Комісія по запобіганню корупції

У відповідності з НАКАЗОМ
Директора Інституту геронтології № 88-а

оприлюднюємо текст положення
про діяльність комісії по запобіганню корупції

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Директор ДУ “Інститут геронтології
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”
академік НАМНУ  В.В. Безруков

Наказ № _______ від 19.10.2015

ПОЛОЖЕННЯ

про діяльність комісії по запобіганню корупції в
ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дане Положення розроблене у відповідності до Конституції України, Законів України «Про запобігання корупції» (N 1700-VII від 14.10.2014 р.) та «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» (N 1699-VII від 14.10.2014 р.).
Антикорупційні заходи скеровані на:

 • запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції (профілактику корупції);
 • виявлення корупційних правопорушень,
 • мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

2. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В ПОЛОЖЕННІ

Пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;
близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;
корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
корупція - використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;
неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;
потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;
правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої Закону України «Про запобігання корупції», інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;
члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ  КОМІСІЇ

 • мінімізувати ризики втягнення керівництва та працівників Інституту, незалежно від займаної посади, в корупційну діяльність;
 • сформувати у співробітників неприйняття корупції у будь-яких її виявленнях;
 • узагальнювати та роз’яснювати основні положення антикорупційного законодавства України;
 • включити в обов’язок працівників Інституту знання та дотримання принципів і вимог цього Положення, основних положень антикорупційного законодавства, а також адекватних заходів щодо запобігання корупції.

4. ПРИНЦИПИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

Директор Інституту, його заступники та керівники структурних підрозділів формують етичні стандарти негативного відношення до будь-яких проявів корупції, подаючи приклад власною поведінкою та здійснюючи ознайомлення з антикорупційним законодавством всіх співробітників.
Директор Інституту відповідає за організацію заходів, скерованих на реалізацію принципів та вимог даного Положення, включаючи призначення осіб, відповідальних за розробку антикорупційних заходів, їх реалізацію та контроль.
Всі співробітники Інституту повинні керуватися чинним законодавством, дотримуватися принципів та вимог цього Положення.
Принципи та вимоги цього Положення поширюються на контрагентів та представників Інституту, а також на інших осіб у випадках, коли відповідні обов’язки закріплені в договорах, в їх внутрішніх документах, або безпосередньо передбачені в законі.

Створення системи заходів протидії корупції ґрунтується на таких ключових принципах:

 • відповідності діяльності Інституту чинному законодавству і загальноприйнятим нормам;
 • антикорупційні заходи відповідають Конституції України, законодавству України, правовим актам, які застосовуються в Інституті;
 • принципи особистого прикладу керівництва. Ключова роль керівництва Інституту у формуванні культури нетерпимості до корупції і в створенні внутрішньої організаційної системи запобігання та протидії корупції;
 • принципи залучення працівників Інституту до викоренення корупції. Зокрема, інформованість працівників про положення антикорупційного законодавства та їх активну участь у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;
 • принципи пропорційності антикорупційних процедур ризику корупції;
 • принципи ефективності антикорупційних процедур – застосування в Інституті антикорупційних заходів, які мають низьку вартість, забезпечують простоту реалізації і приносять значущий результат,
 • принципи відповідальності та невідворотності покарання – невідворотність покарання незалежно від займаної посади, стажу роботи та інших умов, у разі вчинення співробітником корупційних правопорушень, пов’язаних з виконанням трудових і службових обов'язків;
 • принципи постійного контролю та регулярного моніторингу.

5. СУБ’ЄКТИ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ПОЛОЖЕННЯ

Суб’єктами, на яких поширюється дія Положення, є співробітники Інституту, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, чи спеціально уповноважені особи на виконання таких обов’язків, а також інші особи, які не є посадовими або службовими особами та перебувають з Інститутом у трудових відносинах.
Особам, зазначеним вище, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

6. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДИТЬ КОМІСІЯ  ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ  ЇЇ   ДІЯЛЬНОСТІ

Для ідентифікації ризиків, які можуть постати перед Інститутом внаслідок порушення антикорупційного законодавства, керівництво на періодичній основі має проводити внутрішній аудит діяльності структурних підрозділів.
Результати аудиту дозволяють виявити зони підвищеного ризику і розробити ефективний план заходів, направлений на нейтралізацію юридичних і комерційних ризиків Інституту.
Оцінка ризику – це безперервний процес з постійним зв’язком між керівництвом Інституту, комісією та співробітниками Інституту.
Керівництву та співробітникам Інституту забороняється залучати або використовувати посередників, партнерів, агентів, спільні підприємства чи інших осіб для вчинення будь-яких дій, які суперечать нормам застосовного антикорупційного законодавства, принципам і вимогам даного Положення.

