39.
36.    Морфологические показатели нейродегенератив¬ного процесса при болезни Паркинсона и хронической ишемии головного мозга / Р.Р. Богданов, Е.И. Мананникова, А.С. Абраменко и др. [Т.В. Маратканова, С.В. Котов] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 10. – С. 40 – 44.
37.    Камакинова А.Б. Кинезиотерапия – базовый элемент нелекарственного лечения болезни Паркинсона / А.Б. Камакинова, В.Л. Голубев // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – № 10. – С. 69 – 73.

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 07.11.2013 р.
 2. Нові надходження до бібліотеки (04.11.2013 р.)
 3. Архів надходжень до картотеки за 04.11.2013 р.
 4. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2013 р.
 5. Архів надходжень до картотеки за 29.10.2013 р.
 6. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.
 7. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)
 8. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 9. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 10. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 11. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 12. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 13. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 14. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 15. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 16. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 17. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 18. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 19. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 20. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 21. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 22. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 23. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 24. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 25. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 26. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 27. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 28. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 29. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 30. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 31. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 32. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 33. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 34. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 35. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 36. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 37. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 38. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 39. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 40. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 41. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 42. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 43. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 44. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 45. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 46. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 47. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 48. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 49. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 50. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 51. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 52. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 53. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 54. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 55. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 56. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 57. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 58. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 59. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 60. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 61. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 62. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 63. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 64. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 65. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 66. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 67. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 68. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 69. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 70. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 71. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 72. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 73. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 74. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 75. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 76. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 77. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 78. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 79. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 80. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 81. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 82. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 83. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 84. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 85. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 86. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 87. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 88. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 89. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 90. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 91. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 92. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 93. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 94. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 95. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 96. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 97. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 98. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 99. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 100. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 101. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 102. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 103. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 104. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 105. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 106. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 107. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 108. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 109. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 110. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 111. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 112. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 113. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 114. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 115. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 116. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 117. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 118. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 119. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 120. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 121. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 122. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 123. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 124. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 125. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 126. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 127. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 128. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 129. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 130. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 131. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 132. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 133. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 134. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 135. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 136. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 137. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 138. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.