Інститут здійснює вибір контрагентів для надання їм робіт і послуг виходячи з принципу відбору контрагента за найкращими конкурентними цінами, який встановлює:

 • аналіз ринку пропонованих послуг;
 • рівноправність, справедливість, відсутність дискримінації і без необґрунтованих обмежень конкуренції по відношенню до контрагентів;
 • чесний і розумний вибір пропозицій при комплексному аналізі вигод і витрат (насамперед ціни і якості продукції);
 • цільове та економічно ефективне витрачання грошових коштів на придбання товарів, робіт, послуг (з урахуванням, при необхідності, вартості життєвого циклу закуповуваної продукції) та реалізації заходів, спрямованих на скорочення витрат Інституту;
 • відсутність обмеження допуску до участі у закупівлі шляхом встановлення надмірних вимог до контрагента (надмірними вимогами до контрагента не вважаються вимоги, прямо передбачені діючим законодавством про здійснення закупівель за державні кошти, тощо);
 • запобігання корупційним проявам, конфлікту інтересів та інших зловживань повноваженнями.

Інститут прагне мати ділові відносини з контрагентами, що підтримують вимоги антикорупційного законодавства та/або контрагентами, які декларують неприйняття корупції.
Інститут заявляє, що відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників, контрагентів, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не перерахованими вище способами, що ставить працівника контрагента в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь Інституту.
Інститут докладає всіх можливих зусиль, що мінімізує ризики ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, для чого проводиться перевірка терпимості контрагентів до хабарництва, у тому числі перевірка наявності у них власних антикорупційних програм, їх готовності дотримуватися вимог цього Положення і включати в договори антикорупційні умови (застереження), а також надавати взаємне сприяння для етичного ведення господарської діяльності та запобігання корупції.

Відповідно до порушення норм антикорупційного законодавства Інститут і його контрагенти (партнери) зобов'язані:

 • негайно повідомляти один одного у письмовій формі про будь-які випадки порушення антикорупційного законодавства;
 • чітко давати зрозуміти іншим особам при здійсненні (виконанні) будь-яких угод (договорів), щодо обов’язку з дотримання антикорупційного законодавства.

У разі виникнення у Інституту об'єктивних (розумних і сумлінних) фактів порушення контрагентами антикорупційного законодавства, на адресу такого контрагента (партнерами) направляється відповідне повідомлення з вимогою у термін до 10 днів надати відповідні роз'яснення.
Неподання достатніх доказів, що безумовно підтверджують відсутність порушення антикорупційного законодавства, є порушенням істотних умов договору (істотним порушенням), укладеного між Інститутом та його контрагентом і дає право Інституту розірвати такий договір в односторонньому позасудовому порядку (повністю відмовитися від виконання договору), або призупинити його подальше виконання в односторонньому порядку в якійсь його частини (частково відмовитися від виконання Договору) шляхом направлення відповідного письмового повідомлення.

Комісія забезпечує:

 • навчання та інформування співробітників Інституту про нормативні документи, що регламентують питання попередження та протидії корупції в Інституті;
 • проведення навчальних заходів з питань профілактики і протидії корупції;
 • організації індивідуального консультування працівників з питань застосування (дотримання) антикорупційних стандартів і процедур.

Забезпечення відповідності системи внутрішнього контролю в Інституті вимогам антикорупційної політики:

 • здійснення контролю даних бухгалтерського обліку, наявності та достовірності первинних документів бухгалтерського обліку;
 • всі фінансові операції, які здійснюються в Інституті, повинні бути акуратно, правильно і з достатнім рівнем деталізації відображені в бухгалтерському обліку, задокументовані і доступні для перевірки;
 • перекручення або фальсифікація бухгалтерської звітності Інституту суворо заборонені і розцінюються як правопорушення.

Всім співробітникам Інституту суворо забороняється прямо чи опосередковано, особисто або через посередництво третіх осіб брати участь у корупційних діях, пропонувати, давати, обіцяти, просити і отримувати хабарі або здійснювати платежі для спрощення адміністративних, бюрократичних та інших формальностей в будь-якій формі, в тому числі, у формі грошових коштів, цінностей, послуг чи іншої вигоди, будь-яким особам і від будь-яких осіб чи організацій, включаючи комерційні організації, органи влади та самоврядування, державних службовців, приватних компаній та їх представників.

Співробітникам Інституту забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:
а) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної з виконанням своїх посадових обов’язків в Інституті;
б) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Співробітники Інституту можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

 • даруються близькими особами;
 • одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У випадку прийняття рішення посадовою особою Інституту на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, рішення посадової особи вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.

Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними

Посадові особи Інституту у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов'язані невідкладно вжити таких заходів:

 • відмовитися від пропозиції;
 • за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
 • залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
 • письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника Інституту або Комісію по запобіганню корупції.

Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов'язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника Інституту або Комісію по запобіганню корупції в Інституті.
Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником Інституту або членом Комісії по запобіганню корупції в Інституті.
У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє директор, його заступник, керівник підрозділу Інституту, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та член Комісії по запобіганню корупції.
Предмети неправомірної вигоди, а також одержані або виявлені подарунки зберігаються в Інституті до їх передачі спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції.
У випадку наявності в посадової особи Інституту сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до члена Комісії по запобіганню корупції або до територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз'яснення.

Взаємодія з державними службовцями.

Керівництво Інституту не здійснює самостійно або через своїх співробітників оплату будь-яких витрат (грошову винагороду, позички, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат та інші винагороди) за державних службовців та їх близьких родичів (або в їхніх інтересах) з метою одержання або збереження переваги для Інституту в його комерційній діяльності.
Співробітники Інституту самостійно несуть відповідальність за корупційні прояви у разі самостійної взаємодії з державними службовцями відповідно до чинного законодавства України.

7. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ

Співробітники Інституту під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
Посадові особи Інституту зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень:

 • дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків;
 • не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;
 • утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону, незважаючи на приватні інтереси. Посадові особи Інституту самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це директора Інституту.

8. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ЗАПОБІГАННЯМ І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

Обов’язки членів Комісії, пов’язані із запобіганням та протидією корупції:

 • утримуватися від вчинення і (або) участі у вчиненні корупційних правопорушень в інтересах або від імені Інституту;
 • утримуватися від поведінки, яка може бути витлумачена оточуючими як готовність вчинити або брати участь у скоєнні корупційного правопорушення в інтересах або від імені Інституту;
 • негайно інформувати безпосереднього керівництво про випадки намірювання працівника до вчинення корупційних правопорушень;
 • негайно інформувати безпосереднього керівника або керівництво Інституту про сталу відомою працівникові інформацію про випадки вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками, контрагентами Інституту чи іншими особами;
 • повідомити безпосереднього керівника про можливість виникнення або виниклому у працівника конфлікті інтересів.

9. ПРАВОВИЙ  СТАТУС, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ   ГОЛОВИ  І  ЧЛЕНІВ  КОМІСІЇ  ПО  ЗАПОБІГАННЮ КОРУПЦІЇ

Голова і члени Комісії призначаються наказом директора Інституту.
Головою або членом Комісії може бути фізична особа, не молодша тридцяти років, яка має повну вищу освіту і яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки.
Голова і члени Комісії під час виконання покладених на них завдань мають наступні права та обов’язки:

 • отримувати інформацію від фізичних та юридичних осіб про порушення вимог чинного законодавства у сфері боротьби з корупцією, проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вказаних вимог;
 • проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в підрозділах Інституту;
 • здійснювати моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності співробітників Інституту;
 • отримувати від співробітників інституту письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених чинним законодавством та цим Положенням;
 • ініціювати проведення службового розслідування, вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • раз на рік надавати директору Інституту звіт щодо реалізації засад антикорупційної діяльності в Інституті;
 • надавати роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запобігання і виявлення корупції в підрозділах Інституту та у контрагентів Інституту.

З вказаною метою зацікавлена особа може особисто звернутися у робочий час до голови/ членів Комісії або надіслати на їх адресу відповідний письмовий запит, у т.ч. за допомогою електронної пошти.
У випадку виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або отримання повідомлення про корупційне порушення, Комісія ініціює проведення службового розслідування.
Отримані в ході розслідування матеріали Комісія доповідає директору Інституту, який вживає заходів щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

10. ІНФОРМУВАННЯ КОМІСІЇ ПРО ВИНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО, ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Співробітники Інституту при виникненні реального або потенційного конфлікту інтересів повідомляють Комісію не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися або повинні були дізнатися про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів, не вчиняють дій та не приймають рішення в умовах реального конфлікту інтересів та вживають заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.
Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів
Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

 • усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 • застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій або прийняття рішень;
 • обмеження доступу особи до певної інформації;
 • перегляду обсягу службових повноважень особи;
 • переведення особи на іншу посаду;
 • звільнення особи.

Самостійне врегулювання конфлікту інтересів співробітниками Інституту здійснюється шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням Комісії підтверджуючих це документів.

11. ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ  СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ З ПИТАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОЦЕДУР, ПРОВЕДЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КВАЛІФІКАЦІЇ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Співробітники Інституту можуть звернутися у робочий час до голови або членів Комісії або надіслати на адресу голови/членів Комісії письмовий запит щодо надання роз'яснення та консультаційної допомоги з питань запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, запобігання та виявлення корупції в Інституті.
Для формування належного рівня антикорупційної культури з новими співробітниками проводиться вступний інструктаж з цієї антикорупційної програми і пов'язаних з нею документів, а для діючих співробітників Інституту проводяться періодичні інформаційні заходи.
Дотримання співробітниками Інституту принципів і вимог цієї антикорупційної програми враховується при формуванні кадрового резерву для висунення на вищі посади, а також у разі накладення дисциплінарних стягнень.
Інформування та навчання
Підвищення кваліфікації співробітників Інституту здійснюється з метою формування у працівників базових знань з питань антикорупційного законодавства, подолання правового нігілізму і підвищення правової культури працівників Інституту.

12. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТІВ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ІНСТИТУТІ

Директор, співробітники всіх підрозділів Інституту, незалежно від займаної посади, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за дотримання принципів і вимог цього Положення, а також Закону України «Про запобігання корупції», а також за дії (бездіяльність) підлеглих їм осіб, що порушують ці принципи і вимоги.
Особи, винні в порушенні вимог цього Положення, а також Закону України «Про засади запобігання корупції» можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності за ініціативою директора Інституту, правоохоронних органів чи інших осіб у порядку та на підставах, передбачених законодавством України, спеціальними нормативними актами та трудовими договорами.
Інститут заявляє про те, що жодного співробітника не буде піддано санкціям (у тому числі звільнення, зниження на посаді, позбавлення премії), якщо він повідомив про передбачуваний факт корупції, відмовився дати або отримати хабар, здійснити комерційний підкуп, надати посередництво в хабарництві, в тому числі, якщо в результаті такої відмови в Інституті виникла упущена вигода або не було отримано комерційні та конкурентні переваги.
Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності.
З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог антикорупційної програми, а також Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, рішенням директора Інституту відносно особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.
Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання посадових обов’язків за рішенням директора Інституту до закінчення розгляду справи судом.
У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання посадових обов’язків відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням.
Співпраця з правоохоронними органами є важливим показником дійсної прихильності Інституту декларованим антикорупційним стандартам поведінки. Дане співробітництво може здійснюватися в різних формах:

 • необхідно повідомляти у відповідні правоохоронні органи про випадки вчинення корупційних правопорушень, про які стало відомо в Інституті;
 • надання сприяння уповноваженим представникам контрольно-наглядових і правоохоронних органів при проведенні ними інспекційних перевірок діяльності Інституту зпитань запобігання та протидії корупції;
 • надання сприяння уповноваженим представникам правоохоронних органів при проведенні заходів по припиненню або розслідування корупційних злочинів, включаючи оперативно-розшукові заходи;
 • керівництво Інституту і співробітники не повинні допускати втручання у виконання службових обов'язків посадовими особами судових або правоохоронних органів.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ КОРУПЦІЇ

При виявленні недостатньо ефективних пунктів цього Положення або пов'язаних з ним антикорупційних заходів Інституту, або при зміні вимог чинного законодавства України у сфері антикорупційної політики директор Інституту організовує вироблення та реалізацію плану дій щодо перегляду і змін цього Положення та/або антикорупційних заходів.
Положення про діяльність Комісії по запобіганню корупції та зміни до нього затверджуються директором Інституту та вводяться в дію його наказом..
Після затвердження текст Положення оприлюднюється на офіційному сайті Інституту у вільному доступі.
Зміни до Положення про діяльність Комісії по запобіганню корупції включаються до Колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку Інституту, а також можуть включатися до договорів, які укладаються Інститутом з іншими юридичними особами.
•    Виконання вимог Національного агентства з питань запобігання корупції по усуненню порушень антикорупційного законодавства
•    в рамках кримінального, адміністративного, цивільного процесу Деякі повноваження держорганів
Національне антикорупційне бюро має право
•    опечатувати приміщення на строк до 10 діб (на підставі рішення суду), вилучати предмети і документи в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом
•    подавати до суду позови про визнання недійсними угод
•    заарештовувати майно
•    отримувати інформацію про стан банківських рахунків